Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T)
Afbud fra: Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
 • 1
  Status på skoleindskrivning til skoleåret 20/21
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om fordelingen af de kommende skolebørn, der skal starte i 0. klasse til skoleåret 2020/2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager orienteringen til efterretning.

  2.

  at

  udvalget fastholder skoledistrikterne, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-02-2020

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleindskrivningen for 0. klasse til skoleåret 2020/2021 er overstået, og der er i alt 169 børn, der er indskrevet.

  Tabel 1 i vedlagte bilag viser fordelingen af kommende 0. klasses børn ud fra forældrenes ønsker. Som det fremgår af tabellen, vil en fordeling, ud fra ønsker, betyde, at der vil være mellem 16 og 26 børn i 0. klasserne.

  Jævnfør styrelsesvedtægten og kriterierne for indskrivning punkt nr. 5, kan der indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune, hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse. Dette betyder, at administrationen ikke kan tilgodese de elever, som har søgt St. Magleby Skole af anden grund, da der er over 22 elever i de pågældende klasser.

  Der er således overensstemmelse mellem Styrelsesvedtægten og de allerede godkendte skoledistrikter, hvorfor der ikke er basis for at foretage ændringer i disse.

  Fordelingen af de kommende elever fremgår af Tabel 2 i det vedlagte bilag.

  Skoleudsættelse og privatskole/specialskole

  Som det fremgår af Tabel 3 i det vedlagte bilag, er der i alt 13 børn, der har søgt om skoleudsættelse, og 4 børn der har søgt om privatskole/specialskole.

  Forbehold for fordeling

  Fordelingen af de kommende elever, som fremgår af Tabel 2, er afhængig af, at der ikke sker ændringer i form af til- eller fraflyttere for Dragør. På nuværende tidspunkt er skolerne bekendte med 4 familier, der flytter til Dragør, som skal have deres børn skrevet op til skolestart.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen og SFO.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag