Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Nationale tests i folkeskolen
  Sagsid.: 20/827

  RESUMÉ:

  Der er den 21. februar 2020 indgået aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om nationale test i folkeskolen. Af aftalen fremgår det blandt andet, at den enkelte skole/den enkelte kommune i skoleåret 2019/2020 skal have mulighed for at beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund heraf beslutte, om skolerne i Dragør skal gennemføre nationale test i marts-april 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skolerne i Dragør ikke skal gennemføre nationale tests i foråret 2020.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-03-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nationale test

  I folkeskolen arbejdes der med nationale test, hvor eleverne testes i kundskaber og færdigheder i syv forskellige fag. Ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin, og fire test kan tages på frivillig basis. Forligskredsen omkring folkeskolen er dog den 21. februar 2020 blevet enige om, at der på sigt skal udvikles et nyt testsystem, der skal erstatte de nuværende nationale test.

  Frivillighed omkring nationale test i 2020

  De nationale test var oprindelig planlagt til at forløbe i marts og april 2020. På baggrund af den politiske beslutning om at erstatte de nationale test med et nyt testsystem på sigt, gøres årets test frivillige for langt størstedelen af landets folkeskoler. Det fremgår af aftalen i forligskredsen, at 20 procent af landets skoler, der har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne fortsat skal gennemføre de nationale rest. Herudover udvælger Børne- og Undervisningsministeriet et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test. For de øvrige skoler, er det valgfrit om man ønsker at gennemføre test.

  Beslutningskompetence omkring gennemførelse af nationale test 2020

  Det er skolelederen der har mulighed for at beslutte om den pågældende skole undlader at afholde nogle eller alle test i 2020. Kommunalbestyrelsen kan dog som led i fastlæggelsen af mål og rammer for skolens virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, 1. pkt., træffe beslutning om, at en eller flere skoler i kommunen skal afholde nationale test, eller at en eller flere skoler ikke skal afholde de nationale test, medmindre de bliver det pålagt af Børne- og Undervisningsministeriet.

  Anbefaling om at undlade nationale test i 2020

  Administrationen og skolelederne anbefaler, at man undlader at afholde nationale test på Dragør Kommunes folkeskoler i 2020. Anbefalingen tager udgangspunkt i Rådgivergruppen for nationale tests anbefalinger fra januar 2020 samt evalueringen af de nationale test, der er gennemført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE og Styrelsen for IT og Læring, STIL. Rådgivergruppen konkluderer, at resultaterne fra de nationale test er meget usikre på individniveau, og gruppen anbefaler, at der i fremtiden fortsat skal være test, men at de skal udvikles og forbedres på en række punkter.

  Samtidig er det skoleledernes vurdering, at det vil være vanskeligt at motivere elever, forældre og medarbejdere til en potentielt stressende aktivitet, som man altså forskningsmæssigt ikke kan være sikker på er relevant.

  Skolelederne ønsker således ikke at gennemføre nationale test i 2020, men forpligter sig på at skolerne følger op på hver enkelt elevs faglige progression på andre måder. Dette vil blandt andet ske ved brug af andre faglige test, klassekonferencer mv.

  Administrationen gør opmærksom på, at det ved beslutning om ikke at gennemføre nationale test i 2020 heller ikke vil være muligt at levere opfølgning på de skolepolitiske mål (mål 1, 2 og 3), hvor nationale tests indgår.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Resultaterne af de nationale tests er en del af opfølgningen på de skolepolitiske mål.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. marts 2020.