Skip navigationen

Referat

Torsdag den 2. april 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Ændringsforslag til Budget 2020, med henblik på budgetoverholdelse
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ændringsforslag til budget 2020 og overslagsår med henblik på budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  fagudvalgene drøfter R-forslagene på eget område,

  2.

  at

  kommunalbestyrelsen udvælger forslag til reduktioner i forbindelse med den igangværende proces med at sikre budgetoverholdelse for budget 2020.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 02-04-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-04-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-03-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27. februar 2020 at sende administrationens 53 reduktionsforslag i høring i perioden 28. februar til 13. mart 2020.

  Høringsmaterialet tager udgangspunkt i at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på den ordinære drift i 2020 på 22 mio. kr., der kan forventes at fortsætte i de efterfølgende budgetår.

  Fortsættes merforbruget, vil det uden kompenserende tiltage, medfører at kommunens kassebeholdning i 3. kvartal 20020 vil være negativ. 

  For at opnå balance i budget 2020, har administrationen udarbejdet 53 forslag til reduktioner. Der foreligger i alt reduktionsforslag vedrørende drift og anlæg for budget 2020 på 26 mio. kr. og 19,3 mio. kr. budget 2021.

  Forslagene har været sendt i høring hos interessenter, borgere, og ansatte med høringsfrist til den 13. marts. Der indkom 52 høringssvar (se bilag), som tidligere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er desuden udsendt et samlet afstemningsark, hvor der ud for hvert forslag er anført hvilke høringssvar der vedrører forslag (bilagt).

  Den videre proces er:

  • 31. marts Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
  • 30. marts til 2. april: Fagudvalgene drøfter egne R-forslag.
  • 23. april: ØU drøfter egne R-forslag og fagudvalgenes tilbagemeldinger
  • 23. april: Temamøde med HMU
  • 30. april: KB vedtager R-forslag og analyser af strukturelle forslag

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. marts 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. april 2020.

  Skoleudvalget den 2. april 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 2
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 2. april 2020

  Ann Harnek (T) og Annette Nyvang (T) fortalte om den elev/forældreundersøgelse, der er lavet af St. Magleby Skoles bestyrelse om hjemmeundervisning under Coronakrisen.

  Anne Funk (O) spurgte til evt. iPad-brug for de ældre på Enggården som i Odense.

  Kim Dupont (V) spurgte til forældres deltagelse i den obligatoriske onlineundervisning.

  Helle Barth meddelte, at flere læringsportaler og litteratursider gratis åbnede fuldt for alle under krisen.