Skip navigationen

Referat

Torsdag den 7. maj 2020 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 12 blev hævet til beslutningspunkt.
Udvalget ønsker ikke længere en månedlig status på klubberne.

Punkt 11 og 12 udsættes til junimødet.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Valg af formand for Skoleudvalget
  Sagsid.: 18/195

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand, som følge af politisk aftale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges en formand for SU.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Annette Nyvang (T) indstilles som formand og Kim Dupont (V) som næstformand.

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Tværpolitisk Forening og Venstre skal der vælges en ny formand for SU.

  Ifølge aftalen indstiller A, O, T og V Annette Nyvang (T) som formand.

  Ved konstitueringen i udvalget i 2018, blev der også valgt en næstformand, men dette er ikke et krav.

  Valget ledes af formanden. Den nye formand leder herefter valget af næstformand, hvis en næstformand ønskes.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

 • 2
  Afrapportering på delaftale 2, Specialundervisning og PPR, i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 20/1240

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler. Udvalget orienteres om afrapportering på delaftale 2 for 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2019 for delaftale 2 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Ændringsforslag fra AOTV: at afrapporteringen fremadrettet er både kvantitativ og kvalitativ, samt redegør for fremtidsudsigter på kort og lang sigt.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Den endelige afrapportering for 2019 er vedlagt denne sag som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 3
  Samarbejde med Ungecenter Tårnby
  Sagsid.: 20/982

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om samarbejdet mellem Dragør Kommune og Ungecenter Tårnby.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget orienteres om og har mulighed for at drøfte samarbejdet med Ungecenter Tårnby. På mødet deltager Chef for Ungecenter Tårnby, Anette Kjærager, til at give en status på samarbejdet med Ungecenter Tårnby.

  Sammenfattende om uddannelses- og beskæftigelsesindsatser

  Ungecenter Tårnby varetager flere funktioner for Dragør Kommune. Det er bl.a. uddannelsesvejledning til unge, der har forladt 9. og 10. klasse og herunder opgaven om at indstille Dragørs unge til den Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og følge de unge, der går på STU. Ved visitationsprocesser som omhandler unge fra Dragør deltager chef for Børn, Skole og Kultur i Dragør Kommune.

  Ungecenter Tårnby tilbyder gennem en opsøgende og opfølgende indsats vejledning til unge, der ikke er påbegyndt eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse tilknyttes en sagsbehandler i Tårnby, mens selve ydelsen udbetales fra Dragør Kommune (af Ungecenter Tårnby job og uddannelse).

  Ungecenter Tårnby laver herudover vejledning om og målgruppevurdering til den Forberedende Grunduddannelse (FGU), og de hertil knyttede uddannelsesspor som Almen grunduddanneles (AGU), Produktionsuddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

  Hertil kommer at vejledning om uddannelse og erhverv af unge fra 7. klasse til 25 år varetages Ungecenter Tårnby. Vejledningen foregår på skolerne i Dragør, og der én ungdomsuddannelsesvejleder tilknyttet til hver af de tre skoler i Dragør.

  Det forpligtende samarbejde

  Som en del af det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune er der på beskæftigelsesområdet vedtaget delaftale 7 ’Ungecenter’. Hvor de beskæftigelsesrettede indsatser af Ungecenter Tårnby forgår efter Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Delaftale 7 blev revideret i efteråret 2019 og er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Bilag

 • 4
  1. budgetopfølgning 2020 på SU’s område
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 4,4 mio.kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.  at budgetopfølgningen tages til efterretning,
  1. at der gives indtægtsbevilling på 60 t.kr. til ”Projekt Læselyst”.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Ad 1

  Ændringsforslag fra AOTV: udvalget beder forvaltningen om at vende tilbage til udvalget med alternativer til at indhente merforbruget på sektor 3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 4,4 mio.kr. på skoleområdet (sektor 3). Der forventes ingen budgetafvigelse pt. på del af kultur- og fritidsområdet (sektor 4) som ligger under SU.

  Merforbruget er overordnet set placeret på skoleområdet. Merforbruget skyldes dels merudgifter til specialundervisning (4,5 mio.kr.), Fællesudgifter skolevæsen (0,8 mio.kr.), SFO - merudgifter til søskendetilskud (0,9 mio.kr.) samt merforbrug på befordring af elever (0,1 mio.kr.) Der er forudsat kompenserende mindreforbrug på skolerne for samlet -2,0 mio.kr. og inden for området i øvrigt for -0,4 mio.kr.

  Folkeskolernes fælleskommunale PLC-koordinator har ansøgt om og fået bevilliget 150.000 kr. til at understøtte læselyst i foleskolen af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet. Beløbet udbetales i 3 rater af 60.000 kr. i 2020, 60.000 kr. i 2021 samt en slutrate på 30.000 kr. i 2022 ved regnskabsaflæggelse. Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 60 t.kr. i budget 2020 og de to rater i 2021 og 2022 indarbejdes i budget 2021 og budget 2022.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  - Skoleområdet; Siden februar måned er det forventede merforbrug øget med 0,1 mio.kr. Ændringen skyldes en mindre stigning i den forventede merudgift til specialundervisning

  - Kultur- og Fritidsområdet; forventes fortsat budgetoverholdelse

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for skoleområdet (sektor 3) og Kultur- og Fritidsområdet (sektor 4) er vedlagt i bilag 1.

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen har udarbejdet reduktionsforslag vedr. budget 2020 og efterfølgende år. Dette betyder, at det ikke har været muligt, at udarbejde aktivitetstal i forbindelse med opfølgningen.

  Opfølgningen er også udarbejdet under, mens vi er i Corona-beredskab. Som følge heraf er usikkerheden i vurdering af de forventede udgifter og indtægter for året markant større end normalt, og de økonomiske merudgifter pga. af Coronasituationen, som fx øgede udgifter til medarbejdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, øgede udgifter til værnemidler, øgede udgifter til beskæftigelsesområdet og forventet krav om større betaling til Movia, er ikke medregnet i denne opfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring genvurderingen budget 2020, fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forventes fremlagt på maj måderne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 5
  Orientering om genåbning af skoler og SFO'er
  Sagsid.: 20/1219

  RESUMÉ:

  Administrationen vil give udvalget en mundtlig orientering om genåbningen af skoler og SFO’er.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fredag den 17. april 2020 genåbnede Dragørs dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber efter at have været lukket i næsten 5 uger som følge af Corona-situationen.

  Administrationen vil give Skoleudvalget en mundtlig orientering om, hvordan skolerne og SFO’erne har grebet genåbningen an, og komme med eksempler på, hvordan Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves i praksis. For eksempel i forhold til håndhygiejne, organisering og indretning, praksis for aflevering og afhentning med mere. Administrationen vil desuden skitsere nogle af de dilemmaer ledere, medarbejdere og forældre kan stå i som følge af den nye hverdag med nye rutiner og ændrede rammer for undervisning og samvær med børnene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

 • 6
  Endelig afrapportering fra pilotprojekt vedr. skolernes indeklima
  Sagsid.: 18/3977

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er blevet udvalgt som pilotkommune i Realdanias indsats vedr. skolernes indeklima. Pilotprojektet er nu afsluttet, og udvalget forelægges den endelige afrapportering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager afrapporteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Til efterretning.

  Skolerne opfordres samtidigt til at høre om hinandens erfaringer på tværs og til at bruge hinandens erfaringer med Realdanias pilotprojekt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Realdanias pilotprojekt om skolernes indeklima

  Dragør Kommune blev i slutningen af 2018 udvalgt som pilotkommune i Realdanias indsats vedr. skolernes indeklima, der har til hensigt at skabe bedre læring og trivsel for børnene i landets skoler. I den forbindelse har Dragør Kommune samarbejdet med arkitektfirmaet Arkitema om realiseringen af pilotprojektet.

  Arkitema deltog senest på Skoleudvalgets møde den 10. oktober 2019, hvor udvalget fik en status på projektet og de nye prøveindretninger, der var blevet taget i brug på skolerne efter sommerferien.

  Strategisk helhedsplan

  Som del af projektet, har Dragør Kommune udformet en strategisk helhedsplan med forslag til forbedringer af indeklimaet på skolerne. Planen beskriver, hvordan man ved at indrette skolens fysiske rammer kan understøtte de pædagogiske læringsmål og forbedre indeklimaet. Planen blev afleveret til Realdania den 30. november 2019 som del af den endelige afrapportering. Planen er vedlagt denne sag som bilag sammen med de øvrige dokumenter, der er afleveret til Realdania i november 2019.

  Børne- og elevinddragelse

  Ud over en øget opmærksomhed på indeklima, og metoder til hvordan det kan forbedres på skolerne, har pilotprojektet også bidraget med nye måde at arbejde med elevinddragelse på. Et gennemgående fokus i projektet har været at inddrage børn og elever i hele processen omkring lyd, lys, luft og læringsrum. Eleverne har således taget aktivt del i projektet og bidraget med indsigt i, hvilke indretninger der understøtter deres læring og trivsel i forskellige læringssituationer. Herudover har børnene også fået viden om, hvordan deres egen adfærd påvirker indeklimaet.

  Den videre arbejde med skolernes indeklima

  Alle tre skoler har gennem projektet fået inspiration til, hvordan man kan arbejde med de fysiske rammer med henblik på at skabe variation i læringssituationerne og forbedre indeklimaet. Pilotprojektet er afsluttet, men man ønsker fortsat at arbejde videre med disse elementer på skolerne. Arbejdet vil blive varetaget lokalt på de enkelte skoler, og herudover vil det løbende blive drøftet på de fælles møder på tværs af skoleledelserne, hvordan man arbejder på den enkelte skole.

  Man ønsker på de enkelte skoler at udforme beskrivelser af, hvordan der skal arbejdes videre med forbedring af de fysiske rammer og indeklimaet. På nuværende tidspunkt afventer man dog budgettet, da det er nødvendigt at kende de økonomiske rammer for at kunne planægge, hvordan det videre arbejde skal skaleres.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. maj 2020.

  Bilag

 • 7
  Udtagelse af skoler til obligatoriske nationale test
  Sagsid.: 20/827

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om, hvilke klassetrin der er udvalgt af Børne- og Undervisningsministeriet til at gennemføre nationale test i skoleåret 2019/2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget blev på deres møde den 5. marts orienteret om, at regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance havde indgået en aftale om nationale test i folkeskolen. Af aftalen fremgik det, at den enkelte skole/den enkelte kommune i skoleåret 2019/2020 havde mulighed for at beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin. Skoleudvalget besluttede på baggrund heraf, at skolerne i Dragør Kommune ikke skulle gennemføre nationale test i skoleåret 2019/2020.

  Som del af den politiske aftale, blev det besluttet, at Børne- og Undervisningsministeriet skulle udvælge et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test. I den forbindelse er 7. klassetrin på Dragør Skole og 2. klassetrin på Nordstrandskolen blevet udvalgt til at gennemføre alle nationale test på de pågældende trin. Orienteringen fra Børne- og Undervisningsministeriet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Bilag

 • 8
  Opsamling fra Det Rådgivende Skoleorgan den 9. marts 2020
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter opsamlingen fra mødet i Det Rådgivende Skoleorgan den 9. marts 2020. Mødet blev afholdt på Dragør Skole. Temaerne for mødet var skolepolitiske mål og arbejdet med FN’s verdensmål i skolerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opsamlingen fra Det Rådgivende Skoleorgans møde den 9. marts 2020.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2020 en række temaer, der skulle danne ramme for møderne I det Rådgivende Skoleorgan i 2020. 

  På mødet i Det Rådgivende Skoleorgan den 9. marts 2020, blev temaerne om skolepolitiske mål og arbejdet med FN’s verdensmål i skolerne drøftet.

  Børne-, Skole- og Kulturchef Rasmus Johnsen indledte mødet med et oplæg om skolepolitiske mål. Oplægget blev efterfulgt af en fælles drøftelse. Efterfølgende holdt Rasmus Johnsen oplæg om arbejdet med FN’s verdensmål i skolerne. Dette oplæg blev ligeledes efterfulgt af en fælles drøftelse.

  Opsamlingen fra mødet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Bilag

 • 9
  Status på procesplan for udarbejdelse af ny skolepolitik
  Sagsid.: 15/1423

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om coronasituationens indflydelse på arbejdet med udarbejdelse af en ny skolepolitik.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Til efterretning med den bemærkning, at procesplanen er rykket en måned.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget blev den 6. februar 2020 præsenteret for en procesplan for udarbejdelse af en ny skolepolitik i 2020. Procesplanen er vedlagt som bilag.

  Grundet den nuværende coronasituation har det ikke være muligt at følge procesplanen. Udkast til temaer og ramme for den nye skolepolitik skulle blandt andet have været drøftet i Det Rådgivende Skoleorgan den 28. april. Dette møde er på grund af den nuværende situation blevet udskudt til den 11. maj, hvor det vil blive afholdt virtuelt.

  Administrationen er på nuværende tidspunkt i gang med at gentænke, hvordan der kan arbejdes med udarbejdelse af en ny skolepolitik, når det ikke er muligt at mødes i samme omfang og afholde de forskellige drøftelser, procesplanen oprindeligt lagde op til. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Bilag

 • 10
  Tillæg til kvalitetsrapporten
  Sagsid.: 19/4691

  RESUMÉ:

  Der er udstedt nye bekendtgørelser for, hvad kvalitetsrapporter i folkeskolen skal indeholde, og forvaltningen har i samarbejde med skolelederne derfor udarbejdet en tillægsrapport. Udvalget skal tage stilling til om tillæg til kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen 2018/2019 skal godkendes, efter de har været i høring hos skolebestyrelserne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender tillægget til kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen og anbefaler kvalitetsrapporterne over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet informerede den 17. marts 2020 Dragør Kommune om, at der er udstedt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapport i folkeskolen, som følge af en ændring i folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019). Den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen trådte i kraft den 18. marts 2020.

  Forvaltningen har derfor i samarbejde med skolelederne udarbejdet vedlagte tillæg til den samlede kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. april 2020. I tillægget er følgende nye oplysninger:

  1) Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver.

  2) Skolernes planlagte ændringer i skoleugens længe i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d. samt den planlagte anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20.

  3) Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20. Samt anvendelsen af de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen. Hvis midlerne udmøntes i skoleåret 2020/21, skal oplysningerne dog først indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2021/22.

  Læs om den nye bekendtgørelse i sin fulde længde i ’Tillæg til kvalitetsrapporten’ (vedhæftet).

  Vedlagt er ligeledes vedlagt høringssvar af skolebestyrelserne, der grundet den sene bekendtgørelse, har haft en høringsperiode fra d. 2. – 27. april 2020. Der er d. 27. april modtaget ét høringssvar fra Nordstrandskolen.

  Fristen for vedtagelsen af den kvalitetsrapport, der udarbejdes i indeværende skoleår, blev først ændret fra den 31. marts til den 1. juni 2020 på grund af bekendtgørelsens sene udstedelse. Undervisningsministeriet har siden hen, den 10. april, givet yderligere besked om, at fristen for vedtagelsen er udskudt til den 1. oktober 2020.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40a.

  Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen af 13/03/2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høringsperiode for skolebestyrelserne var d. 2. - 27. april 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020

  Bilag

 • 11
  Mål- og indholdsbeskrivelse for Klub Dragør
  Sagsid.: 19/1035

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en revideret udgave af mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Klub Dragørs mål- og indholdsbeskrivelse over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Udskudt til næste møde i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Klub Dragørs mål- og indholdsbeskrivelser er blevet opdateret og har til formål at give en fælles retning, samt skabe en ramme for arbejdet, i kommunens klubtilbud. Formålet med at have en mål- og indholdsbeskrivelse er desuden, at det giver borgerne et indblik i det pædagogiske og faglige arbejde Klub Dragør gør for kommunens børn og unge.

  På møde den 7. februar 2019 blev Skoleudvalget præsenteret for det første udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør. Udvalget blev den 13. maj 2019 præsenteret for andet udkast, hvortil udvalget havde tre rettelser eller tilføjelser.

  Udvalgets rettelser eller tilføjelser af mødet d. 13. maj er i samarbejde mellem leder af Klub Dragør og forvaltningen imødekommet sammen med yderligere tilføjelse om, hvordan Klub Dragør arbejder med FN’s verdensmål. Der er tilføjet et mindre afsnit om sundhed, kost og ernæring. Antallet af pædagogiske ledere er rettet fra 3 til 2. Afsnittet som tidligere omhandlede praktiksamarbejde gennem EGU-uddannelse er blevet opdateret og mere tidssvarende, så det fremgår at Klub Dragør kan være praktikplads for unge under uddannelse generelt samt folkeskoleelever i erhvervspraktik.

  Vedlagt er mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitik.

  Kultur- og Fritidspolitikken.

  Inklusionspolitikken.

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Status på klubområdet jan - marts 2020
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Udvalget får en status på personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør for perioden januar - marts 2020.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Udskudt til næste møde i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget får kvartalsvis en status på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer.

  Udvalget får her en orientering for perioden januar til marts 2020. Den seneste status blev forelagt på skoleudvalgets møde d. 6. februar 2020.

  Medlemmer i klubberne

  I de første 3 måneder af 2020 er antallet af børn/unge i Klub Dragør højere, end det har været de sidste 5 år i samme periode (januar – marts). I marts måned var 427 medlemmer, til sammenligning var der 406 medlemmer i marts måned 2019.

  Medlemmerne i klubberne fordeler sig som følger pr. institution:

  2020

  Krudthuset

  Sølyst

  Elisenborg

  I alt

  Jan

  142

  72

  239

  453

  Feb

  137

  70

  233

  439

  Mar

  133

  68

  227

  427

  Personalesituationen

  Sygefraværet på Klub Dragør (inkl. SSP-konsulent) er i gennemsnit for 1. kvartal 8,20%. Til sammenligning var fraværsprocenten sidste år for samme periode 5,26 %. Det relativt høje sygefravær i 1. kvartal af 2020 skyldes primært en fuldtidssygemeldt medarbejder fra Krudthuset, samt en medarbejder fra Krudthuset som er blevet opereret.

  Sygefravær i % for 1. kvartal fordeler sig pr. organisatorisk enhed som følger:

  Elisenborg      1,9

  Krudthuset    19,5

  Sølyst           4,8

  Klub Dragør   0

  SSP              0

  Se vedlagte bilag for uddybende om udviklingen i antal medlemmer og sygefravær.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Bilag

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.: