Skip navigationen

Referat

Torsdag den 4. juni 2020 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 5 hævet til beslutningspunkt.
Godkendt.
 • 1
  Orientering om fase 2 i genåbning af skoler og SFO'er
  Sagsid.: 20/1219

  RESUMÉ:

  Udvalget får en mundtlig orientering om fase 2 i genåbningen af skoler og SFO’er.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-06-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fredag den 17. april 2020 genåbnede Dragørs dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber efter at have været lukket i næsten 5 uger som følge af Corona-situationen. I første del af genåbningen åbnede skolerne for 0.-5. klassetrin.

  Torsdag den 7. maj 2020 holdt Statsminister Mette Frederiksen pressemøde om fase to i planen for genåbning. Som del af fase to blev det blandt andet muligt for skolerne også at åbne for de ældste årgange. 

  Således åbnede skolerne igen mandag den 18. maj 2020 for alle klassetrin. 

  Administrationen vil give Skoleudvalget en mundtlig orientering om, hvordan skolerne har grebet fase to af genåbningen an. Udvalget vil blandt andet blive orienteret om, hvordan de løbende opdateringer af Sundhedsstyrelsens retningslinjer påvirker praksis på skolerne, SFO’erne og klubberne. Herudover vil udvalget også blive orienteret om, hvordan man planlægger at runde skoleåret af.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. juni 2020.

 • 2
  Temadrøftelse om specialundervisning
  Sagsid.: 20/1141

  RESUMÉ:

  Udvalget bliver via bilagene i sagen orienteret om de tiltag og udfordringer, der er på specialundervisningsområdet. Der har været en grundig dialog med alle aktører på børneområdet i Dragør Kommune, hvor muligheder og udfordringer med kerneydelserne på børneområdet ift. inklusion, læring og trivsel har været tema. Temadrøftelsen er dagsordensat, som følge af udvalgets ønske om mere viden om praksis på området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-06-2020

  Drøftet.

  Et enigt udvalg tager baggrundskataloget til efterretning og ønsker at blive løbende orienteret om prøvehandlingerne og det videre arbejde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Dette rammesættes af Folkeskoleloven samt talrige tilhørende nationale og lokale bekendtgørelser, strategier og politikker.

  Børn med særlige behov skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning. Det skal ske med den nødvendige støtte og hjælpemidler. I Dragør Kommune arbejder man aktivt med at skabe inkluderende læringsfælleskaber for alle, hvilket afspejler sig i kommunes inklusionspolitik. Samtidig er Dragør som en tæt og mindre kommune begunstiget af en relationel styrke, hvor det er muligt at bringe alle aktører om børnene sammen.

  I de sidste par år har der været et stigende pres på inklusionen, hvor Dragør har den største inklusionsprocent i landet, for der er en stigning i antallet af børn, som føler sig udfordret i fællesskabet i den almene skole. Derfor er der med b2018 tilført skolerne ekstra midler til ansættelse af lærere og pædagoger med specialpædagogiske kompetencer, som sammen med de didaktiske ledere skal gøre den traditionelle inklusion robust og rummelig.

  Netværksmøder og dialog på tværs af de fagprofessionelle fællesskaber har givet en større forståelse for opgaven, men løser i sig selv ikke udfordringen med rummeligheden og det økonomiske forbrug forbundet dermed. Derfor er der udført et stort arbejde i det sidste halve til hele år med at mobilisere alle til et fælles ejerskab og fælles konstruktiv tilgang til løsningsmuligheder inden for kommunens egne aktive aktører på børneområdet, dvs. socialrådgivere, lærere, ledere, pædagoger, klubber og ungdomsskole m.fl.

  Denne proces kulminerede den 3. marts med en stor konference på Dragør Skole hvorfra der afrapporteres i det vedlagte bilag. Mobiliseringen og ejerskabet er således forberedt og klart til større snakke om muligheder for i fællesskab at løse udfordringerne.

  Corona-krisen har givet en ufrivillig pause i arbejdet, men det tages op i slutningen af maj igen, hvor skolerne er genåbnede, i og med at skolelederne og forvaltningsledelsen mødes for at overveje dels den videre proces, men også for at gennemgå hele områdets visitationer for at se på årsager og virkning. Skulle der åbnes en mulighed for at løse dele af specialområdets opgaver inden for kommunens grænser i takt med en stigende mulighed forbundet med et ændret forpligtende samarbejde, vil der således være dels et større videnfundament at bygge på og dels et langt større ejerskab og kendskab til forhold omkring både udfordringer, samarbejde og løsningsmodeller.

  Udvalget kan ud fra oplæg fra afdelingschefen og på baggrund af de vedlagte bilag drøfte præmisser og udfaldsscenarier for det fremtidige arbejde med specialundervisningsområdet.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskolelovens § 3, stk. 2 og 3 og § 20, stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Temadrøftelsen omhandler både Inklusionspolitikken og de skolepolitiske mål.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. juni 2020.

  Bilag

 • 3
  Drøftelse af temaer for ny skolepolitik
  Sagsid.: 15/1423

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet et oplæg til drøftelse af temaer for en ny skolepolitik i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter oplægget til en ny skolepolitik med henblik på at udstikke rammer for en drøftelse i Det rådgivende Skoleorgan.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-06-2020

  Drøftet.

  Udvalget havde følgende kommentar til protokollen:

  Et enigt udvalg ønsker, at den nye skolepolitik går en tredje vej i forhold til de af forvaltningen skitserede temaer. Vi ønsker en politik, hvor læring, trivsel og dannelse skal gå hånd i hånd – hvor målet er et elevvenligt skolevæsen, som giver eleverne både kundskaber og redskaber til at lære samt fremmer deres kreativitet, lyst og nysgerrighed, både på livet, på at være en del af respektfulde fællesskaber og på ny læring.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget blev den 6. februar 2020 præsenteret for en procesplan for udarbejdelse af en ny skolepolitik i Dragør Kommune i 2020. Den 7. maj 2020 blev udvalget orienteret om, at procesplanen var blevet tilpasset, da det ikke har været muligt at følge den oprindelige plan grundet cornasituationen.

  Administrationen har udarbejdet et oplæg med forskellige bud på temaer og ramme for en ny skolepolitik. Oplægget er vedlagt denne sag som bilag. I oplægget præsenteres fællestræk ved en række øvrige kommuners politikker på området, samt to forskellige bud på temaer, der kan danne udgangspunkt for politikken.

  Et fællestræk ved de øvrige kommuners politikker er, at de tager udgangspunkt i et nytteperspektiv, hvor der sættes fokus på, at børn skal udvikle sig og tillære sig kompetencer, som gør dem i stand til at klare sig godt videre hen i livet. Her handler det for eksempel om, at børn skal blive livsduelige. Et anderledes udgangspunkt for en skolepolitik kunne være, at anskue skoletiden som noget, der har en værdi i sig selv, hvor der i mindre grad er fokus på, hvad man skal få ud af skoletiden.

  Administrationen lægger på baggrund af de to ovenstående perspektiver samt det vedlagte bilag op til, at udvalget drøfter første udkast til temaer for en ny skolepolitik.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. juni 2020.

  Bilag

 • 4
  Mål- og indholdsbeskrivelse for Klub Dragør
  Sagsid.: 19/1035

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en revideret udgave af mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Klub Dragørs mål- og indholdsbeskrivelse over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-06-2020

  Anbefales overfor KB.

  Udvalget havde følgende kommentar til protokollen:

  Udvalget ønsker, at beskrivelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og evalueres næste år.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Udskudt til næste møde i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Klub Dragørs mål- og indholdsbeskrivelser er blevet opdateret og har til formål at give en fælles retning, samt skabe en ramme for arbejdet, i kommunens klubtilbud. Formålet med at have en mål- og indholdsbeskrivelse er desuden, at det giver borgerne et indblik i det pædagogiske og faglige arbejde Klub Dragør gør for kommunens børn og unge.

  På møde den 7. februar 2019 blev Skoleudvalget præsenteret for det første udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør. Udvalget blev den 13. maj 2019 præsenteret for andet udkast, hvortil udvalget havde tre rettelser eller tilføjelser.

  Udvalgets rettelser eller tilføjelser af mødet d. 13. maj er i samarbejde mellem leder af Klub Dragør og forvaltningen imødekommet sammen med yderligere tilføjelse om, hvordan Klub Dragør arbejder med FN’s verdensmål. Der er tilføjet et mindre afsnit om sundhed, kost og ernæring. Antallet af pædagogiske ledere er rettet fra 3 til 2. Afsnittet som tidligere omhandlede praktiksamarbejde gennem EGU-uddannelse er blevet opdateret og mere tidssvarende, så det fremgår at Klub Dragør kan være praktikplads for unge under uddannelse generelt samt folkeskoleelever i erhvervspraktik.

  Vedlagt er mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitik.

  Kultur- og Fritidspolitikken.

  Inklusionspolitikken.

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 5
  Meddelelse - Status på klubområdet jan - marts 2020
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Udvalget får en status på personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør for perioden januar - marts 2020.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-06-2020

  A+O+T+V foreslår, at den kvartalsvise status på klubområdet stopper, og at denne status i stedet bliver en del af den årlige evaluering af klubbens mål- og indholdsbeskrivelse.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Udskudt til næste møde i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget får kvartalsvis en status på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer.

  Udvalget får her en orientering for perioden januar til marts 2020. Den seneste status blev forelagt på skoleudvalgets møde d. 6. februar 2020.

  Medlemmer i klubberne

  I de første 3 måneder af 2020 er antallet af børn/unge i Klub Dragør højere, end det har været de sidste 5 år i samme periode (januar – marts). I marts måned var 427 medlemmer, til sammenligning var der 406 medlemmer i marts måned 2019.

  Medlemmerne i klubberne fordeler sig som følger pr. institution:

  2020

  Krudthuset

  Sølyst

  Elisenborg

  I alt

  Jan

  142

  72

  239

  453

  Feb

  137

  70

  233

  439

  Mar

  133

  68

  227

  427

  Personalesituationen

  Sygefraværet på Klub Dragør (inkl. SSP-konsulent) er i gennemsnit for 1. kvartal 8,20%. Til sammenligning var fraværsprocenten sidste år for samme periode 5,26 %. Det relativt høje sygefravær i 1. kvartal af 2020 skyldes primært en fuldtidssygemeldt medarbejder fra Krudthuset, samt en medarbejder fra Krudthuset som er blevet opereret.

  Sygefravær i % for 1. kvartal fordeler sig pr. organisatorisk enhed som følger:

  Elisenborg      1,9

  Krudthuset    19,5

  Sølyst           4,8

  Klub Dragør   0

  SSP              0

  Se vedlagte bilag for uddybende om udviklingen i antal medlemmer og sygefravær.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. juni 2020.

  Bilag

 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 4. juni 2020

  Helle Barth (V) fremsendte forslag til skolerne om uddannelsestilbud ang. bier.

  Ann Harnek (T) spurgte til rekruttering og situationen omkring dette.

  Kim Dupont (V) orienterede om princip for lektier på Nordstrandskolen.

  Rasmus Johnsen orienterede om delaftale vedr. økonomiforlig i Finansloven ang. skoler.