Skip navigationen

Referat

Torsdag den 13. august 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Prognose for skoleindskrivning 2021
  Sagsid.: 20/1955

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget indleder første drøftelse af skoledistrikterne for skoleåret 2021-2022 på baggrund af prognosen over antallet af børn der skal starte i 0. klasse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

   

  1. at udvalget drøfter prognosen for skoleindskrivning 2021-2022
  2. at udvalget på baggrund af prognosen indleder drøftelsen af en eventuel ændring af skoledistrikterne.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-08-2020

  Drøftet.

  Udvalget ønsker foreløbigt, at fastholde de gældende skoledistrikter.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i Dragør Kommune er flydende skoledistrikter. Således kan skoledistrikterne tilpasses årligt, så klasserne sammensættes optimalt i forhold til hensynet til søskende og afstand til skole, idet der ønskes en jævn fordeling af de kommende elever til 0. klasse, samt at der tages hensyn til den politiske beslutning om det maksimale antal elever pr. klasse.

   

  Administrationen har i juni 2020 trukket en prognose for, hvor mange børn der skal starte i 0. klasse i skoleåret 2021-2022. Prognosen angiver, at der på nuværende tidspunkt er 181 elever i 0. klasse i 2021. Ud fra de nuværende skoledistrikter vil eleverne fordele sig mellem skolerne således:

   

  Dragør Skole

  Nordstrandskole

  St. Magleby Skole

  I alt

  Antal børn

  37

  83

  61

  181

  Klassekvotient

  18,5

  27,6

  20,3

  22,6

   

  Jf. Styrelsesvedtægten for skolevæsnet i Dragør er første kriterie for indskrivning til 0. klasse søskendekriteriet. Når der tages højde for søskendekriteriet, fordeler de kommende elever sig således:

   

  Dragør Skole

  Nordstrandskole

  St. Magleby Skole

   

  Antal elever

  Klasse-kvotient

  Antal elever

  Klasse-kvotient

  Antal elever

  Klasse-kvotient

  1. Fordeling: Søskendekriteriet

  25

   

  34,5*

   

  34,5*

   

  2. Fordeling:

  Bosiddende i skoledistrikt

  18

   

  37

   

  32

   

  I alt

  43

  21,5

  71,5

  23,8

  66,5

  22,2

   

  * 2 børn har søskende på to forskellige skoler, og det kan derfor ikke forudsiges, hvilken skole de vælger. Et barn med søskende på to forskellige skoler er derfor angivet som 0,5 på de pågældende skoler.

   

  Andre kritier for indskrivning er, at det ved skolestart i 0. klasse tilstræbes, at den enkelte klasses klassekvotient ikke overstiger 24 elever. Ud fra de nuværende skoledistrikter, vil andet kriterie lige kunne overholdes, forudsagt at der ikke sker for mange afvigelser.

   

  Opmærksomhedspunkter som kan skabe afvigelser:

  -         Skoleudsættelse: vi kan ikke forudsige, hvor mange der søger om skoleudsættelse, men de senere år har dette tal været mellem 6 og 13.

   

  -         Frit skolevalg uden for kommunen: vi kan ikke forudsige, hvor mange der søger om frit skolevalg uden for kommunen, men de senere år har dette tal været omkring 2-6.
   

  -         Tilflyttere: vi kan ikke forudsige, hvor mange der tilflytter kommunen og har børn, der skal starte i 0. klasse, men de senere år har dette tal været mellem 1-5.

   

  -         Frit skolevalg intent i kommunen: vi kan ikke forudsige, hvor mange der søger om frit skolevalg internt i kommunen. Disse ansøges typisk grundet særligt tilhørsforhold, afstand og ønsket om at følges med vennerne fra børnehaven. 

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesvedtægt for skolevæsnet i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. august 2020.

 • 2
  Tilslutning til udbudsresultat på skole- og behandlingsområdet
  Sagsid.: 20/736

  RESUMÉ:

  Få børn og unge har brug for et skoletilbud, der ikke kan varetages direkte af Dragør Kommune. For at sikre sig bedst mulige tilbud inkl. den rigtige behandling, som samtidig sikrer budgetmæssigt fokus, har Københavns Kommune gennemført et udbud på skole-, behandlingsområdet. Dragør Kommune har sammen med de fleste andre kommuner i Region Hovedstaden været en del af denne proces og er klar til at følge udbuddets resultat.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune følger udbuddet på skole-, behandlingsområdet som det er gennemført af Københavns Kommune.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2020

  Godkendt.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-08-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  De fleste børn og unge i Dragør kommune er inkluderet i den kommunale folkeskole. Få børn og unge lever med udfordringer, der medfører, at de ikke får det nødvendige udbytte af almenskoletilbuddet. Nogle af disse børn og unge visiteres til forskellige former for skoler. Det handler om henholdsvis specialskoler og skole-, behandlingsskoler. Specialskoler har primært fokus på børn og unge med kognitive udfordringer. Skole-, behandlingsskoler giver tilbud til børn og unge, der har andre problemer med læring. Dette dagsordenspunkt omhandler udelukkende skole-, behandlingstilbud og således ikke specialskoletilbud.

   

  Området med skole-, behandling består primært af private institutioner, hvor udbud og efterspørgsel fastsætter prisniveauet. For at sikre den bedst mulige balance mellem pris og kvalitet har Københavns Kommune i samarbejde med Socialtilsynet og advokatfirmaet Horten gennemført et udbud på området, hvor de har opsat kriterier for såvel pris som kvalitet. Københavns Kommune har gennemført udbuddet sådan at andre kommuner kan tilslutte sig, som resultatet af udbuddet ligger.

   

  Københavns Kommune har gennemført udbuddet med tilbud til samtlige kommuner beliggende i Region Hovedstaden. Der er 17 kommuner, der er gået med i udbuddet. De 17 kommuner er: Allerød, Ballerup, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre. Alle kommuner er gået med og har bidraget ved bl.a. at udføre gennemgang og kvalitetssikring af de skole-, behandlingsskoler, der er beliggende i den enkelte kommune. Da der ikke er skole-, behandlingsskoler med beliggenhed i Dragør Kommune, er der dog ikke gennemført denne proces her.

   

  Udbuddet er den 30. juni 2020 afsluttet og der foreligger aftaler med de skole-, behandlingsskoler, der har søgt og er blevet godkendt.  De skole-, behandlingsskoler som Dragør Kommune aktuelt benytter er blevet en del af udbuddets resultat. Udbuddet tydeliggør prissætningen ved at visitationen kan kategorisere eleverne i tre kategorier alt efter deres udfordringer og behov. Dette vil medføre, at tidligere kontraktforhandlinger ikke længere skal gennemføres på samme måde. Der er forhåndsdefinerede rammer og priser. 

   

  For enkelte af skolerne har udbudsprocessen medført, at der skal gennemføres opprioritering internt på skole-, behandlingstilbuddet. Det er fx blevet et krav, at de medarbejdere der arbejder som psykologer er uddannede på rette niveau. For flere af skolerne er udbuddet endt med lavere prissætning end tidligere, hvilket kommunerne som kunder naturligvis hilser velkommen.

   

  Udbuddet er gennemført med den klausul, at hver enkel kommune i hver enkel visitation kan vurdere, om der skal benyttes et skole-, behandlingstilbud inden for udbuddet, eller om det prioriteres at benytte en skole, der ikke er en del af udbuddet. Kommunerne får således større og bedre valgmulighed end før. 

  LOVE/REGLER:

  Udbudsloven.

  Serviceloven § 52 stk 3.

  Folkeskoleloven § 20 stk 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2020 og 2021 forventes ingen økonomisk indvirkning, da udbuddet omhandler nye visitationer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og kulturudvalget den 12. august 2020.

  Skoleudvalget den 13. august 2020.

  Økonomiudvalget 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen 27. august 2020.

 • 3
  Opsamling fra Det Rådgivende Skoleorgan den 16. juni 2020
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Der blev afholdt møde i Det Rådgivende Skoleorgan den 16. juni 2020 på Nordstrandskolen. Temaerne for mødet var temaer for en ny skolepolitik og procesplan for udarbejdelse af en ny skolepolitik. Skoleudvalget bliver præsenteret for opsamlingen på mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opsamlingen fra Det Rådgivende Skoleorgans møde den 16. juni 2020.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-08-2020

  Drøftet.

   

  Efter dialog med Det Rådgivende Skoleorgan ønsker Skoleudvalget at justere den ramme og de temaer, vi ønsker skal med i en ny skolepolitik for Dragør Kommune:

   

  Målet med Dragør Kommunes nye skolepolitik er at skabe et elevvenligt skolevæsen.

  I et elevvenligt skolevæsen:

  -         hvor eleverne trives, fordi de udvikler sig fagligt

  -         hvor eleverne trives, fordi de mødes af et trygt undervisningsmiljø

  -         hvor eleverne trives, fordi de har gode relationer og er del af respektfulde fællesskaber

  -         hvor eleverne trives, fordi de mødes af en varieret undervisning, der øger deres kreativitet samt deres lyst og motivation til at lære mere

  -         hvor eleverne trives, fordi de både får mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer og deres sociale kompetencer (dannelse)

  -         hvor eleverne trives, fordi de fysiske og omkringliggende rammer understøtter en varieret undervisning

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Det Rådgivende Skoleorgan den 16. juni 2020, blev temaer for en ny skolepolitik og procesplan for udarbejdelse af en ny skolepolitik drøftet.

   

  Formand for Skoleudvalget Annette Nyvang indledte mødet med at referere Skoleudvalget drøftelse af temaer for en ny skolepolitik fra udvalgsmødet den 4. juni. Oplægget blev efterfulgt af en fælles drøftelse.

  Efterfølgende blev tilpasning af den oprindelige procesplan for udarbejdelse af skolepolitikken drøftet.

   

  Opsamlingen fra mødet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. august 2020.

  Bilag

 • 4
  Tilpasset procesplan for udarbejdelse af ny skolepoltik
  Sagsid.: 15/1423

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges en tilpasset procesplan for udarbejdelse af en ny skolepolitik samt den fælles ramme og temaer for involvering af interessenter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender den tilpassede procesplan samt den fælles ramme og temaer for involvering af interessenter.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-08-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget blev den 6. februar 2020 præsenteret for en procesplan for udarbejdelse af en ny skolepolitik i 2020. Udvalget blev efterfølgende den 7. maj 2020 orienteret om, at det grundet coronasituationen ikke havde været muligt at følge den oprindelige procesplan. Udvalget besluttede den 7. maj at rykke procesplanen en måned.

   

  Den 16. juni 2020 blev der afholdt møde i Det Rådgivende Skoleorgan. Her kom der forslag til, hvordan man kunne justere procesplanen udover at fremrykke den en måned. Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet en tilpasset procesplan. Den oprindelige procesplan og den tilpassede procesplan er vedlagt denne sag som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærknigner.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. august 2020.

  Bilag

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 13. august 2020

  Ann Harnek (T) spurgte til verdensmål i skolerne og varierede undervisningsformer.

  Lisbeth Dam Larsen (A) spurgte til Dragør Skole.

  Helle Barth (V) henledte opmærksomheden på 29. september, der er den internationale ”stop madspild”-dag.