Skip navigationen

Referat

Torsdag den 10. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Morten Dryer (O) deltog i stedet for Anne Funk (O).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orientering om skoleområdet
  Sagsid.: 19/3709

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget for en orientering om skoleområdet og mødes med skolelederne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Skoleudvalget tager følgende punkter til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-09-2020

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skolelederne deltager på Skoleudvalgets møder to gange om året. Ved disse møder får Skoleudvalget en orientering om skoleområdet. Ved dette møde orienteres Skoleudvalget om følgende emner:

  • Hvordan er skoleåret kommet i gang
  • Skolehverdag i en corona-tid
  • Inklusion

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 10. september 2020.

 • 2
  Pulje til generelt løft af folkeskolen
  Sagsid.: 20/2831

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune modtager 950.000 kr. fra Børne og Undervisningsministeriet til ”generelt løfte af folkeskoleområdet” og udvalget skal beslutte, hvordan tilskuddet skal fordeles på skolerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune er blevet tildelt 950.000,00 kr. fra puljen til generelt løft af folkeskoleområdet i 2020, som bliver udbetalt i 2 rater i løbet af 2020.
  1. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -950.000 kr. og udgifter på 950.000 til skoleområdet
  1. at tilskuddet fra puljen til generelt løft om folkeskoleområdet 2020 på 950.000 kr. fordeles på skoleområdet som beskrevet i sagen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-09-2020

  Ad 1

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1 (C)

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1 (C)

  Godkendt.

  Ad 3

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1 (C)

  Godkendt.

  I 2020 fordeles midlerne mellem de tre skoler efter normal fordelingsnøgle, og fra næste år gås der videre med udeskole som beskrevet i sagen i kombinationsscenariet.

  Morten Dreyer (O) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt Dragør Kommune 950.000 kr. fra puljen til ”generelt løfte af folkeskoleområdet”.  Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med Akt. 190 af 11. juni 2020 om udmøntning af reserven til et generelt løft af folkeskolen i 2020.

  Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere.

  Følgende skal overholdes:

  • Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.
  • Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med afsnit 1.3. Rammen for tilskud og tilskudsberettigede udgifter i vejledningen om puljen.
  • Tilskuddet skal anvendes i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020.

  Manglende overholdelse af tilskudsbetingelserne kan medføre bortfald af tilskud eller krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til ministeriet.

  Udmøntning i Dragør

  I følgende vil der blive beskrevet tre mulige scenarier for, hvorledes midlerne kan understøtte et generelt løft af skoleområdet i Dragør Kommune.

  1)     Udeskole

  2)     En ligelig fordeling af midlerne mellem de tre skole

  3)     Kombinationen af forslag 1 og 2

  Udeskole

  Udeskole har igennem en årrække været et element som skolerne, dels i Danmark, og dels i Dragør har arbejdet med at integrere i skolernes læringsaktiviteter. Coronakrisen har ændret rammerne for undervisning på danske skoler, og har gjort det endnu mere aktuelt at arbejde med udeskole. I Dragør er der positive erfaringer med Udeskole i undervisningen. En mulighed for at skabe et generelt løft af skoleområdet i form af ansættelse af flere lærere, kunne således være at ansætte ca. 2 stillinger i alt i Ungdomsskolen og på skolerne. Denne model vil dels kunne benyttes på tværs af skolerne, og dels være forankret lokalt på de tre skoler. Konkret ville det være udformet således, at midlerne til udeskole ville blive delt mellem henholdsvis Ungdomsskolen, St. Magleby Skole, Dragør Skole og Nordstrandskolen. Den nærmere fordeling vil blive afklaret i et samarbejde mellem de tre skoler, Ungdomsskolen og forvaltningen.

  Den lærerressource, der ansættes i Ungdomsskolen får ansvaret for at:

  • At drive et netværk for udeskolen i Dragør
  • At sikre erfaringsudveksling og kompetenceudviklingen på skolerne
  • At sikre at det er muligt at uddanne lærer og pædagoger på skolerne til at lave udeskoleforløb med kort varsel 

  På skolerne vil man anvende midlerne til at være udeskolekoordinator. En del af deres timer vil således gå til at koordinere arbejdet med Udeskole på deres lokale skole. Derfor vil en del af deres tid være uden skema. Dette med henblik på at sikre, at arbejdet med Udeskole også er forankret lokalt på skolerne. Dette ville sikre, at endnu flere klasser oftere vil havde udeskole, og ville samtidig kunne sikre kompetenceudvikling for alle lærere i fht. undervisning i udeskole.

  En ligelige fordeling af midlerne

  En mulighed for at anvende midlerne til et løfte af skoleområdet kunne være, at de tre skoler fik en lige del hver. De ville således selv have mulighed for at beslutte, hvorledes midlerne bedst anvendes på deres skole.

  Kombinationen

  En tredje mulighed kunne være at vælge at arbejde med Udeskole, og en ligelig fordeling af midlerne i 2020. Dette skulle gøres således, at man i 2020 fordelte midlerne ligeligt mellem de tre skoler, og fra næste år valgte at gå videre med udeskole som beskrevet i denne sag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:
   

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 10. september 2020.

  Bilag

 • 3
  Evaluering af sommeraktiviteter
  Sagsid.: 20/1967

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om fordelingen af midler til sommeraktiviteter og får en opfølgning på, hvordan sommeraktiviteterne har forløbet i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-09-2020

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-09-2020

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen besluttede sammen med en række støttepartier den 9. juni at tildele 200 mio. kr. til, at børn og unge mellem 6-17 år skulle have nogle ekstra sommeraktiviteter, som følge af at skoler, foreningsaktiviteter og fritidstilbud har været lukket ned i foråret 2020 på grund af covid-19 situationen.

  Formålet med sommeraktiviteterne er at understøtte:

  at elever indhenter faglige huller, som er opstået under nedlukningen.

  børn og unges deltagelse i fællesskaber, som støtter børnenes interesser og tilbyder nye aktiviteter.

  begge ovenstående formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

  Børne- og Undervisningsministeriet medsendte en puljebekendtgørelse over hvilke tiltag som skulle prioriteres, så aktiviteterne i bedst muligt omfang når ud til målgruppen. Prioriteringen inddeles ud fra tre grupperinger:

  Gruppe A: Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.

  Gruppe B: Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.

  Gruppe C: Øvrige børn og unge.

  Fordeling af midlerne

  Dragør Kommune modtog 593.000 kr., og administrationen opfordrede d. 12. juni, som nyhed på kommunens hjemmeside samt via forvaltningens maillister, alle relevante foreninger, institutioner og øvrige aktører til at søge andel i midlerne. Der blev desuden afholdt et informationsmøde den 17. juni, hvor alle interesserede kunne stille spørgsmål til muligheden for at søge om midlerne.

  På denne baggrund viste 16 aktører interesse i at modtage tilskud til at afholde sommeraktiviteter fra puljen. Forvaltningen gennemgik ansøgningerne med udgangspunkt i de af ministeriets fremlagte kriterier, der tager udgangspunkt i den tredelte prioritering (ovenstående A, B og C). Områdets direktør godkendte fordelingen af midlerne til 14 forskellige aktører (foreninger, institutioner samt en privat), hvor nogle ansøgere blev helt eller delvist imødekommet i forhold til den ansøgte beløbsstørrelse (se fordeling af midlerne som bilag). De to ansøgere som fik afslag på tildeling af midler var private virksomheder, og begrundelsen for afslaget tog udgangspunkt i hvordan midlerne skulle prioriteres (A og B først).

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni, at kommunen modtog de ekstra midler af Staten til sommeraktiviteter på budget 2020, og administrationen udbetalte umiddelbart herefter tilskud til afholdelse af sommeraktiviteterne.

  For at hjælpe aktørerne med at gøre opmærksom på de mange sommeraktiviteter, som med kort varsel blev oprettet og planlagt, lavede Dragør Kommune en hjemmeside med en oversigt over alle åbne ’sommeraktiviteter’ og indrykkede annoncer i de lokale nyhedsmedier.

  Evaluering af sommeraktiviteterne

  Foreninger og institutioner som har fået tildelt midler til afholdelse af sommeraktiviteter besvarede i uge 34 en mindre evaluering af, hvordan sommeraktiviteterne har forløbet sig i sommerferien såvel som i perioden umiddelbart efter. 11 af de 14 arrangører af sommeraktiviteterne besvarede evalueringen (se vedlagte bilag). Der er generelt modtaget positiv respons fra arrangørerne af aktiviteterne på trods af den korte tid til planlægning.

  For at fremhæve et konkret eksempel blev hver af de tre skolers SFO’er tildelt midler. På Store Magleby Skoles SFO betød det bl.a., at børnene var i Zoologisk have, i biografen, talstratego, synonynords-stafet, at der blev købt to soundboks-højtalere som bruges i forbindelse med sport, dans og bevægelse udenfor samt indkøbt remedier til et bålsted. På Nordstrandskolens SFO har man bl.a. haft lejet en hoppeborg, været på ture til Frilandsmuset og generelt lavet udeaktiviteter. På Dragør Skoles SFO betød de ekstra midler eksempelvis, at der blev afholdt en fest med tivolitema, hvor der var tryllekunstner, flødebollemaskine, mini-bowling og en masse andre aktiviteter (vedlagt er udklip herom fra Dragør Nyt d. 12. august).

  Administrationen afholder et fælles opfølgningsmøde d. 1. september, hvor institutioner og foreninger også kan stille evt. spørgsmål til dokumentation for afholdte aktiviteter, der skal bruges til efterfølgende revision.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler m.v., BEK nr 5 af 07/01/2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midlerne er anvendt til udvikling og gennemførelse af sommeraktiviteter, herunder løn til personale, leje af faciliteter m.v.

  Kommunen skal aflægge revisorpåtegnet regnskab og erklære, at midlerne er anvendt som forudsat ifølge reglerne i Børne- og Undervisningsministeriets puljebekendtgørelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Aktiviteterne skal foregå i juni til august, og være afsluttet senest 14 dage efter sommerferiens afslutning den 9. august 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. september 2020.
  Skoleudvalget den 10. september 2020.

  Bilag

 • 4
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-09-2020

  Annette Nyvang (T):

  • på det næste møde i Det Rådgivende Skoleorgan skal der drøftes emner til kommende skolepolitik. Det kan fx være Udeskole og Verdensmål i undervisning
    

  Kim Dupont (V):

  • spurgte til en ansøgning til Salling Group om udvikling af hjørnet bag svømmehallen
  • spurgte til Strandengens SFO

  Ann Harnek (T) spurgte til årets naturfagsfestival i uge 39.
   

  Rasmus Johnsen fremviste det store og meget lovende skolepolitik-spil ... ”Spillet om Ida og Emil”.