Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 10. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Morten Dreyer (O) deltog i stedet for Anne Funk (O).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  2. Budgetopfølgning 2020 på SU`s område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 1,4 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 519 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,
  1. at sektor 3 tilføres 519 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 1,2 mio.kr. på skoleområdet (sektor 3). Der forventes et merforbrug på 0,2. på del af kultur- og fritidsområdet (sektor 4) som ligger under SU.

  Merforbruget på skoleområdet på 1,2 mio.kr. kan henføres til et merforbrug på bidrag private og statslige skoler samt Efterskoler og ungdomskostskoler på 1,0 mio. kr.  og merforbrug på fællesudgifter på 0,2 mio.kr. Merforbrug på Kommunale specialskoler på 0,2 mio. kr. skyldes flere elever i specialskole og SFO-støtte. Mindre forbrug på bus på kr. 0,1 mio. kr. skyldes nedlukning. Derudover mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ungdomsuddannelser (herunder STU). 

  På den del af Kultur- og Fritidsområdet, der hører under SU forventes et merforbrug på 0,2 mio.kr. som kan henføres til Klub Dragør.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  -         Skoleområdet; Siden april er det forventede merforbrug på 6,4 mio.kr reduceret til 1,2 mio.kr., hvilket overordnet kan henføres til udmøntning af midler ved Genbesøg 2020.
   

  -         Kultur- og Fritidsområdet; Fra forventet budgetoverholdelse forventes nu et merforbrug på 0,2 mio.kr. som kan henføres til Klub Dragør

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for skoleområdet (sektor 3) og Kultur- og Fritidsområdet (sektor 4) er vedlagt i bilag 1.

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen. Administrationen indstiller, at sektor 3 tilføres 519 t.kr. med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10. maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 10. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag