Skip navigationen

Referat

Torsdag den 8. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Skolestyrelsesvedtægt 2020
  Sagsid.: 20/2202

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet et udkast til ny skolestyrelsesvedtægt, der her præsenteres for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget drøfter udkast til ny styrelsesvedtægt
  2. at udkast til ny skolestyrelsesvedtægt sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-10-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Godkendt.

  Skolestyrelsesvedtægten sendes i høring med udvalgets bemærkninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har i samarbejde med skolelederne gennemgået kommunens styrelsesvedtægt for skoleområdet og har i den i forbindelse foretaget nogle ændringer.

  Styrelsesvedtægten bærer i øjeblikket præg af, at en stor del af Folkeskoleloven bliver gentaget i styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten er derfor blevet konsekvensrettet, således at al lovgivning, der fremgår af Folkeskoleloven, er fjernet. Dette drejer sig bl.a. om:

  -         § 7 om skolebestyrelsens beføjelser og arbejdsopgaver, (der nu er flyttet om bilagene)

  -         Rammer for den fagopdelte undervisning

  -         Obligatoriske emner

  -         Valgfag

  -         Skolernes pædagogiske læringscenter, fremgår af BEK 687

  -         Antimobbestrategi

  -         Tosprogede elever

  -         Modersmålsundervisning

  -         Supplerende undervisning

  Forslag til ændringer:

  -         § 2 tilføjet regler for udtrædelse af skolebestyrelsen, der afspejler den nuværende praksis.

  -         § 4 er tilføjet

  -         § 11 stk. 2 slettes ”samt klokkeslæt for mødets afslutning”.

  -         § 17 stk. 2 ændring af elevsammensætning for FEDK. På nuværende tidspunkt er hver skole repræsenteret i FEDK med fire elever fra 4. – 10. klasse. Administrationen foreslår at ændre dette til fire til seks elever fra hver matrikel fra 6. – 10. klasse. Ændringen foreslås, da der er et for stort aldersspænd imellem eleverne, og der er brug for en vis modenhed i forhold til typen af sager, som FEDK arbejder med. Der vil fortsat være det lille og store elevråd på skolerne, som sikrer elevernes læring i det danske demokratis spilleregler.

  -         Bilag afsnit 3 om optagelse og klassekvotienter er generelt opdateret. Administrationen foreslår, at kriterie 5 for optagelse i 0. klasse ændres fra 22 elever til 24. Ændringen foreslås, da tallet skaber misforståelse for forældre, som er af den opfattelse, at der er frit skolevalg op til 24 elever, da kriterie 2 siger, at det tilstræbes at den enkelte klasses klassekvotient ikke overstiger 24 elever.

  -         Bilag afsnit 4 er opdateret i afsnittet vedrørende skolens ledelse, så det svarer til praksis.

  LOVE/REGLER:

  Fremgår af sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. oktober 2020.

  Skoleudvalget den 3. december 2020

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 2
  Skolernes Økonomi 2020
  Sagsid.: 17/2843

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget orienteres om områdets økonomi i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-10-2020

  Til efterretning.

  Udvalget ønsker at blive orienteret om forvaltningens gennemgang af konteringen på skoleområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges hermed den årlige orientering om skolernes økonomi i Dragør Kommune. Notatet er udarbejdet af Børn, Skole og Kulturafdelingen i samarbejde med de tre skoler i august og september 2020. Se vedlagte notat ’Folkeskolernes økonomi 2020’.

  Notatet indeholder information om skolernes tilskudsmodel for budget 2020, om skolebudgetternes udvikling og resultat for 2019, hvad en elev koster i Dragør samt oversigt over fællesudgifter på skoleområdet. På baggrund af udvalgets tilbagemelding ved sidste års orientering indeholder notatet både Social- og Indenrigsministeriets nøgletal og Vive’s tal vedrørende udgiftsniveau for skoleområdet.

  Formålet er at give et overblik over områdets økonomi til udvalget, og skal desuden fungere som udgangspunkt for en fælles drøftelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. oktober 2020.

  Bilag

 • 3
  Mål og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/42

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et udkast til nye Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune med henblik på at sende dem i høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget sender udkast til Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune i høring hos skolebestyrelserne.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-10-2020

  Mål- og indholdsbeskrivelse sendes i høring med udvalgets bemærkninger om hhv. tydelig slutdato, evt. lektiehjælp og gaming.

  SAGSFREMSTILLING:

  Undervisningsministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger (SFO).

  Administrationen har, i samarbejde med indskolingslederne og skolebestyrelserne på St. Magleby Skole, Nordstrandskolen og Dragør Skole, udarbejdet et udkast til overordnede fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune.

  Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO skal give borgerne mulighed for at få indblik i kommunens prioriteringer og serviceniveau på SFO området. Desuden skal de medvirke til, at det pædagogiske og faglige arbejde i skolefritidsordningerne bliver mere synligt og konkretiseret for borgerne og medarbejderne.

  Mål- og indholdsbeskrivelserne giver endvidere en fælles ramme og retning for arbejdet i de enkelte SFO'er og fungerer som grundlag og arbejdsredskab for ledelse og medarbejdere. Med udgangspunkt i mål- og indholdsbeskrivelserne skal hver enkelt SFO således udarbejde deres egne handleplaner som fremlægges og godkendes i skolebestyrelsen.

  Hvert år vil administrationen lave en status opfølgning på mål- og indholdsbeskrivelser for SFO, der præsenteres for Skoleudvalget.

  I henhold til Folkeskoleloven § 40 stk. 4, fastsætter og offentliggør Kommunalbestyrelsen mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

  Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemørkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemørkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemørkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. oktober 2020.

  Bilag

 • 4
  Valgfag på skolerne
  Sagsid.: 20/3264

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om valgfagstilbuddende på skolerne samt den nye lovgiving herom.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller til, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-10-2020

  Til efterretning.

  Udvalget ønsker en evaluering af valgfagene næste år.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 12. juni 2018 blev der indgået to politiske aftaler om styrket praksisfaglighed i folkeskolen. Begge aftaler blev indgået af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, som udgør folkeskoleforligskredsen.

  Der blev indgået to aftaler vedr. emnet. Den første politiske aftale blev indgået den 12. juni 2018 og har titlen: ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen”. Den anden politiske aftale blev indgået den 22. november 2018 med titlen: ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”

  Den 12. juni 2018 blev det aftalt at indføre et toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag, som kan afsluttes med en prøve i 8. klasse efter kommunalbestyrelsens beslutning, om at styrke de praksisfaglige elementer i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, at give alle elever ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse samt at igangsætte et praksisfagligt udviklingsprojekt. 

  Den 22. november 2018 blev det aftalt at give erhvervsskolerne bedre muligheder for at tilbyde undervisning til elever i folkeskolen, og at prøven i det toårige obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 8. klasse (se aftalen af 12. juni 2018) skal være obligatorisk for alle elever og indgå i beregningsgrundlaget for folkeskolens afgangseksamen.

  Aftalens initiativer omfatter:

  1. Obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse
  2. Prøve i praktisk/musisk valgfag i 8. klasse
  3. Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
  4. Ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse

  Valgfag på skolerne i Dragør Kommune

  På baggrund af den politiske aftale, om styrket praksisfaglighed i folkeskolen, har udbuddet af valgfag ændret sig på skolerne i Dragør. Skolerne skal tilbyde et to årigt valgfag i enten Håndværk og Design, og skolerne kan derudover tilbyde billedkunst, musik og madkundskab fra 7. klasse til og med 8. klasse. Dette obligatoriske 2 årige valgfag afsluttes med en prøve i 8. klasse.

  Når eleverne kommer i 9. klasse er det muligt at vælge et 1. årigt valgfag. Det er skolebestyrelsen, der hvert år godkender de endelige valgfagstilbud på deres skole. Skolernes arbejde med de nye rammer for udbud af valgfag i forlængelse af den nye lovgivning har også ændret mulighederne for at kunne tilbyde valgfag på tværs af skolerne i Dragør. 

  St. Magleby skole

  På Store Magleby Skole er det obligatoriske valgfag i 7. og 8. klasse enten Håndværk og Design, Madkundskab eller Billedkunst.

  På 9. årgang kan eleverne vælge enten, Idræt i Hollænderhallen eller Fagligt brush–up.

  Alle elever har valgt Fagligt brush-up.

  Dragør Skole

  På Dragør Skole er det obligatoriske valgfag i 7. og 8. klasse enten Håndværk og Design eller Billedkunst. Skolen tilbyder to fag, da de på skolen har to klasser. 

  På Valgfag for 9. årgang har de i år udbudt fagene Skak- og Strategi og Fagligt brush-up.

  Alle elever har valgt Fagligt brush- up. 

  Nordstrandskolen

  På Nordstrandskolen er det obligatoriske valgfag i 7. og 8. klasse enten Håndværk og Design, Madkundskab eller Billedkunst.

  På Nordstrandskolen tilbydes eleverne i 9. årgang, Sprog som valgfag, Puls og præsentationsteknikker som valgfag, og Fagligt brush-up.

  På skolen har de besluttet, under godkendelse fra Skolebestyrelsen, at blande hele 9. årgang på tværs af klasserne, og at alle eleverne skal igennem alle tre fag.

  LOVE/REGLER:

  De fleste af ændringerne i forbindelse med styrket praksisfaglighed kræver lovændring. Lovændringerne er gennemført med to love. Den ene er lov nr. 209 af 5. marts 2019. Det er muligt at tilgå lovforslaget (L 126) og andre materialer om loven på Folketingets hjemmeside. Den anden er lov nr. 547 af 7. maj 2019. Lovforslaget (L 199) og andre materialer om loven kan findes på Folketingets hjemmeside.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. oktober 2020.

 • 5
  Mødekalender 2021
  Sagsid.: 20/3052

  RESUMÉ:

  Administrationen har udfærdiget forslag til mødekalender 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2021 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kommentar: det er ønskeligt, at uge 8 friholdes for KB-miniseminar pga., at uge 8 i forskellige andre kommuner er vinterferie.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB

  Kommentar: det er ønskeligt, at uge 8 friholdes for KB-miniseminar pga., at uge 8 i forskellige andre kommuner er vinterferie.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2021. Indholdet er nedenfor.

   

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det åbne møde.

  Mødet den 23. september 2021 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

   

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

   

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 17. marts 2021 er en onsdag.

  Mødet den 14. april 2021 er en onsdag.

  Mødet den 16. september 2021 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

   

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  Mødet den 6. april 2021 er en tirsdag.

   

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Mødet den 7. april 2021 er en onsdag.

   

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

   

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

  Mødet den 10. maj 2021 er en mandag.

  Mødet den 7. juni 2021 er en mandag.

  Miniseminar:

  I 2021 er der indlagt 3 miniseminarer

   

  Budgetseminar:

  Der skal holdes to budgetseminarer, i skrivende stund, er forårets dato ikke på plads.

  Efterårets budgetseminar bliver den 30. og 31. august 2021.

  Infomøde om budget:

  Der er i 2021 indlagt 2 borgermøder om budget den 16 marts og den 18. august 2021.

  Kommunal- og Regionsrådsvalg

  Der er valg den 16. november 2021 og det konstituerende møde holdes den 7. december 2021.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. og fredag den 15. januar 2021.

   

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 28. og fredag den 29. januar 2021.

   

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 18. marts og fredag den 19. marts 2021.

   

  Teknik og Miljø ’21:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 15. april og fredag den 16. april 2021.

   

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 6. maj og fredag den 7. maj 2021.

   

  Kultur- og Fritidskonference:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

   

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 17. juni til søndag den 20. juni 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Skoleudvalget den 8. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 8. oktober 2020

  Annette Nyvang (T) nævnte KL-seminar 22.9 for udvalgsformænd og direktører. 

  Annette Nyvang (T) nævnte, at 19 klasser i 2019, 28 klasser (48% af klasserne) fra 4.-9.

  klasse har fået nedsat skoledagen med 1 time.

  Annette Nyvang (T) refererede fra møde i Det Rådgivende Skoleorgan.

  Ann Harnek (T) spurgte til tildeling af støtte til elever med specialundervisningsbehov.

  Kim Dupont (V) omtalte de nye faciliteter i skolegården på Dragør skole.

  Anne Funk (O) refererede til BEPU-snak om parkering på Vestgrønningen

  Martin Wood Pedersen (C) spurgte til forholdet mellem dagsordenspunkter og evt.