Skip navigationen

Referat

Torsdag den 5. november 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Status på SSP 2020
  Sagsid.: 16/675

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges den årlige status på SSP arbejdet i kommunen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager SSP rapporten 2020 til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-11-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges den årlige status på SSP arbejdet.

  Rapporten giver en status på SSP arbejdet i Dragør Kommune for 2020, og peger frem imod indsatser for 2021. Det fremgår af rapporten hvordan der bl.a. arbejdes med;

  -         Opsøgende arbejde.

  -         Covid-19 nedlukningen og unge.

  -         Unge som opholder sig i det offentlige rum og fester i sommerperioden.

  -         Målrettede indsatser.

  SSP konsulent Peter Henriksen deltager på mødet til afklaring af evt. spørgsmål til rapporten og SSP indsatsen i 2020 som hele.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 5. november 2020

  Bilag

 • 2
  Ny organisering af arbejdet med børn i skolen som ikke har dansk som modersmål
  Sagsid.: 20/3265

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om, hvordan skolerne fremadrettet arbejder med børn, som ikke har dansk som modersmål når de kommer til en skole i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-11-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det er i budget 20/23 blevet besluttet, at der skal spares 50.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i de kommende år i arbejdet med modtagelse af flygtningen på skolerne i Dragør. Omorganiseringen ses også i lyset af, at skolerne i Dragør ikke modtager ligeså mange flygtninge som tideligere. Opgaven er i dag mere centeret omkring børn, som ikke har dansk som deres modersmål, og dermed er tosprogede.

  Medhenblik på at kunne effektuere besparelsen er der blevet udarbejdet en ny organisering af arbejdet med de børn, der ikke har dansk som modersmål i skolen. I denne organisering er der fokus på social pædagogiske indsatser til at fremme de ny tilkommendes læring, trivsel og dannelse.

  Ny organisering

  Fremadrettet vil de tre skoler samarbejde om opgaven med tosprogede elevers læring og udvikling. Det er skolernes overbevisning, at dette gøres mest effektivt ved at bruge alle pengene på at oprette en tosprogs-funktion.

  Konkret indebærer modellen, at alle penge tildeles Dragør Skole, da denne skole har størstedelen af de tosprogede elever i Dragør Kommune, og den tendens forventes at gælde en årrække fremover.

  Dragør Skole ansætter eller tildeler en eksisterende lærer/vejleder opgaven med at varetage tosprogsfunktionen. Vedkommende har til opgave at udvikle og fremme de tosprogede elevers læring og sociale trivsel og skal komme på alle tre skoler.

  På Dragør Skole skal vejlederen arbejde med konkrete elever/klasser, vejledning af teams og udvikling af skolens arbejde med tosprogede. På Nordstrandsskolen og Store Magleby Skole skal der kunne aftales kortere eller længere vejledningsforløb af teams og evaluering af tiltag.

  Når funktionen er opstartet, vil der blive lavet en nærmere funktionsbeskrivelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 5. november 2020.

 • 3
  Opsamling fra Det Rådgivende Skoleorgan d. 5. oktober
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:
  RESUMÉ:

  Der blev afholdt møde i Det Rådgivende Skoleorgan den 5. oktober 2020. Grundet Covid 19 blev mødet afholdt på teams. Temaerne for mødet var Udeskole og FN´s verdens mål i undervisningen. Skoleudvalget bliver præsenteret for opsamlingen på mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opsamlingen fra Det Rådgivende Skoleorgans møde den 5. oktober 2020.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-11-2020

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Det Rådgivende Skoleorgan den 5. oktober 2020, blev Udeskole og FN´s verdens mål drøftet.

  I Dragør er der positive erfaringer med Udeskole i undervisningen, hvor vores Ungdomsskole i mange år har lavet spænende udeskole aktiviteter. Coronakrisen har ændret rammerne for undervisning på danske skoler, og har gjort det endnu mere aktuelt at arbejde mere med udeskole, også i Dragør. På mødet blev der holdt et oplæg vedr. udeskole med fokus på den særlige udeskoledidaktik, og hvordan denne kan udvikles og anvendes endnu mere i Dragør.

  I Dragør arbejdes der med at anvende FN’s verdensmål på kommunens skoler. Dette med henblik på at kvalificere undervisningen og bidrage til den demokratiske dannelse af eleverne, hvor de oplever, at de både har mulighed for at deltage og påvirke verden og samfundet omkring dem.

  På mødet var der to oplæg om, hvorledes arbejdet med FN´s verdensmål kan kvalificere undervisningen og engagere børnene på nye måder i skolerne i Dragør.

  Opsamlingen fra mødet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 5. november 2020.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Orientering om opstart af FEDK 20/21
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  I foråret 2016 indgik Dragør Kommune partnerskab med Danske Skoleelever om at blive elevvenlig kommune. En del af dette partnerskab handler om Dragør Kommunes Fælles Elevråd FEDK.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-11-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 6. oktober afholdt Dragør Kommune og Danske Skoleelever i samarbejde et opstartskursus for FEDK for skoleåret 20/21. Her mødte eleverne hinanden, og blev præsenteret for opgaverne i FEDK.

  Formand for Skoleudvalget Annette Nyvang kom på mødet og bød eleverne velkommen og motiverede deres arbejde i forhold til det politiske arbejde.

  Som en del af opstartsdagen blev der afholdt formandsvalg. Dette resulterede i at Frederik Reedtz Funder-Lotz blev valgt til formand og Laura Nicolaisen blev Næstformand. De er begge fra Dragør skole.

  De får også en plads i Det Rådgivende Skoleorgan.

  Mødet blev afsluttet med, at FEDK gav deres input til kommunens kommende skolepolitik. Ved at gennemføre dialogspillet ”Ida og Emil Glæder sig til at komme i skole”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 5. november 2020.

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 5. november 2020

  Annette Nyvang (T) orienterede om forskellig opfattelse af budgetanalyser, og udvalget drøftede henvendelse fra skolelederne vedr. budget 2021.

  Ann Harnek (T) spurgte til frivillige nationale tests.

  Kim Dupont (V) spurgte til SFO Strandengen og ansættelse af ny leder sammesteds.