Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 5. november 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Godkendelse af takster SU 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Takster på Skoleudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2020. Taksten for fritidsklub blevet genberegnet på baggrund af budget 2021, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. oktober 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-11-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  T og V havde den tilføjelse, at man ønsker at genbesøge taksterne til foråret.

  Martin Wood Petersen (C) forlød mødet under punktet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster forelægges på Skoleudvalgets område:

  Takst 2020 i kr.

  Takst 2021 i kr.

  SFO

  1.506,-

  1.529,-

  Fritidsklub

  472,-

  481,-

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2020 er fremskrevet til 2021-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a. Dagtilbudsloven § 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2021-2024 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af taksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På SU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2021 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 19. november 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020.