Skip navigationen

Referat

Torsdag den 3. december 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Anne Funk (O) og Ann Harnek (T) deltog via Teams.
 • 1
  Ledelsesstruktur på skoleområdet
  Sagsid.: 16/3224

  RESUMÉ:

  Med budgetforliget for budget 2021 blev det vedtaget at ændre ledelsesstrukturen på de tre skoler i Dragør Kommune. Udvalget orienteres i denne sag, med besøg fra de tre skoleledere, om den nye ledelsesstruktur på skolerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-12-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med budgetforliget for budget 2021 blev det vedtaget at ændre ledelsesstrukturen på de tre skoler i Dragør Kommune. Det følger af beslutningen, at ledelsesteamet på en folkeskole i Dragør Kommune skal bestå af en SFO-leder plus fire ledere. Budgettekstens ordlyd er endvidere: ”Der er dog fra politisk side prioriteret betydelige ressourcer til inklusionsindsatsen i årets budget, og derfor foreslås det, at den didaktiske lederstilling ændres fra en lederstilling til en inklusionsvejleder, såfremt denne kan rummes inden for skolens driftsbudget.” Det følger hertil af folkeskoleloven § 45, at der ved hver skole skal ansættes en skoleleder, samt at denne har en stedfortræder. Endelig følger det af overenskomsten for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet, at der skal ansættes mellemleder(e), når skolelederen indplaceres på et bestemt løntrin.

  Således rammesætter den politiske beslutning, folkeskoleloven og overenskomsten, at ledelsesstrukturen på skolerne i Dragør fremover skal bestå af:

  • En skoleleder
  • En SFO-leder
  • Et antal mellemledere hvoraf én har funktionen som stedfortræder for skolelederen
  • Maksimalt 5 ledere i ledelsesteamet
  • Et ledelsesteam der sammensættes af skolelederen ud fra skolelederens vurdering af hvilke kompetencer, der er nødvendige for at lede skolen optimalt
  • Et ledelsesteam uden en funktion som didaktisk leder.

  Af bilag 1 fremgår en nærmere beskrivelse af de enkelte funktioner, der varetages af skoleledelserne. Herudover fremgår der af bilag 2 organisationsdiagrammer for skoleledelserne på de tre skoler.

  Skolerne er på nuværende tidspunkt i gang med en proces, hvor ledere og medarbejdere inddrages i etableringen af den nye ledelsesstruktur. Begge bilag skal således betragtes som udkast.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 3. december 2020.

  Bilag

 • 2
  Opfølgning på Inklusionspolitikken 2020
  Sagsid.: 17/803

  RESUMÉ:

  Som opfølgning på Dragør Kommunes Inklusionspolitik, skal der hvert år følges op på inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter indhold i fremtidige rapporteringer og tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-12-2020

  Til efterretning med den bemærkning, at udvalget ønsker, at forvaltningen kommer med et oplæg til, hvordan udvalget bedst får et indblik i kommunens inklusionsarbejde på skoleområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 15. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes Inklusionspolitik. Af Inklusionspolitikken fremgår det, at der systematisk skal følges op på kommunens inklusionsindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget skal i den forbindelse orienteres om:

  • Procentdelen af børn og unge inkluderet i de almene tilbud.
  • Antal børn og unge der har fået handleplaner.
  • Antal børn og unge der modtager enkeltundervisning. 
  • Antal børn og unge visiteret til eksterne tilbud.
  • Antal ansøgninger behandlet i visitationsudvalget.

  Den 29. november 2017 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at opfølgningen desuden skal indeholde:

  • De eksakte tal på inklusionsgrad og børn med handleplaner 5 år tilbage.
  • En nærmere beskrivelse af, hvad handleplanerne består i/af.
  • En opgørelse over, hvor mange ansøgninger visitationsudvalget er kommet i møde og hvor mange af ansøgningerne, der har omhandlet kørsel.
  • Den mest aktuelle sprogvurdering/børnemiljøvurdering på 0-6 års området samt den mest aktuelle trivselsmåling på skolerne.

  Siden Inklusionspolitikken blev vedtaget i 2016 har området udviklet sig. Administrationen anbefaler, at det i forlængelse af vedtagelsen af en nye skolepolitik bliver drøftet, om der er behov for at revidere inklusionspolitikken. Der skal i den forbindelse også tages stilling til, hvordan der fremadrettet skal følges op på politikken og inklusionsindsatserne i Dragør Kommune.

  Nedenfor fremgår opfølgningen for 2020, sammenholdt med opfølgningen for 2019.

  Opfølgning på inklusionsindsatser – dagtilbudsområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene dagtilbud

  2019

  2020

  100 %

  100 %

  Sprogvurderinger og lege- og læringsmiljøvurderinger 

  På dagtilbudsområdet afdækkes årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne indeholder blandt andet data fra dagtilbuddenes sprogvurderinger, og i rapporten for 2019 indgår desuden data fra dagtilbuddenes lege- og læringsmiljøvurderinger (tidligere omtalt børnemiljøvurderinger).

  Kvalitetsrapporten for 2019 blev forelagt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020

  Opfølgning på inklusionsindsatser – skoleområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene skoletilbud

  2019

  2020

  98,4 %

  98,2 %

  Trivsel

  På skoleområdet afdækkes årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter og trivselsmålinger. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 blev forelagt Skoleudvalget den 16. januar 2020.

  Inklusionsgennemsyn på skoleområdet

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget blev på udvalgsmøderne henholdsvis den 4. december og den 5. december 2019 orienteret om arbejdet med at foretage et inklusionsgennemsyn på skoleområdet. Herudover havde Skoleudvalget på udvalgsmødet den 4. juni 2020 en temadrøftelse om specialundervisning, hvor der blev orienteret om status på arbejdet med inklusionsgennemsynet.

  Inklusionsgennemsynet mundede i første omgang ud i en stor konference og workshop om inkluderende læringsfællesskaber, der blev afholdt på Dragør Skole den 3. marts 2020. Som Skoleudvalget blev orienteret om på temadrøftelsen, er der i forbindelse med inklusionsgennemsynet blevet udført et stort arbejde med at mobilisere alle kommunens egne aktive aktører på området til et fælles ejerskab og en fælles konstruktiv tilgang til at skabe nye veje for inkluderende læringsfælleskaber. Arbejdet op til konferencen og det efterfølgende arbejde har således skabt et samlet fornyet fokus på inkluderende læringsfælleskaber på skoleområdet. Dette har åbnet op for en større fleksibilitet ift. kommunens tilbud til børn i udsatte positioner.

  Konferencen har blandt andet affødt CO-teaching forløb på skolerne, en analyse af hvordan klubberne kan varetage mere konkrete inklusionsopgaver, efterspørgsel på skolerne ift. målrettet kompetenceudvikling med henblik på at skabe inkluderende læringsfælleskaber samt en gennemgang og fornyelse af visitationsprocessen. I foråret vil det igangværende arbejdet blive opfulgt af endnu en konference for de involverede parter på området. 

  Visitationer

  Visitationsudvalget behandler sager på tværs af dagtilbuds-, skole- og socialområdet.

  Nedenfor fremgår antallet af sager, afslag og sager om kørsel behandlet i visitationsudvalget fra 2017-2020.

  Sager behandlet i visitationsudvalget

  Sager i alt

  Afslag

  Sager om kørsel*

  Skoleåret 2017-2018

  39

  2

  2

  Skoleåret 2018-2019

  44

  5

  4

  Skoleåret 2019-2020

  41

  4

  11

  Skoleåret 2020-2021 (august-oktober

  14

  1

  *Sagerne om kørsel er sager, der udelukkende omhandler kørsel. Det er derfor muligt, at visitationsudvalget har behandlet kørsel som en del af de øvrige sager.

  På Skoleudvalgets møde den 7. november 2019 blev udvalget orienteret om, hvor mange børn/unge der modtager specialundervisningstilbud, og hvordan visitationsprocessen foregår.

  Handleplaner og enkeltmandsundervisning

  Nærværende opfølgning på Inklusionspolitikken plejer at indeholde en opgørelse over handleplaner, indsatsskemaer og antallet af elever, der modtager enkeltmandsundervisning. Administrationen anbefaler, at man fremadrettet udelader disse tal af opfølgningen. Anbefalingen tager udgangspunkt i måden, hvorpå arbejdet omkring inklusion er organiseret på både dagtilbuds- og skoleområdet.

  Handleplaner tager udgangspunkt i enkelte børn, men langt størstedelen af arbejdet omkring inklusion orienterer sig mod hele klassefællesskabet eller en større børnegruppe. Man arbejder med tre former for indsatser: forebyggende, foregribende og indgribende. Handleplaner falder under kategorien af indgribende indsatser, men langt størstedelen af indsatserne ligger inden for det forebyggende og det foregribende område. Dermed giver en opgørelse over antal af handleplaner ikke et retvisende billede af, hvordan det står til med inklusionen.

  Udformning af handleplaner

  På skoleområdet arbejder man med handleplaner for elever, der afholdes netværksmøder om, eller for elever, hvor det i øvrigt skønnes nødvendigt med en særlig indsats, der på kort sigt vil støtte op om elevens læring, trivsel og deltagelse i klassefællesskabet.

  Som udgangspunkt tager alle inklusionsindsatser på skolerne afsæt i elevernes deltagelsesmuligheder i de daglige klassefællesskaber. Det betyder i praksis, at handleplaner ofte afspejler, hvordan skolerne arbejder med at skabe inkluderende læringsmiljøer. 

  Handleplanerne kan bestå af forskellige ting og tage udgangspunkt i forskellige modeller. En af modellerne man blandt andet arbejder med på skolerne er SMTTE-modellen. Modellen indeholder følgende elementer, som man beskriver indsatsen ud fra: Sammenhæng (baggrund og forudsætninger), Mål (hvad vil vi gerne opnå?), Tiltag (hvilke handlinger iværksætter vi?), Tegn (hvad er tegnene på succes?) og Evaluering.

  På dagtilbudsområdet arbejdes der med indsatsskemaer, som svarer til handleplaner på skoleområdet. Der er stor forskel på, hvad indsatserne indebærer, og hvor lang tid de varer. Det kan variere fra et enkelt besøg i en institution til en specifik og længerevarende indsats.

  Der er visitation hver 6. uge, hvor indsatserne behandles, og der visiteres ressourcer fra Støttekorpset. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget blev på udvalgsmødet den 4. november orienteret om Støttekorpsets indsatser, kompetencer og pædagogiske grundlag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Skoleudvalget den 3. december 2020.

 • 3
  Byggesager på skoleområdet 2020
  Sagsid.: 20/3936

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om igangværende eller udførte byggeprojekter på skolerne i 2020

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efteretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-12-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør skole

  -          Ny skolegård

  Der blev etableret et boldbur, nyt klatrestativ samt nyt faldunderlag. Arbejderne blev udført i sommer 2020.

  -          Nyt tag på den lille røde bygning

  Udskiftning af eksisterende tag inkl. renovering af vinduer samt ombygning af 2 sal. Arbejderne er i gang og forventes færdige primo februar 2021.

  -          Ny læringstrappe ved den grå bygning

  Arbejdet med etablering af en ny læringstrappetrappe ved den grå bygning inkl. to ekstra mindre trapper i skolegården er igangværende. Der er ved at blive skiftet fire stk. vinduespartier mod skolegård i stueetagen til vindues- og dørpartier til gulv. Inkl. indvendig ombygning og renovering af stueetagen. Arbejderne er i gang og forventes færdige primo december 2020.

  -          Udskiftning af vinduer

  Projektet er i udbud nu. Arbejderne forventes at blive udført i perioden december 2020 til primo marts 2021.

  -          Renovering af toiletter

  Projektet er under udarbejdelse. Udbud i december 2020. Arbejderne forventes færdige primo april 2021. Det er planen at alle børnetoiletter skal renoveres.

  Nordstrandskolen

  • Skolen har netop i samarbejde med en gruppe frivillige forældre lavet en af deres atriumgårde.

  St. Magleby Skole

  •  Der har ikke være foretaget nogen større byggeprojekter på skolen i 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 3. december 2020.

 • 4
  Årshjul for Skoleudvalgets politiske sager 2021
  Sagsid.: 17/3792

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget præsenteres for årshjulet over kendte politiske sager i Skoleudvalget i 2021

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager årshjulet til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-12-2020

  Til efterretning

  Yderligere emner blev tilføjet, hvorfor årshjulet kommer på igen til orientering på januarmødet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget præsenteres for årshjulet over kendte politiske sager i Skoleudvalget i 2021. Årshjulet er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 3. december 2020.

  Bilag

 • 5
  Opsamling på Det Rådgivende Skoleorgan
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget får en mundtlig orientering fra Det Rådgivende Skoleorgansmøde d. 23. november, hvor de drøftede den kommende skolepolitik i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  at udvalget drøfter udkast til ny skolepolitik efter samme oplæg, som blev givet på Det Rådgivende Skoleorgan,

  at udvalget drøfter tilbagemeldingerne fra Det Rådgivende Skoleorgan.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-12-2020

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Det Rådgivende Skoleorgan den 23. november drøftede de det første udkast til en kommende skolepolitik. Udvalget præsenteres for de input, der er kommet til skolepolitikken samt det udkast der er udarbejdet til den kommende Skolepolitik. Skoleudvalget får ikke en skriftlig tilbagemelding.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 3. december 2020.

 • 6
  Oversigt over opgaver, der skal arbejdes med i Dragør Kommune i de kommende år SU
  Sagsid.: 20/4279

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Der er tale om tiltag, som er ud over løbende opgaver. Formålet med sagen er, at skabe et overblik over tiltag, samt en politisk beslutning om hvilke opgaver, som skal prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at årshjuloversigten drøftes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-12-2020

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Tiltag defineres som opgaver, der er ud over de løbende opgaver (Undervisning i skolen, personlige pleje i hjemmeplejen m.m.). Tiltagene er både genereret af lovgivningsmæssige ændringer, af kommunale politiske beslutninger og af beslutninger, som er truffet i organisationen.

  Formålet med sagen er dels, at skabe et overblik over tiltag, for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere hvilke opgaver, som skal prioriteres. Samt dels at etablere en forventningsafstemning mellem organisation og KB, om hvad vi i organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

  Sagen bliver fremlagt nu, fordi budgetforudsætningerne for 2021 er på plads. Drøftelsen er endvidere relevant set i lyset af, at vi stadig skal tage højde for diverse opgaver og restriktioner som følge af Convid-19.

  I Bilag 1 vises tiltag inden for henholdsvis de enkelte udvalgsområder og de enkelte afdelingers ansvarsområder. Udover at nævne tiltag i bilaget, fremgår det hvornår der i organisationen skal arbejdes med dem. Den viser ikke hvor mange ressourcer, som anvendes til de enkelte tiltag, idet dette ikke kan angive præcist.

  Dette er administrationens bedste bud på, at skabe overblik over det kommende år. Der kan naturligvis ske uforudsete hændelser, komme lovændringer m.m., som kan skabe en forandring, som medfører, at det vil være relevant, at foretage en prioritering. Det vil dog kun være markante ændringer, som giver anledning til dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 3. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 7
  Orientering vedr. anvendelse af midler til forskønnelse af skolerne
  Sagsid.: 20/3084

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om, hvordan de tre skoler har brugt midlerne fra den midlertidige projektpulje på 100.000 kr, der i forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev bevilliget til forskønnelse af skolerne i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-12-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev der vedtaget en midlertidig projektpulje på 100.000 kr. til forskønnelse af Dragørs skoler i samarbejde med forældre.

  Projektpuljen er blevet udmøntet af administrationen efter ansøgning fra Skolebestyrelserne.

  Efter endt ansøgning er det blevet besluttet, at de tre skole får 33.300 hver til de projekter som de har ansøgt om. I nedenstående skitseres, hvad skolerne har eller vil bruge midlerne til.

  Dragør skole har ansøgt om midler til folie på 12 af skolens indvendige døre. I første omgang vil det være døre til faglokaler, der bliver prioriteret. Formålet, ud over forskønnelse, er at styrke elevernes forståelse for det fag de skal i gang med når de ankommer til faglokalet.

  Ligeledes vil dørfolier være med til at give skolen et løft i retningen af et mere nutidigt udtryk.

  Nordstrand skolen har søgt midler til forskønnelse af deres atriumgård. Dette arbejde har de de i samarbejde med en frivillig forældregruppe udført.

  St. Magleby skole har endnu ikke anvendt de ansøgte midler, men skolen vil enten bruge midlerne som et tilskud til en ny, lille, legeplads ved deres Multisal. Hvis det ikke lykkes, vil de anvende midlerne til en blomstereng ved deres sciencelokaler.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 3. december 2020.

 • 8
  Orientering - 3. budgetopfølgning 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler orientering om kommunalbestyrelsens godkendelse af 3. budgetopfølgning 2020 den 19. november 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-12-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. november 2020 sagen om 3. budgetopfølgning 2020.

  Følgende indstilling blev godkendt:

  1. at der tilføres 457.000 kr. til dækning af merudgifter til elever på privat- og efterskoler. Midlerne overføres fra restbeløbet fra Genbesøg 2020,
  2. at der tilføres 1.983.000 kr. til dækning af mindreindtægter fra mellekommunal betaling fra udenbys borgere til plejeboliger. Midlerne overføres fra restbeløbet fra Genbesøg 2020,
  3. at månedsopfølgningen efter september 2020 tages til efterretning.

  Ved 3. budgetopfølgning er kommunes budget blevet gennemgået og der forventes et samlet mindreforbrug på -1,1 mio.kr.

  Der forventes nu budgetoverholdelse for alle sektorer undtaget sektor 3, skoleområdet og sektor 7, ældreområdet.

  For begge områder har der her været dele af merforbruget som er bestemt af udefrakommende forhold, der ikke har været mulige at imødegå handlingsmæssigt.

  For skolerne kan 1,0 mio.kr. af det samlede merforbrug på 1,3 mio.kr. henvises til merudgifter til elever på privatskoler (samlet 0,4 mio.kr.) og merudgifter til efterskoler (0,7 mio.kr.).

  Merudgifterne kan her forklares med, at det faktiske antal elever har været højere end det budgetlagte.

  For ældreområdet har der været mindreindtægter fra mellemkommunal betaling fra udenbys borgere til plejeboliger, da et antal af borgere er afgået ved døden, og det ikke har været muligt at finde kompenserende indtægter. Afvigelsen for mellemkommunal betalinger er 4,5 mio.kr.

  For disse to udgiftsområder indstiller administrationen, at restbeløbet på 2,44 mio.kr. fra Genbesøg 2020 fordeles forholdsmæssigt til dækning af merforbrug på disse områder. Det indstilles således, at skoleområdet tilføres 457.000 kr. til dækning af merudgifter til elever på til elever på privat- og efterskoler. Det indstilles ligeledes, at ældreområdet tilføres 1.983.000 kr. til dækning af mindreindtægter fra mellemkommunalbetaling fra udenbys borgere til plejeboliger.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Det samlede mindreforbrug er reduceret fra -1,3 til -1,1 mio.kr. Ændringen skyldes overordnet set, at de forventede merforbrug på Enggården er øget med 0,7 mio.kr. – denne ændring kompenseres tilnærmelsesvis ved større mindreforbrug eller reducerede merforbrug på øvrige sektorer.

  Som bilag er vedlagt månedsopfølgning efter september 2020. Heri indgår ligeledes en samlet opdateret oversigt over kommunens Corona-relaterede udgifter samt information om den modtagne kompensation indtil nu. Der er ikke medregnet videre kompensation for Corona-relaterede udgifter i månedsopfølgningen efter september 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Skoleudvalget den 3. december 2020.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 3. december 2020

  Kim Dupont (V) spurgte til finansiering af 10. klasser på Nordstrand og til SFO Strandengen.