Skip navigationen

Referat

Mandag den 18. januar 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  SFO - mål og indholdsbeskrivelser tilbage fra høring
  Sagsid.: 14/42

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler mål og indholdsbeskrivelser for SFO’erne i Dragør. Mål og indholdsbeskrivelserne har nu været i høring hos skolebestyrelserne og udvalget skal tage stilling til sagen. På mødet deltager de tre SFO ledere. De vil orientere om SFOernes arbejde med SFO mål og indholdsbeskrivelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender SFO mål og indholdsbeskrivelser med de foreslåede ændringer/tilføjelser.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 18-01-2021

  Anbefales overfor KB.

  -          med tilføjelsen: Der etableres som udgangspunkt ikke faste lektiecafeer, der yder specifik lektiestøtte. Dette skal ses i sammenhæng med, at skolerne i Dragør Kommune tilstræber, at der som udgangspunkt ikke gives lektier for i indskolingen

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 8. oktober 2020 at sende mål og indholdsbeskrivelser for SFO’erne i høring hos skolebestyrelserne på Dragør Skole, Nordstrandskolen og St. Maglebyskole. Administrationen har modtaget høringssvar fra de tre skolebestyrelser, som alle bakker op om Mål og indholdsbeskrivelserne. De har forslået enkelte justeringer, som vil blive udfoldet i nedenstående opsummering af skolebestyrelsernes høringssvar. Disse vil være vedlagt denne sag som bilag i deres fulde længde.

  Høringssvar St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen på St. Maglebyskole har følgende bemærkninger til udkastet til SFO mål og indholdsbeskrivelser

  Skolebestyrelsen beskriver, at SFOerne er vigtige institutioner i forhold til skolen, da børnene her bliver en del og udvikler sig i et fællesskab og kan lære nyt. Der bakkes op om de syv pædagogiske indsatsområder og at det er vigtigt at dette arbejde prioriteres i Dragør Kommune.

  Skolebestyrelsen bakker op om at tilføje tidsrummet som m SFO mål og indholdsplaner gælder. Skolebestyrelsen finder administrationens forslag passende, således at dokument gælder til og med skoleåret 2022-2023.

  Skolebestyrelsen ser gerne at der tilføjes et afsnit om Gaming på elektroniske medier, da det er en stor del af mange børns hverdag.

  Skolebestyrelsen savner et afsnit, der beskriver hvordan lektiehjælp håndteres i

  SFO´erne.

  Høringssvar Dragør Skole

  Skolebestyrelsen på Dragør skole har følgende bemærkninger til udkastet til SFO mål og indholdsbeskrivelser:  

    

  Skolebestyrelsen ønsker en tydelig slutdato tilføjet og bakker op om administrationens forslag for gældende periode, som lyder ti log med skoleåret 2022/23. 

    

  Skolebestyrelsen hæfter sig ved pointen om, at indskolingen i Dragør Kommune i udgangspunktet er lektiefri, og at det derfor giver god mening, at lektiestøtte ikke skal etableres som faste lektiecafeer, der yder specifik lektiestøtte. Skolebestyrelsen på Dragør mener at Læringsmiljø (lektiestøtte) er et relevant afsnit at tilføje.

      

  Skolebestyrelsen ønsker, at der i bilag 4,2 tilføjes en værdi om at være med til at stimulere læselysten.   

    

  Det fremhæves desuden, at de to elever i skolebestyrelsen begge påpegede, at selvom det kan være rart med voksenstyrede aktiviteter, så er det også rart bare at lege, når man har fri fra skole.  

    
  Skolebestyrelsen tilslutter sig en yderligere tilføjelse om gaming i SFO i SFO Mål og indholdsplaner.

  Høringssvar Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen har følgende bemærkninger til udkastet til SFO mål og indholdsbeskrivelser.

  Skolebestyrelsen støtter forslaget om, at SFO Mål og indholdsbeskrivelserne træder i kraft nu og er gældende til og med skoleåret 2022 – 2023.

  Bestyrelsen har drøftet fordele og ulemper for en fysisk lektiecafe på SFO’en og er ikke stemt for, at der skal være et værksted, hvor børnene kan lave lektier i SFO tiden. Skolebestyrelsen har et gældende lektieprincip som ikke understøtter en fysisk lektiecafe.

  Bestyrelsen ønsker ikke, at mobiltelefoner anvendes i SFO’tiden. Hvis disse skal bruges bør det være til visse aktiviteter med et pædagogisk sigte for øje. De er åbne for at se på om coding kunne være en del af de læringsaktiviteter vi i fremtiden skal tilbyde børnene inden for digital dannelse. De tager i deres høringsvar ikke direkte stilling til om der bør være et afsnit vedr. gaming.

  Administrationens bemærkninger

  I alle tre høringsvar er der givet tilsagn om at angive en tydelig slutdato til SFO mål og indholdsplanerne. Det fremgår nu at SFO mål og indholdsplanerne er gældende til og med skoleåret 2022/23.

  De tre høringsvar stiller sig forskelligt i forhold til at tilføje et afsnit vedr. Lektiestøtte/ hjælp. Derfor har administrationen ikke valgt at tilføje et afsnit om dette. Skolebestyrelserne har selv mulighed for at udarbejde et gældende princip for deres skole herom.

  De tre høringsvar stiller sig forskelligt i forhold om der skal tilføjes et afsnit om gaming.  Derfor har administrationen valgt, at tilføje en sætning vedr. dette i afsnittet omhandlende digital dannelse. Skolebestyrelserne vil have mulighed for at udarbejde nye eller udfolde gældende principper på deres skoler vedr. gaming i SFO tiden, yderligere.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40 stk. 4.

  Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens fritidsordninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilbage fra høring i skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen Bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 18. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 2
  Skolestyrelsesvedtægt tilbage fra høring
  Sagsid.: 20/2202

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget sendte den 8. oktober udkast til en ny skolestyrelsesvedtægt i høring hos skolebestyrelserne. Administrationen har nu modtaget skolebestyrelsernes høringssvar, som præsenteres for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skolestyrelsesvedtægten med rettelser efter de indkomne høringssvar anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 18-01-2021

  Anbefales overfor KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 8. oktober at sende udkast til ny skolestyrelsesvedtægt i høring hos skolebestyrelserne.

  Skoleudvalget havde særligt bedt skolebestyrelserne om, at forholde sig til skolebestyrelsernes ansvar også omfatter SFO og en beskrivelse af, hvad det i praksis betyder, at skolebestyrelsen har til opgave at udarbejde forslag til Kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner.

  Skolebestyrelsens ansvar vedrørende SFO:

  Skolebestyrelsen fra Dragør skole tilslutter sig, at tilsyn med SFO’en hører under skolebestyrelsens opgaver.

  St. Maglebys skolebestyrelse foreslår at ændre i teksten, således at det følger folkeskoleloven, og punkt 8 under skolebestyrelsens principper ændres til skolefritidsordningens virksomhed.

  Nordstrandskolens skolebestyrelse forslår at uddybe punkt nr. 8, så det også indeholder formål og principper.

  Administrationens bemærkninger – administrationen tilslutter sig skolebestyrelsernes bemærkninger, og har ændret punktet til at omhandle hele skolefritidsordningens virksomhed, herunder overordnede formål for SFO’en og principper for understøttende undervisning.

  Læseplaner:

  Dragør skoles skolebestyrelse forslår punktet ændret, så der står, at skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til Kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner.

  St. Maglebys skolebestyrelse påpeger, at læseplaner i alle fag er beskrevet af ministeriet og typisk er dem som følges i praksis. De foreslår en mode, hvor ministeriets læseplaner (med afvigelser) behandles af skolebestyrelsen efter behandling af på et møde i skolens pædagogiske udvalg, og herefter indstilles til Kommunalbestyrelsen.

  Nordstrandskolens skolebestyrelse mener ikke at det er skolebestyrelsens opgave at tilrettelægge læseplaner, da dette bør aftales mellem lærestaben og skolens daglige ledelse.

  Administrationens bemærkninger – det fremgår af folkeskolelovens § 44 stk. 8, at skolebestyrelsen udarbejder forslag til Kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner. Administrationen tilslutter sig derfor St. Magleby skolebestyrelses bemærkning, og har tilføjet dette i skolestyrelsesvedtægten.

  Andre bemærkninger fra skolebestyrelserne:

  Nordstrandskolens skolebestyrelse har tre bemærkninger af redaktionel karakter, som administrationen har tilrettet.

  Dragør skoles skolebestyrelse påpeger, at det de flydende skoledistrikter er en udfordring og ønsker processen omkring skoleindskrivning tilpasset.

  Vedlagt sagen er de tre skolebestyrelsers høringssvar, samt den nuværende styrelsesvedtægt, udkastet til ny styrelsesvedtægt der blev sendt i høring og udkast til ny styrelsesvedtægt med rettelser efter høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 18. januar 2021

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 3
  Skolepolitik i høring
  Sagsid.: 15/1423

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet et udkast til ny skolepolitik for skolerne i Dragør Kommune. Skoleudvalget skal på deres møde drøfte dette udkast med henblik på at sende skolepolitikken i høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skoleudvalget sender udkast til ny skolepolitik i åben høring på: kommunens hjemmeside, i skolebestyrelserne, i LMU, i CMU og i FEDK.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 18-01-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget drøftede på deres udvalgsmøde den 4. juni 2020 temaer og rammer for en ny skolepolitik. På baggrund af drøftelsen konkluderede udvalget følgende:

  Et enigt udvalg ønsker, at den nye skolepolitik går en tredje vej i forhold til de af forvaltningen skitserede temaer. Vi ønsker en politik, hvor læring, trivsel og dannelse skal gå hånd i hånd – hvor målet er et elevvenligt skolevæsen, som giver eleverne både kundskaber og redskaber til at lære samt fremmer deres kreativitet, lyst og nysgerrighed, både på livet, på at være en del af respektfulde fællesskaber og på ny læring.

  På skoleudvalgets møde d. 13 august 2020 formulerede skoleudvalget følgende:

  En ny Skolepolitik skal understøtte en udvikling i mod et Elevvenligt skolevæsen

  Målet med Dragør Kommunes nye skolepolitik er at skabe et elevvenligt skolevæsen.

  I et elevvenligt skolevæsen:

  ?         hvor eleverne trives, fordi de udvikler sig fagligt

  ?         hvor eleverne trives, fordi de mødes af et trygt undervisningsmiljø

  ?         hvor eleverne trives, fordi de har gode relationer og er del af respektfulde fællesskaber

  ?         hvor eleverne trives, fordi de mødes af en varieret undervisning, der øger deres kreativitet samt deres lyst og motivation til at lære mere

  ?         hvor eleverne trives, fordi de både får mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer og deres sociale kompetencer (dannelse)

  ?         hvor eleverne trives, fordi de fysiske og omkringliggende rammer understøtter en varieret undervisning

  I forlængelse af disse beslutninger har administrationen udarbejdet en proces for den kommende skolepolitik, der kan opfylde ovenstående ambitioner. Procesdesign er blevet udarbejdet i samarbejde med Skolerne og resulterede i dialogspillet ”Ida og Emil glæder sig til at komme i skole”. På baggrund af dette har der været en bred inddragelsesproces. Processen m.m. er beskrevet i bilaget bemærkninger til skolepolitikken, som er vedhæftet denne sag, som bilag.

  På skoleudvalgsmødet den 3. december drøftede udvalget tilbagemeldingerne fra mødet i Det Rådgivende Skoleorgans møde den 23. november, hvor de drøftede et udkast til skolepolitikken. 

  Administrationen har efterfølgende udarbejdet det endelige udkast til en ny skolepolitik, som ønskes sendt i åben høring.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget til ny skolepolitik sendes i høring i 5 uger som beskrevet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 18. januar 2021.

  Bilag

 • 4
  Orientering - Kvalitetsrapport for skoleåret 2019/20
  Sagsid.: 20/4674

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for kvalitetsrapporten for skoleåret 2019/20.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der udarbejdes på skoleområdet kvalitetsrapporter hvert 2. år, hvilket er et krav jf. folkeskoleloven. Den seneste kvalitetsafrapportering for skoleåret 2018/19 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  I Dragør Kommune har det herudover været praksis, at der i perioden mellem kvalitetsafrapporteringen hvert 2. år, også laves en såkaldt ’light’- eller ’status’-version. Vedlagte er denne statusrapport for skoleåret 2019/20. Kvalitetsrapporten for seneste skoleår har til formål at følge udviklingen tæt i forhold til det faglige niveau, trivsel, overgang til ungdomsuddannelse og kompetencedækning, og rapporten danner grundlag for dialog politisk, mellem kommunen og skolerne, mellem skolerne og de enkelte ansatte på skolerne, i skolebestyrelser, forældre til børn samt andre interesserede borgere.

  Rapporten viser, at det generelt går godt for de fleste børn og unges faglige niveau og trivsel. Kommunens folkeskoler er endda på en række parametre blandt de bedste i landet. Men rapporten viser også en række udfordringer, som der skal følges op på. Det fremgår bl.a. af rapporten:

  • at 99 % af eleverne i 0. - 3. klasse svarer, at de er glade for sin klasse i skoleåret 2019/20.
  • at gennemsnitskarakteren i de bundne prøvefag (afgangsprøver) er de højeste i år, og at Dragør Kommune fortsat er i topti over kommuner med det højeste karaktergennemsnit i 9. klasserne.
  • at flere elever 15 måneder efter 9. klasse vælger en erhvervsuddannelse.
  • at 89,1 % af lærerne har undervisningskompetence i fagene, de underviser i.

  Se de samlede resultaterne i kvalitetsrapporten. Alle tal i rapporterne kommer fra Styrelsen for It og Læring, Børne- og Undervisningsministeriet

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes skolepolitik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 18. januar 2021.

  Bilag

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 18-01-2021

  -          Ann Harnek (T) spurgte til skoleindskrivningen.

  -          Ann Harnek (T) spurgte til klubtilbuddet vedr. online aktiviteter.

  -          Ann Harnek (T) spurgte til bortfald af lokaltillæg vedr. ny løn.

  -          Anne Harnek (T) ønskede en hurtigere orientering til det faglige personale om arrangementer, så det kan indpasses i ugeplanerne.

  -          Helle Barth (V) spurgte til elevernes sociale relationer og understøttelsen af disse fremover efter Corona-nedlukningen.

  -          Kim Dupont (V) spurgte til forhold på Strandengen.

  -          Kim Dupont (V) spurgte til kvaliteten i onlineundervisningen.

  -          Kim Dupont (V) spurgte til udmøntningen af budgettet i 2021 på skoleområdet, og om der evt. er nyt om finansieringen af 10. klasses tilbud.

  -          Administrationen omtalte forhold vedr. refusion i forældrebetaling i SFO i Coronatiden jf. tiltag i enkelte andre kommuner.

  -          Administrationen orienterede om kommende ny arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening.

  -          Administrationen orienterede og reklamerede for en film, der er lavet, som indskrivningsinfo og fortælling om skolen for nye elever.

  -          Administrationen orienterede om fælles arrangementer mellem Ungdomsskolen og Musikskolen med kendisser, fx Sebastian Klein og Silas Holst.

  -          Annette Nyvang (T) udtrykte bekymring for de ældste elevers udbytte, både fagligt og socialt.