Skip navigationen

Referat

Torsdag den 11. februar 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orientering om fordeling af kommende skolebørn 2021-2022
  Sagsid.: 20/1955

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om fordelingen af de kommende 0. klasser til skoleåret 2021-2022. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleindskrivningen til skoleåret 2021-2022 er færdig, og i alt er 193 børn blevet indskrevet.

  Af de 193 børn er der 6, som har søgt skoleudsættelse, og 7 som har søgt skole uden for kommunen.

  En del af de 193 børn er 5 kommende tilflyttere, som vi på nuværende tidspunkt kender til, og som vi har valgt at indgå i den samlede oversigt over fordelingen, selvom de endnu ikke er Dragør borgere.

  Ud fra en forventning om at Kommunalbestyrelsen godkender den nye skolestyrelsesvedtægt (den 4. februar 2021), og dermed at kriterierne for optagelse i 0. klasse er ændret til, at hvis der efter indskrivning af elever fra ens eget distrikt er under 24 elever i den pågældende klasse, kan der, indtil der er 24 elever i klassen, indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune. Med ændringen af dette kriterie, kan vi i år tilgodese alles ønsker.

  Som det fremgår af nedenstående tabel, så er der i alt 14 elever, som har søgt skolen af anden grund. Disse ønsker kan tilgodeses, da der er under 24 elever.

  Dragør

  Nordstrand

  St. Magleby

  Indskrevet

  23

  61

  51

  Søger skolen grundet søskende*

  14

  3

  9

  Søger skolen af andre grunde

  4

  2

  8

  Tilflytter**

  2

  2

  1

  I alt

  43

  68

  69

  Klassekvotient

  (klassestørrelse)

  21,5

  (21, 22)

  22,7

  (22, 23, 23)

  23

  (23, 23, 23)

  *Bor i et andet skoledistrikt, men har søskende på skolen

  **Kommende tilflyttere som vi på nuværende tidspunkt kender til.

  LOVE/REGLER:

  Skolestyrelsesvedtægt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

 • 2
  Børne og Unge Topmøde 2021 - drøftelse
  Sagsid.: 21/492

  RESUMÉ:

  Der blev afholdt KL Børne og Unge topmøde torsdag den 28. januar 2021. Grundet Covid 19 blev mødet virtuelt afholdt på MS Teams. Det overordnede tema for topmødet var ”ET SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE”. Skoleudvalget bliver præsenteret for opsamlingen på mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opsamlingen fra KLs Børne og Unge topmøde 2021.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-02-2021

  Drøftet. Udvalget ønsker at besøge Ungecentret i Tårnby Kommune, når landet genåbner.

  SAGSFREMSTILLING:

  KL’s Børn & Unge Topmøde 2021 stillede skarpt på sammenhæng på børne- og ungeområdet. KL havde til lejligheden udarbejdet en topmødeerklæring. Denne topmødeerklæring, der er vedhæftet som bilag, beskriver budskaber til Christiansborg og opgaver, som kommunerne skal arbejde videre med for at sikre bedre sammenhæng på børne- og ungeområdet.

  Der er også vedhæftet diverse refleksionsspørgsmål, der på dagen blev brugt som inspiration til en lille times drøftelser inden for de forskellige børn- og ungeområder, dvs. dagtilbuds-, skole- og ungdomsområdet; drøftelser, hvor både politikere og institutionsledere m.fl. deltog.

  På baggrund af drøftelserne har forvaltningen opsamlet de vigtigste pointer og meninger, som udvalget kan drøfte videre ud fra på SU i lyset af forvaltningens igangværende planer for og perspektiver angående fx hjemtagning af PPR og det specialiserede område, bedre samarbejde på tværs mellem alle, der har med børn at gøre, for at bevare og styrke den store inklusionsindsats mm.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 11. februar 2021.

  Bilag

 • 3
  Tema - implementering af skolepolitik
  Sagsid.: 15/1423

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget præsenteres på mødet for proces og aktiviteter vedrørende implementering af skolepolitikken, når denne er godkendt efter endt høring. Implementeringsaktiviteterne drøftes efterfølgende på et møde i Det Rådgivende Skoleorgan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-02-2021

  Til efterretning. Udvalget ønsker et årshjul, der også viser, hvordan skoleudvalget og skolebestyrelserne kan understøtte arbejdet med skolepolitikken.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 18. januar 2021, at sende et udkast til Dragør Kommunes kommende skolepolitik i høring. Skolepolitikken forventes godkendt i løbet af foråret 2021. Med henblik på at understøtte implementeringen af skolepolitikken skal der i samarbejde mellem alle interessenter på skoleområdet udarbejdes en model for, hvordan implementering bedst muligt understøttes og realiseres.

  På temamødet bliver Skoleudvalget præsenteret for administrationens bud på arbejdet med dette, i form af oplæg ved Skolechef Rasmus Johnsen, med en efterfølgende temadrøftelse i skoleudvalget.

  Implementering af en fælles skolepolitik

  Den kommende skolepolitik er udarbejdet på baggrund af en lang og bred inddragelsesproces. Det er først når skolepolitikken kommer ud og bliver arbejdet med på skolerne, at den bliver værdifuld for den enkelte elev. Derfor er det væsentligt, at det er enkelt for skolerne og medarbejderne at kunne arbejde med visionen og strategisporene i skolepolitikken, hvorfor der skal være en tydelig ramme for, hvordan vi arbejder med implementeringen.

  Arbejdet med at skabe de rigtige rammer for implementeringen går på to ben: et hvor der dannes overblik af arbejdet over tid i form af et årshjul, hvor det er tydeligt hvornår og hvilke aktiviteter, der sker på henholdsvis politisk niveau, forvaltningsniveau, og skoleniveau i løbet af den fireårige periode, som skolepolitikken løber i. Der er vedlagt et udkast til dette årshjul som bilag til denne sag.

  Det andet ben, eller den anden del af implementeringen handler om at gøre de forskellige aktiviteter og mødetyper nærværende og egnede til at skabe konkrete forandringer i praksis. De første skridt til dette er allerede taget med udarbejdelsen af en politik, der bygger på bred inddragelse og gode dialoger mellem mange forskellige interessenter. Derudover er det ambitionen at udvikle en ramme for systematisk kvalitetsudvikling og –opfølgning på skolerne og mellem skoler og forvaltning. 

  Der vil i hele arbejdet med at implementere skolepolitikken blive fokuseret på at være lyttende, nysgerrige og anerkendende. Det er ambitionen, at vi i samarbejde får skabt rum for kvalitetsarbejde, hvor forvaltningen kommer ud på skolerne og hører om deres arbejde og bidrager med at kunne understøtte skoleres ønsker om evt. udvikling. Dette vil vi kalde kvalitetssamtaler og kvalitetsudviklingssamtaler.

  Ambitionen er desuden at skabe en ramme for samtaler om skolepolitikken, der også er meningsgivende for samtalerne på den enkelte skole, en slags samtalestarter eller huskeliste i forhold til hvad der er vigtigt. Et forslag hertil vil blive præsenteret på mødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. februar 2021.

  Bilag

 • 4
  Principper for kvalitets- og tilsynsføring på klubområdet
  Sagsid.: 20/2895

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget bedes tage stilling til de generelle principper for kvalitets- og tilsynsføring for Klub Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender principper for kvalitets- og tilsynsføring for Klub Dragør.
  1. at udvalget godkender perioden for første kvalitets- og tilsynsføring for Klub Dragør til at være i foråret 2021.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-02-2021

  Ad 1+2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen foreslår, at der udarbejdes et supplement til Klub Dragørs Mål- og Indholdsbeskrivelse, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25. juni 2020.

  Kvalitetsrapporter på børne- og ungeområdet består både af kvantitative (målbare) og kvalitative data og forgår i et toårigt rul. I det første år udarbejdes rapporten for området, hvorefter Børn-, Skole- og Kulturchefen mødes med leder af Klub Dragør for at aftale konkrete handleplaner og indsatser for den enkelte institution. I det andet år har klubberne tid til at arbejde med lokale handleplaner og følge udviklingen.


  En kvalitets- og tilsynsapport for klubområdet har til formål at give en status på de overordnede politiske målsætninger og fungerer som et konkret værktøj for klubbernes udarbejdelse af lokale handleplaner.


   

  Kvalitets- og tilsynsføringen på klubområdet vil have et børne- og ungeperspektiv og bl.a. tage udgangspunkt i publikationen af Danmarks Evalueringsinstitut, ’Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud’?, (vedlagt som bilag).

  Der vil ud over spørgeskemaer til medlemmer af Klub Dragør også laves stikprøver fra nogle af kommunens 4. - 6. klasser for også at få et perspektiv fra unge i Dragør, som ikke benytter klubtilbud. Sideløbende med de talbaserede data vil der blive lavet interviews og observationer på klubberne, sådan at kvantitative og kvalitative data supplerer hinanden.

  Se vedlagte bilag om principper for kvalitetsføring og tilsyn på klubområdet.

  Procesplan for kvalitetsafrapportering på klubområdet

  Børn- Skole- og Kulturafdelingen fører kvalitets- og tilsynsføring på skole og dagtilbudsområdet, og det foreslås af administrationen, at rapport for kvalitets- og tilsynsføring på klubområdet udarbejdes første gang i foråret 2021 af hensyn til at indgå i den øvrige kvalitetsafrapportering. Se figur over sammenhæng mellem udarbejdelse af kvalitets- og tilsynsføringsrapporter på områderne vedlagt i bilag på side 2.


  Som følge af den verserende nedlukning af landet skal det påpeges, at der er risiko for, at dele af kvalitets- og tilsynsføringen på klubberne bliver udskudt afhængigt af udviklingen med corona-situationen.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven §65.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Principperne er udarbejdet i samarbejde med lederne af Klub Dragør.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken.
  Kultur- og fritidspolitikken.
  Inklusionspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. februar 2021.

  Bilag

 • 5
  Forslag fra T og V - Selvstændig finansiering af 10. klasser
  Sagsid.: 21/431

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-02-2021

  Et enigt udvalg ønsker snarest en indføring i, og drøftelse af, mulighederne for at indføre en tildelingsmodel på skoleområdet, der sikrer en selvstændig finansiering af kommunens 10. klasser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kim Dupont (V) og Annette Nyvang (T) har i mail af 29. januar 2021 forespurgt til finansieringsmodel af 10. klasses skoletilbud iflg. denne formulering: “Venstre og Liste T ønsker snarest en indføring i, og drøftelse af, mulighederne for at indføre en tildelingsmodel på skoleområdet, der sikrer en selvstændig finansiering af kommunens 10. klasser.” 

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. februar 2021.

 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Skoleudvalget den 11-02-2021

  -          Administrationen fortalte om åbningen af skolerne for 0.-4. klasse.

  -          Administrationen orienterede om hjemtagelsen af PPR.

  -          Kim Dupont (V) kommenterede hjemtagelsen af opgaver.

  -          Kim Dupont (V) refererede til oplevelser med svingende kvalitet i on-line undervisningen.

  -          Kim Dupont (V) spurgte til udmøntningen af puljen til ”trivsel og udvikling” af skolerne der fordeles med 150.000 i 2021 og 300.000 i 2022.

  -          Lisbeth Dam Larsen (A) kommenterede også inklusionen.