Skip navigationen

Referat

Torsdag den 11. marts 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Et enigt udvalg løftede punkt 2 til et beslutningspunkt.
Godkendt.
 • 1
  Pulje til løft af folkeskolen 2021
  Sagsid.: 21/313

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune modtager 1.411.000 kr. til løft af folkeskolen i 2021, og udvalget skal bekræfte frigivelsen af midlerne, herunder også den interne fordeling, der blev fastlagt på møde i Skoleudvalget d. 10. september 2020, hvor udvalget besluttede, at midlerne i 2021 skal anvendes i et kombinationsscenarie mellem folkeskolerne og Dragør Ungdomsskole til at styrke indsatsen med udeskole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.411.000 kr. og udgifter på 1.411.000 kr. til skoleområdet.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-03-2021

  Anbefales overfor ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune modtog d. 26. januar tilsagn fra Børne- og Ungeministreret om, at kommunen i 2021 vil modtage 1.411.000 kr. i puljetilskud til ’Løft af folkeskolen’. De statslige puljemidler vil blive modtaget i 4 rater i løbet af 2021.

  Puljemidler til løft af folkeskolen som landets kommuner modtager er som følge af politisk aftale indgået d. 2. juni 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020, hvor der i 2020 var afsat 275 mio. kr., 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023.

  I 2020 modtog Dragør Kommune 950.000 kr., og midlerne blev, på baggrund af Skoleudvalgets beslutning d. 10. september 2020, fordelt ud fra den sædvanlige fordeling af midler med udgangspunkt i spor på skolerne (2/8, 3/8 og 3/8). På møde i Skoleudvalget d. 10. september besluttede udvalget desuden, at midlerne i 2021 skal anvendes i et kombinationsscenarie mellem folkeskolerne og Dragør Ungdomsskole til at styrke indsatsen med udeskole.

  Det politiske ønske er, at midlerne fortrinsvis anvendes til fastansatte lærere og kun undtagelsesvis til tidsbegrænsede stillinger, således at der sikres et generelt løft af folkeskolen. Både heltids- og deltidsansættelser er mulige. Midlerne kan desuden anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærer (f.eks. nævnes til IT eller omkostninger forbundet med rekrutering), dog skal afledte udgifter holdes på et minimum.

  Det fremgår at midlerne, ud over anvendelse til ansættelse af lærere i folkeskolen også kan anvendes på ungdomsskolernes heltidsundervisning.

  Fordeling af midlerne i 2021

  Midlerne fordeles i 2021 25 % til hver af skolerne og 25 % til Dragør Ungdomsskole i 1. kvartal af 2021, og administrationen afventer at modtage indtægter i 4 rater. Af fordelingen vil et mindre beløb (forventeligt ca. 25.000 kr.) tages ud til ekstern revision ved efterfølgende regnskabsaflæggelse af puljemidlerne i marts 2022.

  Der er en forventning til, at kommunen på samme vis i 2022 og 23 også modtager puljemidler ’løft til folkeskolen’, men det kan naturligvis først vides med sikkerhed, når finansloven for 2022 og 2023 er indgået. Jf. aftalens indgåelse kan der forventes et puljetilskud til løft af folkeskolen på 1,9 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i 2023.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Atder gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.411.000 kr. og udgifter på 1.411.000 kr. til skoleområdet. Midlerne skal anvendes til ansættelse af nye lærere i folkeskolen og på Ungdsomsskolen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2020.

  Bilag

 • 2
  Orientering om brugertilfredsundersøgelse af forældre til skoleelever og SFO-børn
  Sagsid.: 21/315

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget forelægges resultaterne af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af forældres holdninger til folkeskolen og SFO.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-03-2021

  Et enigt udvalg ønskede punktet som beslutningspunkt med indstillingen:

  at orienteringen tages til efterretning

  Til efterretning.

  Tilføjet den bemærkning at der er en god forældretilfredshed med skolerne og bemærker, at der, siden undersøgelsen blev gennemført, er foretaget markante tiltag i forhold til at sikre kvaliteten på SFO’erne.

  SAGSFREMSTILLING:

  De nationale brugertilfredshedsundersøgelser udspringer af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019. Undersøgelsen omfatter folkeskolen og SFO og indeholder repræsentative data om brugertilfredshed på landets skoler og SFO’er. Undersøgelsen giver et bredt billede af forældrenes tilfredshed.

  Det er Danmarks Statistisk, som på bestilling af Social- og Indenrigsministeriet har foretaget den omfattende brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til folkeskolelever og SFO-børn i hele l landet. Dataindsamlingen foregik i marts – juni 2020, hvor 270.000 forældre blev udtrukket til undersøgelsen og ca. 170.000 svarede. I Dragør Kommune svarede 543 forældre med børn i folkeskolen og 263 forældre med børn i skolefritidsordning/SFO.

  Undersøgelsen kan bruges som et supplement til kvalitetsrapporter på skoleområdet, og de data som forelægger af Styrelsen for It og Læring.

  Der udarbejdes tre brugertilfredshedsundersøgelser, den første på skoleområdet og den næste vil være på dagtilbudsområdet, hvor forældre vil blive adspurgt i efteråret 2021 og resultater præsenteret i starten af 2022.

  Brugerundersøgelsen er bygget op omkring besvarelsen af nedenstående kategoriseringer. I følgende sagsfremstilling vil resultaterne til disse blive opsummeret. En opsummering som får tilknyttet administrationens bemærkninger. Brugerundersøgelsen er vedlagt som bilag i sin fulde længde.

  • Undervisningen
  • Samlet tilfredshed med undervisningen
  • Barnets trivsel
  • Det generelle samarbejde
  • Mobning
  • Skolens ledelse
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Samlet tilfredshed med skolen

  Se vedlagt som bilag brugertilfredshedsundersøgelsen for Dragør kommune, for hele landet samt om denne brugertilfredsundersøgelse.

  Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

  Overordnet viser brugertilfredshedsundersøgelsen at forældre i Dragør Kommune er tilfredse med skolerne, ligesom resten af landet, men at tilfredsheden med SFO’erne i Dragør ligger under landsgennemsnittet.

  Det skal nævnes, at tidspunktet for hvornår undersøgelsen er lavet også kan være en faktor for, hvorfor SFO’erne i Dragør scorer så lavt i undersøgelsen, da der generelt har været omstruktureringer på SFO-området de senere år og takstændringer i 2019.

  Undervisning

  Den største andel af forældrene er generelt positive og tilfredse med undervisningen 73,1 %. Der er også stor tilfredshed med børnenes faglige udbytte af undervisningen. Kommunens gennemsnit ligger på 3,8, hvor landsgennemsnittet ligger på 3,9. Størst tilfredshed finder man med lærernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge, her ligger tilfredsheden på 82 %. Mindst tilfredshed er der i forhold til lærernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til ens barns behov.

  Trivsel

  77,2 % er meget tilfredse eller tilfredse med lærernes arbejde med at sikre børnenes trivsel.

  Gennemsnittet i kommunen ligger på 3,9, mens landsgennemsnittet ligger på 3,9. størst er tilfredsheden i forhold til at få dit barn til at føle sig tryg og glad, mens den mindste tilfredshed er knyttet til at skabe ro og orden i klassen.

  79,2 som er tilsvarende landsgennemsnittet af forældre er tilfredse med samarbejdet med lærerne.

  Administrationens bemærkninger til undervisning og trivsel

  Brugerundersøgelsen danner et billede af at forældrene i Dragør er tilfredse med undervisningen og det faglige udbytte af undervisningen. Et billede, der også stemmer overens med de resultater, som eleverne opnår ved afgangsprøverne samt de nationale test, jf. kvalitetsrapporten.  Ligeledes stemmer forældrenes tilfredshed med elevernes trivsel overens med de data som vi kender fra trivselsundersøgelserne. 

  Mobning

  Dragør kommune placerer sig på landsgennemsnittet i forhold til tilfredsheden med skolernes indsats for at begrænse mobning. Der er dog en forholdsvis lav andel af forældre der er tilfredse med indsatsen (69,9 %).

  Administrationens bemærkninger

  Fra kvalitetsrapporten ved vi at langt de fleste børn har svaret at de sjældent eller aldrig bliver mobbet (93%). Der dog desværre 1 % af eleverne som svare at de meget tit oplever at blive mobbet. Det er positivt, at langt de fleste børn oplever at de ikke bliver mobbet, men det er ikke tilfredsstillende at få elever ofte oplever, at blive mobbet. Forskellen på børnene oplevelser og forældrenes tilfredshed tyder på at der er brug for en tydelig kommunikation fra skolerne i forhold til hvilke tiltag de sætter i gang for at forebygge mobning.

  Skolernes ledelse

  Der er størst tilfredshed med Ledelsens kommunikation om ændringer og nye tiltag på skolen, hvor 75,2 % er enten tilfredse eller meget tilfredse.

  Her ligger kommunens gennemsnit på 3,8 og landsgennemsnittet ligger på 3,9. Der er forholdsvis lav tilfredshed med ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau på skolen. Her placeres Dragør sig på et gennemsnit på 3,5 mod 3,6 på landsgennemsnit.

  Administrationens bemærkninger 

  Tilfredsheden med ledelsen ligger tæt på landsgennemsnittet. Forskellen på forældernes oplevelse og elevernes præsentation indikere at der er brug for en tydeligere kommunikation om de tiltage der gøres på skolerne. 

  Tilfredshed med indsats i overgang til ungdomsuddannelse

  Der er forholdsvis lav tilfredshed med skolernes indsats med at klæde børnene på, når de skal

  vælge en ungdomsuddannelse. 65,5 % svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med

  skolernes indsats. Gennemsnittet i kommunen ligger på 3,7 og landsgennemsnittet ligger på

  3,7.

  Administrationens bemærkninger

  Fra kvalitetsrapporten ved vi at det fra årgangen 2016 forventes at 87,1 % vil fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år. Det er den fjerde højeste procentandel i landet det pågældende år. Det vil vedvarende være nødvendigt at have fokus på at sikre at flest muligt unge fra Dragør kommer godt i gang med deres ungdomsuddannelse.

  Særlig støtte

  Når vi ser på svarene fra forældrene til børn, der får eller ikke får særlig støtte, så ligger

  kommunens gennemsnit på 3,7 landsgennemsnittet på 3,9) for de børn der får støtte og på 4

  for de børn, der ikke får støtte. Landsgennemsnittet ligger på 4 for gruppen, der ikke får støtte.

  Administrationens bemærkninger

  Dragør Kommune er en af de kommuner med højest inklusionsgrad i landet. De seneste par år er inklusionsgraden dog faldet en smule, da antallet af grundskoleelever som går på special- og behandlingsskole er øget.  Der pågår et arbejde med at realisere ambitionen om at skabe inkluderende læringsfællesskaber på kommunens skoler, hvor alle børn indgår i meningsfulde fællesskaber.

  Forældres samlede tilfredshed med skolerne

  Ved tilfredshed med folkeskolerne placeres Dragør Kommune ved gennemsnit for hele landet med en score på 3,972 på en skala fra 1-5. Hvor højeste rangerede kommune er Ærø (med 4,247) og laveste er Læsø (med 3,408). Forældrenes resultat stemmer overens med resultatet af seneste trivselsmåling af eleverne, hvor Dragør Kommune ligger på et landsgennemsnit.

  Store Magleby Skole (188 forældres svar) scorer højest blandt skolerne (4.149), og hvis denne karakter havde stået alene og holdes op med gennemsnit for alle kommuner er det 4. bedste i hele landet.

  Forældres samlede tilfredshed med SFOérne

  Ved samlede tilfredshed med SFO’erne placeres Dragør som 2. lavest rangerede blandt alle kommuner (med en score på 3,686). Hvor den lavest rangerede er Fanø (med 3,649) og den højeste Lemvig (med 4,393), og landsgennemsnittet er på 4,013.

  Den SFO som adspurgte forældre vurderer lavest er Nordstrandskolens SFO med et gennemsnit på 3,2. Den SFO som vurderes mest positivt af forældrene, er Dragør Skoles SFO Blushøj, med et gennemsnit på 4,2. Se side 17 i bilaget. I Dragør Kommune har der været stor uro på SFO-området i nogle år, og på Nordstrandskolens SFO har der endda været ekstra stor omvæltning, fordi man udover fusioner også overgik til aldersopdelt SFO og havde overordnede lederudskiftninger. En del af forklaringen på den lave vurdering skal uden tvivl ses på baggrund af disse forhold.

  Der skal ikke herske tvivl om, at administrationens opmærksomhed også er henledt på dette, og at en genopretning af tilliden og tilfredsheden har stået på dagsordenen i den struktur og ledelse, der nu er skabt, og som har været til gældende siden sommer 2020. Der er på en måde ryddet op og skabt mere klarhed på SFO-området for også at understøtte sammenhængen til den ”SFO – mål- og indholdsbeskrivelse”, der blev tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021, og som sætter en ramme for den kvalitet, der skal ligge i SFO’erne i Dragør kommune.

  Administrations bemærkninger

  Resultat af den samlede tilfredshed skolerne og SFO’erne viser, at der er relativt stor forskel på forældrenes tilfredsheds på tværes af skoler og SFO’er. Om end undersøgelsen blev foretaget på et tidspunkt, hvor der skete store forandringer på SFOérne i Dragør.

  På Skoleudvalgsmødet d. 18. januar 2021 var de tre SFO ledere på udvalgsmødet, hvor de fortalte, hvordan de arbejder med at realisere de politisk vedtaget SFO- mål og indholdsplaner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Brugertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet med statslige midler afsat til perioden 2019 – 2022 og er ikke tilbagevendende, med mindre andet besluttes på en kommende finanslov.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken.
  SFO’erne mål- og indholdsbeskrivelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. marts 2021.

  Bilag

 • 3
  Dialogmøde mellem FEDK og Skoleudvalget- valg af tema
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget afholder d. 20. april 2021 dialogmøde med FEDK – kommunens fælleselevråd. Skoleudvalget skal udvælge temaer til mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender FEDK’s forslag til tema.
  1. at udvalget udvælger ét tema, de ønsker at drøfte med FEDK.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-03-2021

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Udvalget har drøftet emner og er enige om at fokusere på FEDKs temaforslag om ”Erfaringer fra Corona og hjemmeskolen”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. april 2016 en ny dialogmødestruktur på 0-18 års området. I den forbindelse blev det vedtaget, at der skal være et årligt møde med det fælles elevråd (FEDK). I 2021 afholdes dialogmødet den 20. april fra kl. 17-19.

  På dialogmødet drøfter Skoleudvalget og FEDK udvalgte temaer. FEDK har følgende forslag til temaer, de ønsker at drøfte med Skoleudvalget:

  1. Erfaringer fra Corona og hjemmeskolen

  Med temaet om Corona og hjemmeskole, ønsker FEDK at sætte fokus på et skoleår der har været anderledes og præget af hjemmeskole. FEDK har udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, hvor de har spurgt de største elever på skolerne, hvordan de har oplevet at gå i hjemmeskole. Resultaterne fra dette ønsker FEDK at præsentere for udvalget.

  Ud over det fremsatte tema fra FEDK, skal Skoleudvalget også udvælge et tema, som de ønsker at drøfte. Når temaerne er udvalgt, vil FEDK arbejde videre med dem frem mod dialogmødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. marts 2021.

 • 4
  Skoleudvalget - driftsoverførsler fra 2020 til 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at SU godkender, at der på SU’s område i henhold til reglerne om overførsel af op til 2 pct. I mindreforbrug overføres 2,7 mio. kr., som finansieres af kassen,
  1. at SU godkender, at der på SU’s område i henhold til reglerne overføres 0,2 mio. kr. i nettomindreforbrug på eksternt finansierede projekter.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-03-2021

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes realistisk at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på SU’s område overføres mindreforbrug på samlet 2,7 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  Derudover anbefaler administrationen at der på SU’s område overføres 0,2 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på SU’s område øger budget 2021 med 2,9 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2021 øges kassetrækket med 2,9 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den. 25. marts 2021.

  Bilag

 • 5
  Budgetanalyser i forhold til budget 2022
  Sagsid.: 21/721

  RESUMÉ:

  I denne sag skal fagudvalgene og Økonomiudvalget forholde sig til hvilke budgetanalyser der skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2022.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget vælger 4-6 budgetanalyser, som skal indgå i budgetforhandlingerne for 2022.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Udvalget anbefaler overfor ØU, at der arbejdes videre med følgende budgetanalyser:

  • Reducere antallet af genindlæggelser.
  • Fortsætte analyser om muligheden for fysisk flytning af hjemmeplejen samt om mulighederne for at hjemtage lager til hjælpemidler.
  • Muligheder i det nære sundhedsvæsen.
  • Tiltag der kan reducere antallet af langtidsledige.  

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  BEPU har ikke forslag til budgetanalyser.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2021

  BFKU foreslog:

  -         Analyser af forskellige muligheder for flytning af dagplejen væk fra Boldklubhuset

  -         Analyser af muligheder ift. Kulturcentrum St. Magleby både med og uden overnatningsmuligheder jf. kommissorium fra sidste års analyser

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-03-2021

  Skoleudvalget ønsker ikke, at der udarbejdes nye analyser af sektor 3, idet området skal have den nødvendige ro til at arbejde med og nå budgetmålene for de besparelser og analyser, der var en del af budget 2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. december 2020 vedtog Økonomiudvalget proces for budget 2022-2025. Som en del af planen skal der, som grundlag for budgetforhandlingerne, udarbejdes budgetanalyser.

  Budgetanalyserne adskiller sig fra R-, A- og D-forslag ved at være mere grundlige analyser af udvalgte områder, og ved muligvis at have en længere horisont i forhold til implementering. De er dermed at sammenligne med de strukturelle analyser, som blev udarbejdet til budgetforhandlingerne for budget 2021.

  Formålet med analyserne er angive mulige økonomiske potentialer. Potentialerne kan opnås ved, at løse opgaver på andre, og nye, måder, ved at ændre serviceniveau, ved at foretage strukturelle ændringer og ved at foretage investeringer – fx i form af kompetenceudvikling, digitalisering og anlæg.

  Analyserne vil indeholde vurderinger af faglige konsekvenser af foreslåede ændringer. Konsekvenserne vil blive holdt op imod målsætninger i vedtage politikker. Det vil tydeligt fremgå på hvilke konti det økonomiske potentiale indløses, og i det omfang det er relevant, vil analyserne indeholde bechmark med andre kommuner.

  Direktionen anbefaler, at hvert fagudvalg finder 2-4 områder til budgetanalyser. Som det fremgår af formålet med analyserne, så kan der fx være tale om strukturelle ændringer (sammenlægning af enheder), anlægsinvesteringer som medfører driftsbesparelser og udlicitering af opgaver.

  Direktionen foreslår, at sidste års strukturelle analyse om fysisk flytning af Hjemmeplejen indgår som en del af budgetanalyserne. Ligesom den foreslår, at vedtagelsen vedrørende at opnå en økonomisk besparelse ved at indgå i tværkommunalt samarbejde bliver en del af analyserne.

  På Økonomiudvalgets møde den 17. marts kan Økonomiudvalget, på baggrund af fagudvalgenes forslag, træffe beslutning om hvilke analyser der skal arbejdes videre med. Direktionen anbefaler i alt 4-6 budgetanalyser, idet det vurderes at det vil være muligt, at udarbejde analyser af dette antal med den nødvendige grundighed.

  Det er for tidligt, at vurdere den økonomiske ramme for budget 2022. Dette kan først foretages, når rammerne for økonomiaftalen mellem regeringen og KL foreligger. Der er dog allerede nu nogle opmærksomhedspunkter, som gør sig gældende for os i Dragør Kommune. Det drejer sig særligt om beskæftigelsesområdet, hvor stigningen i ledigheden i Dragør, som følge af Corona, fortsat er markant højere end gennemsnittet i landet. Det er også et opmærksomhedspunkt, at den forventede udgift til førtidspension og seniorpension er markant højere end det hidtil budgetterede. Ligesom det er et opmærksomhedspunkt, at følge udviklingen på de områder som tidligere har generet merforbrug, og som er forsøgt håndteret via det tekniske budget for 2021. Endeligt har vi i Dragør Kommune haft en række ekstraomkostninger som følge af Corona, som vi endnu ikke er blevet kompenseret for. I 2020 drejer det sig om 5,8 mio. kr. og p.t. har vi betragtelige ekstraomkostninger bl.a. forbundet med test- og vaccineopgaver. Opgaver som forventes, at øges frem til sommerferien.

  Administrationen vil, til Økonomiudvalgets møde den 14. april, udarbejde en kort beskrivelse af de udvalgte budgetanalyser. Dermed får Økonomiudvalget mulighed for, at kommentere på et tidspunkt, hvor analyserne er i sine indledende faser.

  Forud for Økonomiudvalgets møde den 14. april, vil der i fagudvalgene være en drøftelse af R-, A- og D-forslag. Disse drøftelser forelægges også for Økonomiudvalget den 14. april, og dermed vil der, på mødet, være et samlet overblik over de kommunale elementer, som indgår i budgetforhandlingerne for budget 2022. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2021.

  Skoleudvalget den 11. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-03-2021

  Kim Dupont (V) spurgte til forholdene på Dragør Skoles SFO

  Administrationen orienterede om Corona-situationen