Skip navigationen

Referat

Torsdag den 8. april 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Status på midler givet til at fremme trivsel og udvikling på skolerne
  Sagsid.: 21/986

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget orienteres om, hvordan skolerne vælger at anvende midlerne, der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 blev givet til trivsel og udvikling på skolerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-04-2021

  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet at give 150.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i overslagsårerne til fremme af trivsel og udvikling på skolerne.

  Konkret ønsker skolerne at bruge midlerne til at skabe bedre udendørslæringsrum, f.eks. træpavilloner eller højbede/insekthoteller mv. Men henblik på at få mest værdi for midlerne som muligt, og for at styrke forældrenes involvering i skolen, vil forældre på skolerne blive inviteret med til at skabe de udendørs læringsrum, formentlig i forbindelse med naturvidenskabsfestivallen i uge 39.

  De nye uderum skal laves med henblik på at fremme elevernes trivsel, men også med henblik på at skabe nogle gode udeområder på skolerne hvor det er muligt at lave læringsaktiviteter. Et arbejde, der både ligger i forlængelse af den nye skolepolitik, men også støtter op om det øgede fokus på udeskole, der vil være fremover.

  På Dragør Skole vil man desuden bruge en del af midlerne på at indrette de indendørs læringsmiljøer i fællesarealerne i den røde bygning, som netop er blevet renoveret.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. april 2021.

 • 2
  Orientering om ny lokal arbejdstidsaftale for folkeskolerne
  Sagsid.: 17/80

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget orienteres om den indgåede lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Dragør Kommune gældende for skoleårene 2021/22 og 2022/23.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-04-2021

  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget orienteres om den lokale arbejdstidsaftale, som blev indgået den 1. marts 2021 mellem Dragør Kommune og Danmarks Lærerforening, kreds 13, der beskriver lokale arbejdstidsforhold for lærere og børnehaveklasseledere i kommunen.


  Den indgåede aftale er det lokale supplement til den nationale arbejdstidsaftale A20. Den lokale arbejdstidsaftale er gældende for lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2021/22 og skoleåret 2022/2023.
   

  Der har været en god proces for udarbejdelse af den lokale arbejdstidsaftale, hvor alle parter er blevet hørt. Den lokale arbejdstidsaftale blev til i samarbejde mellem skoleforvaltningen, skoleledere, skolernes tillidsrepræsentanter samt DLF kreds 13. Parterne mødtes i efteråret 2020 og i januar 2021.


  Kort om den nye arbejdstidsaftale

  Fælles for arbejdstidsaftalen (A20) og den lokalt indgående arbejdstidsaftale er, at lærerne i højere grad involveres i skoleårets planlægning. Den nye arbejdstidsaftale har desuden fokus på at sikre, at lærernes forberedelsestid ikke nedprioriteres.

  Den lokale arbejdstidsaftale tilpasser vilkårene til en lokal kontekst, og aftalen er særligt udarbejdet i et rekrutteringsperspektiv. Det fremgår bl.a. af aftalen, at nyuddannede lærere det første skoleår får en erfaren mentor tilknyttet, der kan bistå med råd og vejledning. Samt at der afsættes en ressourcepulje til mentor og den nye lærer, der giver plads til, at der er tid til et kvalificeret samarbejde og engagement i et fagligt fællesskab.

  Af øvrige arbejdsvilkår fremgår bl.a., at der vil være en fleksibilitet mellem undervisningsopgaven, muligheden for forberedelse og øvrige opgaver, samt at der er fastsat et tilstræbt maksimalt undervisningstimetal.
   

  Både den lokale arbejdstidsaftale samt A20 er vedlagt som bilag til sagen.

  LOVE/REGLER:

  Aftalen er indgået med hjemmel i § 19 i ”Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne” og omfatter ansatte i henhold til § 14 stk. 1. i ”Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne”. Bestemmelserne i aftalen er alene supplerende til ”Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. april 2021.

  Bilag

 • 3
  Opsamling Det Rådgivende Skoleorgan 03.03.21
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Der blev afholdt møde i Det Rådgivende Skoleorgan den 03.03.21. temaerne på mødet var implementeringen af skolepolitikken og Corona i et skoleperspektiv. Skoleudvalget drøfter opsamlingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opsamlingen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-04-2021

  Drøftet

  SAGSFREMSTILLING:

  Implementeringen af skolepolitik

  Den kommende skolepolitik er udarbejdet på baggrund af en lang og bred inddragelsesproces. Ambitionen med implementeringen af skolepolitikken er at sikre, at den kommer til at skabe værdi for den enkelte elev. Derfor er det væsentligt, at det er enkelt for skolerne og medarbejderne at kunne arbejde med visionen og strategisporene i skolepolitikken, hvorfor der skal være en tydelig ramme for, hvordan vi arbejder med implementeringen. Et arbejde som administrationen vil understøtte. På mødet blev et foreløbigt bud på dette præsenteret og drøftet.

  Status på Covid 19 i et skoleperspektiv

  Det seneste år er hverdagen for alle i samfundet forandret og særligt dagligdagen på skolerne er forandret for børn og medarbejdere. På mødet fortalte centerchef og de tre skoleledere, hvordan status vedr. Covid 19 på skolerne er.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. april 2021.

  Bilag

 • 4
  Tema til Det Rådgivende Skoleorgan 2021
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter temaer til de kommende møder i Det Rådgivende Skoleorgan og udvælger nogle temaer, der kan programsættes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget vælger temaer for møderne i Det Rådgivende Skole-organ i foråret 2021.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-04-2021

  Udvalget valgte temaer til tre møder:

  - Rekruttering

  - Skolernes skoleplaner

  - Klubberne

  SAGSFREMSTILLING:

  Det Rådgivende Skoleorgan har på sine møder i 2020/21 behandlet følgende temaer:

  Input til skolepolitik

  Udkast til skolepolitik

  Implementering af ny skolepolitik

  FN´s verdensmål

  Udeskole

  Covid- 19

  I stil med tidligere år, skal der lægges et program for 2021, hvorfor udvalget drøfter mulige temaer, der kan mødelægges af administrationen på årets kommende tre møder.

  På Det Rådgivende Skoleorgans møde d. 03.03.21 blev der under punktet evt. foreslået to mulige temaer til kommende møder.

  De to temaer var:

  • Rekruttering
  • Skolernes skoleplaner

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 8. april 2021.

 • 5
  Skolepolitik tilbage fra høring
  Sagsid.: 15/1423

  RESUMÉ:

  Udkast til den kommende skolepolitik i Dragør kommune har været i høring. På mødet skal Skoleudvalget drøfte de input, der er kommet og godkende den kommende skolepolitik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender skolepolitikken og anbefaler den over for kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-04-2021

  Anbefales over for KB

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 18. januar 2021, at sende et udkast til Dragør Kommunes kommende skolepolitik i høring på kommunens hjemmeside, i skolebestyrelserne, i LMU, i CMU og i FEDK.

  Skolepolitikken er udarbejdet henover skoleåret 20/21, hvor der har været en omfattende inddragelsesproces. Derudover har Det Rådgivende Skoleorgan også haft mulighed for at kommentere på et udkast til skolepolitikken. På baggrund af deres bemærkninger blev det endelige udkast til en ny skolepolitik i Dragør Kommune sendt i høring.

  Der er i alt kommet 10 høringssvar. Alle høringssvar er vedhæftet denne sag som bilag i deres fulde længde i nedenstående opsummeres høringssvarene, hvor administrationen vil følge op på hvilke ændringer der på baggrund af høringssvarene tilføjes til den endelige skolepolitik.

  Høringssvar

  St. Magleby Skole

  LMU

  LMU på St. Magleby Skole indleder deres høringssvar med at anerkende, at det er lykkes at formulere en skolepolitik, som de kan se sig selv i. De oplever en sammenhæng mellem det input, som de har givet og den skrevne skolepolitik.

  De bemærker, at den nye skolepolitik er rummelig og kan opfattes som en egentlig modpol til den hidtidige skolepolitik. Det er de som udgangspunkt positive over, men de gør også opmærksomme på, at det kan skabe en faldgrube i forhold til, at det kan være svært at vide, hvad der er det rigtige at gøre som skole og medarbejder.

  LMU oplever, at den kommende skolepolitik opstiller en rækker positive ambitioner, men gør opmærksom på, at det er nødvendigt, at der er ressourcer til de gode initiativer f.eks. i forhold til sporet vedr. rum.

  De mener, at det er positivt, at skolepolitikken forholder sig til byen og Dragør.

  LMU udtrykker en bekymring vedr. Strategisporet Ingen Alene. De beskriver, at det er problematisk, at man ikke nævner forældrene. Forældrene er, ifølge LMU, væsentlige aktører i forhold til hvorvidt fællesskaberne i skolen og SFO opleves som meningsfulde. På samme måde problematiser de, at SFO ikke er nævnt i dette strategispor. SFO er, ifølge LMU, på mange måder bindeleddet mellem skole og hjem, hvorfor de fremhæver, at også SFO bør nævnes.

  Endelig gør LMU opmærksom på, at skolepolitikken ikke nævner fremtidens sigtepunkter, f.eks. kunne digitalisering og teknologiforståelse med fordel nævnes ifølge LMU. De savner ligeledes, at FN´s verdens mål nævnes.  

  Skolebestyrelsen

  Skolebestyrelsen giver i deres høringsvar udtryk for, at de kan nikke genkendende til mange af de elementer, der nu indgår i det endelige udkast til skolepolitikken. De roser, at den kommende skolepolitik er kortfattet og lettilgængelig, men alligevel favner bredt og har store ambitioner. De udtrykker, at de glæder sig til arbejdet med at implementere og gøre skolepolitikken levende.

  Skolebestyrelsen har et ønske om ændring til udkastet. Dette omhandler formuleringen fra skolepolitikkens vision der lyder som følgende:”I Dragør Kommune er alle elever glade for at gå i skole”.  Denne sætning opfattes som uopnåelig og de forslår den derfor ændret til ”I Dragør Kommune tilstræbes det, at alle elever er glade for at gå i skole”

  Dragør Skole

  LMU

  LMU fra Dragør skole giver i deres høringssvar udtryk for, at de kan genkende deres input, fra dialogspillet, i udkastet til den kommende skolepolitik. De står således tilbage med en positiv oplevelse af at være blevet inddraget, og at deres input er afspejlet i den nye skolepolitik.

  De fremhæver, at det er positivt, at måltallene er taget ud af den nye skolepolitik. De beskriver, at skolepolitikken på den måde lægger op til at være et dialogværktøj.

  De fremhæver også, at det fremadrettet er et ønske, at der afsættes de fornødne midler til at vedligeholde skolen, således at læringsmiljøerne fremstår moderne og inspirerende.

  Skolebestyrelsen

  Skolebestyrelsen på Dragør skole indleder deres høringsvar med at tilkendegive, at de er positive over udkastet til den nye skolepolitik. De giver udtryk for, at de sætter pris på at være blevet inddraget i processen. De oplever, at deres input er afspejlet i politikken. De oplever, at den nye skolepolitik er åben og giver mulighed for lokal udfoldelse på de enkelte skoler.

  Skolebestyrelsen finder det også positivt, at den nye skolepolitik lægger op til dialog frem for at være måltalstyret.

  Skolebestyrelsen har enkelte forslag til justeringer eller tilføjelser til skolepolitikken.

  I forhold til strategisporet Ingen alene ser de gerne, at der suppleres med nogle fokuspunkter vedr. køn, seksualitet og mangfoldighed. 

  I forhold til strategisporet ”Lyst til læring” påpeger skolebestyrelsen, at der er for stort fokus på tværfaglig læring, der giver et indtryk af at skolepolitikken fokus er tættere på metoderne for læring frem for, hvad eleverne får ud af undervisningen fagligt og socialt.

  Strategisporet ”Rødder” opleves af skolebestyrelsen som en uheldig overskrift, da denne opleves ekskluderende. De foreslår, at strategisporet omdøbes til ”lokal forankring”

  Nordstrandsskolen

  LMU

  LMU fra Nordstrandskolen indleder deres høringssvar med, at rose udformningen af den nye skolepolitik. De giver udtryk for, at processen har været grundig og har taget højde for de mange forskellige aktører, der arbejder med børnene til dagligt.

  De fremhæver, at det er positivt, at skolepolitikken sætter fokus på trivsel, da dette giver skolen mulighed for at præge skolens læringsaktiviteter på en mere alsidig måde. De er ligeledes glade for, at den nye skolepolitik giver den enkelte skole plads til selv at udfylde rammerne.

  De har et ønske om, at strategisporet ”Rødder” omdøbes til ”Lokal forankring”. Dette bunder i en oplevelse af, at rødder som ord forbinder sig til slægt og familie frem for til Folkeskolen. De mener, at en ændring af dette vil medføre, at alle kan føle sig velkommen på folkeskolerne i Dragør Kommune.

  Skolebestyrelsen

  Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen indleder deres høringssvar med at rose arbejdet og udformningen af den nye skolepolitik. De giver udtryk for, at det er positivt, at skolepolitikken er kort og præcist formuleret, og at den giver den enkelte skole mulighed for udfylde rammerne på deres egen måde. Der er opbakning til de valgte strategispor, og de er begejstrede over, at trivsel vægtes højt.

  Skolebestyrelsen gør i forbindelse med strategisporet Rum til Læring opmærksom på, at de har oplevet, at kommunen hidtil over en årrække har nedprioriteret investeringer i bygningsmassen, hvorfor de oplever et vedligeholdelsesefterslæb. De gør opmærksom på, at såfremt at fysiske rammer skal være en central del af politikken forpligter det også politikkerne til at afsætte betydelige midler til opgradering og investeringer af de fysiske rammer på skolerne.

  De forslår, at strategisporet ”Rødder” omdøbes til ”Lokal forankring”. Dette bunder i en oplevelse af, at rødder som ord forbinder sig til slægt og familie frem for til Folkeskolen. De mener, at en ændring af dette vil medføre, at alle kan føle sig velkommen på folkeskolerne i Dragør Kommune.

  Afslutningsvist foreslås det at fjerne # fra den endelige politik.

  FEDK

  Kommunes Fælles elevråd har givet kortfattet høringssvar.

  I FEDK giver de udtryk for, at de kan genkende deres input til den nye skolepolitik. De giver udtryk for, at de synes, politikken ser fin ud.

  Elevrådet Nordstrandskolen

  Elevrådet på Nordstrandskolen har også indgivet et høringsvar, hvor de giver udtryk for, at de oplever, at ambitionerne lyder gode, og at det rammer det, de som elevråd har beskrevet godt. De bemærker, at politikken er beskrevet lidt for romantisk i forhold til virkeligheden, f.eks. i forhold til lokalerne. De giver udtryk for, at de kan lide tankerne, men de sætter spørgsmålstegn ved, om det også ser sådan ud i virkeligheden. 

  Dragør Bibliotekerne

  Bibliotekerne i Dragør og Biblioteksrådet giver i deres høringssvar udtryk for, at de glæder sig til at kunne være en aktiv partner ind i skolepolitikkens forskellige strategispor.

  I forhold til strategisporet ”Ingen alene” opfordrer de til, at FN´s verdensmål bliver en del af skolepolitikken, da kommunen har valgt at arbejde med netop med dem.

  Til strategisporet Rødder gøres der opmærksom på, at formuleringen ”Eleverne på vores skoler kender deres rødder og udgangspunkt i verden” kan opleves som ekskluderende, hvorfor den forslås omformuleret.  Dernæst forslår de i samme strategispor, at omformulere sætningen vedrørende samarbejde med det lokale kultur og foreningsliv. Deres forslag lyder som følgende: ”Vi understøtter, at vores skoler indgår i samarbejder med lokale foreninger, virksomheder, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner”.

  Til strategisporet ”Rum til læring” gør de opmærksomme på, at bibliotekerne og de øvrige kulturinstitutioner tilbyder alternative læringsrum, ligesom de mener, at hele byen i princippet er et læringsrum for skolerne. De forslår derfor en konkret omformulering, der lyder som følgende: ”Eleverne vil opleve, at alle kommunens faciliteter er læringsrum. Det gælder såvel inde som ude til læring, herunder biblioteker, sportsområder, naturen ved vandet, på land og i skoven.

  Administrationens bemærkninger

  Administrationen har gennemgået alle de indkommende høringssvar. På baggrund af disse er der foretaget ændringer i den endelige skolepolitik. Den endelige version af skolepolitikken er vedhæftet som bilag til denne sag. Her har vi markeret de ændringer, der på baggrund af høringssvarene er foretaget. Der er ligeledes vedhæftet en endelig version uden disse.

  I nedenstående forholder administrationen til de foreslåede ændringer i de høringssvar, der er modtaget.

  LMU St. Magleby skole

  I høringsvaret fra LMU På St. Magleby skole udtrykkes der en bekymring for, at hverken SFO eller forældre og deres betydning for fælleskabsdannelse nævnes i skolepolitikken. Administrationen er enige i, at både SFO og forældre er meget vigtige aktører i arbejdet med at danne fællesskab samt i forhold samarbejdet mellem skole og hjem. Både SFO og forældre er nævnt i skolepolitikken af samme grund. Administrationen har lavet en mindre tilføjelse medhenblik på at tydeliggøre vigtigheden af dette arbejde.

  Arbejdet med SFO er yderligere uddybet i Kommunens SFO – mål og indholdsplaner. Derudover er forældresamarbejdet udfoldet yderligere i formålsparagraffen for folkeskolen.

  LMU bemærker også, at fremtidens sigtepunkter ikke fremgår af politikken, f.eks. digitalisering, teknologiforståelse eller FN´s Verdens mål. Administrationen er enig i at disse komponenter udgør en væsentlig del af skolens aktiviteter. I skolepolitikken har det været ambitionen at beskrive de underliggende metoder til fremme af netop ovenstående sigtepunkter i folkeskolen uden at anvende konkrete begreber.

  Skolebestyrelsen St. Magleby skole

  Skolebestyrelsen har forslået, at teksten i visionen ændres, da den kan forekomme som uopnåelig. Administrationen er opmærksom på, at det er svært at realisere en vision fuldstændigt, alligevel fastholdes den oprindelige formulering, da visioner gerne må sigte udover, hvad der måske kan være realiserbart.

  Skolebestyrelsen Dragør skole

  Skolebestyrelsen har ønsket, at der i visionen bliver skærpet i formuleringen således at visionen afspejler en mangfoldig skole med udsyn. De savner ord som dannelse. Administrationen har til i den endelige skolepolitik ændret teksten i afsnittet vedr. visionen til følgende. ”Det er eleverne, fordi de møder et elevvenligt skolevæsen, som giver dem lyst til læring og understøtter en kultur og dannelse, hvor der er plads og rum til alle.

  Skolebestyrelsen anbefaler endvidere, at der til strategisporet ingen alene tilføjes nogle fokuspunkter vedr., køn, seksualitet og mangfoldighed. Administrationen har indføjet en sætning om dette, men opfordrer skolebestyrelsen til selv at arbejde med disse i skolebestyrelsens principarbejde.

  Skolebestyrelsen bemærker, at der i strategisporet lyst til læring er fokus på metoderne for læring frem for, hvad eleverne får ud af undervisningen. Administrationen giver ret i, at der bliver fokuseret på metoderne for læringen. Det er håbet, at de afledte effekter af disse er netop, at eleverne besidder de grundlæggende færdigheder og dannelse når de forlader skolerne i Dragør.

  Skolebestyrelsen har ønsket, at strategisporet Rødder bliver omdøbt til Lokalforankring. Dette imødekommes.

  Dragør Bibliotekerne

  Har til strategisporet vedr. ingen alene forslået, at arbejdet med FN´s verdensmål tilføjes.

  Administrationen er enige i at FN s verdens mål er en del af skolernes aktiviteter, men det er ikke ønsket at skrive specifikke aktiviteter ind i skolepolitikken.

  Til strategisporet vedr. Rødder (nu Lokal forankring) forslår biblioteket en konkret omformulering af en sætning, som i mødekommes. Den lyder nu som følgende ”Vi understøtter, at vores skoler indgår i samarbejder med lokale foreninger, virksomheder, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner.

  Til strategisporet vedr. rum til læring har de ligeledes forslået en ændring i formuleringen. Administrationen har ikke valgt det konkrete forslag men har imødekommet noget af den ønskede ændring ved at lave følgende ændring: ”Eleverne vil opleve, at læringsrum ikke kun er klasseværelser, men at alle fysiske og kulturelle rammer, der er til rådighed, inddrages i undervisningen – både ude og inde.  

  Skolebestyrelsen Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen forslår, at Strategisporet Rødder bliver omdøbt til Lokal forankring. Dette imødekommes.

  Skolebestyrelsen har ønsket at man tilføjer det maritime nærmiljø bør indskrives mere specifik i skolepolitikken. I formuleringen af skolepolitikken har det ikke været ønsket at blive meget stedsspecifik, da det kan virke bindende.

  Skolebestyrelsen forslår, at alle # tages ud. Dette imødekommes.

  LMU Nordstrandskolen

  LMU ønsker, at strategisporet Rødder omdøbes til Lokal forankring. Dette imødekommes.

  Alle der har skrevet et høringssvar vil modtage et brev tilbage, hvor administrationen vil takke og forholde sig til de opstillede forslag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 6
  Dialogbaseret kvalitetsopfølgning på skolerne
  Sagsid.: 15/1423

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget præsenteres for de generelle principper for kvalitetsudvikling af folkeskolerne, der vil foregå ved skriftlige afrapporteringer og strukturerede dialogbaserede udviklingssamtaler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at præsentationen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-04-2021

  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Det forventes, at Kommunalbestyrelsen i april måned 2021 godkender den nye skolepolitik gældende for årerne 2021 – 2025. Den kommende skolepolitik er resultatet af en bred inddragelse af de parter, som udgør skoleområdet i foråret 2021. Skolepolitikken giver en fælles vision og fire strategispor, som det samlede skolevæsnet i løbet af de næste fire år skal arbejde henimod, og skolepolitikken følger på den måde det samme rul og processer som de øvrige politikker i kommunen.

  Implementeringen af den nye skolepolitik blev drøftet på et temamøde i Skoleudvalget i februar måned. Derudover er implementeringen af denne også blevet drøftet på et møde i Det Rådgivende Skoleorgan d. 03.03.21. På baggrund af disse input, samt samtaler med skolelederne har administrationen udarbejdet en ramme for de generelle principper for kvalitetsudviklingen på folkeskolerne.


  Med den nye skolepolitik markeres et skifte i arbejdet med skoleområdet, der i højere grad vil være præget af dialog og inddragelse. Til forskel fra seneste skolepolitik er det ikke målsætningen at følge op på kvantitative mål. Det betyder ikke at kvantitative (målbare) data på karakterudvikling, trivselsmålinger, overgang til ungdomsuddannelse mv. nedprioriteres. Disse vigtige parametre for at følge et skolevæsen vil der årligt gives en status på til skolerne, forældrebestyrelser og skoleudvalget i kvalitetsrapporten, der er et nationalt fastsat rul. Fremadrettet vil der foruden den kvantitative kvalitets og tilsynsførelse også være en systematisk Dialogisk Kvalitetssikring med skolerne. 

  En kvalitetsrapport for skoleområdet har til formål at give en status på de helt overordnede politiske målsætninger og fungerer dermed også som et konkret værktøj for skolernes udarbejdelse af lokale handleplaner.
   

  Procesplan for kvalitetsafrapportering på skoleområdet

  Den lovpligtige kvalitetsrapport skal laves i et toårigt rul som evaluering af skolernes arbejde i Danmark, herunder også evaluering af kommunale skolepolitikker, og får for at kunne give et løbende blik ind i kvaliteten af skolearbejdet to slags spor for at give en midtvejsevaluering, et rapportspor med talbaseret data og et dialogisk spor. Der arbejdes med kvalitetsrapporten således:

  I det første år udarbejdes kvalitetsrapporten for området samlet, og for skolerne hver især, hvorefter skolechef mødes med lederne af skolerne til en kvalitetssamtale medhenblik på at aftale konkrete handleplaner og indsatser for den enkelte skole. Kvalitetsrapporten vil det kommende år indeholde en række afsnit, der ikke er lovpligtige, men som har til hensigt at kvalificere afrapporteringen og processen om denne. I dette år vil kvalitativ data fylde mere, der er bl.a. afsnit med et børne- og unge perspektiv, observation og interview samt afsnit om skolernes fællesindsatsområder.

  I det andet år har skolerne tid til at arbejde med de udviklings tiltag, som de har forslået i deres lokale skoleplan og eventuelle handleplaner. Derudover vil skolerne have tid til at arbejde med tiltag som er fælles for de tre skoler.

  I det andet år udarbejdes desuden en lille version af kvalitetsrapporten, der alene giver en status på de kvantitative (målbare) data om karakterer, trivsel, overgang til ungdomsuddannelse mv., dette er status-kvalitetsrapporten.

  Skolechefen mødes med skolelederne i foråret hvert år som opfølgning på resultaterne af enten kvalitetsrapporten eller status-kvalitetsrapporten, samt, i denne sammenhæng, i efteråret til en drøftelse af individuelle som fælles udviklingsmål for skolerne.

  Dialogbaseret kvalitetsudvikling

  Som supplement til den lovpligtige kvalitetsafrapportering er det hensigten, med den nye skolepolitik, at dialog mellem skolevæsnets partere der skal binde os mere sammen, med henblik på at sikre, at alle i skolevæsnet arbejder ud fra den samme vision. Herunder, administrationen, ledelse, medarbejdere, forældre og elever.

  Administrationen vil sammen med skolelederne udvikle en skabelon, der kan fungere som samtalestartere for udviklingsdialoger, når skolepolitikken er vedtaget, der tager udgangspunkt i de fire strategispor. Udviklingsdialoger vil bl.a. være på team-niveau ude på skolerne, mellem afdelingsleder og skoleleder, mellem skoleleder og skolechef mv. Hensigten med, at alle udviklingsdialoger tager udgangspunkt i det samme, dog tilpasset den enkelte arbejdskontekst er, at en skole er kompleks og levende størrelse, hvorfor en fælles struktur for disse dialoger giver et fællesudgangspunkt for at kunne omsætte skolepolitikkens vision og strategispor. Dialog kan skabe rum for ny udvikling eller give en anden status, der ellers ikke ville være kommet frem ved udelukkende at lave en talbaseret opfølgning.

  Vedlagt denne sag som bilag er en procesplan, som illustrerer hvordan kvalitetsrapporter udarbejdes i et toårigt rul, samt et bilag, som illustrerer hvordan status på målsætninger følges af både en rapportbaseret- og dialogbaserede status udvikling.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Intet at bemærke

  Bilag

 • 7
  Vandsikkerhedsguide på skole og institutionsområde
  Sagsid.: 16/3371

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet en Vandsikkerhedsguide for skole- og institutionsområdet i Dragør Kommune. Vandsikkerhedsguiden skal anskueliggøre, hvilke sikkerhedsforanstaltninger skoler og institutioner bør overholde, når de laver vandaktiviteter med børn eller elever.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skoleudvalget anbefaler vandsikkerhedsguiden til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-04-2021

  Anbefales over for KB

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør er havet vores nabo, og vi ønsker, at vores børn i skoler og institutioner skal have de bedste muligheder for at have tilgang og glæde ved vandet i læringsøjemed.

  Sikkerhedsansvaret ligger i praksis hos lederen på skolerne, i dagtilbuddet eller lederen af det pågældende tilbud. Derudover er der et særligt ansvar for de lærere og pædagoger, som udfører vandaktiviteterne med børnene, hvorfor de må besidde de rette kvalifikationer med henblik på at kunne bestride dette ansvar. Undervisningsministeriet har fastslået, at det altid er skolernes ansvar at sikre elevernes sikkerhed i skoletiden og der er skærpet opsynspligt ved vandaktiviteter.

  Den vedhæftede vandsikkerhedsguide er udarbejdet med henblik på at gøre det så nemt som overhovedet muligt for kommunens skoler og institutioner at overskue, hvad der er tilladt, og hvilke krav de i givet fald skal leve op til i forbindelse med vandaktiviteter. Dette fordi vi ønsker, at flest muligt kan gøre brug af de fantastiske vandaktivitetsmuligheder vi har i Dragør. Derfor vil guiden også være konkretiseret til specifikke steder i kommunen. Det vil stadigvæk være muligt for den enkelte leder at tillade vandaktiviteter væk fra badeanstalten og mormorstrandens område velvidende, at det er lederens ansvar at sikkerheden overholdes.

  Denne guide er en revision af den guide, som blev udarbejdet tilbage i 2017. Denne gang er revisionen udarbejdet henover efteråret, vinteren og foråret 20/21 i en arbejdsgruppe bestående af den lokale bademester, ungdomsskolelederen, en skoleleder, en repræsentant for dagtilbudsområdet og kommunes jurist.

  Vandsikkerhedsguiden vil blive sendt ud til alle institutioner elektronisk og den vil blive lagt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  De alment gældende regler om skolers og institutioners opsynspligt i forhold til børn/elever. Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

   Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den. 8. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den. 22. april 2021.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-04-2021

  -          Annette Nyvang (T) berettede om TV2Lorry indslag og orienterede om samtale med SSP-konsulenten

  -          Ann Harnek (T) fortalte om Coronatest, der nu kan fås på skolerne i den korte næseudgave

  -          Administrationen orienterede om skoleåbning, hvor alle de store er tilbage på ½ tid.

  -          Administrationen orienterede om nationale test, som fastholdes i indeværende skoleår