Skip navigationen

Referat

Mandag den 10. maj 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkterne 4 og 5 blev byttet om, så punkt 5 blev punkt 4.
Punkt 7 blev af et enigt udvalg ændret til beslutningspunkt.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Samarbejde med Ungecenteret i Tårnby Kommune
  Sagsid.: 20/982

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om samarbejdet mellem Dragør Kommune og Ungecenter Tårnby.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-05-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget orienteres om og har mulighed for at drøfte samarbejdet med Ungecenter Tårnby. Udvalget vil også høre om, hvad Ungecenteret tilbyder af rådgivning for de unge, som er i udsatte positioner? Samt hvad der er af støtte ud over den almindelige ungdomsuddannelsesvejledning. Endelig vil udvalget også gerne have en indsigt i hvilke betydning corona har haft?

  På mødet deltager Chef for Ungecenter Tårnby, Anette Kjærager, til at give en status på samarbejdet med Ungecenter Tårnby.

  Sammenfattende om uddannelses- og beskæftigelsesindsatser
   

  Ungecenter Tårnby varetager flere funktioner for Dragør Kommune. Det er bl.a. uddannelsesvejledning til unge, der har forladt 9. og 10. klasse og herunder opgaven om at indstille Dragørs unge til den Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og følge de unge, der går på STU. Ved visitationsprocesser, som omhandler unge fra Dragør, deltager chef for Børn, Skole og Kultur i Dragør Kommune.

  Ungecenter Tårnby tilbyder gennem en opsøgende og opfølgende indsats vejledning til unge, der ikke er påbegyndt eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse tilknyttes en sagsbehandler i Tårnby, mens selve ydelsen udbetales fra Dragør Kommune (af Ungecenter Tårnby job og uddannelse).

  Ungecenter Tårnby laver herudover vejledning om og målgruppevurdering til den Forberedende Grunduddannelse (FGU), og de hertil knyttede uddannelsesspor som Almen grunduddanneles (AGU), Produktionsuddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

  Hertil kommer at vejledning om uddannelse og erhverv af unge fra 7. klasse til 25 år varetages Ungecenter Tårnby. Vejledningen foregår på skolerne i Dragør, og der én ungdomsuddannelsesvejleder tilknyttet til hver af de tre skoler i Dragør.

  Det forpligtende samarbejde

  Som en del af det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune er der på beskæftigelsesområdet vedtaget delaftale 7 ’Ungecenter’. Hvor de beskæftigelsesrettede indsatser af Ungecenter Tårnby forgår efter Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Delaftale 7 blev revideret i efteråret 2019 og er vedlagt som bilag

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 10. maj 2021.

  Bilag

 • 2
  Klubbernes arbejde med "Mål- og indholdsbeskrivelser"
  Sagsid.: 19/1035

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget orienteres om Klubbernes arbejde med ”Mål og indholdsbeskrivelser”. Klubleder Per Eltong deltager på mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-05-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog juni 2020 ”Mål og Indholdsbeskrivelser” for Klubberne i Dragør kommune. Klubleder Per Eltong vil på mødet præsentere klubbens arbejde med de fokusområder, der fremgår af ”Mål og Indholdsbeskrivelser”.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 10. maj 2021.

  Bilag

 • 3
  Klubben og inkluderende læringsfællesskaber
  Sagsid.: 19/3880

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget orienteres om udmøntningen af budgetbeslutningen i budgetaftalen for 2021-24, hvor det blev besluttet, at Klub Dragør skal bidrage til at skabe inkluderende læringsfællesskaber i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-05-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med budgetvedtagelsen 2021- 2024 blev det besluttet, at Klub Dragør fremadrettet skal have en mere omfattende opgave i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber for børn og unge i Dragør. Klub Dragør og klubmedarbejderes kompetencer skal således spille en aktiv og målrettet rolle i denne indsats.

  Dette er til dels en ny opgave for klubberne, fordi det stiller andre krav til både logistik og faglighed, og den skal primært løses inden for eksisterende budgetramme. Klubberne tilføres dog årligt ved fuld implementering 180.000 kr. til understøttelse af indsatsen. Samtidig skal Klub Dragørs indsats bidrage til, at der kan spares på udgifterne til specialundervisning.

  Frem mod budgetdrøftelserne i 2020, blev der udarbejdet en analyse af Klub Dragørs kompetencer og indsatsområder. Her blev det fremhævet, at Klub Dragør har et godt fundament for at bidrage til indsatsen med at skabe inkluderende fællesskaber. Analysen findes her:

  https://www.dragoer.dk/media/30837/faneblad-13-baggrundsnotater-og-analyser.pdf

   

  Med henblik på at realisere budgetbeslutningen er der i samarbejde med Klub Dragør udarbejdet en projektbeskrivelse, hvor de forskellige indsatser, der bliver sat i værk, bliver beskrevet og udfoldet. Denne projektbeskrivelse er vedhæftet denne sag som bilag i sin fulde længde.

  Klubberne vil i arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber fokusere på følgende tre arbejdsspor:
   

  1. Skolevægring
  2. Støtte-/kontaktpersonsordningen
  3. Børn der går på specialskole tilbydes en lokalt fritidstilbud

  Fælles for arbejdssporene vil være at undersøge, hvilke muligheder der vil være for klubben i forhold til løsningen af disse opgaver.

  For at understøtte alle tre indsatser, og Klub Dragørs inkluderende praksis i øvrigt, planlægges et kompetenceudviklingsforløb for alle klubmedarbejdere, der vil løbe over ca. 1,5 år. Størstedelen af de midler, der er afsat i 2021 og 2022 til at understøtte Klub Dragørs varetagelse af nye opgaver, vil skulle anvendes til dette kompetenceudviklingsforløb, herunder til vikardækning ved medarbejderes deltagelse i kurser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 10. maj 2021.

  Bilag

 • 4
  Puljetilskud: Styrket faglighed og øget trivsel efter nedlukning
  Sagsid.: 21/1339

  RESUMÉ:

  Regeringen har indgået en aftale, der skal styrke faglighed og trivsel i sommeren 2021. Udvalget skal tage stilling til, om Dragør Kommune modtager midlerne og orienteres om, hvordan midlerne fordeles.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune tildeles 409.478 kr. til at styrke faglighed og trivsel på kommunens folkeskoler, PPR, Klubtilbud og elevråd, samt at midlerne bliver tilført ved bloktilskudsregulering i juli.
  2. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -409.478 kr. og udgifter på 409.478 kr. til skoleområdet.
  3. at udvalget tager fordeling af midlerne til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Oversendes til Skoleudvalget uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-05-2021

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU.

  Ad 3:

  Ændringsforslag:

  Pengene til skolerne fordeles efter antallet af elever i udskolingsklasser i 9. og 10. klasserne.

  Anbefales overfor ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar en aftale om en række indsatser, der skal understøtte et fagligt løft og trivslen i lyset af nedlukningen. Med aftalen blev der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i regi af PPR, fritidshjem og klubtilbud samt elevråd.

  Dragør Kommune blev d. 25. marts orienteret om den præcise tildeling til kommunen, der totalt modtager til formålet 409.478 kr. (Vedlagt er som bilag brev til sendt til Kommunalbestyrelser og fordelingsliste).

  Tilskuddet skal anvendes inden udgangen af juli 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejdsreguleringen af bloktilskuddet i 2021, fordelt efter indbyggertal.

  Dragør Kommune skal senest d. 7. maj redegøre for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt kommunens folkeskoler (herunder evt. SFO), PPR, Klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes til ministeriet, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Grundet tidshorisonten forelægges udvalget alene en orientering om, hvordan midlerne fordeles, såfremt det besluttes, at kommunen modtager de ekstra midler til at styrke faglighed og øget trivsel. Til Dragør Kommune er midlerne øremærket som følger:

  Ekstra undervisning

  Indsatser i regi af PPR

  Fritidshjem og klubtilbud

  Elevråd

  Total

  Dragør Kommune

  250.417

  109.526

  37.338

  12.197

  409.478

  Fordeling af midlerne
  På baggrund af tildelingen fordeles midlerne lokalt i Dragør Kommune, efter aftale med de enkelte institutioner, som følger:

  Der tildeles 250 t.kr. til de tre folkeskoler, der bl.a. kan anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende. Midlerne fordeles til skolerne efter den sædvanlige fordelingsnøgle (2/8, 3/8 og 3/8), og skal primært fokuseres mod elever i 9. og 10. klasse. Midlerne som tildeles skolerne kan desuden anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO, hvis f.eks. skoleugen afkortes. Midler til elevråd fordeles ligeligt til de tre elevråd (4 t.kr. til hvert elevråd), hvor disse midler skal understøtte tiltag, der bidrager til elevernes trivsel.
   

  Til PPR-indsatsen tildeles 109 t.kr., og det er bl.a. aftalt med PPR, at midlerne anvendes til at oprette samtalegrupper for børn/unge, som har været særligt ramt.


  Der tildeles 37 t.kr. til Klub Dragør til indsatser, der målrettes enten opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller risiko for mistrivsel samt forebyggende og motiverende aktiviteter, der har trivselsfremme i sigte samt fysisk aktivitet. Klub Dragør tiltænker bl.a. at lave en ”vandlegeplads” i samarbejde med, indtil videre, Dragør Havn og SSP. Formålet med aktiviteten er at give ældre børn og unge et sted til ”vild vandleg” med mulighed for udspring under kontrollerede forhold. Projektet vil som udgangspunkt vare fra uge 27 til og med uge 29, hvor der i tidsrummet 12-15 vil være en livredder til stede. Derudover er badningen på eget ansvar.
   

  Dragør Skole (2/8)

  62.604,25

  Nordstrandskolen (3/8)

  93.906,38

  St. Magleby Skole (3/8)

  93.906,38

  PPR

  109.526

  Klub Dragør

  37.338

  Dragør Skole elevråd

  4.065,67

  Nord elevråd

  4.065,67

  St. M. elevråd

  4.065,67

  total

  409.478

  Forvaltningen skal senest d. 30. september fremsende opgørelse til Børne- og Undervisningsministeriet over det realiserede forbrug, og opgørelsen skal ikke revisionsgodkendes forinden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  At der tilføres 409.478 kr. til skoleområdets budget, der fordeles som beskrevet af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

  Skoleudvalget den 10. maj 2021.
  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Bilag

 • 5
  Orientering - Proces med udarbejdelse af Reduktions-(R), Driftsudvidelse-(D) og Anlægsskemaer(A) i forhold til budget 2022
  Sagsid.: 21/1465

  RESUMÉ:

  I denne sag orienteres der om hvor langt administrationen er kommet med udarbejdelse af R-, D- og A-skemaer.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Drøftet.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Drøftet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Drøftet.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-05-2021

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede d. 14. april, at der skal udarbejdes R-forslag og D-skemaer svarende til 2 % af de enkelte fagudvalgs samlede budgetter. Det gælder for R- skemaerne, at tidligere forelagte forslag højest må udgøre 1 % af fagudvalgets budget. Udmøntningen af de 2 % i forhold til de enkelte fagudvalg kan læses i bilag 1.

  Målsætningen med den justeret fremgangsmåde er:

  • at kunne håndtere udforende udgiftsdrivere - fx stigende udgifter til overførselsydelser, til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) m.m.
  • at skabe et råderum til politiske prioriteringer og målsætninger – råderummet kan både bruges til at omfordele midler inden for fagudvalgets områder, og på tværs af fagudvalgenes områder. Råderummet kan skabe mulighed for, at der kan omfordeles ressourcer, således at de kan allokeres til indsatser, hvis effekter man er særligt politisk optaget af. Omfordelingen kan både ske inden for de enkelte fagudvalgsområder og på tværs af områder.
  • at skabe råderum til anlægsinvesteringer

  Ved at der samlet set i organisationen udarbejdes R-skemaer for 12,3 mio. kr. (2 %) og D- skemaer for 12,3 mio. kr. (2 %), så etableres der en vifte af skemaer, som kan indgå i budgetforhandlingerne.

  Hvis der skal udarbejdes budgetanalyser inden for fagudvalgets område, så tæller de med i de 2 % af udvalgets budgetramme, som der skal udarbejdes R-skema i forhold til.

  Administrationen udarbejder, inden sommerferien, forslagene. Undervejs i processen bliver MED involveret.

  I denne sag orienterer administrationen om arbejdet med udarbejdelse af R-, D- og A-skemaer. I forbindelse med orienteringen vil der være en drøftelse af forslagene der arbejdes med. Disse præsenteres på mødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

  Skoleudvalget den 10. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Bilag

 • 6
  Opsamling fra Dialogmøde mellem FEDK og Skoleudvalget d. 20. april
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  Der blev afholdt dialogmøde mellem FEDK og Skoleudvalget d. 20. april 2021. Grundet Covid 19 blev mødet virtuelt afholdt på MS Teams. Det overordnede tema for dialogmødet var ”Elevundersøgelsen af oplevelsen af hjemmeskole i Dragør fra 5. klasse til 9. klasse”. Skoleudvalget bliver præsenteret for opsamlingen fra dialogmødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager opsamlingen fra dialogmødet til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-05-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  FEDK (Dragør Kommunes fælles elevråd) har ønsket at lave en undersøgelse af, hvordan det har været for eleverne under hjemmeskolen. Undersøgelsen har givet en indsigt i, hvordan det har været for eleverne på de tre skoler. Alle elever i 5- 9 kl. på kommunens tre skoler er blevet inviterede til at deltage i undersøgelsen, og der er i alt 512 elever, som har svaret. Det er lidt over halvdelen af de elever, som går i 5-9 klasse fordelt på de tre skoler.

  Det seneste år har det været et stort debatemne, hvordan eleverne i skolerne trives under hjemmeskole. Det har vi nu et lidt tydeligere billede af her i Dragør. Vi har med denne elevundersøgelse et bedre sagligt fundament at drøfte hjemmeskolen ud fra, da vi nu har konkrete data som grundlag.

  Undersøgelsens hovedpointer:

  Trivsel

  I alt har 18 % svaret, at de trivedes i meget lav grad og lav grad under hjemmeskoleperioden

  I alt har 34 % svaret, at de trivedes i meget høj grad og høj grad

  48% har svaret, at de forholder sig neutrale.

  Tallene viser, at der er flere elever, som ikke trives med hjemmeskole, men de viser også, at der en stor del elever, der skriver at de har trives i meget høj grad eller i høj grad. Derudover svarer 60,5%, at de oplever, at deres lærer interessere sig for, hvordan de har det.

  Venner og fritidsaktiviteter

  Undersøgelsen viser også, at et af de største afsavn har været den fysiske mangel på socialt samvær med kammerater og venner, på fritidsaktiviteter samt manglende reel kontakt til deres lærere på skolen.

  Læring

  Undersøgelsen viser, at eleverne har oplevet, at undervisningen har været kedelig, men også lærerig.

  Undersøgelsen viser også, at lærerne har skabt en skoledag, hvor eleverne kender strukturen og har vidst, hvad de skulle gøre.

  Det bedste har været?

  I undersøgelsen har eleverne haft mulighed for uddybende at beskrive, hvad det bedste har været. Her er nogle der enkelt udsagn, der har gået igen:

  • At kunne sove længe og have langsomme morgner.
  • Mere ro, og mindre stress
  • At man nemmere kunne koncentrere og fordybe sig.

  Undersøgelsen efterlader et indtryk af, at skolerne og medarbejderne i Dragør Kommune er lykkes med at skabe en hjemmeskole, hvor langt de fleste elever trives. Omvendt viser den dog også, at der er en større gruppe af elever i den virtuelle skole end i den normale skole, der ikke har trives så godt som normalt. Præsentationen af undersøgelsen er vedhæftet som bilag til denne sag.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 10. maj 2021

  Bilag

 • 7
  Orientering om sommerferieaktiviteter 2021
  Sagsid.: 21/1458

  RESUMÉ:

  Udvalget får en orientering om de planlagte sommerferieaktiviteter 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Oversendes til Skoleudvalget uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-05-2021

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår, at de 30.000 kr. tildeles klubben.

  For stemte   1 (A)

  Imod stemte  6 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme 

  Administrationens indstilling:

  For stemte   6 (C+O+T+V)

  Imod stemte  1 (A)

  Undlod at stemme

  Protokoltilføjelse fra A: ”Socialdemokratiet anerkender, at SFO’erne gør et stort arbejde, men vi mener, at det er et brud på Budgetaftalen, at tildele de 30.000 kr. til deres sommeraktiviteter, da beløbet var aftalt til Klubbens brug i lighed med sidste års ”Udvidet tilstedeværelse i klubberne og opsøgende arbejde” jf. Evaluering pkt. 3 på Skoleudvalgets møde den 10. 9.2020 aktivitet no. 8.”

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2021-2024, at der i 2021 afsættes 30.000 kr. til sommerferieaktiviteter. Udvalget får her en orientering om de planlagte aktiviteter.

  Administrationen har besluttet at fordele midlerne blandt de tre SFO’er med 10.000 kr. til hver SFO. Formålet er at kunne give SFO’erne mulighed for at lave nogle særlige sommerferieaktiviteter til glæde for børnene, inspireret af erfaringerne fra sidste sommers aktiviteter.

  Sidste sommer blev der bl.a. arrangeret havefest med tivolistemning, ture i nærmiljøet samt udflugter til fx zoologisk have. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

  Skoleudvalget den 10. maj 2021.

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-05-2021

  Ann Harnek (T) spurgte til fortsat podning.

  Annette Nyvang (T) spurgte til restriktioner og retningslinjer ifm. Covid-19.

  Anne Funk (O) spurgte til planerne for lempelse af restriktioner.

  Administrationen meddelte, at der er arbejdet videre med den nye skolepolitik i form af grafisk materiale.

  Administrationen orienterede om SFO-opstarten (maj-børnene).