Skip navigationen

Referat

Torsdag den 9. september 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Per Faldborg Olesen (V), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T)
Afbud fra: Anne Funk (O), Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).
 • 1
  Orientering om skoleområdet
  Sagsid.: 19/3709

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget får en orientering om skoleområdet og mødes med skolelederne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 09-09-2021

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Anne Funk (O) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skolelederne deltager på Skoleudvalgets møder to gange om året. Ved disse møder får Skoleudvalget en orientering om skoleområdet. Ved dette møde orienteres Skoleudvalget om følgende emner:

  • Hvordan er skoleåret kommet i gang
  • Skolehverdag, men fokus på genstart efter, og med, corona
  • Skolernes skoleplaner
  • Foreløbige erfaring med interne specialundervisningsundervisnings tilbud

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 9. september 2021.

  Bilag

 • 2
  Skolernes økonomi 2021
  Sagsid.: 17/2843

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget orienteres om områdets økonomi i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 09-09-2021

  Til efterretning med kommentaren: AOTV tager sagen til efterretning med den bemærkning, at vi ønsker, at kommunen med budget 2022 og frem indberetter budgettal til ministeriet, som også dækker udgifterne til SFO-pædagogernes arbejde i skolen.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Anne Funk (O) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges hermed den årlige orientering om skolernes økonomi i Dragør Kommune. Notatet er udarbejdet af Børn, Skole og Kulturafdelingen i august 2021. Se vedlagte notat ’Folkeskolernes økonomi 2021’, der i år primært fokuserer på sammenligning af områderne på tværs af kommuner.

  Notatet er delt i to, og indeholder først en redegørelse for årets resultat i 2020 samt en orientering økonomiske forhold og processer i gang på skoleområdet i budgetåret 2021.
  Anden del er en sammenligning af udgiftsniveauet for folkeskolerne, for skolevæsnet samlet og pr. folkeskolelev ud fra de mest gængse måder at sammenligne udgiftsniveauet.

  Sammenfattende viser Vive’s og IM’s tal fra senest afsluttede regnskabsår (2020), at;
   

  • Dragør Kommune har et relativt billigt skolevæsen samlet set – når alt tælles med som privatskoler, efterskole udgifter, specialskoleområdet mv. – hvilket til dels skyldes lave udgifter til privatskoleområdet og er på trods af, at der er et stigende udgiftspres på specialundervisningsområdet. Udgifter til det samlede skoleområde var i gennemsnit ca. 67 t.kr. i 2020 pr. barn mellem 6 til 16 år (kilde: IM’s nøgletal samt Vive (når ungdomsskole udgift trækkes fra i Vive’s sammentælling).
    
  • Udgifter pr. elev ift. reelle antal elever på kommunens tre folkeskoler er væsentligt lavere sammenlignelignet med Region Hovedstaden og Hele landet (IM’s første tal).
    
  • De tre folkeskoler har udgifter på niveau med øvrige kommuner i Region Hovedstaden, og en anelse højere sammenlignet med kommuner i hele landet i 2020, når udgiftsniveau holdes op mod antal børn mellem 6 og 16 år i kommunen. Det skyldes bl.a. udgifter til privatskoler er relativt lave. Det kostede i 2020 i gennemsnit ca. 54 t.kr. i 2020 pr. 6 - 16 årig (IM og Vive).


  Formålet med notat er at give et overblik over områdets økonomi til udvalget, og skal desuden fungere som udgangspunkt for en fælles drøftelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 9. september 2021

  Bilag

 • 3
  Orientering om baggrund for tekniske korrektioner ved budget 2022 -2025 Skoleområdet
  Sagsid.: 21/3219

  RESUMÉ:

  Udvalget for en særlig orientering af administrationen om uddybende forklaring til foreslåede tekniske budget for 2022- 2025 på skoleområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 09-09-2021

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Anne Funk (O) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en samlet hjælp til Skoleudvalget samles en række uddybende forklaringer til forslag om budgetændring fra 2021 til 2022.

  Orienteringen om baggrund for de tekniske korrektioner ved budget 2022 - 2025 fremgår af vedhæftede bilag, hvor der er tilføjet kommentarer til det materiale, som det politiske udvalg allerede er blevet præsenteret for i budgetmaterialet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Orienteringen udarbejdes i forbindelse med høringsmateriale til budget 2022-2025.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 9. september 2021.

  Bilag

 • 4
  Opsamling på møde i Det Rådgivende Skoleorgan
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Der blev afholdt møde i Det Rådgivende Skoleorgan den 31. august 2021. Temaerne var det fælles offentlige brugerportalsinitiativ og rekruttering på skoleområdet. Udvalget præsenteres for opsamlingen fra mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 09-09-2021

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Anne Funk (O) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 1 er tilføjet efter behandling i SU den 9. september 2021.

  På Det Rådgivende Skoleorgans møde den 31. august blev der drøftet to emner.

  Mødets første tema var det fælles offentlige brugerportalsinitiativ. Dette punkt blev indledt med et oplæg ved Direktør Asger Villemoes Nielsen. Oplægget blev fulgt op af en fælles drøftelse. I løbet af efteråret bliver der lavet en undersøgelse af emnet i Dragør Kommune.

  Mødets andet oplæg var rekruttering på skoleområdet. Dette punkt blev indledt af Centerchef Rasmus Johnsen. Dette oplæg blev også fulgt op af en fælles drøftelse. Der vil på skoleområdet fortsat være et fokus på, at kunne skabe de bedste rammer for at kunne rekruttere og fastholdelse dygtige medarbejdere. Dialogen herom vil således fortsætte med afsæt i nogle af mødets pointer.

  Alle betragtningerne fra mødet fremgår af opsamlingen, som er vedhæftet sagen som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 9. september 2021.

  Bilag

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 09-09-2021

  Ann Harnek (T) spurgte til skimmelsvampsituationen på Elisenborg.

  Ann Harnek (T) spurgte til Corona-retningslinjerne og –podning på skolerne.

  Ann Harnek (T) orienterede om uge 39’s naturfagsfestival og åbent hus 30. september 14-16

  Kim Dupont (V) foreslog at ansøge A.P. Møllerfonden om midler til at udbedre Elisenborg.

  Annette Nyvang (T) spurgte til klubbens samarbejde med skolerne.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Anne Funk (O) var ikke til stede.