Skip navigationen

Referat

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Løft af folkeskolen - Omsat til udeskole
  Sagsid.: 21/313

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget bliver ved fremmøde af Ungdomsskolelederen Christoffer Søe præsenteret for, hvordan samarbejdet om udeskole. Jf. beslutning om løft af folkeskolen vil blive udfoldet i skoleåret 21/22.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-10-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget 1.411.000 kr. til løft af folkeskolen i 2021.  Skoleudvalget besluttede d. 10. september 2020, at midlerne i 2021 anvendes i et kombinationsscenarie mellem folkeskolerne og Dragør Ungdomsskole til at styrke indsatsen med udeskole. Ungdomsskoleleder Christoffer Søe præsenter på Skoleudvalgsmødet, hvordan samarbejdet om mere udeskole mellem skolerne og ungdomsskolen udfolder sig i skoleåret 2021/22.

  Udeskole har igennem en årrække været et element som skolerne i Dragør har arbejdet med at integrere i skolernes læringsaktiviteter. Coronakrisen har ændret rammerne for undervisning og har gjort det endnu mere aktuelt at arbejde med udeskole. I Dragør er der positive erfaringer med udeskole i undervisningen.

  Dragør Kommunes skolepolitik sætter de kommende år fokus på, at udvikle læringsmiljøerne og undervisningen på skolerne med strategisporene: Lyst til læring, Ingen alene, Rum til Læring og Lokal forankring. Derfor vil Skolerne arbejde med at udvikle den skoledag og de læringsmiljøer, som eleverne møder, med henblik på at indfri ambitionerne i skolepolitikken.

  I den forbindelse får udeskole en stor rolle.

  I Dragør er vi allerede gode til at arbejde med natur og friluftliv med klasserne.

  Når vi arbejder med udeskole kobler vi det til fire udeskolearenaer. Den grønne og den blå udeskolearena dækker vand og naturaktiviteter. Den grå og den brune udeskolearena dækker byen og kulturen. Fremadrettet vil vi gerne understøtte og udvikle brugen af især disse to arenaer endnu mere.

  De fire udeskolearenaer

  • Blå – vand
  • Grøn- natur
  • Grå – by
  • Brun – kultur  

  Arbejdet med udeskole er blevet styrket i form af en ansættelse af en Udeskolekoordinator, som er blevet ansat i Ungdomsskolen. Derudover er der blevet udpeget tre udeskolevejledere fordelt på de tre skoler. Arbejdet består i at understøtte, at lærerne på egen hånd vil være i stand til at kunne undervise i de fire udeskolearenaer.

  Disse er nu alle ansat. Udeskolekoordinatoren tiltrådte pr. 01.06.21. Udeskolevejlederne tiltrådte, da indeværende skoleår begyndte.

  I skoleåret 21/22 kommer alle tre skoler således til at udvide udeskolebegrebet til Det store Klasselokale. Det sker med henblik på at styrke det didaktiske mulighedsrum på skolerne i forhold til arbejdet med udeskole. Det betyder, at der på skolerne kan skabes undervisningsforløb, der i sin grundstruktur arbejder ud fra princippet om inde, ude, inde. Det betyder, at man som underviser tilrettelægger læringsaktiviteter således, at det er muligt at forbinde det, der sker inde med det som sker ude. Vi udvider vores didaktiske udfoldelsesrum, således at elevers læring også besidder et praksis element. Det vil f.eks. sige, at vi læser om cyklen, men vi lærer også at cykle på den og reparere den og efterfølgende udlede erfaringer af dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

 • 2
  Ungeindsatsen i Dragør kommune
  Sagsid.: 21/3565

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om det vedtagne kommissorium for ungeindsatsen udarbejdet af Ungecenter Tårnby, samt en række lokale tiltag om hvordan der arbejdes med ungeindsatsen i Dragør kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Sagen taget af dagsorden.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-10-2021

  Til efterretning.

  Udvalget bemærkede, at udvalget ønsker planen for bedre koordinering af ungeindsatsen i Dragør Kommune til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget i Tårnby Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en plan for ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet i Tårnby Kommune med henblik på at skærpe indsatsen for at flere unge kommer i uddannelse og job. På denne baggrund beslutter Ungecenter Tårnby at lave en toårig plan for den samlede ungeindsats.


  Denne toårige plan (fra 2021-2023) konkretiseres i et kommissorium for ungeindsatsen, der også inkluderer den indsats Ungecenter Tårnby foretager i Dragør Kommune. Kommissoriet forelægges Børne- og Skoleudvalget i Tårnby Kommune den 30. september 2021 til godkendelse. Vedlagt som bilag er kommissorium for ungeindsatsen og plan for Tårnby Kommunes Ungeindsats 2022 og 2023.


  I forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet mødtes udskolingsledere fra skolerne i Dragør, Klub Dragør og SSP for at drøfte, hvordan Dragør Kommune bidrager med input til kommissoriet og drøftede det fremadrettede tværkommunale samarbejde. En række tematikker blev i denne forbindelse drøftet herunder forhold vedr. overgang til ungdomsuddannelse og erhvervsrettede ungdomsuddannelse, handling ved frafald til ungdomsuddannelse, samt samarbejde om forebyggende og kriminalpræventive tiltag. Repræsentanter fra skolerne gav desuden udtryk for, at det gode samarbejde med Ungdomsuddannelsesvejlederne bør fremhæves.

  Arbejdet med ungeindsatsen i Dragør

  I forlængelse af arbejdet med kommissoriet er det besluttet, at der skal laves en plan for bedre koordinering af ungeindsatsen i Dragør. I november afholdes derfor en workshop om kommunens ungeindsats, hvor deltagene parter er udskolingsledere fra skolerne, Klubledere, SSP, Ungdomsskole, Socialrådgivere, Inklusionskonsulent, Uddannelsesvejledere og Ungecenter Tårnby.

  Et andet tiltag for at styrke arbejdet med ungeområdet er, at repræsentanter fra Klub Dragør, Sundhedsplejen, Skolerne, SFO’er, Ungdomsskole og SSP sammen med inklusionskonsulent i 2021 deltager i en masterclass sammen med 10 andre kommuner om unges trivsel. Formålet er hvordan vi fremadrettet samarbejder om ungeindsatsen tværfagligt, og hvordan vi inddrager de unges perspektiver.

  I efteråret 2021 udarbejdes desuden Ungeprofilundersøgelsen (BørnUngLiv) for kommunens 7. - 10. klasser. Undersøgelsen laves i samarbejde mellem Center for Børn, Skole og Kultur, skolerne, SSP og sundhedspleje og resultater af undersøgelsen vil være klar i starten af 2022. Undersøgelsen skal bidrage med vigtig viden i forståelsen af unge i Dragør, og kan anvendes til det kommende arbejde med ungeområdet, kvalitetsrapporter, af SSP, Sundhedspleje mv.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken
  Inklusionspolitikken
  Skolepolitikken 2021-2025

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021
  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

  Bilag

 • 3
  Forslag til nye skoledistrikter tilbage fra høring
  Sagsid.: 21/2805

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget besluttede på møde den 12. august 2021, at sende forslag til nye skoledistrikter i høring. Høringssvarene behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  At udvalget vedtager nye skoledistrikter.

  At udvalget anbefaler de nye skoledistrikter over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-10-2021

  Ad 1

  Godkendt.

  Udvalget ønsker protokolleret, at udvalget ønsker skoleindskrivning så tidligt som muligt.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på mødet den 12. august at sende administrationens forslag til nye skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne.

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i Dragør Kommune er flydende skoledistrikter. Således kan distrikterne tilpasses årligt, så klasserne sammensættes optimalt i forhold til hensyn til søskende og afstand til skole, idet der ønskes en jævn fordeling af de kommende elever til 0. klasse, samt at der tages hensyn til den politiske beslutning om det maksimale antal elever pr. klasse.

  Administrationen trak i juni 2021 en prognose for, hvor mange elever der skulle starte i 0. klasse i skoleåret 2022/2023. Ud fra nuværende distrikter, vil 2. kriterie ikke kunne opfyldes, da klassekvotienten på Dragør Skole overskrider 24 elever pr. klasse. Derfor har administrationen udarbejdet et forslag til nye skoledistrikter, der har været i høring hos skolebestyrelserne.

  Skolernes høringssvar til skoledistrikterne er i sin fulde længe vedlagt som bilag.

  Nedstående fremhæver de væsentligste punkter fra høringssvarene:

  Skolebestyrelser:

  Dragør Skole

  Skolebestyrelsen gør opmærksomme på, at selve skoleindskrivningen ligger sent i forhold til børnenes start på de respektive skoler. Dette giver udfordringer i forhold til forældrenes forberedelse af, hvilken skole barnet skal gå på. Med den nuværende tidslinje vil forældrene få endelig besked i start/midt marts og børnene starter på SFO allerede d. 1. maj.

  Ligeledes gives der udtryk for at den sene skoleindskrivning er en hæmsko for det arbejde, der ligger i daginstitutionerne, som netop bruger tiden fra januar og frem til at forberede børnene på, at de nu skal starte i skole.

  Der er et ønske om at skoleindskrivning tilpasses således, at skoletildeling kan meldes ud senest i januar.

  St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen lægger vægt på, at klassekvotienten ikke overstiger 24 børn for alle klasser. Samtidig mener de at ønsker og behov for de berørte familier så vidt muligt tilgodeses, som det ikke er muligt at kommentere på uden et mere detaljeret indblik i søgemønstret.

  Nordstrandskolen

  Tilslutter sig forslaget om ændring af skoledistrikterne.

  LMU:

  Dragør Skole

  LMU på Dragør skole tilslutter sig forslaget om ændring af skoledistrikterne. LMU finder det i den forbindelse vigtigt, at skoleindskrivningen påbegyndes tidligere end hidtil, så forældre og elever i god tid får besked om, hvilken skole de skal gå på.

  St. Magleby Skole

  LMU St. Magleby Skole har ingen bemærkninger til forslaget, men lægger vægt på, at de nye skoledistrikter giver skolerne ligeværdige klassekvotienter og grundlag for ressourcetildeling.

  Nordstrandskolen

  LMU Nordstrandskolen anerkender at alle skoler skal have samme antal elever i klasserne og der derfor er behov for, at anvende beslutningen om dynamiske distrikter.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 4
  Orienteringssag - Undersøgelse af digitale kompetencer og erfaring med onlineundervisning
  Sagsid.: 21/3627

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget orienteres hermed om en kommende undersøgelse af, hvilken læring der kan drages af onlineundervisning som følge af nedlukningen, samt generelt hvordan digitale læremidler bedst anvendes i undervisningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-10-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af nedlukningen af samfundet i 2020 og 2021 har hjemme- og onlineundervisning fyldt meget, og det giver anledning til nye læringer og erkendelser. Dragør Kommune ønsker at samle disse på tværs af skoler og faggrupper til fælles videndeling.

  Denne lokale undersøgelse foretages i oktober-november i forlængelse af rapport om lærernes digitale hverdag, der blev præsenteret og drøftet på møde i Skoleudvalget den 7. juni 2021. Undersøgelsen udsendes til alle lærerne på kommunens tre folkeskoler.

  Spørgeskemaet er dels opbygget ligesom Børne- og Undervisningsministeriets landsdækkende undersøgelse ’Lærernes digitale hverdag’, hvor 520 lærere på tværs af landet besvarede undersøgelsen. Således at besvarelser fra den nationale undersøgelse kan sammenholdes med den lokale undersøgelse. Spørgeskemaet indeholder dels en række supplerende spørgsmål, der tager udgangspunkt i lokale forhold og arbejdet med digitale lærermidler i netop Dragørs skolevæsen. De supplerende spørgsmål er udarbejdet i samarbejde den fælleskommunale PLC-koordinator og omhandler holdning til anvendelsen af Aula samt giver mulighed for, at lærerne kan anbefale online værktøjer/digitale serives, programmer eller lignende, som de bruger i deres undervisning til fælles inspiration for andre lærerkolleger på tværs af skolerne.
   

  Formålet med undersøgelsen er at få et bedre indblik i, og drage en fælles læring af, hvordan digitale/online læremidler anvendes bedst muligt i undervisning såvel som til forberedelse i en lokal kontekst.
   

  Resultatet af undersøgelsen vil blive delt med Skoleudvalget samt naturligvis på skoleområdet med henblik på fælles digital læring.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken 2021-2025.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

 • 5
  Orienteringssag - Sommerferieaktiviteter 2021
  Sagsid.: 21/1458

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres over de sommerferieaktiviteter, som SFOérne har gennemført i sommeren 2021 på baggrund af de midler, som de fik tildelt ved budgetvedtagelsen 2021- 2024. Derudover orienteres der også om de Sommeraktiviteter Klub Dragør Har gennemført for midler afsat inden for egen ramme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Sagen taget af dagsorden.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-10-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2021-2024, at der i 2021 afsættes 30.000 kr. til sommerferieaktiviteter på SFO området. Udvalget får her en orientering om de planlagte aktiviteter.

  Administrationen har besluttet at fordele midlerne blandt de tre SFO’er med 10.000 kr. til hver SFO. Formålet er at kunne give SFO’erne mulighed for at lave nogle særlige sommerferieaktiviteter til glæde for børnene, inspireret af erfaringerne fra sidste sommers aktiviteter.

  Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. juni 2021, at administrationen inden for egen ramme finansierede 30.000 kr. til sommerferieaktiviteter på Klub området 2021.

  Dragør Skoles SFO

  På Dragør Skoles SFO har de i sommeren 2021 anvendt de ekstra midler

  til at afvikle Sommer OL den sidste dag i sommerferien. Der var 60 børn, der deltog og gennemførte de seks discipliner, der var: Frisbee golf, Skub hinanden ned, sækkevædeløb, kast med risposer. mm. Børn som voksne havde en rigtig god dag, der blev afsluttet med præmieoverrækkelse og mad på bål.

  St. Magleby Skoles SFO

  På St. Magleby Skoles SFO har de anvendt de ekstra midler i løbet af sommerferie til at afholde tre temadage/fester på SFOen: En fodboldfest i forbindelse med Europamesterskabet i fodbold, en Håndboldfest i forbindelse med OL samt en Mexicanerfest.

  Derudover har børnene været på en tur til Eksperimentariet i lejet bus med 33 børn og 7 voksne. SFOen har også indkøbt tre små soppebassiner og en vandglidebane til brug på legepladsen.

  Nordstrandskolens SFO 

  På Nordstrandskolens SFO har de anvendt de ekstra midler i løbet af sommerferien til have besøg af en Ballonkunstner. Han kom og optrådte med at fremvise den ædle kunst at fremstille ballondyr, hvilket var til stor glæde for børnene. En stor del af børnene fik samtidig en ballon med hjem.

  I lighed med sidste sommer brugte de igen penge på transport til Frilandsmuseet.

  Derudover arrangerede de en tur, hvor de kunne plukke Jordbær hos den lokale Jordbæravler. Her fik børnene først muligheden for at være jordbærplukker et par timer og efterfølgende høste frugterne af deres arbejde tilbage på SFO’en. De har også brugt lidt af pengene til at leje en slush-ice maskine i forbindelse med en hyggedag på SFO’en. De tog en dag sammen til det indre København, hvor de var på en havnerundfart med havnebådene. Derudover blev der spist is og set vagtskifte.

  Klub Dragør

  I Klub Dragør har de anvendt de ekstra midler til sommerferie aktiviteter i uge 27. Her havde alle børn og unge fra 9-18 år mulighed for at mødes på tværs af skoleklasser, alder og bopæl til en aktivitet, som kan betegnes som live Counterstrike/Fortnight (et computerspil) på et højt teknologisk plan. Dette var et professionelle setup og heraf et meget højt niveau. Deltagerne skulle have en mobiltelefon med, således at de på mobilen havde et kort over området, hvor spillet og kampende udspillede sig, samt hvor deres holdkammerater er henne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021.

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

  Bilag

 • 6
  Orienteringssag - Genopretning af bygninger 2021 - Elisenborg
  Sagsid.: 20/4709

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om forslag til omprioritering af aktiviteter, som udføres i år på puljen genopretning af bygninger. Beslutningen vedr. omprioriteringen behandles i BEPU.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-10-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget afsat 5.139.000 kr. til genopretning af bygninger.

  På By-, Erhvervs-, og Planudvalgets møde den 12. januar 2021 blev administrationens forslag til prioritering af aktiviteter godkendt.

  På Klub Elisenborg er der efterfølgende blevet konstateret skimmelsvamp i store dele af bygningen. Skimmelsvampen sidder både i yderforsatsvægge samt i gulvkonstruktioner.

  Administrationen har fået udarbejdet et oversalg på skimmelsanering af bygningen.

  Det forventes, at arbejderne vil koste 1,5 mio. kr. og tage ca. 3 måneder.

  I 2021 er der prioriteret indvendige arbejde for i alt 1.320.000 mio. kr. samt afsat 529.000 kr. til uforudsete udgifter.

  Budgettet afsat til indvendige arbejder dækker over udskiftning af gulve, lofter samt malerbehandling i institutioner og på skoler.

  Administrationen foreslår, at der laves en omprioritering af midlerne til genopretning af bygninger 2021 således at midlerne afsat til indvendig vedligeholdelse samt uforudsete udgifter omprioriteres til skimmelsaneringen på Elisenborg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omprioriteringen sker inden for besluttede anlægsbudget og er frigivet i november 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

 • 7
  Forslag fra T - Forbedringer af skolernes læringsrum
  Sagsid.: 21/4591

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-10-2021

  For stemte:

  5 (A+C+T+Kim Dupont (V))

  Imod stemte: 

  1 (Per Faldborg Larsen(V))

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af 27. september 2021 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ” Liste T foreslår:

  ?         at udvalget beder forvaltningen om et overblik over de forslag og ideer til forbedringer af skolernes læringsrum inde og ude, der har været udarbejdet siden 2016 på skoleområdet.

  ?         og at forvaltningen udarbejder en procesplan for en drøftelse af, hvilke ideer og forslag det stadig giver mening at realisere. Drøftelserne skal inddrage skolernes interessenter og skal munde ud i en investeringsplan for skolerne, som kan understøtte skolepolitikkens mål om rum til læring.

  Motivering

  I den netop vedtagne skolepolitik lægges der vægt på, at de fysiske rammer i vores folkeskoler skal give eleverne lyst til at lære og understøtte en varieret skoledag. Der er allerede udarbejdet planer for bedre læringsmiljøer på skolerne, og dele af planerne er realiseret/på vej til at blive realiseret. Der er også udarbejdet planer for udearealerne, som også kun er delvist realiseret. Liste T ønsker at genbesøge planerne for at afklare, om skolerne stadig ser dem som relevante med henblik på en ny prioritering af ønskerne og en ny anlægsplan.

  Skolepolitikken

  Rum til læring

  På vores skoler oplever eleverne, at undervisningsrummene giver lyst til læring. Rummene understøtter muligheden for at kunne lave alsidige læringsaktiviteter, både inde og ude. Eleverne vil derfor møde læringsmiljøer, hvor indretningen af de fysiske rammer skaber gode rum til læring, variation, fordybelse, bevægelse og kreativitet. Eleverne vil opleve, at læringsrum ikke kun er klasseværelser, men at alle fysiske og kulturelle rammer, der er til rådighed, inddrages i undervisningen – både ude og inde.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

 • 8
  Mødekalender 2022
  Sagsid.: 21/3061

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB med følgende bemærkninger:

  -         Der er lagt ØU Skt. Hansaften.

  -         17. december er en dårlig dag som julefrokost, da mange andre arrangementer måtte ligge der.

  -         Den elektroniske ønskes opdateret hurtigst muligt, inkl. mødested.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB med de samme kommentarer som fremkommet i BFKU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2022. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 29. september 2022 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 23. februar 2022 er en onsdag.

  Mødet den 19. april 2022 er en tirsdag.

  Mødet den 22. september 2022 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00

  Mødet den 12. januar 2022 er en onsdag.

  KB-seminar

  For den nye kommunalbestyrelse holdes der et 2-dagsseminar den 3. januar 2022 til den 4. januar 2022.

  Miniseminar:

  I 2022 er der indlagt 3 miniseminarer. Den 1. marts 2022, den 17. maj 2022 og den 8. november 2022.

  Budgetseminar

  Der holdes to budgetseminarer. Den 22. marts 2022 og den 31. august 2022 til 1. september 2022.

  Infomøde om budget

  Der er indlagt 2 borgermøder om budget. Den 15. marts 2022 og den 17. august 2022.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL holder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 13. og fredag den 14. januar 2022.

  KL Børn og Unge Topmøde

  KL holder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 27. og fredag den 28. januar 2022.

  Kattegatkursus

  Komponent (Kommunernes Udviklingscenter) holder kursus for alle nye kommunalbestyrelsesmedlemmer fra den 24. februar 2022 til den 26. februar 2022.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 17. marts og fredag den 18. marts 2022.

  Teknik og Miljø ’22

  KL holder Teknik og Miljø konference onsdag den 20. april 2022 og torsdag den 21. april 2022.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum tirsdag den 24. maj 2022 og onsdag den 25. maj 2022.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 16. juni 2022 til søndag den 19. juni 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021.

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-10-2021

  Administrationen orienterede om skolernes organisering af Antigenpodning for Covid19 som følge af regeringens beslutning om samme.

  Kim Dupont (V) spurgte til tilstandene på Strandengens SFO.

  Kim Dupont (V) spurgte til brug af puljemidlerne.