Skip navigationen

Referat

Torsdag den 4. november 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orienteringssag: status på SSP 2021
  Sagsid.: 16/675

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges den årlige status på SSP-arbejdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-11-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges den årlige status på SSP-arbejdet.

  Rapporten giver en status på SSP arbejdet i Dragør Kommune for 2021, og peger frem imod

  indsatser for 2022. Det fremgår af rapporten, hvordan der bl.a. arbejdes med;

  -         Opsøgende arbejde.

  -         Covid-19 genåbning og unge.

  -         Unge som opholder sig i det offentlige rum og fester i sommerperioden.

  -         Målrettede indsatser.

  SSP konsulent Peter Henriksen deltager på mødet til afklaring af evt. spørgsmål til rapporten og SSP indsatsen i 2021 som hele.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. november 2021.

  Bilag

 • 2
  Opfølgning på Inklusionspolitikken 2021
  Sagsid.: 17/803

  RESUMÉ:

  Som opfølgning på Dragør Kommunes Inklusionspolitik skal der hvert år følges op på inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager opfølgningen på inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet til efterretning.
    
  2. at der fremover følges op på inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet gennem områdernes kvalitetsrapporter.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2021

  Ad 1

  Til efterretning; hvad angår det, der omhandler BFKUs område.

  Ad 2

  Godkendt; hvad angår det, der omhandler BFKUs område.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-11-2021

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra ACOTV: at nærværende opfølgning fremover sker gennem områdernes kvalitetsrapporter, mens den fremtidige opfølgning på inklusionspolitikken bliver et overblik over de ressourcer, der bruges til at støtte børn i dagtilbud og skoler – i skolerne både fagligt og socialt.

  Desuden ønsker udvalget en orientering om, hvordan vi kvalitetssikrer faglighed og proces i det det nye setup, hvor PPR er taget hjem til Dragør Kommune.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 15. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes Inklusionspolitik. Af Inklusionspolitikken fremgår det, at der systematisk skal følges op på kommunens inklusionsindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet. Ifølge Inklusionspolitikken skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget orienteres om:

  • Procentdelen af børn og unge inkluderet i de almene tilbud.
  • Antal børn og unge der har fået handleplaner.
  • Antal børn og unge der modtager enkeltundervisning. 
  • Antal børn og unge visiteret til eksterne tilbud.
  • Antal ansøgninger behandlet i visitationsudvalget.

  Den 29. november 2017 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at opfølgningen desuden skal indeholde:

  • De eksakte tal på inklusionsgrad og børn med handleplaner 5 år tilbage.
  • En nærmere beskrivelse af hvad handleplanerne består i/af.
  • En opgørelse over hvor mange ansøgninger visitationsudvalget er kommet i møde, og hvor mange af ansøgningerne der har omhandlet kørsel.
  • Den mest aktuelle sprogvurdering/børnemiljøvurdering på 0-6 års området samt den mest aktuelle trivselsmåling på skolerne.

  Den 2. og 3. december 2020 besluttede henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget at lade antallet af handleplaner, indsatsskemaer samt elever, der modtager enkeltmandsundervisning, udgå af opfølgningen på Inklusionspolitikken. Disse opgørelser er derfor ikke medtaget i nærværende opfølgning.

  Den 3. december 2020 bad Skoleudvalget desuden administrationen om at komme med et oplæg til, hvordan udvalget bedst får et indblik i kommunens inklusionsarbejde på skoleområdet. Oplægget fremgår af sidste afsnit i nærværende sag.  

  Nedenfor fremgår opfølgningen på Inklusionspolitikken for 2021, sammenholdt med opfølgningen for 2020.

  Opfølgning på inklusionsindsatser – dagtilbudsområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene dagtilbud

  2020

  2021

  100 %

  100 %

  Sprogvurderinger og lege- og læringsmiljøvurderinger 

  På dagtilbudsområdet afdækkes børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne indeholder blandt andet data fra dagtilbuddenes sprogvurderinger samt data fra dagtilbuddenes lege- og læringsmiljøvurderinger (tidligere omtalt børnemiljøvurderinger).

  Den seneste kvalitetsrapport blev forelagt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020.

  Opfølgning på inklusionsindsatser – skoleområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene skoletilbud

  2020

  2021

  98,2 %

  98,0 %

  Trivsel

  På skoleområdet afdækkes årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter og trivselsmålinger. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2019/2020 blev forelagt Skoleudvalget den 18. januar 2021.

  Visitationer

  Visitationsudvalget behandler sager på tværs af dagtilbuds-, skole- og socialområdet.

  Nedenfor fremgår antallet af sager, afslag og sager om kørsel behandlet i visitationsudvalget fra 2017-2021.

  Sager behandlet i visitationsudvalget

  Sager i alt

  Afslag

  Sager om kørsel*

  Skoleåret 2017-2018

  39

  2

  2

  Skoleåret 2018-2019

  44

  5

  4

  Skoleåret 2019-2020

  41

  4

  11

  Skoleåret 2020-2021

  41

  2

  3

  Skoleåret 2021-2022

  (august-oktober 2021)

  7

  *Sagerne om kørsel er sager, der udelukkende omhandler kørsel. Det er derfor muligt, at visitationsudvalget har behandlet kørsel som en del af de øvrige sager.

  Fremadrettet opfølgning

  Siden Inklusionspolitikken blev vedtaget i 2016 har dagtilbuds- og skoleområdet udviklet sig, og arbejdet med inklusion er i dag en integreret del af den pædagogiske hverdag i dagtilbud og skole.

  Desuden er arbejdet med kvalitetsrapporter systematiseret og følger en fast struktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Inklusion og inkluderende børne- og læringsmiljøer indgår i kvalitetsrapporterne, og bliver systematisk fulgt via den nye struktur.

  Administrationen vurderer på den baggrund, at det fremadrettet vil være mere retvisende at følge inklusionsindsatserne i Dragør Kommune via dagtilbuddenes og skolernes kvalitetsrapporter, og anbefaler derfor, at den årlige opfølgning på Inklusionspolitikken udgår som en selvstændig orienteringssag til udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Inklusionspolitik – at høre til i et fællesskab, vedtaget 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. november 2021.
  Skoleudvalget den 4. november 2021.

 • 3
  Godkendelse af takster SU 2022
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Takster på Skoleudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2021. Taksten for fritidsklub blevet genberegnet på baggrund af budget 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-11-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster forelægges på Skoleudvalgets område:

  Takst 2021 i kr.

  Takst 2022 i kr.

  SFO

  1.529,-

  1.557,-

  Fritidsklub

  481,-

  489,-

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2021 er fremskrevet til 2022-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a. Dagtilbudsloven § 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2021-2024 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af taksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På SU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2022 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 18. november 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. november 2021.

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

 • 4
  Orienteringssag: opsamling fra Det Rådgivende Skoleorgan d. 13.10.21
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  rneDer blev afholdt møde i Det Rådgivende Skoleorgan den 13. oktober 2021. Temaerne var Klubberne i Dragør. Udvalget præsenteres for opsamlingen fra mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-11-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Det Rådgivende Skoleorgans møde den 13. oktober blev Klubberne i Dragør drøftet. Mødet blev indledt ved et oplæg ved Line Boysen Petersen, som er trivsels- og inklusionspædagog fra Vesterbro Ungdomsgård. Dernæst blev samarbejdet mellem klub og skole i Dragør introduceret ved Centerchef Rasmus Johnsen. Leder af Klub Dragør, Per Eltong, fulgte op med et oplæg om klubbernes arbejde og organisering med inkluderende læringsfællesskaber. 

  Alle betragtningerne fra drøftelserne på mødet fremgår af opsamlingen, som er vedhæftet sagen som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. november 2021.

  Bilag

 • 5
  Kvalitetsrapport for Klub Dragør 2021
  Sagsid.: 20/2895

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget forelægges til godkendelse den første kvalitetsrapport for Klub Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Kvalitetsrapporten for Klub Dragør.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-11-2021

  Til efterretning; med den bemærkning, at udvalget ønsker, at Klub Dragør skal afsøge mulighederne for:

  -         at ansætte 1 medarbejder med specialpædagogisk kompetence inden for egen ramme. 

  -         at medarbejderen skal have fokus på overgangen fra SFO til klub og sætte særlig fokus på 4. klasserne efter samme model som Vesterbro Ungdomsgård benytter.

  -         på hvilke vilkår Klub Dragør kan få en bestyrelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget godkendte den 11. februar 2021 en ny procesplan for kvalitets- og tilsynsføring på klubområdet i Dragør Kommune. På denne baggrund har Center for Børn, Skole og Kultur i samarbejde med Klub Dragør udarbejdet en kvalitetsrapport i 2021.

  Kvalitetsrapporten er den første for klubområdet i Dragør Kommune. Kvalitetsrapporten indeholder cases beskrevet af klubmedarbejdere om hvad god kvalitet i klubarbejde er såvel som generelle oplysninger om Klub Dragørs organisering, udvikling i medlemstal og økonomi. Derudover er rapporten udarbejdet på baggrund af tilsyn med det pædagogiske personale på klubmatriklerne og med udgangspunkt i en brugerundersøgelse blandt medlemmer og 4.-6. klasser, der giver et indblik i de unges oplevelse af Klub Dragør.

  Kvalitetsrapporten vil fremadrettet blive udarbejdet hvert 2. år. I det år hvor der ikke udarbejdes kvalitetsrapport vil klubberne arbejde med handleplaner og indsatser, der defineres ved en kvalitetssamtale på baggrund af kvalitetsrapporten.

  Rapporten viser overordnet, at Klub Dragør laver klubarbejde af god kvalitet på de tre matrikler baseret på både tilsyn og oplevelse af klubberne fra medlemmerne. Rapporten skitserer desuden de forandringer, som Klub Dragør undergår disse år, der består i også at varetage en række tværgående opgaver i samarbejde med andre kommunale aktører. Corona-nedlukningen har i 2021 desuden medført, at der er flere medlemmer som udmelder sig, hvilket samtidig presser Klub Dragør i den pågående organisationsforandring. 

  Læs den samlede Kvalitetsrapport for Klub Dragør vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Klubbernes mål- og indholdsbeskrivelse
  Kultur- og fritidspolitikken

  Børne- og Ungepolitikken

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. november 2021.

  Bilag

 • 6
  Orienteringssag: opstart af FEDK 2021/22
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  I foråret 2016 indgik Dragør Kommune partnerskab med Danske Skoleelever om at blive elevvenlig kommune. En del af dette partnerskab handler om Dragør Kommunes Fælles Elevråd, FEDK.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-11-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 5. oktober 2021 afholdt Dragør Kommune og Danske Skoleelever i samarbejde et opstartskursus for FEDK for skoleåret 21/22. Her mødte eleverne hinanden og tog hul på arbejdet i FEDK.

  Formand for Skoleudvalget Annette Nyvang og Centerchef for Børn, Skole og Kultur Rasmus Johnsen kom på mødet og bød eleverne velkommen og motiverede deres arbejde i forhold til det politiske arbejde.

  Som en del af opstartsdagen blev der afholdt formandsvalg. Dette resulterede i, at Konrad Crusell fra Nordstrandskolen blev valgt til Formand for FEDK, og Christian Enemark fra St. Magleby skole blev valgt til Næstformand. Formand og Næstformand har også en plads hver i Det Rådgivende Skoleorgan.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. november 2021.

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-11-2021

  Administrationen orienterede om den tilspidsede Corona-situation.

  Administrationen orienterede om skoleindskrivningen.

  Kim Dupont (V) spurgte til elevtalsfordeling og budgetter på de tre skoler.

  Kim Dupont (V) spurgte til 10. klasses fordelingsmodellen.