Skip navigationen

Referat

Onsdag den 12. januar 2022 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, Theis Guldbech (C), Trine Søe (C), Mia Tang (C)
Afbud fra: Lisbeth Dam Larsen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).
 • 1
  Konstituering af Skoleudvalget
  Sagsid.: 21/9577

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der vælges en formand.

  2. at der vælges en næstformand.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 12-01-2022

  Ad 1: Lisbeth Dam Larsen (A) indstilles til formand.

  For stemte: 5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 2 (T)

  Godkendt.

  Ad 2: Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) indstilles til næstformand.

  For stemte: 5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 2 (T)

  Godkendt.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit konstituerende møde skal Skoleudvalget vælge en formand og næstformand.

  Der er ingen regler for hvem der skal lede mødet, men Dragør Kommune har tradition for, at følge de regler der gælder for ledelsen af kommunalbestyrelsens konstituerende møde, således at mødet ledes af det medlem der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen. Hvis to eller flere har været medlem af kommunalbestyrelsen lige længe, ledes mødet af den ældste.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 22

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 12. januar 2022.

 • 2
  Godkendelse af proces for skoleindskrivning
  Sagsid.: 21/2805

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om processen for skoleindskrivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender processen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 12-01-2022

  Godkendt.

  Udvalget kommenterede, at der skal være særligt fokus på håndteringen af det øgede børnetal ift. den politisk vedtagne klassekvotient på 24 i gennemsnit.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i Dragør er flydende skoledistrikter. Således kan distrikterne tilpasses årligt, så klasserne sammensættes optimalt i forhold til hensynet til søskende og afstand til skole, idet der ønskes en jævn fordeling af de kommende elever til 0. klasse, samt at der tages hensyn til den politiske beslutning om det maksimale antal elever pr. klasse.

  Indskrivningen af børn i 0. klasse, sker ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Søskendekriteriet, er gældende for kommunens egne elever og betyder, at der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen.
  2. Ved skolestart i 0. klasse tilstræbes det, at den enkelte klasses klassekvotient ikke overstiger 24 elever.
  3. Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den der bor tættest på.

  I juni trækker administrationen den første prognose for, hvor mange børn der skal starte i 0. klasse i det efterfølgende skoleår. Hvis ikke børnene fordeler sig jævnt mellem de tre skoler, udarbejder administrationen et udkast til nye skoledistrikter.

  Efter sommerferien indleder udvalget den første drøftelse af skoledistrikterne på baggrund af prognosen over antal af børn der skal starte i 0. klasse. Udvalget tager ligeledes stilling til om de nye distrikter skal sendes i høring hos skolebestyrelserne, eller om man vil fastholde de gældende skoledistrikter til efter indskrivningsperioden.

  Scenarie 1:

  Udvalget vælger at at fastholde de gældende skoledistrikter, for at afvente og se om prognosen har ændret sig efter indskrivningsperioden.

  Scenarie 2:

  Udvalget godkender at udkastet til nye skoledistrikter sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  Efter høringsperioden anbefales de nye skoledistrikter over for kommunalbestyrelsen.

  Skoleudvalget besluttede på møde den 12. august 2021 at sende forslag til nye skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne. På baggrund af høringssvarene har udvalget ønsket, at indskrivningsperioden fremadrettet finder sted så tidligt som muligt. Administrationen har derfor fremrykket indskrivningsperioden så den ligger seks uger tidligere end normalt.

  I januar trækker administrationen en ny prognose for skoleindskrivning. Udvalget vil få et overblik over den endelige fordeling af skolebørn på næste udvalgsmøde til februar. 

  Den opdaterede tidsplan for skoleindskrivning 2022/2023 er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesvedtægt for skolevæsnet i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 12. januar 2022.

  Bilag

 • 3
  Eventuelt
  Sagsid.: