Skip navigationen

Referat

Torsdag den 06. februar 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget
  Sagsid.: 14/36

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  1.

  at

  der foretages valg af formand,

  2.

  at

  Der foretages valg af næstformand.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social og Sundhedsudvalget skal på sit konstituerende møde vælge formand og næstformand.

  Det anbefales at Asger Larsen (Løsgænger), som medlem med længst anciennitet, leder mødet ved valg af formand.

  Formanden leder herefter valget af næstformanden.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  ad 1.

  Morten Dreyer (O) blev foreslået og valgt som formand.

  ad 2.

  Kenneth Gøtterup (C ) blev foreslået og valgt som næstformand.

 • 2
  Ansøgning til Puljen til løft af ældreområdet
  Sagsid.: 14/94

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at

  ansøgningen til Puljen til løft af ældreområdet prioriteres og godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er i Aftale om Finanslov 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Midlerne fordeles ud fra kommunernes størrelse, og Dragør Kommunes andel af puljen i 2014 er 3,1 mio. kr.

  Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre. Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

  Et forslag til Dragør Kommunes ansøgning er vedlagt som bilag. Indsatserne er opdelt i to hovedområder. Forvaltningens vurdering er, at de første indsatser tager udgangspunkt i de områder, hvor behovet er størst, og hvor midlerne kommer de mest sårbare ældre til gavn. Derefter fremsættes yderligere forslag til prioritering.

  Helt kort indeholder ansøgningen følgende forslag:

  Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

  Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

  Bedre forhold for de svageste ældre

  Normeringen på kommunens plejehjem øges gennem ansættelse af ergoterapeuter i alle afdelinger med fokus på aktivitet og livskvalitet i hverdagen, og gennem ansættelse af en aftenvagt mere i den skærmede enhed. Ledere og medarbejderne uddannes og trænes i konfliktløsning, samarbejde og ligeværdig dialog.

  Andre initiativer som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen

  De frivilliges motions- og træningsindsats i kommunens aktivitetshus for ældre understøttes og udvikles med øget kommunalt tilskud til træningsredskaber.

  Yderligere forslag til prioritering

  Andre indsatser som kan prioriteres er:

  Forslag fra Røde Kors

  Forslag fra Røde Kors dels om oplevelsesture for ældre, dels et mere omfattende forslag om at sammentænke flere af deres aktiviteter, bl.a. Vågetjenesten, Besøgstjenesten og Tryghedsopkald i en fælles indsats i forhold til ensomhed. Røde Kors vil gerne udvide deres aktiviteter i Dragør og fra starten sammentænke dem i en fælles indsats, hvilket de har gode erfaringer med i København og Frederiksberg Kommuner.

  Afskaffelse af brugerbetaling i Aktivitetshuset

  Støtte til afskaffelse af brugerbetaling i Aktivitetshuset med det formål, at flere ældre vil benytte motionsfaciliteterne.

  Udvikling af daghjem

  Daghjemmet på Enggården kan udvikles på forskellig vis.

  Yderligere normering på Enggården

  Normeringen øges med en fastansat afløser.

  Om ansøgningsproceduren

  Udmøntningen af midlerne sker for et år ad gangen. For at få tildelt midlerne skal kommunerne sende en ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet, hvor anvendelsen af midlerne er udspecificeret i forhold til formål, planlagte aktiviteter og målgruppe. Desuden skal der redegøres for, at midlerne ikke anvendes til tiltag, som ville være blevet finansieret inden for det eksisterende budget.

  Puljen er underlagt ministeriets generelle puljeregler. Det vil sige, at der skal aflægges regnskab med ekstern revisorpåtegning, der kan ikke ansøges om tilskud til køb af eller ændringer i fast ejendom, og der må kun ansøges om materialeanskaffelser på 50.000 kr. årligt.

  Ansøgningsfristen er den 14. februar 2014

  LOVE/REGLER:

  Aftale om Finanslov 2014

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune modtager 3,1 mio. kr. fra puljen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet er på ældrerådets møde den 9. januar 2014 orienteret om, at Dragør Kommune kan ansøge om 3, 1 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Et enigt udvalg godkendte administrationens forslag på kr. 2.330.000 af puljen til løft af ældreområdet.

  1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.
  2. Fremtidens hjemmepleje – kvalitets- og kompetenceudvikling.
  3. Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem.
  4. Styrket normering i aftenvagten i den skærmede enhed fra 1. maj 2014.
  5. Uddannelsesforløb for personalet.
  6. Øget tilskud til motion og træning i aktivitetshuset, herunder service på motionsredskaber.

  Der forelå følgende forslag til yderligere prioritering af restbeløbet op til Kommunens andel af puljen i 2014 på kr. 3,1 mio.

  Forslag 1.

  Amagerlisten stillede følgende forslag:

  at der i forbindelse med udmøntningen af de af staten modtagne midler fra ”Puljen til løft af ældreområdet” gennemføres en aktuel ”tilfredshedsundersøgelse” med inddragelse af alle interessegrupper på ældreområdet med henblik på fremtidig udviklingssammenligning (benchmark). Undersøgelsen vil kunne finansieres som en mindre andel af Dragørs samlede puljebeløb.

  Forslag 2.

  A,C,O og Asger Larsen (Løsgænger) stillede forslag om:

  at der afsættes 100.000 kr. til tilbagerulning af 10 minutters reduktion på hjemmeplejen.

  at der afsættes 700.000 kr. til styrket indsats til ældre i eget hjem vedr. hjemmehjælp, hjemmeplejen, rengøring.

  Forslag 3.

  T-gruppen foreslår:

  at Ældrerådets og LMU-Wiedergårdens forslag om mulighed for 2 ugentlige bade indgår i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet.

  Forslag 4.

  T-gruppen foreslår:

  at Ældrerådets og LMU-Wiedergårdens forslag om mulighed for at tilbyde rengøring hver 2. uge, kr. 1.mill. indgår i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet, såfremt der er yderligere midler.

  Forslag 5.

  Asger Larsen (Løsgænger) foreslår:

  at der søges om yderligere kr. 500.000 til øget indsats for ældre i eget hjem, personlig omsorg og rengøring mm.

  Forslagene blev sat under afstemning i prioriteret rækkefølge. Forslag 4, det mest vidtgående blev sat under afstemning først herefter forslag 2, forslag 3 og 5.

  Forslag 4:

  T-gruppen,

  For stemte

  1 (T)

  Imod stemte

  5 (Asger Larsen(Løsgænger)+A+C+O+V)

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Forslaget faldet.

  Forslag 2:

  A+C+O og Asger Larsen (Løsgænger),

  For stemte

  6 (SSU-L)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Godkendt, at der afsættes 100.000 kr. til tilbagerulning af 10 minutters reduktion på hjemmeplejen, samt atder afsættes 700.000 kr. til styrket indsats til ældre i eget hjem vedr. hjemmehjælp, hjemmeplejen, rengøring.

  Forslag 3:

  T-gruppen,

  For stemte

  2 (O+T)

  Imod stemte

  4 (Asger Larsen(Løsgænger)+A+C+V)

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Forslaget faldet.

  Forslag 5:

  Asger Larsen (Løsgænger),

  For stemte

  6 (SSU-L)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  1 (L)

  Godkendt,at der søges om yderligere kr. 500.000 til øget indsats for ældre i eget hjem, personlig omsorg og rengøring mm.

  Forslag 1

  Amagerlisten,

  Som konsekvens af ovenstående afstemninger til fordeling af hele puljen bortfalder Amagerlistens forslag (Forslag 1).

  Bilag

 • 3
  Vedtægter for Ældrerådet 2014-2017 og årsberetning 2013
  Sagsid.: 13/2454

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.       at       Vedtægter for Ældrerådet 2014-2017 godkendes

  2.       at       Årsberetning for Ældrerådet 2013 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedtægter for Ældrerådet

  Der er nedsat et nyt Ældreråd, som sidder i perioden 2014 – 2017. Der er fem medlemmer af udvalget og fire suppleanter. Medlemmerne af rådet er valgt ved ’fredsvalg’, idet der ved opstillingsfristens udløb ikke var flere end fem opstillede kandidater.

  Ældrerådets vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og er vedlagt som bilag.

  Der er sket en ændring i vedtægterne siden sidste periode i form af § 3 stk. 4, hvor der nu er mulighed for at Ældrerådets medlemmer kan vælges uden afstemning ved ’fredsvalg’, hvis ikke der er mere end det nødvendige antal kandidater opstillet.

  Ældrerådet udarbejder selv sin forretningsorden.

  Årsberetning for Ældrerådet 2013.

  Ældrerådet skal årligt aflægge en beretning, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

  Det nyligt afgåede Ældreråds beretning er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lovbekendtgørelse nr. 656 af 15/06/2011 om Retssikkerhedslovens bestemmelser vedrørende Ældreråd og vejledning om ældreråd: Vejledning nr. 40 af 11/05/2011.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Introduktion til omsorgscenter Enggården
  Sagsid.: 14/5

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget vil på de kommende møder få en introduktion til Sundheds- og Omsorgsområdet, herunder om de opgaver, institutioner og funktioner, der hører under området.

  Første emne er Omsorgscenter Enggården. På mødet vil der blive givet en introduktion til Enggården som plejecenter, herunder antal pladser, typer af pladser, daglig drift, antal medarbejdere, faggrupper, udviklingstendenser for plejecentre generelt, udfordringer i Dragør m.m.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Sagen udsættes til næste møde i SSU den 6. marts 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2014

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

 • 5
  Meddelelse - Sagsbehandling i Borgercenteret af ansøgning om fritagelse af fysiske personer for tilslutning til Offentlig Digital Post.
  Sagsid.: 14/110

  ANBEFALING:

  Anbefales over for KB, at orienteringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fra den 1. november 2014 skal fysiske personer have tilsluttet sig Offentlig Digital Post (digital post).

  Fra og med den 1. marts 2014 kan fysiske personer imidlertid ansøge om fritagelse for at tilslutte sig digital post.

  Fritagelsesårsagerne reguleres udtømmende af Bekendtgørelse nr. 1553 af 20. december 2013.

  Bekendtgørelsen fastsætter også en række formkrav som skal opfyldes i ansøgningsproceduren.

  Sagsbehandlingen af ansøgningerne om fritagelse vil blive forestået af Borger og Social, Borgercentret, der også vil kunne forestå udleveringen af ansøgningsblanketter og vejlede om reglerne i bekendtgørelsen.

  Administrationen vil desuden foranledige at bl.a. Omsorgscenter Enggården og Sundhedscenter Wiedergården får udleveret relevant materiale med henblik på at kunne vejlede og i fornødent omfang bistå borgere, der måtte ønske det, med at ansøge om fritagelse for tilslutning fra digital post.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2014

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) oplyste, at udvalget var velkommen til et besøg på Enggården den 20. februar 2014 kl. 13.30-15.30, samt på Wiedergården den 18. marts 2014 kl. 11.00-13.00.

  Udvalget ønsker en oversigt på de projekter, der hører under SSU område. Hvilke projekter der er fremadrettet og de projekter, som skal videreføres fra det tidligere udvalg.

  Mødet hævet kl. 19.15