Skip navigationen

Referat

Torsdag den 06. marts 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra: Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:

Asger Larsen (Løsgænger) ønsker, at sagerne 1-3 tages af dagsordenen og at udvalget i stedet behandler Amagerlistens forslag fra KB den 27. februar 2014.

For stemte 2 (Asger Larsen (Løsgænger)+L)
Imod stemte 3 (C+O+V)

Faldet.

Sagerne forbliver på dagsordenen.

I øvrigt blev dagsordenen godkendt.
 • 1
  Belysning af evt. behov for ændret personalenormering på Enggården
  Sagsid.: 14/250

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) ønsker i mail af 27. februar 2014 følgende optaget på dagsordenen:

  ”A, C, V og O foreslår:

  Behov for ændret personalenormering på Enggården belyses, herunder en vurdering af en kvalitetsstandard for omsorgsopgaverne, fx mulighed for at komme ud, daglige aktiviteter, samvær mv. Det skal fremgå af plejeplaner, hvilket tilbud borgerne vil modtage af aktiviteter.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2014

  Asger Larsen (Løsgænger) foreslår, at sagerne 1-3 behandles under ét, hvilket udvalget tilsluttede sig.

  Sag 1.

  A, C, V og O´s fremsendte forslag:

  ”Behov for ændret personalenormering på Enggården belyses, herunder en vurdering af en kvalitetsstandard for omsorgsopgaverne, fx mulighed for at komme ud, daglige aktiviteter, samvær mv. Det skal fremgå af plejeplaner, hvilket tilbud borgerne vil modtage af aktiviteter.”

  C,V,O havde et supplerende forslag:

  ”At der i belysningen også foretages en vurdering af, om der er den mest optimale forbrug af personaleressourcerne i den nuværende arbejdstidsplanlægning. Der skal lægges fokus på ”Hvid tid”, om der er de tilstrækkelige muligheder for at omlægge vagter for medarbejdere ved behov, om der er den mest effektive styring på afspadsering kontra udbetaling af afspadsering, tillæg til lønnen med videre.”

  Et flertal på 4 (Asger Larsen (Løsgænger) C, O, V) godkendte det fremsendte forslag, samt det supplerende forslag.

  1 medlem (L) undlod at stemme.

  Sag 2.

  A, C, V og O´s fremsendte forslag:

  ”Plan for etablering af rehabilitering fremlægges for udvalget.

  Der udarbejdes nye kvalitetsstandarder for hjælp i eget hjem, herunder tidsforbrug ved hjemmebesøg. Dette sker inden udgangen af 2014.”

  Et flertal på 4 (Asger Larsen (Løsgænger) C, O, V) godkendte det fremsendte forslag.

  1 medlem (L) undlod at stemme.

  Sag 3.

  A, C, V og O´s fremsendte forslag:

  ”Der fastlægges en mad- og måltidspolitik for Enggården og borgere i hjemmeplejen. Dette sker inden udgangen af 2014.”

  C,V,O havde et supplerende forslag:

  ”At der i mad- og måltidspolitikken indgår følgende:

  • Fokus på ernæringsrigtig kost.
  • Fokus på mellem måltider.
  • Økologi.
  • Kvalitet i råvarer og brug af årstidens råvarer.
  • At medarbejdernes rolle som måltidsværter på Enggården indskrives i politikken.
  • At det for de hjemmeboende vurderes om der, som alternativ til den kommunale madordning, kan etableres et samarbejde med byens restaurationer, så måltider kan indtages der.

  Et flertal på 4 (Asger Larsen (Løsgænger) C, O, V) godkendte det fremsendte forslag, samt det supplerende forslag.

  1 medlem (L) undlod at stemme.

  Ole Hansen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

 • 2
  Kvalitetsstandarder
  Sagsid.: 14/252

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) ønsker i mail af 27. februar 2014 følgende optaget på dagsordenen:

  ”A, C, V og O foreslår:

  • Plan for etablering af rehabilitering fremlægges for udvalget.

  • Der udarbejdes nye kvalitetsstandarder for hjælp i eget hjem, herunder tidsforbrug ved hjemmebesøg. Dette sker inden udgangen af 2014.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2014

  Forslaget godkendt under behandling af punkt 1.

  Ole Hansen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

 • 3
  Mad- og måltidspolitik
  Sagsid.: 14/254

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) ønsker i mail af 27. februar 2014 følgende optaget på dagsordenen.

  ”A, C, V og O foreslår:

  • Der fastlægges en mad- og måltidspolitik for Enggården og borgere i hjemmeplejen. Dette sker inden udgangen af 2014.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2014

  Forslaget godkendt under behandling af punkt 1.

  Ole Hansen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

 • 4
  Endelige driftsoverførsler fra 2013-14 -SSU
  Sagsid.: 14/196

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der overføres merforbrug på -39.484 kr. fra 2013 til 2014 på SSU’s område. Overførslen sker i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførsler, dvs. mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget, eller merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget overføres automatisk til kommende regnskabsår efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bevillingen finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse, som blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 og nu en endelig opgørelse på baggrund af regnskab 2013.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgjorte merforbrug på det decentrale regnskaber for Tandplejen og Wiedergårdens Aktivitetshus ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på Social-, og Sundhedsudvalgets område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til

  50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Det skal bemærkes, at Tandplejen samt Wiedergårdens Aktivitetshus formelt set er omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den. 19. december 2013 at overføre mindreforbrug på 104.650 kr. på SSU’s område.

  Den endelige opgørelse viser yderligere merforbrug på i alt -39.484 kr.

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en tillægsbevilling på -39.484 kr. i 2014 på SSU’s område, som er finansieret af den i 2014 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2014

  Økonomiudvalget den 18. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den. 27. marts 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Hansen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 5
  Meddelelse - Orientering om sygefravær i 2013 i hjemmeplejen og på Enggården
  Sagsid.: 14/208

  SAGSFREMSTILLING:

  På foranledning af Børne, Social og Sundhedsudvalgets forespørgsel ultimo 2013 følger her en redegørelse for sygefraværet i hjemmeplejen og på Enggården i 2013.

  Det samlede sygefravær i hjemmeplejen i 2013 var på ca. 5,1 %, mens det samlede sygefravær på Enggården var på ca. 9,1 %. Tallene stammer fra Dragør Kommunes egen statistik over sygefraværet. Gennemsnitsberegningerne for de to organisationer er behæftet med en vis usikkerhed, og der er store variationer mellem de enkelte enheder i organisationerne. Tallene indikerer dog, hvor langt henholdsvis hjemmeplejen og Enggården er kommet i deres arbejde med at nedbringe sygefraværet.

  Det samlede sygefravær på sundheds- og omsorgsområdet i 2013 i Dragør Kommune er 5,4 %. Der findes endnu ikke samlede tal for sygefraværet i 2013 på sundheds- og omsorgsområdet i kommunerne, men i 2012 var det samlede fravær 5,1 % i kommunerne som helhed.

  Til sammenligning var sygefraværet i Dragør Kommune på sundheds- og omsorgsområdet i 2012 på 5,7 %. Det var i 2011 på 7,5 % og i 2010 var det på 8,1 %. Der er således en fortsat positiv udvikling i sygefraværet på sundheds- og omsorgsområdet i Dragør Kommune.

  Nedenfor følger en redegørelse for hjemmeplejens arbejde for at opnå den nuværende sygefraværsprocent, og en redegørelse for Enggårdens iværksatte indsatser for at nå en lavere sygefraværsprocent.

  Hjemmeplejen

  Hele sundhedscentret på Wiedergården inklusive hjemmeplejen brugte aftalen med firmaet MedHelp som ramme for at komme i gang med indsatsen for at nedbringe sygefraværet.

  Ledelsen i sundhedscentret har haft fokus på at nedbringe sygefraværet i 2013. Indsatsen fokuserer på følgende:

  • Ved sygemelding bliver medarbejderen spurgt, om vedkommende har en ide om, hvor længe sygdomsperioden vil vare
  • Sygemeldte medarbejdere bliver ringet op på 3. sygedag af nærmeste leder, hvis de ikke selv har henvendt sig
  • Derudover bliver de ringet op på 14. dag og herfra aftales individuel kontakt
  • Der gennemføres omsorgssamtaler, når medarbejderen har haft 14 sygedage, eller 6 enkeltstående dage (fredag/ mandagssygefravær), eller 5 sygeperioder
  • Langtidssygemeldte er vurderet konkret med henblik på mulighedserklæringer og tilbagevenden til arbejdet – nogle få har hjemmeplejen afsluttet samarbejdet med, da de nødvendige ressourcer for at varetage arbejdet ikke var tilstede hos medarbejderen
  • Der har været et tæt samarbejde med HR-afdelingen undervejs, og ledergruppen har modtaget undervisning i diverse formalia omkring
  • Der stilles aldrig spørgsmål ved hvorvidt medarbejderen reelt er syg, og ledelsens tilgang er empatisk og omsorgsfuld kommunikation – samtidig med at den forholder sig til det faktum, at medarbejderens sygdom kan være uforenelig med hjemmeplejens drift.

  Omsorgscenter Enggården

  Omsorgscenter Enggården havde i 2013 et sygefravær på ca. 9,1 %. Der er allerede i 2013 taget en række initiativer, som kan nedbringe fraværet. Enggården har indenfor rammerne af Dragør Kommunes sygefraværspolitik iværksat følgende initiativer:

  • Fra juni måned er afdelingslederne begyndt at gennemgå medarbejdernes sygefravær
  • Ud fra fraværsstatistikker for 2012 og 2013 taler afdelingslederne med medarbejderne om fraværet
  • Sygefraværet og de konsekvenser højt sygefravær har for normeringen, er italesat over for medarbejderne
  • Afdelingslederne er undervist i at gennemføre omsorgssamtaler
  • Når en medarbejder sygemelder sig tages kontakt til medarbejderen for at høre, hvor længe medarbejderen forventer forløbet varer
  • Når en medarbejder er i stand til at vende tilbage med en mulighedserklæring, vil der blive indgået aftale om langsom tilbagevenden til arbejdet
  • Ved langvarig sygdom hvor der ikke er mulighed for langsom tilbagevenden med mulighedserklæring, vil der blive tale om afskedigelse, fordi medarbejderens sygdom er uforenelig med driften af centret
  • LMU (Lokalt Medarbejderudvalg) har talt om trivsel i forhold til motion, mad og socialt samvær

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Hjemmeplejens og Enggårdens indsatser ligger indenfor rammerne af Dragør Kommunes sygefraværspolitik, som er revideret af Hovedmedarbejderudvalget den 28. januar 2013 og godkendt af Økonomi og Planudvalget den 23. maj 2003.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2014

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

 • 6
  Meddelelse - Handicaprådets årsberetning 2013
  Sagsid.: 13/2468

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådets Årsberetning 2013

  Ifølge forretningsordenen for Handicaprådet skal rådet årligt afgive en beretning om rådets arbejde til Kommunalbestyrelsen. Årsberetningen fremgår af bilag 1.

  I årsberetningen fokuseres positivt på renovering af Kongevejen og kommunalvalget, hvor kommunens indsats for handicappede værdsættes. Handicaprådet forholder sig kritisk til antallet af høringer i 2013, ligesom den manglende færdiggørelse af lydsignaler i et fodgængerfelt påpeges.

  Handicaprådet 2014

  Handicaprådet har holdt sit første møde i 2014 og konstitueret sig med en formand fra DH-Dragør (DH = Danske Handicaporganisationer) og en næstformand fra Kommunalbestyrelsen.

  Der var på Handicaprådets første møde enighed om, at DH-Dragør arbejder videre med en prioriteringsliste over deres ønsker for 2014, og at der i øvrigt skal være en løbende dialog mellem forvaltningen og Handicaprådet. DH-Dragør blev desuden opfordret til løbende at afgive høringssvar til de sager, som de ønsker at kommentere.

  Konkret fortsætter forvaltningen og Handicaprådet dialogen om krydset Kirkevej/Jægervej samt andre eventuelle steder, hvor trafiksikkerheden for handicappede kan øges.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a og bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 53.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2014

  Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2014

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Introduktion til omsorgscenter Enggården
  Sagsid.: 14/5

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget vil på de kommende møder få en introduktion til Sundheds- og Omsorgsområdet, herunder om de opgaver, institutioner og funktioner, der hører under området.

  Første emne er Omsorgscenter Enggården. På mødet vil der blive givet en introduktion til Enggården som plejecenter, herunder antal pladser, typer af pladser, daglig drift, antal medarbejdere, faggrupper, udviklingstendenser for plejecentre generelt, udfordringer i Dragør m.m.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  Sagen udsættes til næste møde i SSU den 6. marts 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2014

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  ANBEFALING:

  Asger Larsen (Løsgænger): Forespurgte om Dragør kommune havde fået bevilget penge fra ”puljen til løft af ældreområdet”, hvilket forvaltningen bekræftede. Samtidig ønskes et fast punkt på dagsordenen om løbende orientering om status over forbruget af puljen.

  Jens Passarge (V): Ønsker sag på næste udvalgsmøde vedr. fremsendte spørgsmål.

  Mødet hævet 18.20.