Skip navigationen

Referat

Torsdag den 08. maj 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 2 og 3 behandles under ét, under punkt 3.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Plan for arbejdet med indsatsområder
  Sagsid.: 14/340

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at plan for arbejdet med indsatsområder 2014 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen genfremsættes som aftalt til endelig stillingtagen efter forvaltningens generelle orientering og status for området.

  Social- og Sundhedsudvalget vedtog på møde i udvalget den 6. marts følgende indsatsområder for 2014:

  Sag 1

  ”Behov for ændret personalenormering på Enggården belyses, herunder en vurdering af en kvalitetsstandard for omsorgs-opgaverne, fx mulighed for at komme ud, daglige aktiviteter, samvær mv. Det skal fremgå af plejeplaner, hvilket tilbud borgerne vil modtage af aktiviteter.”

  ”At der i belysningen også foretages en vurdering af, om der er den mest optimale forbrug af personaleressourcerne i den nuværende arbejdstidsplanlægning. Der skal lægges fokus på ”Hvid tid”, om der er de tilstrækkelige muligheder for at omlægge vagter for medarbejdere ved behov, om der er den mest effektive styring på afspadsering kontra udbetaling af afspadsering, tillæg til lønnen med videre.”

  Sag 2

  ”Plan for etablering af rehabilitering fremlægges for udvalget.

  Der udarbejdes nye kvalitetsstandarder for hjælp i eget hjem, herunder

  tidsforbrug ved hjemmebesøg. Dette sker inden udgangen af 2014.”

  Sag 3

  ”Der fastlægges en mad- og måltidspolitik for Enggården og borgere i hjemmeplejen. Dette sker inden udgangen af 2014.”

  Suppleret af:

  ”At der i mad- og måltidspolitikken indgår følgende:

  · Fokus på ernæringsrigtig kost.

  · Fokus på mellem måltider.

  · Økologi.

  · Kvalitet i råvarer og brug af årstidens råvarer.

  · At medarbejdernes rolle som måltidsværter på Enggården indskrives

  i politikken.

  Forvaltningen har opstillet en plan for, hvordan der arbejdes videre med de enkelte indsatsområder, og hvornår de forelægges udvalget.

  Planen fremgår af bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den foreslåede eksterne konsulentundersøgelse af Enggårdens normering og anvendelse af personaleressourcer skal foretages af en ekstern konsulent. Timeprisen for den type ydelser ligger typisk omkring 1.700 kr. Der skal dog indhentes et konkret tilbud og forhandles en pris på baggrund af de ønsker Dragør Kommune har til opgaven, og de dele af undersøgelsen, kommunen selv kan levere data til. Prisen kan derfor justeres, så den ikke alene afhænger af timeforbrug. Forvaltningen tilstræber at afholde udgiften indenfor egne rammer.

  Plan for rehabilitering afholdes indenfor rammen samt midler fra Puljen til løft af ældreområdet.

  Nye kvalitetsstandarder for hjemmeplejen skal som udgangspunkt være udgiftsneutrale i forhold til det nuværende serviceniveau.

  En mad- og måltidspolitik kan eventuelt medføre nye ydelser og tilbud, som skal finansieres. Eventuelle udgifter vil blive præsenteret sammen med forslaget til politikken og indsatserne heri.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Mad – og måltidspolitikken sendes i høring i Ældrerådet og Bruger- og Pårørenderåd på Enggården.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Hvis der udarbejdes en ny sundhedspolitik for Dragør Kommune, bliver mad- og måltidspolitikken koblet til den overordnede sundhedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2014

  Sagen forelægges udvalget igen på maj-mødet inden endelig stillingtagen til sagen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2014

  For stemte:

  6 (A, C, L, O, V, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt, udvalget ønsker, at den foreslåede eksterne konsulentundersøgelse af Enggårdens normering og anvendelse af personaleressourcer foretages af forvaltningen selv.

  Udvalget ønsker derudover, at når arbejdet er tilendebragt, suppleres planen med en opfølgning af en bruger- og pårørendeundersøgelse forestået af forvaltningen i løbet af efteråret 2014/foråret 2015.

  Bilag

 • 2
  Forslag fra C-gruppen
  Sagsid.: 14/658

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det Konservative Folkeparti (C) har den 15. april 2014 anmodet om, at følgende sag drøftes i Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj 2014.

  ”C-gruppen foreslår, at udvalget får en status på de forskellige sundhedspakker kommunen skal implementere. Samtidig ønskes en redegørelse for, hvilke tilbud Dragør Kommune yder til kræftramte borgere.

  Motivation:

  Der er fra lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse modtaget en henvendelse om, at Dragør Kommune som den eneste kommune i landet ikke har et rehabiliteringstilbud til kræftramte. Der ønskes derfor en politisk status på dette område, og det vil være hensigtsmæssigt at se det i en sammenhæng til øvrige områder.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2014

  Punkt 2 og 3 behandles under ét, under punkt 3.

 • 3
  Forslag fra A-gruppen
  Sagsid.: 14/722

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Socialdemokraterne (A) har i mail af 29. april 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på SSU’s dagsorden.


  ”Forslag:

  A-gruppen foreslår, at forvaltningen til Socialudvalget/budgetseminaret fremlægger forslag til en øget indsats på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet, både for programmer, der allerede er iværksæt, som for programmer der endnu ikke er iværksat, som for eksempel for kræftpatienter.

  Forslaget bør indeholde både en beskrivelse af indsatsen både for den sygdomsramte borger, som for behovet/muligheden for at inddrage pårørende i arbejdet. Forslaget bør samtidig beskrive de lokalemæssige behov for at kunne løse opgaven.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2014

  Punkt 2 og 3 blev behandlet under ét, under punkt 3.

  Forslag fra A og C:

  At forvaltningen til Socialudvalget/budgetseminaret fremlægger forslag til en øget indsats på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet, både for programmer, der allerede er iværksæt, som for programmer der endnu ikke er iværksat, som for eksempel for kræftpatienter.

  Forslaget bør indeholde både en beskrivelse af indsatsen både for den sygdomsramte borger, som for behovet/muligheden for at inddrage pårørende i arbejdet. Forslaget bør samtidig beskrive de lokalemæssige behov for at kunne løse opgaven.”

  Godkendt til budgetseminaret i august.

 • 4
  1. kvartals budgetopfølgning på SSU`s område
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget i forbindelse med 1. kvartals budgetopfølgning 2014 undlader at foretage ændringer i det gældende budget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014 er SSU’s område gennemgået og det forventes, at der ikke er behov for ændringer i budgettet på SSU’s område.

  Af bilag 1 fremgår forbruget i 1. kvartal 2014 og forbrugsprocenten.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 5
  Budgetlægningen 2015-18 SSU-møde i maj
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget allerede i maj mødet drøfter emner til budgetseminaret i juni

  2.

  at

  udvalget beslutter, at der arbejdes videre med

  - Tekniske korrektioner,

  - Ønsker og råderumsforslag

  - Takstændringer

  Til forelæggelse på SSU møde i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social og Sundhedsudvalget vedtog på sit møde den 2. april følgende omkring budgetlægningen:

  ”Maj-mødet,

  At udvalget drøfter den foreløbige budgetprioritering.

  Juni-mødet,

  Drøftelse af fremtidige mulige budgetprioriteringer fra udvalget og forberedelse af budgetseminaret i juni.

  August-mødet

  Foretages opsamling fra budgetseminaret i juni og endelig prioritering til brug for budgetseminar i august/september.”

  Økonomiudvalget har på sit møde den 18. marts 2014 besluttet hvilke driftsrammer de enkelte udvalg skal have på nuværende tidspunkt. Ud fra det foreløbige regnskab 2013’s resultat har Økonomiudvalget reduceret driftsrammen for 2015 med 13,6 mio. kr. og herudover reduceret driftsrammen med 3,812 mio. kr. til afsættelse som pulje til nye initiativer. Samlet er driftsrammen for 2015 reduceret med 17,412 mio. kr.

  Social og Sundhedsudvalget budgetområde fremgår af tabellen nedenfor og havde i det oprindelige budgetoplæg et budget på 264.979.988 kr.

  Økonomiudvalget har bevilget en driftsramme på 258.344.149 kr. dvs. et mindrebeløb på 6.635.839 kr. i forhold til det fremskrevne budgetoplæg 2015. Der skal derfor foreløbigt findes mindreudgifter eller merindtægter svarende til dette beløb.

  Hvis mindrebeløbet fordeles i forhold til størrelsen af det oprindelig budgetoplæg for 2015 indebærer det nedenstående driftsrammer for de respektive sektorer. Som det fremgår, er den samlede udmeldte ramme for udvalget 7.887.288 kr. højere end regnskabet for 2013 fremskrevet

  til 2015-priser.

  I 1.000 kr.

  Oprindeligt budgetoplæg 2015

  Mindrebeløb 2015

  Ny driftsramme 2015

  Regnskab 2013 (fremskrevet til PL 2015)

  Forskel mellem ny driftsramme og regnskab 2013

  Sektor 7 og 8 Sundhed og Ældre

  189.982

  4.758

  185.224

  176.924

  8.301

  Sektor 06 Borger og Social, spec. voksen område & pension

  74.998

  1.878

  73.120

  73.533

  -413

  I alt

  264.980

  6.636

  258.344

  250.457

  7.887

  *Sektor 6’s regnskab for 2013 er fordelt forholdsvis på BFKU, SSU og ØU i forhold til størrelsen af det oprindelige budgetoplæg 2015.

  Den vedtagne budgetprocedure/-proces indebærer, at fagforvaltningerne i dialog med udvalgene påbegynder udmøntningen af den fastsatte driftsramme og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorens budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser -, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc.

  Herudover kan der indledes en dialog med fagforvaltningerne om eventuelle nye anlægsarbejder.

  Det kan oplyses, at fagforvaltningerne er i fuld gang med at foretage

  de tekniske korrektioner ved at gennemgå de enkelte sektorers konti, og at der til SSUmødet i juni vil foreligge et foreløbigt overblik ud fra de forudsætninger, der kendes pt.

  Herudover arbejder fagforvaltningerne med

  - Ønsker til den kommende budgetlægning(A og D skemaer),

  - Effektiviseringer indenfor områderne(de såkaldte råderumsskemaer)

  - Gennemgang af takstbilaget med henblik på som minimum at justere taksterne med pris- og lønfremskrivningernes niveau. t.

  Også her vil der kunne fremlægges et foreløbigt overblik på mødet i juni måned.

  Med ovennævnte overblik til mødet i juni kan Udvalget foretage en begyndende prioritering indenfor den af Økonomiudvalget besluttede driftsramme med henblik på fremlæggelse af resultaterne på budgetseminaret den 20. juni.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2014

  Ad. 1

  Godkendt.

  Ad. 2

  Godkendt, med tilføjelse fra udvalget, som ønsker en belysning og et oplæg, om mulige udfordringer i det kommunale serviceniveau på udvalgets områder.

 • 6
  Meddelelse - Gennemgang af høringsforpligtelser over for ældrerådet
  Sagsid.: 14/672

  SAGSFREMSTILLING:

  Det Konservative Folkeparti (C) har anmodet om en gennemgang af retningslinjerne for, hvornår Ældrerådet skal høres.

  I Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §30, stk. 3, står følgende:

  ”Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.”

  I Vejledning om Ældreråd af 11. maj 2011 står følgende:

  ”Høringspligtens omfang og procedure

  2. Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Ved begyndelsen af en kommunal valgperiode, skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke og proceduren for høringspligten. Kommunalbestyrelsen har derefter pligt til at høre ældrerådet om de sager, der er omfattet af aftalens fastlagte rammer……

  …...Ved vurderingen af, om et spørgsmål vedrører ældre, må kommunalbestyrelsens vurdering tage afsæt i formålet med lovgivningen om ældreråd, dvs. at ældrerådene på grundlag af en demokratisk debat i ældrebefolkningen skal rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af kommunens politik på ældreområdet. Såfremt ældrerådet skal høres om alle sager, der vedrører ældre, kan høringen ikke indsnævres til sager, der udelukkende eller i overvejende grad vedrører ældre. Med alle sager menes også de sager, der behandles for lukkede døre. For at sikre, at ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid, inden kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger. Ældrerådet bør derfor tilsendes relevante dagsordener med bilag. Proceduren og høringsemnerne kan med fordel fastsættes i vedtægten.”

  I næste afsnit står følgende om, hvad der kunne være relevante områder for ældrerådet at beskæftige sig med:

  ”Spørgsmål vedr. ældre

  3. Ældrerådet skal beskæftige sig med de områder, som ældrerådet finder interessante og gerne vil prioritere. Ældrerådet behøver ikke kun at beskæftige sig med spørgsmål, der angår borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, men kan beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover - f.eks. trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. Ældrerådet kan ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål. Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at høre ældrerådet om, hvordan den enkelte politik i kommunen tilrettelægges administrativt. Typiske eksempler på, hvad der kan have ældrerådets interesse, kan f.eks. være kommunalbestyrelsens forslag til revision af de lovpligtige kvalitetsstandarder, jf. servicelovens § 139, de årlige budgetter, udbygningsplaner, iværksættelse af aktiviteter for ældre, borgerservice, biblioteksvæsen, forslag fra kommunale og regionale forsyningsselskaber eller beslutning om placering af stoppesteder.”

  Vejledningen henviser til, at procedure for høring og høringsemner med fordel kan fastsættes i Ældrerådets vedtægter, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

  I Vedtægter for Dragør kommunes Ældreråd står følgende om høring:

  ”Stk. 6 Ældrerådet skal høres i forbindelse med kommunens planlægning af alle områder, der vedrører Ældrerådets målgruppe.

  Stk. 7 Høringsperioden er så vidt muligt 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen.”

  Vedhæftet som bilag er Vejledning om ældreråd og Vedtægter for Dragør Kommunes Ældreråd.

  Vedlagt som bilag er Socialministeriets Vejledning om ældreråd af 11. maj 2011 og Vedtægter for Dragør Kommunes Ældreråd.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30-33

  Vejledning om ældreråd, 11. maj 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2014

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Orientering om Pulje til løft af ældreområdet
  Sagsid.: 14/94

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014 blev ansøgning til Puljen til løft af ældreområdet behandlet.

  På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning blev ansøgningen færdiggjort, og Dragør Kommune har modtaget 3,1 mio. kr. i 2014. Dragør Kommune har modtaget første udbetaling, som er til aktiviteterne i marts måned og beløber sig til 56.040 kr. Forbrug fra puljen starter først i større omfang, når de første medarbejdere ansættes fra 1. maj 2014.

  Vedlagt som bilag er den endelige ansøgning til Socialministeriet inklusive budget for, hvordan udgifterne fordeler sig på de enkelte indsatser.

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 6. feb. 2014 er nedenstående indsatser godkendt:

  1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.

  2. Fremtidens hjemmepleje – kvalitets- og kompetenceudvikling.

  3. Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem.

  4. Styrket normering i aftenvagten i den skærmede enhed fra 1.

  maj 2014.

  5. Uddannelsesforløb for personalet.

  6. Øget tilskud til motion og træning i aktivitetshuset, herunder service

  på motionsredskaber.

  Herudover blev det besluttet, at der afsættes 100.000 kr. til tilbagerulning af 10 minutters reduktion på hjemmeplejen. Desuden blev det besluttet, at der afsættes 700.000 kr. til styrket indsats til ældre i eget hjem vedr. hjemmehjælp, hjemmeplejen, rengøring.

  Det er i ansøgningen udmøntet i følgende konkrete indsatser:

  a. Øget hjælp til ældre med omfattende plejebehov(tilbagerulningen af 10 minutters reduktion)

  b. Styrket forebyggende og sundhedsfaglig indsats – opnormering af sygeplejen

  c. Kompetenceudvikling af medarbejdere

  d. Flere aktiviteter for ensomme ældre

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede desuden, at der skulle ansøges om yderligere 500.000 kr. til øget indsats for ældre i eget hjem. Socialministeriet afviste imidlertid at modtage en ansøgning på et beløb, der var større end de 3,1 mio. kr., som Dragør kommune er tildelt. Afvisningen skete med henvisning til at eventuelle resterende midler i puljen vil blive fordelt mellem alle kommuner ud fra den hidtil anvendte fordelingsnøgle.

  LOVE/REGLER:

  Aftale om Finanslov 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune modtager 3,1 mio. kr. fra puljen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2014

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2014

  Peter Læssøe (T) mindede om invitationen til Aktivitetsledermødet på Wiedergården den 13. maj 2014, tilmelding senest fredag den 9. maj 2014.

  Benny Brandt-Jensen, udleverede oversigt over udvalgets sager, som det ser ud i dag (øjebliksbillede).