Skip navigationen

Referat

Torsdag den 14. august 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt Afbud fra Asger Larsen.
 • 1
  Ansættelse af kontrolmedarbejder til indsats mod socialt bedrageri
  Sagsid.: 14/1482

  ANBEFALING:

  Social og Sundhedsudvalget anbefaler,

  1.

  at

  der forbliver en 37 timers kontrolmedarbejder med henblik på at styrke indsatsen mod socialt bedrageri.

  2.

  at

  udgifterne afholdes af beløb indkommet fra den styrkede indsats mod socialt bedrageri.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. december 2011 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle ansætte en kontrolmedarbejder i Dragør Kommune til styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri. Kommunen havde forventninger om en besparelse på de sociale ydelser på 500.000 kroner årligt.

  Kontrolmedarbejder blev den 1. juni 2012 ansat i kommunen.

  Ved sidste halvdel af året 2012 havde kontrolmedarbejder 35 aktive sager, hvoraf der faldt dom om tilbagebetaling på 10 af sagerne svarende til 478.835 kr. hvoraf de 182.313 kr.er statsandel og fratrækkes dermed 296.522 kr. i alt.

  Fremtidige besparelser udgør 376.762 kr.

  2012 Inddrevet svarende til 673.284 kr. i alt.

  Året 2013 er et helt år modsat 2012.

  Kontrolmedarbejder havde 39 sager. 8 sager faldt der dom om tilbagebetaling på 497.221 kr. Statsandel svarende til 171.698 i alt 325.523 kr.

  Derudover var der 2 sager, som udbetales af UDK (udbetaling Danmark) hvor der var krav om tilbagebetaling svarende til 456.443 kr. statsandel på 206.499 kr. i alt 249.944 kr.

  Fremtidige besparelser beregnes til 730.062 kr.

  2013 inddrevet svarende til 977.542 kr. i alt.

  Indeværende år er på nuværende 711.474 alt inkl. heraf er ikke fratrukket statsandel, da tallet stadig er ukendt. Det vurderes at lande indenfor samme ramme som 2013.

  Alle tal kan ses i vedlagte bilag

  Ovenstående er opnået gennem en optimering af kommunens indsats mod socialt bedrageri på følgende fokus områder:

  • Optimering af information på hjemmeside og oplysning af nye forhold i pressen. Klar politisk holdning meldt ud til borgerne om at socialt bedrageri ikke accepteres og følges op af kontrolmedarbejderen.
  • Alle undersøgelser, interne som eksterne, koordineres af kontrolmedarbejderen.
  • Der er blevet foretages virksomhedsbesøg både i Dragør Kommune og i andre kommuner.
  • Der er styrket samarbejde med Udbetaling Danmark.
  • Kontrolmedarbejderen sikre endvidere borgernes retssikkerhed overholdes, og at Dragør Kommunes praksis på området, følger afgørelser truffet af Ankestyrelsen eller ved domstolene.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen har fordel af at nuværende kontrolmedarbejder har et vist forhåndskendskab til området. Lønudgiften udgør 516.000 kr. årligt inkl. pension.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Ad 1. + Ad 2.

  Anbefales overfor ØU og KB.

  Asger Larsen (løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Orientering om tilsyn med plejehjem
  Sagsid.: 14/1372

  SAGSFREMSTILLING:

  Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 3. juni, at udvalget skal have en orientering om og drøftelse af krav og indhold til kommunalt tilsyn på ældreområdet.

  Kommunalt tilsyn

  Helt overordnet fører kommunen tilsyn med hjælp efter § 83 i Serviceloven (personlig og praktisk hjælp) både på plejehjem og i hjemmeplejen. På plejehjem fører kommunen desuden tilsyn med hjælpen efter § 86 i Serviceloven (træning).

  Herudover skal kommunen ’følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på vurdering af behovet for opfølgning’. En beretning om magtanvendelse skal årligt forelægges Kommunalbestyrelsen.

  Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem

  Derudover fører Embedslægeinstitutionen tilsyn med plejehjem. Ved embedslægens tilsyn vurderes de sundhedsfaglige forhold. Konkret udmønter det sig i tilsyn med følgende:

  • Om personalet er tilstrækkeligt vejledt og instrueret til, at de kan gennemføre plejen og behandlingen forsvarligt.
  • Om medicinen håndteres på betryggende måde, om den sundhedsfaglige dokumentation er fyldestgørende og om beboernes patientrettigheder tilgodeses.
  • Om samarbejdet med praktiserende læger og hospital fungerer, og om hygiejne, ernæring og aktivering er tilfredsstillende.

  Der er ofte et tema for embedslægens tilsyn, med 2013 som en undtagelse. I 2014 bliver temaet behandling af plejehjemsbeboere med antipsykotiske lægemidler.

  Opsummerende kan man sige, at kommunens tilsyn fokuserer på, om kommunen overholder Servicelovens § 83 og § 86, mens Embedslægens tilsyn fokuserer på, om plejehjemmene overholder Sundhedsloven, herunder reglerne om journalføringspligt.

  Status for kommunalt tilsyn

  Dragør Kommune tog i 2013 fat på opgaven med at leve op til kravene om tilsyn med hjælp efter Servicelovens § 83 og § 86. Der stilles krav om, at kommunen udarbejder en tilsynspolitik for hjælpen efter § 83 til hjemmeboende borgere. Der er ikke et tilsvarende krav om en decideret tilsynspolitik for tilsyn med plejehjem. Dragør Kommune har valgt at formulere en fælles tilsynspolitik, som både omfatter tilsynet med hjælp til hjemmeboende borgere og tilsynet med hjælp til borgere på plejehjem. Tilsynspolitikken blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013. Tilsynspolitikken er vedlagt som bilag.

  Af tilsynspolitikken fremgår det, at tilsynet på Enggården skal belyse følgende:

  • Borgerens boligforhold
  • Hjælpen efter § 83 og § 86
  • Social trivsel, forplejning
  • Aktiviteter og medindflydelse
  • Personalets kompetencer og uddannelse
  • Magtanvendelse
  • Dokumentation og sygefravær

  I første halvår af 2014 har det kommunale tilsyn haft fokus på Enggården. Tilsynsrapport blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014. I andet halvår af 2014 føres tilsyn med den kommunale hjemmepleje og de private leverandører i Dragør Kommune.

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2013 årsberetning for magtanvendelse 2012. Årsberetning for magtanvendelse 2013 forelægges til godkendelse i efteråret 2014.

  Status for embedslægens tilsyn med Omsorgscenter Enggården

  Embedslægen har endnu ikke ført tilsyn med Omsorgscenter Enggården i 2014. Embedslægens rapport for Omsorgscenter Enggården 2013 blev forelagt Børn, Social og Sundhedsudvalget den 15. august 2013 sammen med Enggårdens handleplan for opfølgning på rapporten.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalt tilsyn i henhold til Serviceloven er reguleret af følgende lovgivning: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151 og Lov om ændring af lov om social service, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebe-søg til ældre m.v. § 14 og Vejledning om hjælp og støtte efter Serviceloven (Vejledning nr. 2 til Serviceloven) af 15. feb. 2011.

  I ’Bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006 om magtanvendelse og andre

  indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter

  serviceloven’ fremgår det af § 15, at kommunen skal følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på vurdering af behovet for opfølgning. Det fremgår af § 15 stk. 2, at beretningen årligt skal forelægges kommunalbestyrelsen

  Embedslægeinstitutionens tilsyn er reguleret af følgende lovgivning: Sundhedsloven § 219 med ændring ved Lov nr. 538 af 17. juni 2008. Se herudover Vejledning nr. 10334 af 20. december om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen økonomiske konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Se Dragør Kommunes tilsynspolitik (for tilbud efter Serviceloven § 83 og § 86) godkendt den 28. november 2013 i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Taget til efterretning.

  Asger Larsen (løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 3
  Model til beregning af ressourcetilpasning af hjemmeplejen på ældreområdet
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at SSU, ØU og KB godkender:

  1.

  at

  løn- og vikarbudgettet for de demografiafhængige løn- og vikar-udgifter på ældreområdet fremover som led i budgetlægningen beregnes ved at gange antallet af ældre i hver af 3 aldersgrupper (jf. seneste befolkningsprognose) med et enhedsbeløb for hver aldersgruppe.

  2.

  at

  enhedsbeløbenes størrelse fastsættes til:

  Aldersgrupper

  Enhedsbeløb

  DKK, PL 2015

  65-74 år

  4.246

  75-84 år

  18.000

  85+ år

  49.550

  SAGSFREMSTILLING:

  Demografiske udfordringer

  I de kommende år forventes den relative andel af ældre i kommunen at stige. Som følge af demografiudviklingen vil der opstå et tilsvarende og voksende pres på de økonomiske ressourcer, som er nødvendige for at løfte ældreområdets opgaver. Der er derfor behov for en økonomisk model, som på en klar, gennemskuelig og styrbar måde giver politikerne mulighed for at budgetlægge på ældreområdet i årene frem og for at vurdere de økonomiske konsekvenser af beslutninger.

  Forvaltningen har set på, hvordan en række andre kommuner budgetlægger på området, og foreslår nedenfor en model, som er inspireret af Randers Kommune (som bilag 1 er vedlagt en oversigt udarbejdet af Viborg Kommune over andre kommuners måder at demografiregulere ældreområdet på).

  Forvaltningen har i et tidligere papir beskrevet den hidtidige praksis for ressourcetilpasning på ældreområdet i Dragør Kommune (bilag 2).

  Forslag til ny model

  I forbindelse med budgetlægningen og demografireguleringen opdeles de ældre i 3 aldersgrupper – nemlig 65-74 årige, 75-84 årige og 85 årige og derover.

  Til hver af disse målgrupper knyttes et ”enhedsbeløb”. Enhedsbeløbet er udtryk for, hvad en gennemsnitlig ældre i den pågældende aldersgruppe koster at passe og pleje i eget hjem i form af demografiafhængige løn- og vikarudgifter efter fagforvaltningens vurdering. Enhedsbeløbene er endvidere sammensat således, at hvis de var blevet anvendt ved budgetlægningen for 2014, ville budgettet for 2014 have omtrent samme størrelse, som det har nu.

  Budgettet for det efterfølgende års demografiafhængige lønudgifter og vikarydelser findes så ved at gange antallet af personer i hver aldersgruppe (jf. befolkningsprognosen) med det tilhørende PL-regulerede enhedsbeløb.

  Aldersgrupper/ DKK, PL 2015

  Enhedsbeløb

  2015

  2016

  2017

  2018

  65-74 år

  4.246

  8.379.313

  8.466.970

  8.541.923

  8.415.207

  75-84 år

  18.000

  17.608.698

  18.478.457

  18.981.533

  20.305.189

  85+ år

  49.550

  17.521.974

  17.955.141

  18.520.826

  19.257.381

  Demografi afhængigt løn- og vikarbudget

  43.509.985

  44.900.568

  46.044.281

  47.977.777

  Den resterende del af budgettet på ældreområdet er kun i mindre grad påvirkeligt af antallet af ældre og vil derfor kun i mindre grad være påvirkeligt af demografiudviklingen i kommunen.

  Det foreliggende basisbudget for ældreområdet for 2015 og BO 2016 inkl. demografiregulering er jf. nedenstående tabel på hhv. ca. 111,5 og 113,5 mio. kr. Hvis man i stedet for anvender de foreslåede enhedsbeløb til demografireguleringen vil budgettet for 2015 og BO 2016 blive på hhv. ca. 111,5 og 113,8 mio. kr. – dvs. uden ændring i forhold til basisbudgettet for 2015 men ca. 0,3 mio. kr. højere end basisbudgettet i 2016.

  Mio. kr. PL 2015

  2015

  2016

  Basisbudget 2015 – 16*

  111,5

  113,5

  Budget 2015 - 16, ny model*

  111,5

  113,8

  Ændring i forhold til basisbudget

  0,0

  0,3

  *Hertil kommer ændringer som følge af tekniske korrektioner, drifts- og råderumsønsker, politiske ønsker mv.

  Enhedsbeløbene kan naturligvis efter politisk ønske ændres over tid - f.eks. hvis de yngre aldersgrupper indenfor ældreområdet som forventet bliver mere og mere selvhjulpne.

  Budgetlægning med udgangspunkt i enhedsbeløb vil bevirke, at det vil være meget enkelt at beregne de budgetmæssige konsekvenser af politiske omprioriteringer på ældreområdet eller ændringer i demografiudviklingen langt ud i fremtiden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den foreslåede metode til beregning af ressourcetilpasning på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling vil have betydning for budgetlægningen på ældreområdet herunder lønbudgettets størrelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2014

  Ad 1. + 2.

  For stemte:

  3 (A, O, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C, L, T, Asger Larsen (Løsgænger)

  Anbefales over for ØU/KB med den tilføjelse, at udvalget ønsker en evaluering om et år fra forvaltningen.

  Forvaltningen udarbejder sammenlignende materialer til den videre behandling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte 3 (A+O+V)

  Undlod at stemme 4 (C+L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Sagen blev sendt tilbage til udvalgsbehandling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Ad 1. + Ad 2.

  Svend Mathiasen (L) foreslog, at ordningen evalueres efter 2 år, hvilket udvalget tilsluttede sig.

  Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning.

  For stemte:

  5 A, C, L, O, V,

  Imod stemte:

  1 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  For stemte 12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Budget 2015 - SSU-møde i august
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 30. januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen, at hvert udvalg i august forelægger de kommende serviceudgifter på de store driftsområder, således at den af ØU udmeldte budgetramme for udvalget kan overholdes.

  På sit møde den 3. juni besluttede SSU, at der arbejdes videre med:

  - Tekniske korrektioner,

  - Råderumsforslag samt A- og D-skemaer

  - Takstændringer

  Økonomiudvalget har besluttet, at den økonomiske ramme for 2015 skal være på ca. 258,344 mio. kr.

  1. og 2. runde tekniske korrektioner udgør en ændring på ca. -2,23 mio. kr. i forhold til det fremskrevne budget for 2015 jf. bilag 1.

  Samlet er udfordringen derfor at finde det restende råderum på i alt ca. 4,40 mio. kr.

  Det skal bemærkes, at der foreligger forslag til driftsudvidelser på i alt ca. mio. kr. jf. bilag:

  2015

  2016

  2017

  2018

  3,01

  2,80

  2,80

  2,80

  Endvidere foreligger forslag til nye anlægsprojekter med samlede anlægsudgifter på ca. mio. kr. jf. bilag:

  2015

  2016

  2017

  2018

  1,00

  0

  0

  0

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Forvaltningen udleverede supplerende bilag til sagen.

  Forvaltningen oplyste, at bilag 8,11 og 13 er tilført som tekniske korrektioner i budget 2015-2018, og derfor udgår.

  Sagen overføres til budgetseminaret.

  Asger Larsen (løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 5
  Foreløbig drøftelse af ansøgning til milliardpulje på ældreområdet for 2015
  Sagsid.: 14/1770

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalgsformanden foreslår, at udvalget drøfter anvendelsen af milliardpuljen på ældreområdet. Dragør Kommunes andel udgør ca 3.1 mio. i 2015.

  Ved ansøgningen til puljen i 2014, godkendte udvalget at der blev søgt til udvidelse af normeringen til bl.a. ergoterapeuter. Det betyder at indsatsen allerede i 2014 er planlagt som et flerårigt forløb, hvilket betyder at midlerne i 2015 er bundet i faste stillinger.

  Formanden foreslår, at udvalget evaluerer den foreløbige indsats, med henblik på ansøgning til puljen for 2015.

  Det vil i sagens natur kun være en begrænset evaluering, da flere indsatsområder kun lige er startet. Men det vil være muligt at aflæse tendenser.

  Dragør Kommunes ansøgning i 2014

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 6. feb. 2014 er nedenstående indsatser godkendt:

  1.

  Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.

  2.

  Fremtidens hjemmepleje – kvalitets- og kompetenceudvikling.

  3.

  Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem.

  4.

  Styrket normering i aftenvagten i den skærmede enhed fra 1.

  maj 2014.

  5.

  Uddannelsesforløb for personalet.

  6.

  Øget tilskud til motion og træning i aktivitetshuset, herunder service på motionsredskaber.

  Herudover blev det besluttet, at der afsættes 100.000 kr. til tilbagerulning af 10 minutters reduktion på hjemmeplejen. Desuden blev det besluttet, at der afsættes 700.000 kr. til styrket indsats til ældre i eget hjem vedr. hjemmehjælp, hjemmeplejen, rengøring.

  Det er i ansøgningen udmøntet i følgende konkrete indsatser:

  a.

  Øget hjælp til ældre med omfattende plejebehov(tilbagerulningen af 10 minutters reduktion).

  b.

  Styrket forebyggende og sundhedsfaglig indsats – opnormering af sygeplejen.

  c.

  Kompetenceudvikling af medarbejdere.

  d.

  Flere aktiviteter for ensomme ældre.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede desuden, at der skulle ansøges om yderligere 500.000 kr. til øget indsats for ældre i eget hjem. Socialministeriet afviste imidlertid at modtage en ansøgning på et beløb, der var større end de 3,1 mio. kr., som Dragør kommune er tildelt.

  LOVE/REGLER:

  Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre. Puljens målgrup-pe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en mål-rettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Det bemærkes, at der er ansøgningsfrist 26. september 2014.

  Beslutningssag kommer derfor på i september.

  Orienteringen taget til efterretning.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 6
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/1758

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i en mail af den 30. juli 2014 anmodet om, at følgende forslag sættes på Social og Sundhedsudvalgets dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget på mødet i september måned får en detaljeret gennemgang af Enggårdens økonomi.

  Baggrunden for forslaget er, at det i forskellige sammenhænge er udmeldt, at Enggårdens budgetramme er meget snæver og forud for budgetdrøftelserne 2015 ønskes en nøjere gennemgang af budgettet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Godkendt at udvalget på mødet i september måned får en detaljeret gennemgang af Enggårdens økonomi.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

 • 7
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/1756

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 14. juli 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på SSU´s dagsorden den 14. august 2014.

  ”C gruppen ønsker en redegørelse for, hvorfor der ikke på Enggården kan leveres internet til beboerne ved ekstern leverandør og ønsker en drøftelse af, om der bør arbejdes for etablering af netforbindelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Sagen drøftet og taget til efterretning.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

 • 8
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/1765

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 4. august 2014 anmodet om, at følgende forslag sættes på Social og Sundhedsudvalgets dagsorden.

  C gruppen ønsker en meddelelse med orientering om status på ældrerådets arrangement om Vestegnens ældreråd træf, som skal afholdes i efteråret 2014

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Godkendt, at der på et senere tidspunkt gives en status på ældrerådets arrangement om Vestegnens ældreråd træf, som skal afholdes i efteråret 2014.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

 • 9
  Meddelelse - om sag i Hjemmeplejen
  Sagsid.: 14/1753

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune blev i starten af juli gjort opmærksom på, at der var mistanke om, at en medarbejder var involveret i en bedragerisag mod borgere i flere kommuner. Medarbejderen var nyansat i Hjemmeplejen og blev bortvist med det samme.

  Københavns Politi har oplyst, at manden er sigtet foreløbig for 38 forhold af bedrageri mod ældre borgere i København og Nordsjælland.

  Medarbejderen har før sin ansættelse i Dragør Kommune været tilknyttet det vikarbureau, som Hjemmeplejen anvender. Det er under dette ansættelsesforhold, at manden er sigtet for at have udført svindlen.

  HR-afdelingen har som opfølgning på sagen besluttet, at der fremover indhentes straffeattester for nye medarbejdere, som ansættes i stillinger, hvor der er adgang til borgeres hjem, eller hvor der er kontakt med svage grupper af borgere. Det vil sige hele ældre og plejeområdet og det specialiserede socialområde, samt evt. børne- og skoleområdet.

  Anvendelsen af straffeattester skal ske på en måde, så irrelevante sager ikke bremser ansættelsen af ellers kvalificerede medarbejdere. HR vil derfor gå nærmere i dialog med lederne om, hvordan straffeattester bør bruges.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Indhentning af straffeattester medfører ikke yderligere omkostninger for kommunen.  

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommune har hidtil ikke indhentet straffeattester.

  Der indhentes børneattester på alle ansættelser med kontakt til børn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Taget til efterretning.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Til efterretning

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Jens Passage (V) efterspørger forbrugsprocent over vikar forbruget.

  Forvaltningen undersøger.

  Forvaltningen oplyser, at der er ansat en ny erfaren hjemmehjælpsleder Birthe R. Nielsen.