Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 30. september 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Eik Dahl Bidstrup (V) var mødt som suppleant i Jens Passarge (V) fravær.

Ole Svendsen (A) var mødt som suppleant i Ole H. Hansen (A) fravær.
 • 1
  Status for det nære sundhedsvæsen i Dragør Kommune
  Sagsid.: 13/2276

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 4. september 2014, at forvaltningen skal give en status for implementeringen af det nære sundhedsvæsen i Dragør Kommune.

  Status findes i bilaget, hvor forvaltningen redegør nærmere for, hvor langt Dragør Kommune er kommet med at implementere indsatserne i det nære sundhedsvæsen.

  En kort opsummering af notatet er følgende: kommunen er godt med, når det gælder hverdagsrehabilitering. Angående tilbud til borgere med kronisk sygdom (diabetes, KOL, hjerte-kar sygdomme, lænde-ryg smerter og demens) samt tilbud om døgndækkende rehabiliteringspladser er kommunen nu på niveau med andre kommuner. Hvad angår udvikling af sygeplejen og forebyggelse af (gen)indlæggelser samt samarbejdet med praktiserende læger har kommunen stadig nogle udfordringer i forhold til at konkretisere opgaven og få lagt en plan for udviklingen.

  På det administrative niveau vil der blive behov for flere ressourcer til udvikling og implementering på IT- og velfærdsteknologiområdet, herunder også telemedicin. Området er i kraftig vækst. Dels fordi helt bassale driftsopgaver som kommunikation med hospitalerne foregår via IT-systemer, dels fordi velfærdsteknologiske løsninger udvikles med det formål på sigt at skabe effektiviseringsgevinster i driften. Imidlertid er der behov for at opruste på det administrative område for at kunne følge med.

  Bilaget fokuserer på det somatiske område. Hele udviklingen af det nære sundhedsvæsen på det psykiatriske område er kommet senere til alle kommuner. Der bliver i forbindelse med Sundhedsaftalen for 2015-2018 sat fokus på det psykiatriske område, og KKR Hovedstaden har udsendt fælles kommunale målsætninger på dette område (behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 4. september). Forvaltningen vil i en senere status redegøre for, hvordan målene på det psykiatriske område implementeres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I økonomiaftalen for 2014 fik kommunerne et varigt økonomisk løft over bloktilskuddet til udvikling af det nære sundhedsvæsen. Dragør Kommunes andel er på 2.064.000 kr. årligt, som blev afsat ved budgetlægningen 2014-2017.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. september 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2014

  Redegørelsen taget til efterretning.

  Ole H. Hansen (A) og Jens Passarge (V) var ikke til stede.

  Bilag

 • 2
  Ældrerådet - ansøgning om diæter for deltagelse i eksterne møder.
  Sagsid.: 14/2386

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  At

  der tages stilling til, om Ældrerådets ansøgning om diætbetaling for deltagelse i eksterne møde skal imødekommes.

  2.

  At

  diæterne -såfremt ansøgningen imødekommes – alene bevilges til op til maksimalt 10 årlige møder som skal være temamøder med undervisning, formands- og næstformandsmøder samt 2 årlige formandsmøder.

  3.

  At

  udgiften til diæter og kørselsgodtgørelse, såfremt ansøgningen imødekommes, lægges ind i budgettet for 2015-2018 med kr. 44.000,00.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet i Dragør Kommune har fremsendt ansøgning om, at kommunalbestyrelsen beslutter, at Ældrerådets medlemmer kan få diætbetaling for deltagelse i eksterne kurser.

  Kommunalbestyrelsen har i henhold til retssikkerhedsloven pligt til at betale Ældrerådets medlemmer diæter for rådets egne møder jfr. retssikkerhedsloven og reglerne i kommunestyrelsesloven.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere, på et møde den 31. marts 2011, besluttet, alene at yde diæter for Ældrerådets egne møder og antallet er fastsat til maksimalt 12 årlige egne møder.

  Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde diæter for Ældrerådets deltagelse i eksterne møder, men kan vælge at gøre det jfr. kommunestyrelsesloven.

  Det er dog en udtrykkelig betingelse for at kunne bevilge diæter til eksterne møder, at disse møder kan rummes inden for kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1 litra c.

  Der skal være tale om deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet i ældrerådet. I lovbemærkningerne er udtrykkeligt anført, at det er en betingelse, at der er tale om, at kurserne m.v. skal have undervisning som hovedindhold.

  Ældrerådet har fremsendt en opgørelse over rådets eksterne mødeaktiviteter i 2014. Opgørelsen er indeholdt i ansøgningen.

  Indtil nu har ældrerådet deltaget i 18 møder i 2014, og der er planlagt deltagelse i yderligere 2 møder inden årets udgang.

  Administrationen vurderer, at ikke alle 20 møder opfylder lovens krav om, at der skal være tale om kurser med undervisning som hovedformål.

  Administrationen vurderer konkret, at der er undervisningsindhold i de 4 årlige temamøder, de 4 årlige formands- og næstformandsmøder samt de 2 årlige formandsmøder.

  Administrationen kan oplyse, at Danske Ældreråd har oplyst, at der er højest forskellig praksis i alle landets kommuner, og der ikke som sådan kan peges på en tendens i forhold til om der ydes diæter eller ikke.

  Derfor anbefaler administrationen, at en eventuel bevilling af diæter for Ældrerådets deltagelse i eksterne møder begrænses til maksimalt 10 årligt og begrænses til at være netop de 10 nævnte kurser, da de indeholder undervisning, således at udgiften har hjemmel i kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1 litra c.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven § 31, stk. 3: ” Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer”.

  Bestemmelsen i retssikkerhedsloven indebærer, at der er pligt til at yde diæter til Ældrerådets egne møder.

  Kommunestyrelsesloven § 16a, stk. 1: ” Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i § 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder mv.”

  Indholdet af kommunestyrelsesloven § 16a indebærer, at det er frivilligt for kommunalbestyrelsen, om der skal ydes diæter til andre møder/kurser end Ældrerådets egne.

  Kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1, litra c: ” Deltagelse i kurser mv. der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv”.

  Denne bestemmelse, som er den udgiften til diæter i givet fald skal hjemles indenfor, angiver, at der skal være tale om kurser m.v. som af kommunalbestyrelsen (eller økonomiudvalget, såfremt der er sket delegation) anses for at have betydning for hvervet som ældrerådsmedlem.

  I bemærkninger til bestemmelsen har lovgiver anført:

  ” Ved kurser, jf. litra c, forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Bestemmelsen omfatter imidlertid - i overensstemmelse med ældre praksis vedrørende kursusbegrebet i tidligere bestemmelser - tillige kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder.”

  Det er med afsæt i bemærkningerne til bestemmelsen, administrationen har vurderet, at de 10 kurser, som konkret opregnes i indstillingen og sagsfremstillingen, opfylder formålet, og at det derfor er til disse møder udgiften lovligt vil kunne afholdes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt diæterne til 10 eksterne møder bevilges som ansøgt med 2 deltagere på møderne, skønnes udgiften at ville udgøre ca. kr. 36.000 på årsbasis.

  For 2015 og fremover skal dette beløb lægges ind i budgettet, medens eventuelle udgifter i 2014 for deltagelse i fremtidige møder afholdes inden for rammen.

  Der vil også blive tale om kørselsgodtgørelse i fald diæterne bevilges. Denne udgift skønnes at udgøre maksimalt kr. 6. - 8.000,00 årligt, idet der forudsættes at ske samkørsel.

  Det kan oplyses, at der i 2014 og fremover er afsat en driftsramme til Ældrerådet på 18.200 kr. og en mødediætkonto på 30.300 kr. til egne 12 årlige møder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. september 2014.

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2014

  Forvaltningen oplyste, at udgiften til 10 årlige eksterne møder af 2 deltagere vil være 24.000 kr. incl. befordringsgodtgørelse på 8.000 kr. og ikke 44.000 kr., som oplyst i anbefalingen.

  Ad 1 - 3.

  Et enigt udvalg anbefaler over for ØU og KB, at der afsættes en pulje på 24.000 kr. til styrkelse af ældrearbejdet med virkning fra 2015 og fremover.

  Ole H. Hansen (A) og Jens Passarge (V) var ikke til stede. I stedet deltog Ole Svendsen (A) og Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Sagen sendes tilbage i udvalget med henblik på yderligere uddybning af udvalgets beslutning.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg besluttede at afsætte en pulje på 24.000 kr. fra 2015 og fremover til styrkelse af ældrearbejdet, herunder blandt andet til højst 10 eksterne møder med undervisningsindhold, jf. sagsfremstillingen, brochure og Vestegnstræf efter en prioritering.

  SSU vedtog herudover, at udgiften afholdes inden for egne rammer i 2015, hvorfor sagen kan stoppe i SSU.

  Godkendt.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 3
  Årsberetning for magtanvendelse 2013
  Sagsid.: 14/2308

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at årsberetningen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen fremlægger årsberetning for 2013 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

  Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaven i forhold til magtanvendelse som en del af det forpligtende samarbejde. Det betyder, at alle former for magtanvendelse i Dragør Kommune indberettes til Tårnby Kommune, og at det er Tårnby Kommune, der skal sikre, at medarbejderne i Dragør Kommune overholder lovgivningen. Eksempelvis når der er behov for at benytte sig af fastholdelse i forbindelse med udførelse af personlig hygiejne, fastspænding med stofsele eller personlig alarm.

  Der har i 2013 ikke været indberettet tilfælde af magtanvendelse til Tårnby Kommune. Både i 2011 og 2012 var der 7 indberettede tilfælde om magtanvendelse (Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013 og 25. oktober 2012). Tilfældene var alle relateret til demente beboere på Omsorgscenter Enggården.

  Både i Tårnby og i Dragør Kommune er vurderingen, at faldet i antallet af indberetninger skal ses i sammenhæng med Omsorgscenter Enggårdens indsats på demensområdet. For det første er den skærmede enhed blevet udvidet, så flere demente borgere får et botilbud, som passer til deres sygdom. I den skærmede enhed er der flere kompetencer blandt medarbejderne og flere ressourcer til at arbejde med demente, så magtanvendelse undgås. Fx er der bedre muligheder for at motivere dørsøgende demente til at blive i enheden, ligesom de fysiske rammer i sig selv motiverer til at blive i enheden.

  For det andet er der som led i implementeringen af forløbsprogram for demens blevet ansat en demenskoordinator i kommunen. En del af demenskoordinatorens arbejde på Enggården er blandt andet at supervisere medarbejderne og udvikle deres kompetencer og viden om demente. Dette betyder, at alle afdelinger har fået en ressource, som de kan bruge i arbejdet med demente og dermed nedbringe antallet af indberetninger om magtanvendelse.

  For det tredje er der udarbejdet socialpædagogiske handleplaner for alle demente beboere både i den skærmede enhed og i de andre afdelinger. I den socialpædagogiske handleplan er beboerens problemer og udfordringer beskrevet. Der er også beskrevet en plan for, på hvilke måder og med hvilke metoder medarbejderne skal arbejde med beboeren, så konfliktsituationer undgås, og beboeren imødekommes på sine behov.

  Afslutningsvis skal det understreges, at magtanvendelse i nogle tilfælde vil være nødvendigt, når alle andre løsningsmuligheder er udtømte. Det centrale er, at andre muligheder og metoder er afprøvet først.

  LOVE/REGLER:

  I ”Bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven” fremgår det af § 14, at ”kommunalbestyrelsen følger udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlige for, jf. §§ 9 og 9b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning.”

  Det fremgår af § 14 stk. 2, at beretningen årligt skal forelægges kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. september 2014.

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2014

  Taget til efterretning.

  Ole H. Hansen (A) og Jens Passarge (V) var ikke til stede. I stedet deltog Ole Svendsen (A) og Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

 • 4
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2014

  Peter Læssøe (T) spurgte til udbygningen af Røsen.

  Forvaltningen orienterede.

  Ole H. Hansen (A) og Jens Passarge (V) var ikke til stede.

  Mødet hævet kl. 18:50.