Skip navigationen

Referat

Torsdag den 04. december 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:

Afbud fra Asger Larsen (løsgænger).


Svend Mathiasen (L) rettede kritik af formanden for ikke at imødekomme Jens Passarge (V) anmodning om sag til dagsordenen på grund af procedurefejl.

Et flertal på 4(A+C+O+T) godkendte dagsordenen.

Et medlem (V) kunne ikke godkende dagsordenen.

Et medlem (L) undlod at stemme.

Jens Passarge (V) forlod mødet efter punkt 7.

 • 1
  Ældrerådet - ansøgning om diæter for deltagelse i eksterne møder
  Sagsid.: 14/2386

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  der tages stilling til, om Ældrerådets ansøgning om diætbetaling for deltagelse i eksterne møde skal imødekommes.

  2.

  at

  diæterne - såfremt ansøgningen imødekommes – alene bevilges til op til maksimalt 10 årlige møder som skal være temamøder med undervisning, formands- og næstformandsmøder samt 2 årlige formandsmøder.

  3.

  at

  udgiften til diæter og kørselsgodtgørelse, såfremt ansøgningen imødekommes, lægges ind i budgettet for 2015-2018 med kr. 44.000,00.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag har tidligere været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 30. september 2014 og derefter i Økonomiudvalget den 23. oktober 2014.

  Økonomiudvalget traf den 23. oktober 2014 følgende beslutning:

  ”Sagen sendes tilbage i udvalget med henblik på yderligere uddybning af udvalgets beslutning.”

  På ovenstående baggrund fremsendes sagen på ny til behandling i Social- og Sundhedsudvalget med anmodning om en stillingtagen til indstillingens pkt. 1-3 og sammenhængen med udvalgets beslutning af 30. september 2014.

  Fra sagens tidligere behandling:

  Ældrerådet i Dragør Kommune har fremsendt ansøgning om, at kommunalbestyrelsen beslutter, at Ældrerådets medlemmer kan få diætbetaling for deltagelse i eksterne kurser.

  Kommunalbestyrelsen har i henhold til retssikkerhedsloven pligt til at betale Ældrerådets medlemmer diæter for rådets egne møder jfr. retssikkerhedsloven og reglerne i kommunestyrelsesloven.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere, på et møde den 31. marts 2011, besluttet, alene at yde diæter for Ældrerådets egne møder og antallet er fastsat til maksimalt 12 årlige egne møder.

  Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde diæter for Ældrerådets deltagelse i eksterne møder, men kan vælge at gøre det jfr. kommunestyrelsesloven.

  Det er dog en udtrykkelig betingelse for at kunne bevilge diæter til eksterne møder, at disse møder kan rummes inden for kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1 litra c.

  Der skal være tale om deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet i ældrerådet. I lovbemærkningerne er udtrykkeligt anført, at det er en betingelse, at der er tale om, at kurserne m.v. skal have undervisning som hovedindhold.

  Ældrerådet har fremsendt en opgørelse over rådets eksterne mødeaktiviteter i 2014. Opgørelsen er indeholdt i ansøgningen.

  Indtil nu har ældrerådet deltaget i 18 møder i 2014, og der er planlagt deltagelse i yderligere 2 møder inden årets udgang.

  Administrationen vurderer, at ikke alle 20 møder opfylder lovens krav om, at der skal være tale om kurser med undervisning som hovedformål.

  Administrationen vurderer konkret, at der er undervisningsindhold i de 4 årlige temamøder, de 4 årlige formands- og næstformandsmøder samt de 2 årlige formandsmøder.

  Administrationen kan oplyse, at Danske Ældreråd har oplyst, at der er højest forskellig praksis i alle landets kommuner, og der ikke som sådan kan peges på en tendens i forhold til om der ydes diæter eller ikke.

  Derfor anbefaler administrationen, at en eventuel bevilling af diæter for Ældrerådets deltagelse i eksterne møder begrænses til maksimalt 10 årligt og begrænses til at være netop de 10 nævnte kurser, da de indeholder undervisning, således at udgiften har hjemmel i kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1 litra c.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven § 31, stk. 3: ” Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer”.

  Bestemmelsen i retssikkerhedsloven indebærer, at der er pligt til at yde diæter til Ældrerådets egne møder.

  Kommunestyrelsesloven § 16a, stk. 1: ” Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i § 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder mv.”

  Indholdet af kommunestyrelsesloven § 16a indebærer, at det er frivilligt for kommunalbestyrelsen, om der skal ydes diæter til andre møder/kurser end Ældrerådets egne.

  Kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1, litra c: ” Deltagelse i kurser mv. der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv”.

  Denne bestemmelse, som er den udgiften til diæter i givet fald skal hjemles indenfor, angiver, at der skal være tale om kurser m.v. som af kommunalbestyrelsen (eller økonomiudvalget, såfremt der er sket delegation) anses for at have betydning for hvervet som ældrerådsmedlem.

  I bemærkninger til bestemmelsen har lovgiver anført:

  ” Ved kurser, jf. litra c, forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Bestemmelsen omfatter imidlertid - i overensstemmelse med ældre praksis vedrørende kursusbegrebet i tidligere bestemmelser - tillige kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder.”

  Det er med afsæt i bemærkningerne til bestemmelsen, administrationen har vurderet, at de 10 kurser, som konkret opregnes i indstillingen og sagsfremstillingen, opfylder formålet, og at det derfor er til disse møder udgiften lovligt vil kunne afholdes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt diæterne til 10 eksterne møder bevilges som ansøgt med 2 deltagere på møderne, skønnes udgiften at ville udgøre ca. kr. 36.000 på årsbasis.

  For 2015 og fremover skal dette beløb lægges ind i budgettet, medens eventuelle udgifter i 2014 for deltagelse i fremtidige møder afholdes inden for rammen.

  Der vil også blive tale om kørselsgodtgørelse i fald diæterne bevilges. Denne udgift skønnes at udgøre maksimalt kr. 6. - 8.000,00 årligt, idet der forudsættes at ske samkørsel.

  Det kan oplyses, at der i 2014 og fremover er afsat en driftsramme til Ældrerådet på 18.200 kr. og en mødediætkonto på 30.300 kr. til egne 12 årlige møder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2014.

  Økonomiudvalg den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2014

  Forvaltningen oplyste, at udgiften til 10 årlige eksterne møder af 2 deltagere vil være 24.000 kr. incl. befordringsgodtgørelse på 8.000 kr. og ikke 44.000 kr., som oplyst i anbefalingen.

  Ad 1 - 3.

  Et enigt udvalg anbefaler over for ØU og KB, at der afsættes en pulje på 24.000 kr. til styrkelse af ældrearbejdet med virkning fra 2015 og fremover.

  Ole H. Hansen (A) og Jens Passarge (V) var ikke til stede. I stedet deltog Ole Svendsen (A) og Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Sagen sendes tilbage i udvalget med henblik på yderligere uddybning af udvalgets beslutning.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg besluttede at afsætte en pulje på 24.000 kr. fra 2015 og fremover til styrkelse af ældrearbejdet, herunder blandt andet til højst 10 eksterne møder med undervisningsindhold, jf. sagsfremstillingen, brochure og Vestegnstræf efter en prioritering.

  SSU vedtog herudover, at udgiften afholdes inden for egne rammer i 2015, hvorfor sagen kan stoppe i SSU.

  Godkendt.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 2
  Kvalitetsstandarder, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
  Sagsid.: 14/3509

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  høringssvar drøftes.

  2.

  at

  kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne har en forpligtelse til mindst én gang årligt at udarbejde kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice samt fleksibel hjemmehjælp efter Lov om Social Service § 83.

  I Dragør Kommune er disse kvalitetsstandarder senest godkendt i 2011.

  På grund af udskiftninger på ledelsesniveau er kvalitetsstandarder i den mellemliggende periode ikke blevet forelagt til politisk godkendelse. Serviceniveauet har været uændret i den mellemliggende periode, og kvalitetsstandarderne fra 2011 har derfor været dækkende.

  Kvalitetsudvikling

  En arbejdsgruppe fra hjemmepleje og visitation har i perioden arbejdet med udkast til nyt koncept for visitation af hjælp samt implementering af Fælles Sprog II. Det nye koncept for visitation ændrer ikke serviceniveauet, men har til formål at give borgerne større mulighed for medinddragelse i tilrettelæggelse af hjælpen samtidig med, at det kan give større arbejdstilfredshed blandt medarbejderne. Konceptet er klart og implementeres i 2015.

  Kvalitetsstandarder 2014

  Serviceniveauet er uændret i de kvalitetsstandarder, som fremlægges til politisk godkendelse i forhold til kvalitetsstandarderne fra 2011.

  Følgende er nyt i kvalitetsstandarderne for 2014:

  Madservice leveres nu efter § 83 i Serviceloven og skal derfor beskrives i kvalitetsstandarden, hvilket ikke var tilfældet i 2011.

  Formen er ændret lidt, således at ydelserne er beskrevet mere skematisk med henblik på bedre overblik.

  I afsnittet ’Samspillet med borgeren’ pointeres det, at hjælpen som udgangspunkt leveres med et rehabiliterende sigte (hverdagsrehabilitering) uanset borgerens funktionsniveau.

  Der er indsat et afsnit, som forklarer borgerens ret til erstatningshjælp.

  Der er indsat et afsnit som forklarer borgerens mulighed for at klage over levering af hjælpen.

  Det er blevet præciseret, at rengøring efter husdyr kun foretages i begrænset omfang.

  Fremtidig proces for godkendelse af kvalitetsstandarder

  Fremover vil kvalitetsstandarder blive fremlagt til politisk godkendelse i starten af året i februar/marts. Dette gælder også for 2015, hvor nye kvalitetsstandarder vil blive fremlagt på dette tidspunkt. Kvalitetsstandarderne for 2015 vil indeholde en beskrivelse af udmøntningen af en kommende lovændring i Serviceloven § 83. Fra 2015 sker der en ændring, som betyder at kommunerne skal afprøve borgerens rehabiliteringspotentiale, før der tildeles varig hjælp.

  LOVE/REGLER:

  I Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86 præciseres følgende:

  ”§ 1. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86.”

  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86 varetages af Tårnby Kommune som del af det forpligtende samarbejde, og Dragør Kommune skal derfor ikke udarbejde kvalitetsstandarder for dette.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Serviceniveauet er uændret, og sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kvalitetsstandarderne er sendt i høring i Ældrerådet. Rådets høringssvar er vedlagt som bilag. Overordnet peger Ældrerådet på følgende:

  at

  formuleringen i Kvalitetsstandarden for Praktisk Hjælp ændres fra ”hjælp og støtte til” til ”hjælp og støtte til eller udførelse af” i forhold til al praktisk hjælp, dvs. rengøring, tøjvask og indkøb. At rengøring bør foretages hver 2. uge fremfor hver 3. uge.

  at

  standarden for madservice suppleres med kvalitetsparametre som ernæringsindhold og helhedsoplevelse (duft, smag, økologi mv.) af måltidet.

  at

  der kommer flere Frit Valgs leverandører.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2014.

  Økonomiudvalg den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Ad 1.

  Høringssvaret blev drøftet.

  Ad 2.

  Sagen udsættes til marts.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 3
  Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - SSU 3593
  Sagsid.: 14/3562

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  Der ikke foretages overførelser fra 2014 til 2015 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på SSU’s område, idet de pågældende områder forventer at holde budgettet i 2014.

  2.

  at

  Der overføres et overskud på 995.000 kr. til 2015 på SSU’s område vedr. ekstra pulje til løft af ældreområdet uden overførelsesadgang, som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  3.

  at

  Der overføres et overskud på Ældrerådets driftsramme fra 2014 til 2015 på 11.000 kr., som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2014 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2014.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2015 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2014. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgørelsen over foreløbige decentrale overførsler fra 2014 til 2015 på SSU’s område fremgår af bilag 1.

  I henhold til Dragør Kommunes regler kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  Ældrerådet har anmodet om at få overført et restbeløb på 11.000 kr. fra deres driftsramme på 18.000 kr., hvilket forvaltningen anbefaler.

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 6. februar 2014 brugen af den ekstra pulje til løft af ældreområdet. Det har vist sig, at ikke alle midlerne er brugt i år, som følger:

  • 145.000 kr. vedr. kompetenceudvikling ”praksisnær læring”, som ikke blev nået med baggrund i ledelsesskift.
  • 350.000 kr. som vedrører afsat pulje til initiativer i forbindelse med sårbare ældre.
  • 500.000 kr. som mindre forbrug på sene ansættelser af 4 ergoterapeuter og 1 sygeplejersker.

  I alt 995.000 kr., som anbefales overført.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Tandplejen og Aktivitetshuset er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 4. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Ad 1.-3.

  Et flertal på 5 (A+C+L+O+V) anbefaler forvaltningens anbefaling over for ØU og KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede ved afstemningen.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 4
  Embedslægetilsyn 2014
  Sagsid.: 14/3549

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  tilsynsrapporten fra embedslægen samt Omsorgscenter Enggårdens handleplan godkendes.

  2.

  at

  tilsynsrapporten og handleplanen sendes til orientering til Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådet på Enggården samtidig med, at sagen videreføres til Kommunalbestyrelsen.

  3.

  at

  redegørelsen for de registrerede utilsigtede hændelser (UTH´ere) på Enggården og i hjemmeplejen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Årets uanmeldte embedslægetilsyn på Omsorgscenter Enggården er blevet gennemført den 14. oktober 2014.

  Sundhedsstyrelsen vurderer ved tilsynet den sundhedsmæssige indsats. Vurderingen er baseret på gennemgang af den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndtering hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der bliver også foretaget interview med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet.

  Konklusion på tilsynet

  Tilsynet konkluderer følgende i rapporten:

  ”Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  Der blev ved tilsynet fundet fejl og mangler indenfor områderne sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder.

  I en af stikprøverne var medicinlisten i beboerens bolig ikke ført ajour i forhold til to afsluttede medicinske præparater, hvilket kunne medføre risiko for fejlmedicinering.

  Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn.

  Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Der var fortsat behov for en indsats vedrørende ovenstående områder.

  Næste tilsyn vil blive foretaget i 2015.”

  Omsorgscenter Enggården har handlet på alle anmærkninger.

  Embedslægens tilsyn i henholdsvis 2013 og 2014

  Både i 2013 og i 2014 er Omsorgscentret Enggården ved tilsynet blevet placeret i den kategori, hvor der er fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  Forvaltningens vurdering er, at Omsorgscentret Enggården i perioden mellem de to tilsyn har arbejdet systematisk med at imødekomme kravene fra tilsynet i 2013, hvilket tilsynet også påpeger i rapporten for 2014. Enggården er således på vej i den rigtige retning, selv om der er fejl af betydning for patientsikkerheden, som Enggården skal arbejde videre med.

  Vedlagt som bilag er dels Enggårdens handleplan for opfølgning på tilsynet, dels en redegørelse for utilsigtede hændelser på Enggården og i hjemmeplejen. Forvaltningen arbejder fremadrettet med formen i denne type af afrapporteringer til udvalget.

  Redegørelse for utilsigtede hændelser (UTH) på Enggården og i hjemmeplejen

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 14. august 2014, at der samtidig med forelæggelse af embedslægens tilsynsrapport 2014 for udvalget også skal foreligge en redegørelse for de registrerede utilsigtede hændelser i kommunen. Utilsigtede hændelser bliver i sundhedsfaglig sammenhæng ofte omtalt med forkortelsen UTH, som også vil blive brugt her.

  Vedlagt som bilag er Omsorgscenter Enggårdens og hjemmeplejens samlede redegørelse for de indberettede UTH´er i Dragør Kommune. Her skal det bemærkes, at der også findes tværsektorielle UTH´er, hvor den utilsigtede hændelse er registreret i overgangen mellem sektorer, det vil sige i samspillet mellem praktiserende læge, hospital og kommune. Disse UTH´er findes der også nogle af i Dragør, og de er ikke nødvendigvis indberettet af Dragør Kommune, selv om de er registreret i vores system.

  Samlet har der været 546 indberettede UTH´ere i perioden januar til november 2014. Det billede som tegner sig på baggrund af de indberettede UTH´ere i Dragør Kommune er det samme som på andre plejehjem og i andre hjemmeplejer i Danmark. Hændelser vedrørende medicinhåndtering er hyppigst forekommende. Herudover er tryksår og faldforebyggelse områder, hvor der jævnligt registreres hændelser.

  Der er i sundhedssektoren på nationalt plan kommet en erkendelse af, at mange UHT´ere opstår på grund af dårligt tværsektorielt samarbejde og kommunikation, hvorfor det er vigtigt at styrke samarbejdet og kendskabet til hinanden på tværs af sektorer. Samtidig bliver det pointeret, at indberetningen af UTH´ere skal bruges til fremadrettet læring og kvalitetsudvikling.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge Sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, foretager Sundhedsstyrelsen årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilsynsrapporten har ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilsynsrapporten foreslås sendt til orientering til Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådet på Enggården samtidig med, at sagen videreføres til Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Ad 1-3.

  For stemte:

  4 (A+O+C+T)

  Imod stemte:

  0

  Undlod at stemme:

  2 (V+L)

  Anbefales over for ØU+KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Ad 1+2+3:

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 5
  3. Budgetopfølgning 2014, SSU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -1.064.746 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er SSU’s område gennemgået. Der forventes på nuværende grundlag, at SSU’s område i 2014 samlet set vil have et mindreforbrug på -1.064.746 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Social, spec. voksen område og pension

  Fejlagtigt budgetlagt uden refusion i forbindelsen med overgangen til Udbetaling Danmark

  -581.500

  Sektor 7

  Ældre og handicappede

  Årsagerne er mange bl.a.:

  · På udgiftssiden har en privat leverandør trukket sig og den kommunale hjemmehjælp samt andre private leverandører har overtaget opgaven.

  · Der er færre ældre anbragt på plejehjem udenfor kommunen. Kommunen har indgået aftale med hjælpemiddel leverandør, hvor lejen og udgifterne er stigende.

  ·
  Derudover har flere SOSU- assistenter og hjælpere stoppet på uddannelsen før tid.

  ·
  Modsat har der været flere udgifter på medfinansieringsdelen, især genoptræning efter indlæggelse samt ambulante og stationære somatik.

  ·
  På indtægtssiden har vi fået flere ældre anbragt i plejebolig fra andre kommuner.

  ·
  Indtægten på servicepakke bliver større, da der er kommet flere ældre i forbindelsen med indvielsen af Enggården.

  ·
  Derudover modtager kommunen flere indtægter fra betalinger fra andre kommuner, da der er flere ældre, der har fået hjælpemidler.

  -483.246

  Afvigelse i alt

  -1.064.746

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -1.064.746 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalg den 4. december 2014.

  Økonomiudvalg den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg anbefaler forvaltningens indstilling over for ØU+KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  Bilag

 • 6
  Mødeplan 2015
  Sagsid.: 14/3167

  ANBEFALING:

  Borgmestersekretariatet, HR og udvikling anbefaler, at mødeplanen for 2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2015.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder som afholdes på torsdage.

  Det lukkede møde afholdes umiddelbart inden det åbne møde, såfremt der er sager, som skal behandles for lukkede døre. Det åbne møde begynder kl. 19.00.

  Enkelte møder er flyttet pga. arrangementer eller helligdage.

  Mødet den 27. januar er en tirsdag og mødet den 27. maj er en onsdag.

  Mødet den 8. oktober vil kun indeholde budgettets 2. behandling.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 9. juni er en tirsdag.

  Mødet den 1. oktober vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Dog ligger der et møde tirsdag den 29. september.

  Datoer for dialogmøderne fastlægges i forbindelse med et af de første SSU møder i året.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Der er indlagt et dialogmøde den 5. maj og et Vejsyn den 1. september.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Der er indlagt et dialogmøde den 8. april.

  Seminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 19. juni og 28. august 2015.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 12. og fredag den 13. marts 2015.

  Børn og Unge Topmøde

  KL afholder Børn & Unge Topmøde torsdag den 29. januar – fredag den 30. januar 2015. Topmødet finder sted i Aalborg Kongres & Kultur Center.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 8. og fredag den 9. januar 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Anbefales over for BFKU/SSU/ØU/KB for så vidt angår BEPU’s egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Anbefales over for ØU/KB for så vidt angår BFKU´s egne møder.

  Herudover aftaltes det at lægge et yderligere dialogmøde ind den 6. maj 2015 i forbindelse med BFKU mødet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Anbefales over for KB, med tilføjelse af at der ønskes et ekstraordinært ØU møde omkring 25. juni, med opfølgning på Økonomiaftalen, samt et opfølgningsseminar for KB i første kvartal.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg godkendte mødeplanen for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Der fastsattes følgende datoer til dialogmøder, som afholdes fra kl. 17.00 i forbindelse med udvalgets ordinære møder:

  7. maj – Enggården

  4. juni – Sundhed og Omsorg, herunder Tandplejen

  13. august - Ældrerådet

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Intern flytning på Wiedergården
  Sagsid.: 14/3155

  ANBEFALING:

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I foråret 2014 besluttede den daværende sundheds- og omsorgschef at iværksætte en organisationsændring i hjemmeplejen. Medio juni tiltrådte ny leder af hjemmeplejen, som forsatte den igangværende proces med organisationsændringen.

  Som led i processen besluttede den daværende sundheds- og omsorgschef herefter, at der skulle ske en intern flytning på Wiedergården, så hjemmeplejen og folkesundhedsteamet blev samlet på 1. sal, mens Aktivitetshuset blev samlet i stuen og kælderen. Flytningen blev iværksat umiddelbart herefter. Den 1. august tiltrådte den konstituerede sundheds- og omsorgschef, som fortsatte flytteprocessen.

  I september blev det klart for den konstituerede sundheds- og omsorgschef, at der ikke forelå en politisk orientering om flytningen og udgifterne forbundet med den. Derfor orienteres der nu om flytningen.

  Baggrunden for flytningen

  Det primære formål med flytningen er at sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne i hjemmeplejen. Som sekundært formål giver det også mening, at brugerne af Aktivitetshuset primært bruger stueetagen, der er lettest tilgængelig.

  Hjemmeplejen er i gang med en organisatorisk omlægning, hvor nogle teams nedlægges og fordeles på Team Syd og Nord. Det betyder, at der fremover er sygeplejersker tilknyttet begge teams, fremfor at sygeplejerskerne er organiseret i en selvstændig gruppe. Samtidig placeres der ergoterapeut i begge grupper, som også refererer til teamlederen.

  Formålet med omlægningen er at skabe et større tværfagligt samarbejde om den enkelte borger, bedre koordinering af indsatsen hos borgeren og kompetenceudvikling i hjælpergruppen gennem det tværfaglige samarbejde med sygeplejersker og ergoterapeuter.

  Organisationsændringen gav anledning til overvejelser om, hvorvidt den fysiske indretning på Wiedergården kunne ændres. Årsagen var, at hvert teams grupperum, som i forvejen var lidt for små, ved sammenlægning til større grupper, ville være alt for små. De medfølgende konsekvenser ville være dårligt arbejdsmiljø og manglende vidensdeling, idet de nye faggrupper ikke kunne arbejde i de små grupperum og være i nærheden af resten af personalegruppen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede økonomi for projektet er opgjort til 400.000 kr., hvoraf de 250.000 kr. vedrører IT-udgifter. IT-udgifterne handler blandt andet om trækning af kabler og etablering af IT-stik i nye lokaler samt flytningen af Aktivitetshusets IT-rum.

  Beløbet finansieres inden for egne rammer, primært fra Sundhed og Omsorgs egen IT-konto.

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Morten Dreyer (O) stillede spørgsmål til de lovede tal for flygtninge, jf. Kommunalbestyrelsens temamøde om flygtninge.

  Forvaltningen orienterede om årshjulet for Sundhed og Omsorg, som kommer på dagsordenen i januar 2015.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Mødet sluttede kl. 19:00.