Skip navigationen

Referat

Torsdag den 15. januar 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.

Formanden meddelte, at meddelelsespunkt 9 udgår af dagsordenen, da der ikke er noget arrangement i 2015.
 • 1
  Temadrøftelse - Den kommunale sundhedsopgave - den borgerrettede forebyggelse
  Sagsid.: 14/3736

  SAGSFREMSTILLING:

  Den kommunale sundhedsopgave er i hastig udvikling. Begrebet ’det nære sundhedsvæsen’ illustrerer, at kommunerne spiller en større og større rolle i det samlede sundhedsvæsen.

  Hvordan den kommunale sundhedsopgave i det nære sundhedsvæsen organiseres og løses, beslutter den enkelte kommune ud fra kommunens særlige muligheder og udfordringer.

  Formålet med temadrøftelsen er, at Social- og Sundhedsudvalgsmedlemmerne får et helhedsbillede af den kommunale sundhedsopgave i lyset af en præsentation af Dragør Kommunes nuværende organisering og løsning af elementerne i det nære sundhedsvæsen, jf. for eksempel rammepapirerne fra KKR Hovedstaden for henholdsvis det somatiske og det psykiatriske område.

  I Dragør Kommune peger Sundhedsprofilen og Lykkeregnskabet på, at især områderne alkohol, kost og mentalt helbred/højt stressniveau kan være særlige indsatsområder.

  At der i Dragør Kommune er et højt stressniveau blandt nogle af borgerne ses i Lykkeregnskabet, hvor 28 % af borgerne i Dragør mod 21 % på landsplan svarer, at de oplevede at være stressede i går i høj grad eller nogen grad. I forhold til mentalt helbred ses det i Sundhedsprofilen, at det især er unge 16-24-årige og +80-årige, som har et dårligt mentalt helbred i Region Hovedstaden.

  Forvaltningen arbejder videre med, hvordan de forskellige aktører kan bidrage til den kommunale sundhedsopgave, herunder en dialog med Aktivitetshuset om den kommunale sundhedsopgave. Endvidere arbejder forvaltningen videre med mental sundhed for de +80-årige sammen med Enggården og hjemmeplejen. I forhold til de 16-24-årige arbejder forvaltningen videre med at indkredse indsatsen.

  LOVE/REGLER:

  Den kommunale sundhedsopgave løses i henhold til Sundhedsloven. Mange af opgaverne udmøntes gennem sundhedsaftalen mellem regionerne og kommune.

  Opgaverne har særligt på ældreområdet en del snitflader til Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Drøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Efter temadrøftelsen i Social- og Sundhedsudvalget er det forvaltningens hensigt at indlede en dialog med Aktivitetshuset om, hvordan Aktivitetshuset fortsat bidrager ind i den kommunale sundhedsopgave de næste 3 til 5 år, og hvilke udviklingsmuligheder Kommunalbestyrelsen og Aktivitetshuset ser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Punktet blev drøftet.

  Bilag

 • 2
  Godkendelse af Sundhedsaftale 2015 - 2018
  Sagsid.: 13/2204

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at endeligt udkast til Sundhedsaftale 2015 – 2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen godkendes. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundhedskoordinationsudvalget har sendt endeligt forslag til Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen til godkendelse i kommunerne. Sundhedsaftalen er blevet til i en proces, som startede i efteråret 2013. Udviklingen af sundhedsaftalen er foregået i en vekselvirkning mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Regionsrådet, Kommunalbestyrelserne og en administrativ styregruppe, hvor almen praksis også er repræsenteret.

  I Dragør Kommune har sundhedsaftalen været behandlet på følgende tidspunkter:

  Den 7. november 2013 drøftede Børne, Social, og Sundhedsudvalget forslag til fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III samt en proces- og tidsplan plan for udarbejdelsen af sundhedsaftalen fremsendt af KKR Hovedstaden. På baggrund heraf udarbejdede forvaltningen udkast til høringsvar.

  Den 5. december 2013 godkendte Børne, Social, og Sundhedsudvalget høringssvar fra Dragør Kommune til fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III.

  Den 19. december 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen høringssvar fra Dragør Kommune til fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III.

  Den 3. juni 2014 drøftede Social- og Sundhedsudvalget udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 – 2018 fremsendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden og godkendte høringssvar.

  Den 19. juni 2014 drøftede Kommunalbestyrelsen udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 – 2018 fremsendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden og godkendte høringssvar.

  Herudover har der været en dialog i KKR Hovedstaden om Sundhedsaftalen 2015 – 2018, lige som der har været indbudt til politisk dialogmøde for politikere fra alle kommuner i regionen.

  Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del. Den politiske del består af fire visioner:

  1.

  at

  borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen.

  2.

  at

  udvikle og udbrede nye samarbejdsformer.

  3.

  at

  sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed.

  4.

  at

  borgeren oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen.


  Derefter følger den administrative del, hvor organisering, implementering og opfølgning beskrives. Derefter uddybes de politiske visioner og omsættes til indsatsområder.

  Helt overordnet er målgruppen for sundhedsaftalen borgere, der har brug for, at parterne i sundhedsvæsenet er gode til at arbejde sammen. Det er typisk borgere med en eller flere kroniske sygdomme og/eller funktionsnedsættelser, altså borgere hvor indsatsen er kompleks, og hvor flere parter er involveret samtidig. Fx egen læge, hjemmeplejen og et til flere ambulatorier.

  Der er også fokus på specifikke grupper af sårbare og udsatte borgere. Det gælder ikke mindst på det psykiatriske område, som i denne sundhedsaftale sidestilles med det somatiske område. På det somatiske område er det borgere med kronisk sygdom, ældre medicinske patienter og nyfødte, som særligt er i fokus for specifikke indsatser.

  Målgrupperne er udvalgt, fordi der for disse grupper er særligt behov for at sikre kvalitet og sammenhæng på tværs af sektorerne.

  I Sundhedsaftalevejledningen står der, at sundhedsaftalen skal behandle fire temaer: forebyggelse, behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering samt sundheds-IT og digitale arbejdsgange. Målsætningerne og indsatserne i aftalen adresserer derfor disse temaer og beskriver, hvordan man i Region Hovedstaden vil arbejde med dem.

  Konsekvenser i Dragør Kommune

  Sundhedsaftalen er ikke på nuværende tidspunkt så konkret, at præcise konsekvenser og krav til Dragør Kommune kan beskrives. Når implementeringsplanen for sundhedsaftalen er kendt, vil forvaltningen udarbejde en handlingsplan for indsatserne i Dragør Kommune. Overordnet kan følgende fremhæves:

  At der skal ske en kompetenceudvikling blandt kommunens ledere og medarbejdere på sundhedsområdet for at kunne leve op til kravene, herunder særligt i forhold til at yde den rigtige service til borgere med komplekse og/eller særlige behov såsom psykisk syge, misbrugere eller borgere med flere kroniske sygdomme (multisygdom).

  Angående psykisk sygdom skal der større fokus på det tværfaglige samarbejde, herunder det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, regionens behandlingstilbud og almen praksis.

  Digitaliseringen af sundhedsområdet fortsætter, hvilket vil sætte yderligere pres på sikker døgndækkende drift på IT-området.

  At der skal indføres forløbsprogrammer på flere områder: palliation, erhvervet hjerneskade for børn og voksne samt for psykiske lidelser. De eksisterende forløbsprogrammer skal kvalitetssikres og justeres.

  Øget fokus på gentoptræning og rehabilitering og dermed øgede omkostninger, bl.a. fordi genoptræning ses som alternativ til medicin ved fx operation, lige som den i større og større grad bruges til at understøtte medicinske indsatser. Ydelserne udføres af Tårnby Kommune som del af det forpligtende samarbejde.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §§ 203-205 samt Bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 fastlægger rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Dette er udmøntet i Sundhedsaftalevejledningen (VEJ nr. 9005 af 20/12/2013), som beskriver, hvad sundhedsaftalerne skal indeholde samt, hvordan de implementeres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiske konsekvenser

  Handleplanen vil blive udarbejdet, så den eventuelt kan indgå i budgetprocessen for 2016.

  Personalemæssige konsekvenser

  I Dragør Kommune vil implementeringen af Sundhedsaftalen 2015 – 2018 og videreudviklingen af det nære sundhedsvæsen generelt betyde, at der skal ske et kompetenceløft. Både i form af kompetenceudvikling og i form af ændret fagsammensætning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Henholdsvis Sundhedsaftalens politiske og administrative del har været i høring hos en bred række af interessenter i regionen, lige som de har været i høring i alle kommuner.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  For stemte:

  6 A, C, L, O, T, V.

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december at sende sagen til behandling i udvalgene med henblik på justering af tidsfrister.

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i september 2014. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver marts 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  By-, Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra C:

  C foreslår at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling med henblik på justering af tidsfrister.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Anbefales over for BFKU/SSU/ØU/KB med følgende bemærkninger:

  Pkt. 5, skoleudbygning, uændret

  Pkt. 6, OPP, ny bemærkning om, at udbud forventet afklaret 2015

  Pkt. 7, Naturpark, er i drift, kan udtages

  Pkt. 8, Frivillighed, overflyttelse fra BEPU til BFKU

  Pkt. 9, Erhvervspolitik, afsluttes 2015 (i stedet for 2016)

  Pkt. 10, Turismepolitik, afsluttes 2015 (i stedet for 2016)

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015


  Udvalget anbefaler milepælsdokumentet over for ØU og KB, herunder

  at

  frivillighedspolitikken hører under BFKU,

  at

  sagen om frivillighedspolitikken fremsendes til udvalget inden sommeren 2015, og

  at

  sager som henhører under BEPU og har interesse for BFKU orienteres for dette udvalg.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Supplerende forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at Udbudsstrategi og Indkøbspolitik optages i Oversigt over verserende sager blandt andet med henblik på revision inden udgangen af 2015 på baggrund af Beskæftigelsesministeriets vejledning fra juli 2014 vedr. Arbejdsklausuler

  Godkendt.

  Oversigt over verserende sager blev godkendt med anbefalinger fra udvalgene.

  Bilag

 • 4
  Årshjul for Sundhed og Omsorg 2015
  Sagsid.: 15/4

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at årshjulet for sundhed og omsorg godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges et årshjul med en oversigt over sundheds- og omsorgsområdet.

  Årshjulet er vedlagt som bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Et enigt udvalg godkendte årshjulet, dog blev det aftalt, at Sundhedspolitikken skal med i årshjulet og under verserende sager i milepælsdokumentet.

  Bilag

 • 5
  Forslag fra O - Politisk sagsbehandling
  Sagsid.: 15/25

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af den 26. november 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på dagsorden.

  ”SSU anmoder forvaltningen om på et kommende møde, at præsentere en sag og dens håndtering for udvalget. I anonym form. Sagen bør være en helt tilfældig udtaget sag.

  Hvordan kom sagen frem til behandling i Dragør?

  Hvilke love og regler gælder?

  Hvilke kommunale forordninger gælder?

  Hvilke skøn er der foretaget?

  Hvilke foranstaltninger blev ydet?

  Det er vigtigt at understrege, at begrundelsen for forslaget er kun at gøre udvalget opmærksom på, hvorledes regler fungerer i virkeligheden. Ikke for at kritisere enkelte medarbejdere.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Udvalget vedtog at forvaltningen præsenterer en sag og dens håndtering for udvalget jf. sagsfremstillingen.

 • 6
  Forslag fra V - Bruger og personale undersøgelse på Enggården
  Sagsid.: 15/6

  ANBEFALING:

  Forslaget fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”Bruger og personale undersøgelse på Enggården

  Med henvisning til tidligere forslag Primo 2014 til SSU, og med baggrund af udtalelser fra personale, pårørende og BOP, vil Venstre gerne fremsætte et forslag om at påbegynde en anonym Bruger & Personale undersøgelse.

  Formål med forslaget:

  At tilsikre en tilfredshed blandt beboerne, at personalet trives samt at de problemstillinger der måtte fremkomme, tilegnes ressourcer for at løse dem.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  ”Venstres gruppe ønsker at få et overslag fra forvaltningen om omkostninger ved ovenstående undersøgelse.

  Måske fra dette firma:

  http://dk.ennova.com”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Et enigt udvalg vedtog at oversende personale undersøgelsen til videre drøftelse i ØU, og at forvaltningen udarbejder et oplæg til en bruger undersøgelse på ældreområdet til SSU inden sommerferien.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  På baggrund af udvalgets drøftelser fremkommer forvaltningen med et oplæg til næste skridt på førstkommende møde i ØU.

 • 7
  Forslag fra V - Informations skærme på afdelingerne på Enggården
  Sagsid.: 15/6

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jens Passarge (V) har i mail af den 4. januar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på SSU´s dagsorden.

  Informations skærme på afdelingerne på Enggården.

  ”Med henvisning til sidste BOP, blev der fremsat et stort ønske fra pårørende og personale om etablering af informations skærme på hver afdeling på Enggården.


  Formål med forslaget:

  Ved at opsætte disse tv-skærme kan pårørende holde sig orienteret om f.eks. personale på vagt – ugens menu samt ugens aktiviteter.

  Det ville være let for personalet (morgen/aften /nat) at opdatere denne skærm ang. bemandingen.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Venstres gruppe ønsker at få et overslag fra forvaltningen om omkostningerne, samt om det kan holdes inden for Enggårdens budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Udvalget godkendte forslaget.

  Forvaltningen undersøger sagen.

 • 8
  Forslag fra V - Politik på Enggården ang. UTH
  Sagsid.: 15/6

  ANBEFALING:

  Jens Passarge (V) har i mail af den 4. januar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på SSU´s dagsorden.

  SAGSFREMSTILLING:


  ”Med henvisning til vores SSU møde i december, ønsker Venstre at der fremsættes klare politiske mål om registrering af UTH på Enggården.

  Formål med forslaget:

  Ved at fremsætte klare mål om registrering af UTH, tilsikrer vi en korrekt information om forholdene på Enggården. Og kan på den måde løse de problemer der kunne opstå i fremtiden.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  ”Venstres gruppe ønsker at få et overslag fra forvaltningen om tidsforbruget samt, om der bliver øget personale omkostninger ved dette forslag.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Godkendt.

 • 9
  Meddelelse - Værtsskab for møde blandt Vestegnens ældreråd
  Sagsid.: 14/3691

  SAGSFREMSTILLING:

  Mødet blandt Vestegnens senior- og ældreråd, også kaldet Vestegnstræf, afholdes to gange årligt - om foråret og efteråret.


  Arrangementet afholdes på skift i de deltagende kommuner, og i efteråret 2015 står Dragørs ældreråd i samarbejde med forvaltningen for at arrangere mødet. Dragør Kommune vil være repræsenteret gennem velkomst ved borgmesteren og et fagligt oplæg samt rundvisning i Aktivitetshuset. Resten af dagen tilrettelægges af Ældrerådet.

  Følgende kommuner er med i Vestegnens senior- og ældreråd: Albertslund – Ballerup – Glostrup – Herlev – Hvidovre – Høje Tåstrup – Rødovre – Tårnby – Ishøj – Vallensbæk og Dragør. Repræsentanter for senior- og ældrerådene mødes for at samarbejde og dele viden og erfaringer om tiltag og prioriteringer på ældreområdet i kommunerne.

  Der kan deltage tre medlemmer af senior- og ældrerådet fra hver kommune, og det forventede antal deltagere er ca. 40.

  Arrangementet giver Ældrerådet mulighed for at introducere Vestegnens senior- og ældreråd til Dragør Kommunes tilbud til ældre.

  Da Aktivitetshuset er mødestedet for Dragør Kommunes pensionister og efterlønnere og samtidig bidrager til gode samværs- og aktivitetsmuligheder for pensionister i Dragør, afholdes arrangementet i Aktivitetshuset 10. september 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til Vestegnstræf skønnes at beløbe sig til max 10.000. Udgiften afholdes inden for Ældrerådets ramme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Punktet udgår.

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Peter Læssøe spurgte indtil Enggården i forhold til GPS og demens.
  Forvaltningen orienterede og vil orientere yderligere på et senere møde.

  Mødet sluttede kl. 19.00