Skip navigationen

Referat

Torsdag den 05. februar 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøder - SSU
  Sagsid.: 15/153

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at den samlede dialogmødeplan og de foreslåede mødetidspunkter godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af mødeplanen for 2015 den 4. december 2014 er der i 2015 planlagt følgende dialogmøder i forbindelse med ordinære SSU møder og med start kl. 17.00:

  Torsdag den 7. maj:

  Omsorgscenter Enggården

  Torsdag den 4. juni:

  Sundhed og Omsorg, herunder Den kommunale tandpleje.

  Torsdag den 13.aug.:

  Ældrerådet.


  Den samlede tidsplan foreslås herefter at være:

  SSU den 9. april:

  Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med Omsorgscenter Enggården.

  SSU den 7. maj:

  Dialogmøde kl. 17.00-18.00.

  SSU den 4. juni:

  Godkendelse af Referat fra dialogmøde

  SSU den 7. maj:

  Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med Sundhed og Omsorg, herunder den kommunale Tandpleje.

  SSU den 4. juni:

  Dialogmøde kl. 17.00-18.15.

  SSU den 13. august:

  Endelig godkendelse af resultataftaler 2015-17.

  SSU den 4. juni:

  Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet.

  SSU den 13. august:

  Dialogmøde med Ældrerådet kl. 17.00-17.45.

  SSU den 3.september:

  Godkendelse af referat fra dialogmøde.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2015

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • 2
  Meddelelse – klippekortsordning med ekstra hjemmehjælp til de svageste ældre
  Sagsid.: 15/146

  SAGSFREMSTILLING:

  Med Finansloven 2015 giver regeringen og de øvrige finanslovspartier bedre livskvalitet til landets svageste ældre. Det sker gennem en ny klippekortsordning, hvor de svageste ældre får en ekstra halv times hjemmehjælp om ugen, som de kan bruge efter eget ønske.

  En tur i strikkeklubben, en omgang bingo eller ekstra rengøring af badeværelset? Det ugentlige ’klip’ på 30 minutter med en hjemmehjælper kan bruges nøjagtigt, som man selv ønsker. Det er idéen med den nye klippekortsordning for svage ældre, som regeringen nu indfører med penge fra sidste års ældremilliard.

  Forventningen er, at de ugentlige ’klip’ kan hjælpe de svageste og mest isolerede ældre til en hverdag med mindre ensomhed og mere livskvalitet. Klippekortet kan bruges til både praktiske og sociale formål. De ældre kan også vælge at samle klip sammen, hvis de f.eks. gerne vil have en times ekstra rengøring hver 14. dag eller på et længere museumsbesøg.

  Puljens målgruppe er de svageste (fysisk og psykisk) hjemmehjælpsmodtagere i egen bolig, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Pengene forventes at komme mellem 13.000 og 15.000 af landets svageste ældre til gode. I Dragør Kommune anslås det, at målgruppen er omkring 40 - 50 ældre.

  Ansøgningsfristen til puljen er 18. feb. 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:


  Midlerne udmøntes som en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. om året fremover. Dragør Kommunes andel er 229.000 kr. i 2015 og 457.000 kr. i 2016.

  Fra 2017 indgår aftalen i kommunernes bloktilskud.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 3
  Meddelelse - Implementering af Fælles Medicinkort (FMK)
  Sagsid.: 14/1370

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund og formål

  Staten, regionerne og kommunerne har i økonomiaftalen for 2010 aftalt at etablere et landsdækkende Fælles Medicinkort (FMK), der tages i brug i samtlige regioner, hos praktiserende læger og i samtlige kommuner.

  FMK skal sikre, at borgere og relevante sundhedsfaglige personer, som har borgeren i behandling, har adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger. Det Fælles Medicinkort ligger i en central database og læger, hjemmeplejen og relevante sundhedspersoner, som har borgeren i behandling, vil kunne lave opslag i databasen fra eget journalsystem og med det samme få adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger. Ligeledes vil borgeren selv kunne tilgå FMK via sundhed.dk.

  Beslutningen om etablering af et redskab til fælles overblik over borgerens medicin blev truffet fordi medicineringsfejl er et alvorligt problem i sundhedssektoren i dag. Mange medicineringsfejl opstår på grund af manglende overblik over borgerens samlede medicinering, specielt i overgangene mellem sektorerne, og fordi en borger får ordineret medicin af flere forskellige læger, f.eks. i ambulatorium, ved praktiserende læge og under indlæggelse.

  Det kan være svært at skabe et samlet overblik over den aktuelle og komplette medicinering. Det kan samtidig være svært for borgeren selv at huske alle aktuelle lægemiddelordinationer og de konkrete handelsnavne på lægemidlerne. Det betyder, at behandleren let kan få forkerte eller mangelfulde oplysninger om medicineringen. De utilstrækkelige informationer om medicinen kan føre til medicineringsfejl, der i værste fald kan skade borgeren.

  Kommunens sygeplejersker og sosu-assistenter har brug for samme overblik over borgerens medicin som behandlende og ordinerende læger. Sygeplejerskerne har ansvaret for, at de borgere på omsorgscentret og i hjemmeplejen, som får doseret medicin og hjælp til medicinindtagelse får den korrekte medicin på de rigtige tidspunkter ud fra lægernes ordinationer. I den sammenhæng skal kommunens medarbejdere kunne tilgå FMK og se borgerens ajourførte medicinkort.

  Implementering af FMK i Dragør Kommune

  KL koordinerer i samarbejde med MEDCOM (det danske sundhedsdatanet) implementeringen af FMK i kommunerne. Alle kommuner er indsat i en plan med tre ’bølger’, hvor Dragør Kommune er i tredje bølge, hvilket betyder, at kommunen skal være teknisk klar ved udgangen af december 2014 og organisatorisk klar juni 2015.

  ’Organisatorisk klar’ betyder, at hjemmeplejen og omsorgscentrets medarbejdere er klar til at anvende FMK og har gennemgået alle borgeres medicinstatus og haft kontakt til praktiserende læge, som har ansvaret for, at borgerens medicinstatus er opdateret i FMK.

  Dragør Kommune overholder tidsplanen. Dog er den tekniske implementering en måned forsinket grundet leverandøren af kommunens omsorgssystem. Forvaltningens vurdering er, at det ikke bliver en hindring for at nå den organisatoriske implementering inden juni 2015.

  Oprydning på borgerens medicinkort ved igangsætning af FMK

  I forbindelse med den organisatoriske implementering i kommunerne, har kommunerne i mange tilfælde oplevet uoverensstemmelse mellem kommunens egne medicinoplysninger og medicinoplysningerne i FMK. For at gøre det muligt for den enkelte kommune at bruge oplysningerne i FMK til den enkelte borgers medicinadministration, er det i mange tilfælde nødvendigt, at borgerens praktiserende læge først foretager en oprydning på medicinkortet.

  Opgaven skal bestilles af kommunen og består i, at lægen på kommunens foranledning forholder sig til den eksisterende medicinliste, som kommunen håndterer medicin efter, rydder op i de løse recepter m.m. således, at medicinkortet afspejler den aktuelle medicinering. Denne ydelse skal lægerne honoreres for af kommunerne og regionerne.

  KL har i december 2014 opnået enighed med Danske Regioner og PLO (Praktiserende Lægers Organisation) om, at regioner og kommuner afsætter en pulje på 15 mio. kr. til dette. I Region Hovedstaden udmøntes dette i en implementeringsaftale fra 1. feb. 2015, som KKR-repræsentationen i Praksisplanudvalget underskriver med bemyndigelse fra alle kommuner. Dragør Kommune betaler sin andel af kommunernes bidrag ud fra en nøgletalsfordeling for kommunerne i regionen.

  LOVE/REGLER:

  I maj 2010 blev der vedtaget ændringer til Sundhedsloven som beskriver Fælles Medicinkort og dets anvendelse, og i maj 2014 blev Bekendtgørelsen om Fælles Medicinkort vedtaget (BEK nr 460 af 08/05/2014).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til FMK beløber sig til 262.500 kr. i 2015. Det drejer sig om ca. 240.000 kr. til etablering af digital signatur til de medarbejdere, som har en sundhedsfaglig autorisation (sygeplejersker og sosu-assistenter). Derudover finansierer kommunen 22.500 kr. af kommunernes samlede betaling for ovennævnte oprydning i borgernes medicinlister foretaget af praktiserende læger.

  Fremover vil der være en årlig udgift på ca. 80.000 kr. til vedligeholdelse af digitale signaturer. Udgiftens eksakte størrelse vil afhænge af antallet af sygeplejersker og sosu-assistenter, da alle medarbejdere i disse faggrupper skal have en elektronisk signatur.

  Udgiften afholdes inden for rammen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2015.

  Forvaltningen orienterede om KL´s Sociale og Sundhedspolitiske forum 28.-29. maj 2015 i Aalborg. Mail udsendes fra forvaltningen.

  Peter Læssøe (T) spurgte til status på det nære sundhedsvæsen, løft af ældreområdet, orientering om køkkenet fra Veluxfonden, selvejende institutioner samt parkering ved Wiedergården.

  Forvaltningen orienterede.

  Asger Larsen (I) spurgte ind til flygtningeområdet om placering af 38 flygtninges boligplacering. Forvaltningen orienterede om, at sagen kommer på ØU 19. februar 2015.

  Peter Læssøe (T) ønsker en orientering om forløbsprogrammer. Forvaltningen kommer med en status på mødet i marts eller april.

  Mødet sluttede kl. 17:45.