Skip navigationen

Referat

Torsdag den 05. marts 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.

Afbud fra Asger Larsen (I). Kenneth Gøtterup (C) forlod mødet kl. 19.20.
 • 1
  Sagsprocedure beskrivelse
  Sagsid.: 15/377

  ANBEFALING:

  ”Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tager redegørelsen til efterretning”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget har tidligere bedt om at få en kort orientering af en tilfældig sags procedure, med fokus på:

  Hvordan kom sagen frem til behandling i Dragør ?

  Hvilke love og regler gælder ?

  Hvilke kommunale forordninger gælder ?

  Hvilke skøn er der foretaget ?

  Hvilke foranstaltninger blev ydet ?

  Der er her taget udgangspunkt i en sag omhandlende sagsbehandling af kontanthjælp.

  LOVE/REGLER:

  Aktivloven.

  Retssikkerhedsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  ingen

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 2
  Temadrøftelse - status på ældreområdet - Enggården
  Sagsid.: 15/398

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne første temadrøftelse af ældreområdet vedrørende Enggården følger af årshjulet for sundheds- og omsorgsområdet. Formålet er at give et samlet overblik udfra de umiddelbart tilgængelige data.

  Venteliste situationen

  Boligkapaciteten på Enggården svarer til efterspørgslen. Der er aktuelt ingen borgere på venteliste til plejehjem og aktuelt ingen tomme boliger.

  Midlertidige boliger - aflastning

  Kapaciteten udnyttes og efter udvidelsen i 2014, hjemtager Dragør Kommune så godt som alle færdigbehandlede patienter. Antallet af borgere, der udskrives fra sygehus til midlertidig ophold på Enggården vil fremadrettet blive fulgt med hensyn til antal og behov for indsats. Antallet af genoptræningsforløb på Enggården efter Serviceloven paragraf 86 vil ligeledes blive fulgt med hensyn til ventetider, antal forløb og varighed af forløbene. Forvaltningen forventer at kunne præsentere data i april.

  Produktionskøkken

  Status i forbindelse med temadrøftelse for hjemmeplejen i april.

  Kommunale tilsyn og Embedslægetilsyn

  Tilsynene viser, at Enggården har arbejdet målrettet med den faglige kvalitet og dette arbejde fortsætter. Udviklingen af den faglige kvalitet styrkes også fremadrettet gennem arbejdet med utilsigtede hændelser.

  Fag- og aldersfordelingen

  Forholdet mellem antallet af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er ca. 50/50.

  Med hensyn til aldersfordeling er 51 social- og sundhedshjælpere, hvoraf 45 % er 50 år eller derover. 8 % er 60 år eller derover. Der er 55 plejehjemsassistenter, social og sundhedsassistenter og sygehjælpere, hvoraf 55 % er 50 år eller derover. 13 % er 60 år eller derover. Der er 10 sygeplejersker, hvoraf 70 % er 50 år eller derover. Blandt sygeplejerskerne er 30 % 60 år eller derover.

  Tallene er baseret på en opgørelse november 2014, hvor Enggården i alt har 214 medarbejdere. Tallene ovenfor omfatter sundheds- og omsorgsfaglige medarbejdere, ernæringsfaglige medarbejdere, uuddannede medarbejdere samt rengøring. Ledere med ovennævnte uddannelser er medtaget. Øvrige personalegrupper er ikke medtaget.

  Personaleomsætning

  Den samlede personaleomsætning på Enggården er opgjort i perioden november 2013 til november 2014 på 25,6 %. Personaleomsætningen varierer meget afhængig af, hvilke brancher eller faggrupper det handler om.

  Dragør Kommune har tidligere opgjort personaleomsætning fordelt på faggrupper, og her viser tal fra 2008, at personaleomsætningen for social- og sundhedspersonale var 40,6 %. For syge- og sundhedspersonale (primært sygeplejersker og terapeuter) var personaleomsætningen i 2008 på 19,2 %.

  Sygefravær

  Sygefraværet på Enggården var både i 2014 og 2013 på 8,2 %. Sygefraværet opgøres på nuværende tidspunkt ikke samlet for Sundhed og Omsorg, hvorfor der ikke findes sammenlignelige tal.

  Trivsel

  Nyeste trivselsundersøgelse på Enggården er fra 2013. Trivselsrapporterne er opdelt på afdelinger, og er ikke udkommet i en samlet rapport. Der er arbejdet med rapporterne i de enkelte afdelinger på Enggården efter udsendelsen.

  Det videre forløb

  Nøgletal for personalet og fremtidens behov i ældreplejen giver anledning til videre analyse af området og udarbejdelse af en handleplan for blandt andet fremtidens behov, rekruttering af personale og fordelingen mellem faggrupper.

  På udvalgsmødet i april vil der være en temadrøftelse af ældreområdet for hjemmeplejen, jf. årshjulet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med temadrøftelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Sagen drøftet.


  Forvaltningen samler op på drøftelsen og opdaterer årshjulet med emner rejst under drøftelsen.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 3
  Utilsigtede hændelser (UTH)
  Sagsid.: 15/393

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  redegørelsen for Dragør Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser godkendes,

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget får en status primo 2016, jf. sagsfremstillingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne har siden september 2010 rapporteret utilsigtede hændelser (UTH) i forbindelse med, at patientsikkerhedsordningen blev udvidet til også at omfatte kommunerne.

  I Dragør Kommune er det i første omgang Enggården og hjemmeplejen, som har implementeret rapportering af UTH. Næste skridt er, at Tandplejen og Sundhedsplejen kobles på. Tandplejen rapporterer allerede i dag UTH, men i deres fagsystem.

  Dragør Kommune har implementeret rapportering af utilsigtede hændelser på linje med andre kommuner. Generelt har kommunerne arbejdet med at finde den rigtige organisering omkring opgaven.

  Organiseringen omkring UTH er delt op i et lokalt rapporteringssystem og en national central database. Det er de samme oplysninger, som anvendes i begge sammenhænge. Oplysningerne gives i den centrale database til patientombuddet, som anvender dem i det nationale arbejde med patientsikkerhed på overordnet niveau. Lokalt er det op til den enkelte kommune at opbygge et rapporteringssystem, hvor de registrerede UTH´er bruges til læring og udvikling internt i organisationen, og i forhold til de tværsektorielle hændelser i samarbejdet med hospitaler og almen praksis.

  Lokale procedurer for registrering af utilsigtede hændelser

  Dragør Kommunes procedurer for registrering af utilsigtede hændelser følger den nationale vejledning, hvor det er klart defineret, hvad en utilsigtet hændelse er og hvilke sundhedsfaglige personer, der har pligt til at rapportere.

  I Dragør Kommune har der ikke været opsat specifikke mål for antallet af registrerede UTH´er, hvilke kategorier der skal være størst fokus på (fx medicin, sektorovergange etc.) Det har i første omgang været strategien, at de foreliggende registreringer, skulle give et billede af hvilke indsatsområder, der skal udpeges til fremtidige fokusområder.

  Hvad angår mål for antallet af registrerede UTH´er har det i flere kommuner været en overvejelse, om der i første omgang skulle opstilles det succeskriterium, at der i løbet af de første år skete en stigning i antallet af registrerede UTH´er, fordi det indikerer, at rapporteringen virker, og at medarbejderne har tillid til og bruger systemet. Jf. s. 3 i Nyhedsbrev nr. 1 2015 fra Dansk Patient Sikkerhedsdatabase, vedlagt som bilag.

  Forvaltningens indstilling er, at der arbejdes videre med UTH-registreringer og hændelsesanalyser i endnu et år, og at der i forbindelse med status primo 2016 bliver en vurdering af, om der skal opsættes mål for antallet af registrerede UTH’er.

  Det videre arbejde

  UTH-organisationen i Sundhed og Omsorg er under fortsat udvikling, for at kvalitetssikre indberetningerne og foretage analyser og skabe læring på baggrund af de registrerede hændelser.

  I 2015 udvides UTH-organisationen med Tandplejen og Sundhedsplejen, og der skal uddannes flere medarbejdere i alle dele af organisationen. Der skal desuden udarbejdes en vejledning, som gør det enkelt for medarbejderne at indberette UTH´er.

  Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget får en status primo 2016, som både vedrører antallet af UTH´er og deres karakter samt et oplæg til en fremadrettet strategi, herunder om der skal fastsættes konkrete mål for antallet af UTH´er.

  LOVE/REGLER:

  Arbejdet med UTH har grundlag i Sundhedslovens kapitel 61 om patientsikkerhed.

  Senest gældende bekendtgørelse er Patientombuddets Bekendtgørelse nr. 1 af 3. januar 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. Den er omsat i Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. nr. 1 af 3. januar 2011. Sidstnævnte er vedhæftet som bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunerne har siden 2011 årligt fået en kompensation på 10 mio. kr. som følge af udvidelsen af patientsikkerhedsordningen. Midlerne er til driften af ordningen, herunder løbende medarbejderuddannelse.

  Dragør Kommunes andel heraf er ca. 25.000 kr. Udgifterne afholdes indenfor rammen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Ad 1 + Ad 2.

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 4
  Kvalitetsstandarder 2015, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
  Sagsid.: 14/3509

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  kvalitetsstandarder for 2015 for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice drøftes.

  2.

  at

  Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice samt fleksibel hjemmehjælp efter Lov om Social Service § 83.

  I Dragør Kommune er kvalitetsstandarderne senest godkendt i 2011. Serviceniveauet har været uændret i den mellemliggende periode.

  Kvalitetsstandarderne er i den mellemliggende periode blevet forelagt til politisk godkendelse den 4. december 2014. Her besluttede Social- og Sundhedsudvalget at udskyde godkendelsen til marts 2015, så ændringen i Servicelovens § 83 fra 1. januar 2015 indarbejdes i de nye kvalitetsstandarder.

  Ændringer i § 83 – Personlig hjælp, omsorg og pleje.

  I Servicelovens § 83 er der tilføjet en § 83 a vedrørende rehabiliteringsforløb. Den siger indledende ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1”.

  Konkret betyder det, at en borger skal tilbydes et forløb med fokus på hverdagsrehabiliterende hjælp, inden den varige hjælp efter § 83 tildeles. Formålet er at højne borgerens funktionsniveau til at kunne mestre mest mulig selv, før den varige hjælp tilbydes. Det er afgørende, at et rehabiliteringsforløb baserer sig på en konstruktiv dialog med udgangspunkt i borgerens samlede situation. Hvis den samlede vurdering af borgerens behov og situation under rehabiliteringsforløbet er, at borgeren ikke magter at gennemføre rehabiliteringsforløbet, skal kommunen vurdere borgerens behov for hjælp efter § 83.

  I Dragør Kommunes kvalitetsstandarder for 2015 er de principielle konsekvenser i ændringerne i tildelingen af hjælp beskrevet. I 2015 vil forvaltningen pilotafprøve, hvordan ændringerne implementeres i praksis til gavn for borgerne i Dragør Kommune. På baggrund af disse erfaringer afgøres det, om ændringerne skal beskrives mere konkret i kvalitetsstandarderne for 2016.

  Øvrige ændringer

  Foruden ændringerne i kvalitetsstandarderne på grund af indførelsen af § 83 a, er følgende nyt i kvalitetsstandarderne for 2015 sammenholdt med de gamle kvalitetsstandarder fra 2011:

  Madservice leveres nu efter § 83 i Serviceloven og skal derfor beskrives i kvalitetsstandarden, hvilket ikke var tilfældet i 2011.

  Formen er ændret lidt, således at ydelserne er beskrevet mere skematisk med henblik på bedre overblik.

  I afsnittet ’Samspillet med borgeren’ pointeres det, at hjælpen som udgangspunkt leveres med et rehabiliterende sigte (hverdagsrehabilitering) uanset borgerens funktionsniveau.

  Der er indsat et afsnit, som forklarer borgerens ret til erstatningshjælp.

  Der er indsat et afsnit, som forklarer borgerens mulighed for at klage over levering af hjælpen.

  Det er blevet præciseret, at rengøring efter husdyr kun foretages i begrænset omfang.

  I bilag er vedlagt kvalitetsstandarderne for 2015 i to forskellige versioner. I den første version er alle ændringer siden fremlæggelse i Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2014 fremhævet vedrørende § 83 a. I den anden version er samtlige ændringer siden fremlæggelse i Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2014 fremhævet.

  LOVE/REGLER:

  I Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86 præciseres følgende:

  ”§ 1. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86.”

  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86 varetages af Tårnby Kommune som del af det forpligtende samarbejde, og Dragør Kommune skal derfor ikke udarbejde kvalitetsstandarder for dette.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Serviceniveauet er uændret, og sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kvalitetsstandarderne sendes efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015 i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  Høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Social og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Ad 1.

  Sagen drøftet.

  Ad 2.

  Godkendt, dog suppleres høringsmaterialet af Tårnby Kommunes kvalitetsstandard for § 86.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 5
  Endelige driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - SSU
  Sagsid.: 15/427

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 35.154 kr. til 2015 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på SSU’s område, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje.

  2.

  at

  der overføres et underskud/merforbrug på 90.891 kr. til 2015 på SSU’s område vedr. ekstra pulje til løft af ældreområdet, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje. Puljen er ikke omfattet af reglerne for overførselsadgang.

  3.

  at

  der overføres et underskud/merforbrug på 1.357 kr. til 2015 på SSU’s område vedr. Ældrerådets driftsramme, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje. Driftsrammen er ikke omfattet af reglerne for overførselsadgang.

  4.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 426.564 kr. på SSU’s område vedr. Styrket Kvalitet i Ældreplejen, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje. Styrket Kvalitet i Ældreplejen er ikke omfattet af reglerne overførselsadgang.

  5.

  at

  der overføres et overskud/mindreforbrug på 300.041 kr. på SSU’s område vedr. Det Nære Sundhedsvæsen 1, som finansieres af den i 2015 afsatte pulje. Det Nære Sundhedsvæsen 1 er ikke omfattet af reglerne overførselsadgang.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse, som blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 og nu en endelig opgørelse på baggrund af regnskab 2014.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Det opgjorte merforbrug vedrørende det decentrale regnskab for Tandplejen ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan derfor automatisk overføres.

  Det opgjorte overskud vedrørende det decentrale regnskab for Aktivitetshuset ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan overføres ved politisk beslutning.

  I henhold til Dragør Kommunes regler kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  Ældrerådet fik ved den foreløbige opgørelse i december 2014 overført 11.000 kr. til 2015. Det endelige regnskab 2014 viser et merforbrug på 1.357 kr. som overføres til 2015. Den samlede overførsel er herefter

  9.643 kr.

  Puljen for ”ekstra løft af ældreområdet” fik ved den foreløbige opgørelse i december 2014 overført 995.000 kr. Det endelige regnskab 2014 viser et merforbrug på 90.891 kr., som overføres til 2015. Den samlede overførsel er herefter 904.109 kr.

  Kontoen for ”Styrket Kvalitet i Ældreplejen” har i 2014 et mindreforbrug på 426.564 kr., som forvaltningen ønsker overført til 2015.

  Kontoen for ”Det Nære Sundhedsvæsen 1” har i 2014 et mindreforbrug på 300.041 kr., som forvaltningen ønsker overført til 2015.

  Der har i 2014 været en længere periode, hvor stillingen som Sundheds- og Omsorgschef var vakant, og dermed ikke nogen ledelse til at træffe beslutning om anvendelse af midlerne, der typisk er blevet anvendt til indsatser udsprunget af ledelsens strategiske planlægning.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Tandplejen og Aktivitetshuset er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den. 18. december 2014 at overføre et overskud på 1.006.000 kr. på SSU’s område.

  Den endelige opgørelse viser et yderligere overskud på i alt 669.511 kr.

  Kommunalbestyrelsen har i 2015 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet ydes en tillægsbevilling på 669.511 kr. i 2015 på SSU’s område, som er finansieret af den i 2015 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  Økonomiudvalget den 19. marts 2015.

  Kommunalbestyrelsen den. 26. marts 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Forvaltningens anbefaling blev sat under afstemning:

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T+L)

  Anbefales over for ØU og KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-03-2015

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2-5:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T mener ikke, at det er fornuftigt at godkende ekstraordinære overførsler inden årsregnskabet er kendt. Det er ikke god økonomistyring.

  Bilag

 • 6
  Forslag fra V
  Sagsid.: 15/151

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i mail af den 6. januar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  ”På vegne af Venstre stilles forslag om udsmykning på Enggården især på de to afdelinger revalideringen og den afskærmede enhed, som begge har mange tomme hvide vægge uden kunst eller billeder. Da Kommunen har en hel del kunst stående foruden al den kunst, der pt. er på St.Magleby Skole, Vierdiget, bør en del af alt dette udstilles/hænges op på de to afdelinger til glæde for beboere, personale og besøgende. Venstre stiller forslag om, at der snarest sker en udsmykning på Enggården.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Udvalget ønsker et overblik over, hvilken kunst vi har til rådighed i kommunen og at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om mulighederne.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  I samarbejde med BFKU blev det besluttet, at forvaltningen kommer med en liste over, hvilken kunst der er til rådighed.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 7
  Forslag fra C - Enggården
  Sagsid.: 15/411

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 21. februar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  ”C gruppen foreslår, at udvalget drøfter status på udmøntning af budgetvedtagelsen vedr. forbedret arbejdstidsplaner på Enggården.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Sagen blev drøftet.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 8
  Forslag fra C - genoptræning
  Sagsid.: 15/411

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 21. februar 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  ”C gruppen ønsker en drøftelse af, hvordan genoptræning efter alvorlig sygdom udmøntes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Sagen blev drøftet.

  Udvalget vedtog, at forvaltningen kommer med oplæg til en temadrøftelse.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 9
  Meddelelse - referat fra Handicaprådets møde 19. februar 2015
  Sagsid.: 14/3694

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet har afholdt møde den 19. februar 2015.

  Referatet fra mødet, hvoraf rådets drøftelser fremgår, er vedlagt som bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Ældrerådets årsberetning 2014
  Sagsid.: 14/3691

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge Ældrerådets vedtægter offentliggør rådet i første kvartal en årsberetning for det foregående år. Årsberetningen offentliggøres og sendes til Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ældrerådet er nedsat på baggrund af Lovbekendtgørelse nr. 656 af 15/06/2011 om Retssikkerhedslovens bestemmelser vedrørende Ældreråd og vejledning om ældreråd: Vejledning nr. 40 af 11/05/2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse- klagesager 2014
  Sagsid.: 13/1064

  SAGSFREMSTILLING:

  Borger og Social orienterer om sager behandlet i det sociale nævn og beskæftigelses ankenævnet.

  Borger og Social har i perioden fra den 1. januar til 31. december 2014 haft 5 sager i den Sociale Ankestyrelse og 8 sager i Beskæftigelses Ankenævnet.

  Sags type

  stadfæstet

  Hjemvist til fornyet behandling

  omgjort

  Mellem kommunal klage på hvem der er handle og betalingskommune

  1

  Tvangsanbringelser

  0

  Afslag på enkeltydelse §81

  2

  Afslag på tabt arbejdsfortjeneste

  1

  Afslag på enkeltydelse § 41

  1

  Sager på kontanthjælpsområdet

  Har efter flere rykkere til Tårnby ikke modtaget statistik oversigt. Beskæftigelses Ankenævnet har oplyst, at der har været i alt 8 Dragør sager behandlet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 12
  Meddelelse - etablering af nyt køkken i Aktivitetshuset
  Sagsid.: 15/399

  SAGSFREMSTILLING:

  Aktivitetshuset har fået tilsagn fra Velux-Fonden om støtte til indretning af nyt træningskøkken. Siden tilsagnet kom er der imidlertid sket en række ændringer i Aktivitetshuset, som betyder, at betingelserne for indretning af køkkenet er anderledes.

  Aktivitetshuset er flyttet fra 1. sal til stueetagen, og i de nye rammer vil indretning af et træningskøkken medføre flytning af vægge, hvilket fordyrer projektet.

  Forvaltningen arbejder med en ny plan for, hvordan køkkenet etableres under de nye omstændigheder. Plan og Teknik er i dialog med boligselskabet om finansiering af fordyrelsen af projektet, Sundhed og Omsorg arbejder på en bred kortlægning af behov og målgruppe for køkkenet. På baggrund af disse oplysninger mødes arbejdsgruppen i marts og tilrettelægger en proces.

  Overordnet er målgrupperne opdelt i de frivillige, herunder Aktivitetshusets brugere, og kommunens tilbud til borgere, som i et kommunalt tilbud har brug for køkkenfaciliteter.

  I øjeblikket benyttes køkkenet bl.a. til Aktivitetshusets madhold, Ældresagens madhold for mænd, Diabetesforeningens madhold, Kræftens Bekæmpelse bruger køkkenet i KræftCaféen, flere kommunale tilbud til sårbare borgere, kostvejlederen underviser borgere med kronisk sygdom (forløbsprogrammer) i madlavning m.m., når der er kapacitet.

  Herudover er der et idekatalog med ønsker om f.eks. madlavning på tværs af generationer, spisevenner for ensomme og småt spisende ældre og aktiviteter for demente ved demenskoordinator.

  Det kan i øvrigt oplyses, at forvaltningen var fremme i Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014 og ØU den 11. juni 2014 med sagen om

  ”Garanti for Aktivitetshusets adgang til nye træningskøkken de næste 10 år, hvor punktet i ØU udgik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Aktivitetshuset har fået tilsagn om støtte på 400.000 kr. fra Velux-Fonden under forudsætning af, at kommunen kan garantere Aktivitetshuset disse eller tilsvarende køkkenfaciliteter i 10 år.

  Yderligere udgifter belyses som del af den plan, som forvaltningen arbejder på i øjeblikket.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Til efterretning.

  Forvaltningen sender status til udvalget på arbejdet med etableringen af køkken.  

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

 • 13
  Meddelelse - revideret status for det nære sundhedsvæsen
  Sagsid.: 13/2276

  SAGSFREMSTILLING:

  Der gives en status på Det nære Sundhedsvæsen, punktet følger af Social- og Sundhedsudvalgets årshjul for 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2015

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Bilag

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 5. marts 2015

  Asger Larsen (I) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Aktivitetshuset Brugerråd er fastsat til 5. maj kl. 14.00.

  Peter Læssøe (T) spurgte til sag om selvejende institution.

  Forvaltningen orienterede.

  Peter Læssøe (T) spurgte til sag om Wiedergårdens husleje.

  Forvaltningen orienterede.

  Peter Læssøe (T) spurgte til det lægefaglige udvalg

  Forvaltningen orienterede.

  Peter Læssøe (T) spurgte til sag om parkering ved Wiedergården

  Forvaltningen orienterede.