Skip navigationen

Referat

Torsdag den 04. juni 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:Godkendt.
Peter Læssøe var ikke til stede til punkt 1.
 • 1
  Budget 2016-2019 - forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder på SSUs område.
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder, således at udvalgsformanden kan præsentere udvalgets foreløbige prioriteringer på budgetseminaret i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 27. januar 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner (R-skemaer), driftsudvidelser (D-skemaer) og nye anlægsarbejder (A-skemaer) præsenteres på udvalgsmøderne i juni. Kommunalbestyrelsens har på sit seminar i marts bedt om råderumsforslag på i alt 15-20 mio. kr. I hvilket omfang, der bliver brug for at realisere disse forslag, vil naturligvis først og fremmest afhænge af de politiske prioriteringer, desuden vil det bl.a. afhænge af situationen, når Dragør Kommune i august kender de endelige forudsætninger for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

  I april blev der afholdt et budgetdialogmøde mellem udvalget og interessenter på området, hvor kommunens politikere og chefer fik synspunkter fra interessenterne til prioriteringer i budgetprocessen.

  Forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner (R-skemaer), driftsudvidelser (D-skemaer) og nye anlægsarbejder (A-skemaer) på Social- og Sundhedsudvalgets område er opsummeret i oversigten nedenfor og vedlagt som bilag.

  SSU

  2016

  2017

  2018

  2019

  R-skemaer i alt

  -2.618.000

  -3.118.000

  -3.118.000

  -3.118.000

  D-skemaer i alt

  1.525.000

  1.525.000

  525.000

  525.000

  A-skemaer i alt

  0

  0

  0

  0

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, driftsudvidelser og nye anlægsarbejder, således at udvalgsformanden kan præsentere udvalgets foreløbige prioriteringer og indstillinger på budgetseminaret i juni.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2015

  Udvalget drøftede forvaltningens forslag.

  Sagen oversendes til den videre budgetproces 16-19.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 2
  Temadrøftelse - velfærdsteknologi
  Sagsid.: 15/1027

  ANBEFALING:

  Af årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget følger en temadrøftelse af velfærdsteknologi, der kan have relevans for Sundhed- og omsorgsområdet i forhold til kvalitet og muligheder for at borgerne kan bevare deres uafhængighed af andres hjælp.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2015

  Taget til efterretning.

 • 3
  Udviklingsplan for hjemmeplejen 2015 - 2016
  Sagsid.: 15/905

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at forslag til udviklingsplan for hjemmeplejen godkendes.

  2.

  at forslag til finansiering af planen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev udvikling af hjemmeplejen drøftet, og det blev besluttet, at forvaltningen udarbejder et forslag til en udviklingsplan samt et forslag til finansiering af planen.

  Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de syv punkter, som udvalget godkendte på møde den 7. maj. Planen er vedhæftet som bilag.

  1.

  Kortlægning og screening af borgere

  Kvaliteten i opgaveløsningen hos borgerne kortlægges. Først kortlægges kvaliteten i plejen hos de ca. 80 borgere med den største plejetyngde, (mere end 6 timers hjælp om ugen) i løbet af den næste måned. Derefter kortlægges kvaliteten i plejen hos de ca. 100 borgere med den næste grad af plejetyngde (mellem 1,5 og 6 timers hjælp om ugen) over de følgende to måneder. Kvaliteten i plejen hos de resterende ca. 170 borgere (op til 1,5 times hjælp om ugen) kortlægges derefter over et halvt år.

  Screeningen foretages af rehabiliteringsafdelingen, sygeplejerskerne og visitationen.

  2.

  Faglig kvalitet – opgavens kobling til medarbejdernes kompetencer

  2.a

  Der er i hjemmeplejen en fordeling mellem sosu-hjælpere og sosu-assistenter på 80/20. Målet er at ændre denne fordeling til 50/50 over de næste to år. Derfor gennemfører lederne over 1- 2 måneder MUS-samtaler med alle sosu-hjælpere og afdækker, hvem der videreuddannes til sosu-assistenter. Herefter udarbejdes plan for, hvor mange medarbejdere, der skal på efteruddannelse og i hvilken takt.

  2.b

  Der iværksættes desuden en målrettet rekrutteringsindsats, der understøtter målet om en ændret fagfordeling.

  3.

  Styrke de sygeplejefaglige og rehabiliteringsfaglige ressourcer

  Indtil andelen af sosu-assistenter i hjemmeplejen er øget, styrkes de sygeplejefaglige og rehabiliteringsfaglige ressourcer, så sosu-hjælperne er under tilstrækkelig faglig supervision.

  4.

  Styrket ledelse

  Forandringstiltagene betyder, at ledelse henover døgnet skal styrkes for at gennemføre planen. Forvaltningen vil med baggrund i et udviklingsforløb i aftenvagten anbefale, at der i en periode også er direkte ledelse i aftenvagten.

  5.

  Styrket tilsyn

  Fra 2015 styrker Dragør Kommune desuden tilsynet med leverandørernes udførelse af opgaver efter § 83 i Serviceloven. Det sker ved, at et eksternt firma fremover fører tilsynet.

  6.

  Prioritering af ressourcer

  Der vil i det kommende år være en prioritering af ressourcerne i hjemmeplejen, fordi aldersgrænsen for forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år sættes op til 80 år, jf. regeringens aftale om at revidere ordningen om forebyggende hjemmebesøg.

  7.

  Mobil IT-løsning

  Den igangværende implementering af håndholdte enheder (mobil IT-løsning) til medarbejderne vil medføre en bedre planlægning af medarbejdernes tid og en hurtigere dokumentation.

  Udviklingsplanens punkt 3 og 4 drejer sig yderligere om ansættelse af henholdsvis to sygeplejersker og to teamledere til en samlet udgift på 2,1 mio. kr. årligt fra medio 2015 til medio 2017. Finansiering i 2015 afholdes inden for rammen.

  Punkt 1,2,5,6 og 7 finansieres inden for rammen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Finansieres i 2015 ved hjælp af overførte midler fra sidste år.

  Der er til budgetlægningen 2016-2019 udarbejdet D-skema for

  årene 2016 og 2017.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2015

  Ad 1.

  For stemte:

  6 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Ad 2.

  For stemte:

  6 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Ad 1+2 Godkendt.

  Liste T hævede punktet til KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Ældrerådet høres inden vedtagelse af en udviklingsplan for hjemmeplejen.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at forvaltningen gennemfører punkt 1 i planen (”kortlægning og screening af borgerne”) med henblik på at opnå en konkret viden om status for kvaliteten af hjemmeplejen. På denne baggrund udarbejdes en udviklingsplan for hjemmeplejen – herunder forslag til investeringer og finansiering.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1 + 2:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen finder det beklageligt, at flertallet beslutter en plan og en finansiering, som ikke hænger sammen og som er fejlbehæftet.

  Bilag

 • 4
  Skift til ekstern rådgiver ved uanmeldt tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje
  Sagsid.: 13/2022

  ANBEFALING:

  at

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens § 83 varetages af eksternt rådgivningsfirma fra 2015 og at tilsynet med Omsorgscenter Enggården er en kombination af to tilsynskoncepter.

  at

  BDO vælges til at gennemføre tilsynet i 2015 og 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet at hæve meddelelsessag vedrørende skift til eksternt tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens § 83 til en behandlingssag på møde den 4. juni 2015.

  Desuden ønskede udvalget eksempler på tilsynsrapporter samt referencer fra rådgivningsfirmaet BDO.

  Vedlagt som bilag er eksempler på to forskellige typer af rapporter. Den ene er fra et individorienteret tilsyn (Tilsynsrapport 2014 – Plejecentret Skovvang), den anden er fra et helhedsorienteret tilsyn (Helhedstilsyn 2014 Områdecenter Bredebo).

  Tidligere sagsfremstilling:

  For at styrke det uanmeldte tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens § 83, det vil sige kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården, bliver det uanmeldte kommunale tilsyn fremover varetaget af rådgivningsfirmaet BDO. Tilsynet med Enggården bliver dels på borgerniveau, dels på helheden med hensyn til hverdagslivet for borgerne på omsorgscentret.

  Tilsynet med Omsorgscenter Enggården er en kombination af to tilsynskoncepter: det individorienterede og det helhedsorienterede tilsyn. Det individorienterede tilsyn kontrollerer dokumentation og sammenhæng mellem afgørelse og praksis, mens det helhedsorienterede tilsyn i højere grad har fokus på beboernes hverdagsliv, trivsel og tryghed.

  I bilag vedlægges BDO´s beskrivelse af, hvordan tilsyn med henholdsvis omsorgscenter og leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje til hjemmeboende borgere bliver udført.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16 og Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til individorienteret tilsyn med hjemmeplejen og private leverandører samt til et kombineret individorienteret og helhedsorienteret tilsyn med Omsorgscentret Enggården er 100.000 kr. årligt. Beløbet finansieres inden for rammen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2015

  Ad 1+2 Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Kvalitetsstandarder for 2015 for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86
  Sagsid.: 15/680

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter § 86 har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådet har afgivet et høringssvar, som er et tillæg til rådets høringssvar til kvalitetsstandarder fremlagt den 7. maj 2015. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

  Forvaltningen arbejder videre med høringssvarene og inddrager dem i en samlet sagsfremstilling om genoptræningsområdet til møde i Social- og Sundhedsudvalget i september 2015.

  Kvalitetsstandarderne er ligeledes vedlagt som bilag. Der er foretaget to ændringer i kvalitetsstandarden, siden den blev forelagt udvalget den 7. april. Dels vedrørende kvalitetsmål for ventetid, dels vedrørende klagevejledning. Begge ændringer er markeret.

  Efter høring i Ældrerådet er der rettet i afsnittet om klage med henblik på at øge forståelsen ligesom afsnittet om samtykke er præciseret. Disse ændringer er også markeret.

  Tidligere sagsfremstilling:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice samt fleksibel hjemmehjælp efter Lov om Social Service § 83 samt for genoptræning og vedligeholdende træning efter § 86.

  Kvalitetsstandarder for hjælp efter Servicelovens § 83 blev fremlagt til drøftelse og efterfølgende høring i Ældreråd og Handicapråd den 5. marts 2015. Hermed fremlægges kvalitetsstandarder efter Servicelovens § 86 til drøftelse og efterfølgende høring før godkendelse.

  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86 varetages af Tårnby Kommune som en del af det forpligtende samarbejde, og Dragør Kommunes kvalitetsstandard for dette er derfor udarbejdet af Tårnby Kommune i samarbejde med Dragør. Kvalitetsstandarden er uændret siden sidste godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  I Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86 præciseres følgende:

  ”§ 1. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Serviceniveauet er uændret og sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2015

  Anbefales over for ØU+KB.

  Udvalget orienteres årligt om antal ansøgninger og sagsbehandlingstider.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Udkast til dagsorden til dialogmøde med Ældrerådet
  Sagsid.: 15/1031

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at dagsordenen for dialogmøde med Ældrerådet drøftes med henblik på at udfærdige dagsorden til dialogmødet den 13. August 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har fremsendt et forslag som punkt til dagsorden:

  ”Ældrerådets høringsret i henhold til stk. 2 og stk. 3 i de af Kommunalbestyrelsen i 2014 vedtagne vedtægter for Ældrerådet i Dragør.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2015

  Udvalget tilføjede følgende punkt til dagsorden:

  Hvordan definerer ældrerådet det optimale samarbejde mellem kommune og ældreråd.

  Godkendt.

 • 7
  Forslag fra Amager Listen
  Sagsid.: 15/966

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Svend Mathiasen (L) har i mail af den 6.maj 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på dagsordenen:

  ”Forslag fra Amager Listen til SSU-mødet den 4. juni 2015

  Det pålægges Borgmesteren at drage omsorg for, at der jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, snarest indgås aftale med Dragør Kommunes Ældreråd samt Dragør kommunes Handicapråd om, hvordan og i hvilket omfang disse råd skal høres / inddrages i de løbende beslutningsprocesser m.v. Resultatet af de førte drøftelser forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2015

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra I:

  Asger Larsen (I) stemmer nej til forslaget idet Liberal Alliance afventer dialogmødets resultater med Ældrerådet i august måned.

 • 8
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 15/1054

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at status på flygtningeområdet tages til efterretning. 

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 4. juni 2015.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2015

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  Der er foreløbig udmeldt en kvote for Dragør Kommune på 48 flygtninge for 2016

  Til efterretning

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - status for etablering af nyt køkken i Aktivitetshuset
  Sagsid.: 15/399

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget fik på møde den 5. marts 2015 en orientering om processen for etablering af nyt køkken i Aktivitetshuset i Wiedergården baseret på midler fra Velux-Fonden. Udvalget blev lovet en efterfølgende orientering om udviklingen i sagen.

  Forvaltningen har haft en ekstern køkkenrådgiver til at vurdere projektet og komme med et forslag til indretning og finansiering af et robust og slidstærkt køkken, som lever op til Fødevarestyrelsens krav til køkkener i offentlige institutioner.

  Plan og Teknik har herefter udarbejdet to overslag for ombygningen baseret på to forskellige placeringer af køkkenet. Det samlede beløb er markant større end det beløb, som er bevilget.

  Konklusionen efter Plan og Tekniks vurdering af omkostningerne til ombygning er, at Aktivitetshuset ansøger Velux-Fonden igen om et større beløb med den argumentation, at køkkenets placering er ændret fra 1. sal til stueetagen siden den oprindelige ansøgning, hvilket har fordyret projektet.

  Efter svar fra Velux-Fonden vil Social- og Sundhedsudvalget igen få en orientering fra forvaltningen, herunder om finansieringsmuligheder.

  Vedlagt som bilag er overslag for ombygning for henholdsvis placering 1 og 2 samt materialet fra den eksterne køkkenrådgiver.

  Aktivitetshuset fik oprindeligt tilsagn om støtte på 400.000 kr. fra Velux-Fonden under forudsætning af, at kommunen kan garantere Aktivitetshuset disse eller tilsvarende køkkenfaciliteter i 10 år.

  Plan og Tekniks budgetoverslag estimerer, at de samlede udgifter til ombygningen med placering 1 vil være 1.426.460 kr. Ved placering 2 estimeres de samlede udgifter til 1.624.426 kr.

  Plan og Teknik har været i dialog med Strandparken som ejer af Wiedergården. Strandparken er åben over for dialog om en eventuel finansiering af ombygningen gennem forhøjet husleje.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 4. juni 2015

  Peter Læssøe spurgte til parkeringen på Wiedergården.

  Forvaltningen følger op.

  Thyra orienterede om ledelsessituationen på Enggården. Mai Pfeiffer Kirkegaard er blevet ansat som centerleder.

  Mødet slut kl. 19:40.