Skip navigationen

Referat

Torsdag den 13. august 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt

Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.
 • 1
  2. Budgetopfølgning SSU
  Sagsid.: 15/1606

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -9.057 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er SSU’s område gennemgået. Der forventes på nuværende grundlag, at SSU’s område i 2015 samlet set vil have et mindre forbrug på -9.057 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Social, spec. voksen område og pension

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  Sektor 7

  Ældre og handicappede

  Mindre forbruget skyldes en række justeringer jf. bilag 2.

  -9.057

  Afvigelse i alt

  -9.057

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -9.057 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalg den. 13. august 2015.

  Økonomiudvalg den 20. august 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2015

  For stemte:

  5 (A, C, O ,V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede under afstemningen.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  T-gruppen har fået oplyst, at 2. budgetopfølgning ligger til grund for det kommende tekniske budget for kalenderåret 2016. Da 2. budgetopfølgning ikke i tilstrækkelig grad afdækker økonomisk status for kommunen, så kan vi ikke stemme for 2. budgetopfølgning.

  Bilag

 • 2
  Budgetlægningen 2016-2019 - SSU
  Sagsid.: 15/919

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter budgetforslagene 2016-19, herunder eventuelle prioriteringer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter den seneste budgetbehandling i Social- og Sundhedsudvalget har der været afholdt budgetseminar den 22. juni 2015, hvor Kommunalbestyrelsen fik en gennemgang af forvaltningens udarbejdede materiale.

  På Udvalgets møde den 4. juni 2015 drøftedes forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner samt driftsudvidelser og nye anlægsarbejder.

  Ifølge tidsplanen for budgetlægningen beslutter Udvalget eventuelle justeringer i prioriteringer, som følge af juni seminaret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2015

  Drøftet.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

 • 3
  Referat - Tandplejen
  Sagsid.: 15/920

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at referatet fra dialogmødet med Tandplejen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget har den 4. juni 2015 afholdt dialogmøde med Tandplejen.

  Referatet fra dialogmødet fremsendes til godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2015

  Godkendt.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  Bilag

 • 4
  Kommunalt tilsyn 2014 - hjemmeplejen og private leverandører
  Sagsid.: 15/832

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at tilsynsrapporten og høringssvaret tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er kommet høringssvar fra Ældrerådet, der betoner tilsynets kritik og ønsker at forholdene bliver rettet. I dialogmødet med alle leverandørerne er opmærksomheden til kravene til dokumentation skærpet og adgang til elektroniske fagsystemer er iværksat for de private leverandører.

  I hjemmeplejen er der igangsat et udviklingsarbejde, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet i juni, ligesom der er ansat et nyt lederteam i foråret 2015.

  Madordningen fra Enggården bliver løbende evalueret og også tilsynets informationer indgår i den løbende justering af den samlede kvalitet af maden.

  Det er forvaltningens forventning at forholdene i hjemmeplejen med disse indsatser vil blive rettet op.

  Sagsfremstilling fra mødet fra SSU den 7. maj 2015

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  I november 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes tilsynspolitik, som danner grundlaget for tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens § 83.

  Tilsynet med hjemmeplejen og de private leverandører blev gennemført i 2014, og tilsynsrapporten har nu været drøftet med alle leverandører. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

  Anbefaling fra den 7. maj 2015

  Forvaltningen indstiller, at tilsynsrapport 2014 for hjemmeplejen og private leverandører drøftes og sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Handleplan for opfølgning

  Leverandørerne har taget rapporten til efterretning, og de er blevet bedt om at lave en handleplan for dokumentation.

  Beslutningsproces

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015.

  Høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

  Beslutning fra den 7. maj 2015

  Godkendt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2015

  Til efterretning.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  Bilag

 • 5
  Forslag fra C - Administration af boliger 1/4 reglen
  Sagsid.: 15/1191

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i en mail af den 6. juni 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på SSU´s dagsorden.

  ”C gruppen ønsker at udvalget drøfter den nuværende administration af tildelte boliger på 1/4 reglen, samt reglerne for optagelse på den kommunale boligliste.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2015

  Forvaltningen orienterede om, at der kommer en sag til udvalget til september.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

 • 6
  Forslag fra I - Ledige boliger i Strandparken
  Sagsid.: 15/1185

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i en mail af den 27. maj 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på dagsorden.

  ”Optagelse af en sag på SSU´s møde i august 2015 om en gennemgang og orientering samt politisk drøftelse af den udsendte orientering fra forvaltningen den 27. maj om ledige boliger i Strandparken.

  Den udsendte orienteringsmail af 27. maj:

  Der er modtaget flere henvendelser vedr. ledige boliger ved strandparken. Derfor denne generelle mail til jer alle.

  Det er korrekt, at p.t. har Dragør Kommunen fire ledige lejligheder, hvoraf to er tre værelses og to fireværelses lejligheder.

  Den ene treværelses lejlighed afventer en mor og hendes barn fra Kosovo, som ankommer snarest. Den anden tre ell. fire værelses er afsat til en Dragør borger.

  De to fireværelses har vi afventet at flygtninge fra 2014 kvoten vil begynde at modtage familiesammenførelser. Det er korrekt, det har taget længere tid, end vi havde forventet.

  Baggrunden for den lange ventetid er på grund af Udlændinge Styrelsens lange sagsbehandlingstid.

  For at kunne modtage en permanent bolig skal man økonomisk kunne sidde i den uafhængig af kommunen. Det betyder, at de mange enlige mænd og kvinder ikke har mulighed for at sidde i de større og dermed dyre lejligheder.

  Kommunen afventer p.t. en tilbagemelding fra Strandparken, om at bytte de store lejligheder til mindre lejligheder. Idet vi ved at de store lejligheder er eftertragtede.”

  Info:

  1.

  Bolig med længste tomgangsperiode er fra 1. marts 2015.

  2.

  Boligerne står tomme i max 6 måneder, derefter afgives de til strandparken. Har ikke tidligere haft behov for afgive.

  3.

  Ved tomgangsperioder (står tomme) har kommunen ingen udgift, idet de er 100% finansieret af staten. Derimod har vi en boligplacerings forpligtigelse i permanente boliger. Midlertidig boligplacering er en undtagelse og max 2 år.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2015

  Udvalget drøftede sagen og henviste til punkt 5.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

 • 7
  Delegationsplan 2015
  Sagsid.: 15/547

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.

  Delegationsplanen blev taget til efterretning på møde i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og det blev besluttet, at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere blev det besluttet, at afsnit vedrørende ”Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter” tilføjes delegationsplanen inden udsendelse til høring.

  Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

  På enkelte områder har administrationen udbygget delegationsplanen med opgaver, som ikke er beskrevet i delegationsplanen fra Fredensborg Kommune, eksempelvis inden for beredskabet. På andre områder er der tilføjet mindre forslag til justeringer på baggrund af ønske fra administrationen, eksempelvis leasing af biler inden for rammen og ansættelse af tjenestemænd. Ændringer i forhold til Fredensborg Kommune i delegationsniveau samt tilføjelser er markeret med rødt i delegationsplanen.

  Delegationsplanen er ikke endelig, eksempelvis er den nye lov om offentlige veje, som også indebærer en lang række ændringer i privatvejsloven, ikke indarbejdet. Dette materiale vil blive fremlagt særskilt på BEPU, når det er klar til politisk behandling. Helt konkret er der tale om afsnittet på side 35 ”Lov om offentlige veje” frem til afsnittet på side 41 som begynder med ”Færdselsloven”.

  Det anbefales, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

  Økonomiudvalget den 20. august 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2015

  Punktet blev drøftet og Allan Holst (A) stillede spørgsmål ang. ejendomsadministration.

  Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2015

  Forslag fra Asger Larsen (I)

  Delegationsplanen behandles separat på et ekstraordinært KB møde med forelæggelse af administrationen.

  Et enigt udvalg anbefaler forslaget overfor ØU/KB.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2015

  Der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen om delegationsplanen, hvortil der kan indsendes skriftlige bemærkninger/spørgsmål forud for mødet.

  Forvaltningen udmelder processen herfor.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet i august
  Sagsid.: 15/1054

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at status på flygtningeområdet tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

  Økonomiudvalget den 20. august 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2015

  Til efterretning.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  Peter Læssøe var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2015

  Til efterretning

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 13. august 2015.

  Asger (I) orienterede om henvendelser vedr. Strandparken. Forvaltningen orienterede og melder tilbage.

  Forvaltningen orienterede om:

  • At begge centerledere er nu på plads. Mai Pfeiffer Kirkegaard tiltrådte på Enggården 1. juni. Bettina Berg er startet som centerleder på Wiedergården den 1. august.
  • At embedslægen har været på besøg på Enggården med et positivt resultat til følge i forhold til tidligere besøg. Udvalget får rapporten til orientering, når den foreligger og behandling sker på næste møde i SSU.
  • At både aktivitetscentret og sundhed og Omsorg som helhed for jævnlig henvendelser om besøg fra udenlandske delegationer, eks. fra Japan og Frankrig.
  • Opfølgning på parkeringspladser fra sidste møde i forhold til Wiedergården.

  Mødet sluttede kl. 18:40.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  Peter Læssøe var ikke til stede.