Skip navigationen

Referat

Torsdag den 03. september 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt. Afbud fra Peter Læssøe (T). Ebbe Kyrø (T) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Godkendelse af referat - Ældrerådet
  Sagsid.: 15/1031

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at referatet fra mødet med Ældrerådet godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget har den 13. august 2015 holdt møde med Ældrerådet.

  Referatet fra mødet fremsendes derfor til godkendelse.

  På mødet blev Ældrerådets høringsret i henhold til stk. 2 og stk. 3 i de af Kommunalbestyrelsen i 2014 vedtagne vedtægter for Ældrerådet i Dragør drøftet. Det blev ligeledes drøftet, hvordan samarbejdet med Ældrerådet mellem kommune og Ældreråd kan styrkes i fremtiden.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  Bilag

 • 2
  Status på det nære sundhedsvæsen
  Sagsid.: 15/1734

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at status på det nære sundhedsvæsen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der gives en status på det nære sundhedsvæsen. Punktet følger af Social- og Sundhedsudvalgets årshjul for 2015. Der vil være oplæg på mødet fra sundheds- og omsorgschef Thyra Pallesen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

 • 3
  Godkendelse af social rammeaftale – udviklingsstrategi og styringsaftale 2016
  Sagsid.: 15/1702

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og godkender Rammeaftale 2016 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne er ansvarlige for koordineringen af det specialiserede

  social- og specialundervisningsområde samt udarbejdelse af den årlige rammeaftale.

  Den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde består af en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi del), der er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2016.

  KKR Hovedstaden har den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender udviklingsstrategien og styringsaftalen i rammeaftale 2016 inden den 1. oktober 2015, således at rammeaftalen 2016 kan fastsættes senest den 15. oktober 2015. Rammeaftalen indeholder tilbud både inden for børne-, unge- og voksenområdet.

  I nedenstående sammenlægges væsentlige fokusområder.

  Udviklingsstrategien 2016

  På baggrund af kommunernes indberetninger har KKR konkluderet, at kommunerne overordnet set ikke oplever akutte problemstillinger i sammenhæng mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. Derfor vurderer KKR også, at der i 2016 ikke er behov for at indgå tværkommunale aftaler om reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af udviklingsstrategi 2016. Men selvom kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, så er der alligevel tendenser, der peger på, at kommunerne kan have vanskeligheder med at finde egnede og mest fordelagtige tilbud til visse målgrupper. På baggrund af disse udviklingstendenser er der udvalgt fire fokusområder, der danner grundlag for den tværkommunale koordination og samarbejde i KKR-regi i 2016:

  Fokusområder

  Når borgerne med svære og komplekse handicap bliver ældre.

  Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autisme spektrum forstyrrelser og ADHD.

  Behov for omstillingsparat tilbudsviften med stor fleksibilitet i tilbuddene.

  Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.


  Fokusområderne 1 og 2 bliver genstand for videndelingsaktiviteter blandt kommunerne i hovedstadsregionen i 2016. Der udarbejdes kommissorium for proceduren.

  Fokusområde 3 og 4 kommer til at indgå i KKR´s selvvalgte særlige tema for 2016: "Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området."

  Formålet med udviklingsstrategien er at udvikle og understøtte det tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen inden for det specialiserede socialområde.

  Dragør kommune mærker en øget fokusering på inklusion, og som også i stigende grad varetages, som hovedregel i lokalt regi. Dragør kommune kan nikke genkendende til disse 4 tendenser, som ses på landsplan.

  Styringsaftale 2016

  Styringsaftalen består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

  Styringsaftalen i 2016 indeholder følgende nye elementer:

  Takstudvikling

  Aftalen om takstudvikling for 2016, samt aftale om udvikling i overheadprocenten, blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.

  Aftalen om takstudvikling indbefatter:

  Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

  Der skal arbejdes på, at overheadsprocenten ændres fra de nuværende 7 procent hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

  Dragør Kommune har ikke specialiserede tilbud, hvor der skal

  reguleres på taksten eller finansieringen af institutionen.

  Dermed har styringsaftalen alene relevans, når kommunen køber sig til eksterne tilbud, hvilket vi aktuelt har 12 af på børneområdet og 11 på voksenområdet. Dragør ser positivt på en nedsættelse af overheads-

  prisen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. september 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2015.

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-09-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af retningslinjer for boliganvisning i Dragør Kommune
  Sagsid.: 15/1727

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget træffer beslutning om, hvorvidt borgere skal bo i Dragør Kommune i mindst 12 eller 24 måneder, før de optages på ventelisten til akutboliger.

  2.

  at

  retningslinjer for boliganvisning i Dragør Kommune godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af efterspørgsler omkring Dragør Kommunens administration af boliger, ønsker forvaltningen at fremlægge de opdaterede retningslinjer for boliganvisning i Dragør Kommune.

  Ændringerne i den reviderede version fra 2015 er foretaget på baggrund af, at Dragør Kommune ikke længere råder over husvildeboliger.

  Udvalget præsenteres i denne omgang kun for retningslinjer vedrørende boliger, som Borger og Social anviser til.

  Retningslinjer for boliganvisning til ældre- og handicapegnede boliger, som Sundhed og Omsorg har anvisningsret til, vil blive behandlet på et senere tidspunkt.

  Retningslinjer for boliganvisning i Dragør Kommune fra 2010 samt den reviderede udgave, som ønskes godkendt, er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Forslag fra Kenneth Gøtterup (C):

  Sagen forelægges på ny med forvaltningens vurdering af, om der kan ske lempelse i kriterierne og fordele/ulemper ved dette.

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  Bilag

 • 5
  Drøftelse af anvendelse af almene boliger til flygtninge
  Sagsid.: 15/1728

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter eventuelle fremtidige retningslinjer for anvendelse af almene boliger efter fjerdedelsreglen på flygtningeområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  I henhold til integrationsloven § 12 er kommunerne forpligtede til at anvise flygtninge til permanente boliger hurtigst muligt efter modtagelsen. Hvis kommunen ikke råder over ledige boliger, anvises flygtninge til midlertidige boligplaceringer. Der er ikke fastsat noget krav om, hvor længe flygtninge kan være midlertidigt boligplaceret.

  Dragør Kommune råder over hver 4. ledige almene bolig til løsning af påtrængende boligsociale formål. Anvisning af en almen bolig efter fjerdedelsreglen sker altid efter en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov og i forhold til andre boligsøgendes behov.

  På baggrund af en højere flygtningekvote i indeværende år, svarende til 38 personer, samt kommunens forpligtigelse til at anvise permanente boliger, har de almene boliger primært været afsat til flygtninge samt familiesammenføringer.

  Borgere i Dragør Kommune har derfor oplevet, at der har stået tomme boliger i perioder, hvor de selv har ansøgt om bolig.

  Aktuelt kan det oplyses, at Dragør Kommune har 8 borgere, der står på ventelisten. På nuværende tidspunkt er der ikke foretaget en individuel og konkret vurdering eller en økonomisk beregning på de 8 borgere. Det forventes, at antallet på ventelisten højst sandsynligt derefter vil være mindre.

  Kommunen råder d.d. over følgende 8 tomgangsboliger:

  1 stk. 4-værelseslejlighed, ledig siden den 1. maj 2015

  1 stk. 3-værelseslejlighed, ledig siden den 15. april 2015

  1 stk. 3-værelseslejlighed, ledig siden den 15. juni 2015

  1 stk. 3-værelseslejlighed, ledig siden den 15. juli 2015

  1 stk. 3-værelseslejlighed, ledig siden den 15. aug. 2015

  2 stk. 4-værelseslejlighed, ledig fra den den 1. sept. 2015

  1 stk. 2-værelseslejlighed, ledig fra den den 1. okt. 2015

  Som det fremgår af ovenstående, tildeles kommunen primært 3 og 4 værelseslejligheder med husleje til omkring 9.000 - 10.000 kr. om måneden.

  Huslejen for ovenstående boliger er for høj til, at kommunen kan anvise enlige flygtninge til denne kategori af boliger.

  Forvaltningen har været i dialog med Boligselskabet Danmark vedr. muligheden for at anvise flere enlige flygtninge i de store lejligheder, således at der kunne oprettes kollektive bofællesskaber. Dette har ikke været muligt grundet lejelovens krav om individuelle lejekontrakter.

  Økonomiske overvejelser

  Kommunen betaler husleje i løbet af tomgangsperioden, som derefter refunderes af staten med 100 %. Som det kan ses i ovenstående oversigt over boligerne, så er den længste tomgangsperiode siden 1. maj. Derudover skal det understreges, at boligerne kun må stå tomme i en periode på op til 6 måneder.

  Flygtninge i permanente boliger skal selv afholde alle boligudgifterne med fradrag af evt. boligstøtte. Da indtægtsgrundlaget er kontanthjælp, er det en udfordring at anvise billige permanente boliger, og såfremt de nye regler for integrationsydelse træder i kraft, vil det blive mere udtalt.

  Boligplacering i permanente boliger er mindst udgiftstungt for kommunen, idet lejen skal afholdes af beboerne, uden mulighed for økonomisk bistand ud over den alm. boligstøtte.

  Flygtninge, som er midlertidigt boligplaceret, opkræves en egenbetaling; beløbet for 2015 pr. måned er kr. 2.122 for enlige, kr. 3.885 for par uden børn, kr. 4.239 for par med op til 3 børn og kr. 4.592 for par med flere end 3 børn. Kommunen afholder resten af boligudgifterne uden statsrefusion.

  Det kan meddeles, at den ene 3-værelseslejlighed anvises til en familie, der ikke har flygtningestatus, med overtagelse den 1. september. Derudover ankommer en ny flygtningefamilie pr. 1. sept., som anvises til en 4-værelseslejlighed.

  Det kan oplyses, at i løbet af 2015 har forvaltningen i alt anvist 5 boliger til flygtninge/familiesammenførte og 2 til Dragør borgere i akut bolignød.

  Integrationsydelse

  Af nedenstående tabel fremgår satserne for henholdsvis integrationsydelse og kontanthjælp fordelt på forskellige målgrupper. Satserne angiver det månedlige beløb før skat.

  Der er ikke taget højde for det månedlige tillæg for bestået prøve i dansk 2, som er på kr. 1.500.

  Integrationsydelse

  Fuld kontanthjælp

  Hjemmeboende under 30 år uden børn

  2.562

  3.374

  Enlige uden børn

  5.945

  10.849

  Gifte/samboende uden børn

  11.890

  21.698

  Enlige med barn/børn

  11.888

  14.416

  Par med barn/børn

  16.638

  28.832

  Kilde: Beskæftigelsesministeriet

  LOVE/REGLER:

  Lov om almene boliger jf. § 59.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Forslag fra Kenneth Gøtterup (C):

  Sagen udsættes til endelig beslutning indtil sag vedr. retningslinjer for boliganvisning er besluttet på først kommende udvalgsmøde.

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

 • 6
  Ny dato for mødet i december
  Sagsid.: 15/1747

  ANBEFALING:

  At udvalget vælger en af de forslåede datoer, da mødet flyttes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. december 2015 flyttes på grund af folkeafstemning om EU forbehold udskrevet samme dag.


  Følgende to datoer foreslås:

  1. Mandag den 30. november 2015 kl. 18:00.
  2. Onsdag den 9. december 2015 kl. 17:00.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Mandag den 30. november 2015 kl. 18:00 blev godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

 • 7
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet i sept.
  Sagsid.: 15/1054

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at status på flygtningeområdet tages til efterretning. 

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 3. september 2015.

  Økonomiudvalget den 10. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Til efterretning

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Jens Passarge (V) spurgte til rehabilitering.

  Jens Passarge (V) spurgte til tilsyn ift. det forpligtende samarbejde.

  Forvaltningen orienterede om KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 12.-13. maj 2016, som bliver afholdt i Aalborg.