Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 29. september 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.
 • 1
  Implementering af politik for aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 15/1088

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget foretager en indledende drøftelse af status på området inden for udvalgets fagområde, samt drøfter mulige initiativer for øget medborgerskab.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2015 en ny politik for aktivt medborgerskab. Det blev endvidere besluttet, at der skulle igangsættes en videre proces, herunder en udarbejdelse af handleplaner på de enkelte områder.

  Forud for udarbejdelsen af handleplaner vil det være hensigtsmæssigt at få et billede af frivilligheden i Dragør. Der eksisterer ikke noget samlet overblik over frivillige aktiviteter i Dragør, og især når det drejer sig om de ikke-organiserede aktiviteter, er det svært at danne sig et overblik. Dragør Kommune har allerede ansøgt om støtte til en kortlægning på ældreområdet i regi af konsulentvirksomheden Marselisborg. I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner på de enkelte fagområder vil det være af afgørende betydning at kende til de relevante personer og aktiviteter på området.

  På samme vis er der en begrænset kontakt mellem Dragør Kommune og de ikke-organiserede frivillige. Det kan være svært at gennemskue, hvad Dragør Kommune kan bidrage med som samarbejdspartner, og det kan udefra være vanskeligt at gennemskue, hvilke medarbejdere der er de relevante partnere. For den nye borger i Dragør kan det endvidere være svært at overskue, hvor man skal henvende sig for at involvere sig frivilligt i lokalsamfundet. Andre kommuner har med held brugt et overblik og en simpel indgang til kommunen til at lette dette, blandt andet via hjemmesider og sociale medier.

  Forvaltningen igangsætter således en screening af frivillige aktiviteter i Dragør Kommune. På baggrund af screeningen samt udvalgets indledende drøftelse fremlægges udkast til handleplan for styrket medborgerskab inden for udvalgets fagområde i 1. kvartal 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2015.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

  Sagen drøftet.

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker et overblik over, hvilke frivillige organisationer, der findes i Dragør.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2015

  Sagen blev drøftet.

  BEPU lægger vægt på at forvaltningen har en god dialog med borgere og foreninger, med henblik på at sikre et smidigt samarbejde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2015

  Sagen blev drøftet.

  BFKU ønsker overblik over, hvilke frivillige organisationer, der findes i Dragør, til brug for videre drøftelse af aktivt medborgerskab.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Sagen drøftet. ØU ønsker en screening af nuværende frivillige aktiviteter på ØU’s område.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 2
  Godkendelse af dagsorden for dialogmøde med Enggården
  Sagsid.: 15/1852

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at dagsordenen til dialogmødet med Enggården godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dialogmøde med Enggården følger af udvalgets årshjul. Dialogmødet afholdes i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets møde i november.

  Udvalget kan drøfte om mødet ønskes afholdt på Enggården, med henblik på besigtigelse af de fysiske rammer efter ombygning.

  Forslag til dialogmøde med Enggården den 5.november 2015.

  1.

  Præsentation af centerleder Mai P. Kirkegaard.

  2.

  Status på Enggården, herunder

  a. Arbejdet med kvalitetsudvikling.

  b. Madservice.

  c. De fysiske rammer efter ombygning.

  d. Dialog med brugerne.

  3.

  Eventuelt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

  Udvalget godkendte yderligere punkter til dagsordenen:

  - Hverdagens aktivitetsniveau for borgerne.

  - Bruger og personaleundersøgelse.

  Herefter blev den samlede dagsorden godkendt.

  SSU mødet i november afholdes sammen med dialogmødet på Enggården.

 • 3
  Samarbejdsaftale med Ældrerådet - foreløbig drøftelse
  Sagsid.: 15/1856

  ANBEFALING:

  Det anbefales,

  • at udvalget drøfter udkastet til samarbejdsaftale.

  • at udkast med eventuelle bemærkninger indgår i den videre dialog med Ældrerådet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, ”at der snarest indgås aftale med Dragør Kommunes Ældreråd samt Dragør Kommunes handikapråd om, hvordan og i hvilket omfang disse råd skal høres / inddrages i de løbende beslutningsprocesser mv. Resultatet af de førte drøftelser forelægges kommunalbestyrelsen.”

  Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet drøftede på dialogmødet den 3. september 2015 ønskerne til en samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen.

  Forvaltningen har søgt inspiration i forskellige kommuners samarbejdsaftaler og udarbejdet vedhæftede udkast til en samarbejdsaftale med Ældrerådet til en foreløbig drøftelse i udvalget.

  Ældrerådet holder møde den 8. oktober 2015, hvor udvalgets drøftelser og eventuelle udkast kan forelægges Ældrerådet til videre drøftelse og udarbejdelse af samarbejdsaftalen.

  Social- og Sundhedsudvalget kan efterfølgende på mødet i november godkende en samarbejdsaftale. Et udkast til samarbejdsaftale med Handicaprådet vil efterfølgende blive udarbejdet.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til aftale behandles på møde i Ældrerådet den 8. oktober 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

  Ad 1. Punktet blev drøftet.

  Ad 2. Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Inspirationstur for udvalget
  Sagsid.: 15/1879

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at udvalget drøfter, om der er ønsker om en fælles inspirationstur for udvalget i 2016, og hvad det i givet fald skal handle om.

  SAGSFREMSTILLING:

  Alle fagudvalg har mulighed for at planlægge en inspirationstur i løbet af året, hvor udvalget deltager i fællesskab. Det kan være deltagelse på en konference, et besøg i en anden kommune eller hos en interesseorganisation.

  KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 12.-13. maj 2016, bliver afholdt i Aalborg. Hvis udvalget ønsker en fælles inspirationstur, er det en mulighed at deltage her. Programmet er målrettet kommunalpolitikere og emnerne svarer til udvalgets område. Desuden deltagerorganisationer, foreninger, ministerier m.v. på social- og sundhedsområdet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

  Sagen drøftet.

  Det blev besluttet, at forvaltningen vender tilbage med konkret forslag til besøg i en anden kommune.

 • 5
  Forslag fra O
  Sagsid.: 15/1851

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Drejer (O) har i en mail af den 4. september 2015 anmodet om at følgende forslag sættes på SSU´s dagsorden.

  ”Bagatelgrænse for sagsbehandling ved små hjælpemidler.

  Da sagsbehandling tildeling af mindre hjælpemidler ofte er mere omkostningsfuldt end selve hjælpemidlet, foreslår jeg at hjælpemidler til priser under kr. 2.000,- administrativt uden behandling udleveres til borgeren.

  På samme måde som flere andre kommuner har vedtaget, herunder Tårnby Kommune.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

  Sagen drøftet.

  Forvaltningen fremkommer med en sag om den formelle beskrivelse af, hvordan Tårnbys procedure er samt viden om, hvad den nedre grænse bør være.

 • 6
  Meddelelse - Tilsynsrapport 2015 Plejehjemmet Enggården
  Sagsid.: 15/1853

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundhedsstyrelsen foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats overfor de svageste ældre på landets plejehjem. Embedslægens uanmeldte tilsyn på Enggården blev gennemført den august 2015.

  Tilsynets konklusion:

  ”Tilsynet har fundet mindre fejl, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientrisikoen.

  Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt.”

  Sundhedsstyrelsen har meddelt Enggården, at næste tilsyn vil være i 2017, hvis der modtages en fyldestgørende handleplan og en skriftlig oplysning om, at alle krav er opfyldt.

  Enggården har fremsendt en handleplan, der er godkendt af sundhedsstyrelsen.

  Rapporten er sendt til Ældrerådet til orientering.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der gennemføres ikke egentlig høring, da kommunen får rapporten til efterretning. Rapporten er dog sendt til Ældrerådet til orientering.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

  Udvalget minus Jens Passarge (V) tog sagen til efterretning.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet 29. sept.
  Sagsid.: 15/1054

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at status på flygtningeområdet tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  Til efterretning

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU 29.9.2015

  Forvaltningen orienterede om, at der vil komme et dialogmøde med Wiedergården.