Skip navigationen

Referat

Torsdag den 05. november 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (L)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Godkendelse af retningslinjer for boliganvisning i Dragør Kommune
  Sagsid.: 15/1727

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget træffer beslutning om, hvorvidt borgere skal bo i Dragør Kommune i mindst 12 eller 24 måneder, før de optages på ventelisten til boligsociale formål,

  2.

  at

  retningslinjer for boliganvisning i Dragør Kommune godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2015 blev sagen omhandlende ”Godkendelse af retningslinjer for boliganvisning i Dragør Kommune” behandlet, og følgende forslag fra C besluttet:

  ”Sagen forelægges på ny med forvaltningens vurdering af, om der kan ske lempelse i kriterierne og fordele/ulemper ved dette.”

  Siden sidste møde i Social- og Sundhedsudvalget skal administrationen præcisere, at Borger og Social har anvisningsret til 2 ventelister, hvoraf den ene er ventelisten til boligsociale formål, som er boliger kommunen får jf. fjerdedelsreglen, og som denne sag omhandler. Den anden vente-liste er til behovsboliger, der er specielt indrettet til ældre borgere. Der er ikke foretaget ændringer i kriterierne til behovsboliger.

  Derudover skal det oplyses, at ændringerne i retningslinjerne er foreta-get på baggrund af, at kommunen ikke længere har husvildeboliger.

  Som svar på spørgsmålet, om der kan ske lempelse i kriterierne kan administrationen liste følgende muligheder op:

  • En mulig lempelse af kriterierne kan være, at der ikke længere skal være krav om, at man skal være bosiddende i Dragør Kommune i mindst 12 måneder, før man optages på ventelisten.
  • En anden mulig lempelse kan være, at der ikke længere foretages økonomiske vurderinger af borgerens situation og muligheden for selv at anskaffe bolig.
  • En tredje mulig lempelse kan være, at der ikke længere foretages individuelle og konkrete vurderinger af den enkelte boligsøgendes behov.
  • En fjerde mulig lempelse kan være, at kommunen hjælper med en bolig, hvis der er tale om helt særlige omstændigheder. Kommunen anviser bolig efter en individuel vurdering af hver enkel henvendelse. Borgeren skrives på ventelisten, hvis kommunen vurderer, at borgeren har sociale problemer udover boligproblemet. Der skal være tale om betydelige og påtrængende vanskeligheder, som følge af en pludseligt opstået og uforudsigelig hændelse.

  Fordele

  Hvis der sker lempelser i kriterierne, vil det medføre, at alle boligsøgende i kommunen har lige adgang til boliger uanset anciennitet eller ind-komstforhold.

  Ulemper

  Administrationen vurderer, at lempelser i kriterierne vil medføre en for-øgelse af ventetiden til boligtilbud. Dette scenarie er sammenligneligt med kommunens tidligere kriterier for opskrivning. Tidligere skulle borgerne betale ventelistegebyr for opskrivning uden at være garanteret boliganvisning inden for kommende år. Det lavere antal boliger skyldes kommunalbestyrelsens beslutning om salg af kommunale ejendomme i 2010.

  Administrationens vurdering

  Som det fremgår af sagsfremstillingen, så vurderer administrationen, at der ikke skal ske lempelser i kriterierne. Det er ikke hensigtsmæssigt, at ventelisten til boligsociale formål bliver urimelig lang, og at borgerne får urealistiske forventninger om mulighed for boliganvisning inden for en overskuelig fremtid. Tidligere erfaringer viser, at da kriterierne var løse-re, varierede ventetiden for boliganvisning mellem 10-20 år.

  Derudover kan det oplyses, at administrationen får et stigende antal henvendelser fra borgere om opskrivning, og erfaringsmæssigt er der allerede mange borgere opskrevet.

  Det er således forvaltningens anbefaling, at udvalget tager stilling til et eventuelt højere krav til, hvor længe man skal have været bosiddende i Dragør Kommune, før man optages på ventelisten. Overvejelsen kunne være at tilgodese de borgere, som har boet i Dragør Kommune i længst tid.

  Forvaltningen anbefaler også, at de opdaterede kriterier for ventelisten til ”boligsociale formål”, også kaldt ”almene boliger efter fjerdedelsreglen” i retningslinjerne fra 2010, godkendes.

  Retningslinjer for boliganvisning i Dragør Kommune fra 2010 er vedlagt som bilag samt den reviderede udgave, som ønskes godkendt.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Ad. 1

  Udvalget godkendte 24 måneder.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra A+C+O:

  Indstilling godkendt med følgende ændringer:

  C gruppen foreslår, at anvisningsreglerne tilpasses, således

  • at pind 1 vedr. akut boligløse familier ændres, så begge forældre har mulighed for at få anvist bolig, selvom børnene kun kan have folkeregisteradresse et sted.

  Samt at endnu et kriterie tilføjes med

  • at kommunen hjælper med en bolig, hvis der er tale om helt særlige omstændigheder. Kommunen anviser bolig efter en individuel vurdering af hver enkel henvendelse. Borgeren skrives på ventelisten, hvis kommunen vurderer, at borgeren har sociale problemer udover boligproblemet. Der skal være tale om betydelige og påtrængende vanskeligheder, som følge af en pludseligt opstået og uforudsigelig hændelse.

  Ordningen evalueres efter 2 år.

  For stemte:

  5 (A+C+L+O+T)

  Imod stemte:

  2 (I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 2
  Drøftelse af anvendelse af almene boliger til flygtninge
  Sagsid.: 15/1728

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om et af nedenstående forslag til retningslinjer for anvendelse af almene boliger efter fjerdedelsreglen på flygtningeområdet:

  1.

  Almene boliger jf. ¼-reglen anvises som hovedregel til flygtninge. Boliger må max have en tomgangsperiode på 3 måneder. Såfremt boligen ikke er anvist inden for 3 måneder, tilbydes boligen til borgeren på ventelisten.

  2.

  Almene boliger jf. ¼-reglen anvises 50 % til flygtninge og 50 % til borgere på ventelisten. Tomgangsperioden må max være på 3 måneder.

  3.

  Almene boliger jf. ¼-reglen anvises som hovedregel til borgere på ventelisten. Såfremt der ikke er borgere på ventelisten, anvises boligerne til flygtninge.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social og Sundhedsudvalget den 4. september 2015 blev sa-gen omhandlende ”Drøftelse af anvendelse af almene boliger til flygtnin-ge” behandlet og følgende forslag fra C besluttet:

  ”Sagen udsættes til endelig beslutning indtil sag vedr. retningslinjer for boliganvisning er besluttet på først kommende udvalgsmøde.”

  Sagen er siden sidste møde i Social og Sundhedsudvalget opdateret med bl.a. status samt konsekvenser for anvisning som led af den nu vedtagne lovgivning om integrationsydelse. Forvaltningen har desuden i indstillingen skitseret tre forslag til principper for anvendelse.

  Baggrund

  I henhold til integrationsloven § 12 er kommunerne forpligtede til at an-vise flygtninge til permanente boliger hurtigst muligt efter modtagelsen. Hvis kommunen ikke råder over ledige boliger, anvises flygtninge til midlertidige boligplaceringer. Der er ikke fastsat noget krav om, hvor længe flygtninge kan være midlertidigt boligplaceret.

  Dragør Kommune råder over hver 4. ledige almene bolig til løsning af påtrængende boligsociale formål. Anvisning af en almen bolig efter fjer-dedelsreglen sker altid efter en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov og i forhold til andre boligsøgendes behov.

  På baggrund af en højere flygtningekvote i indeværende år, svarende til 38 personer, samt kommunens forpligtigelse til at anvise permanente boliger, har de almene boliger primært været afsat til flygtninge samt familiesammenføringer.

  Det kan oplyses, at sidst sagen blev forelagt, havde Dragør Kommune 8 borgere, der stod på ventelisten til almene boliger. Aktuelt har kommu-nen 10 borgere på ventelisten.

  Kommunen råder d.d. over én 3-værelseslejlighed, der har været ledig siden den 15. oktober 2015. Sidst havde kommunen 8 ledige boliger.

  Ved sidste SSU havde forvaltningen i løbet af 2015 i alt anvist 5 boliger til flygtninge/familiesammenførte og 2 til familier uden flygtningestatus.

  Aktuelt har forvaltningen i alt anvist 9 boliger til flygtnin-ge/familiesammenførte og 3 boliger til familier, der ikke har flygtninge-status.

  Kommunen tildeles primært 3 og 4 værelseslejligheder med husleje til omkring 9.000 - 12.000 kr. om måneden.

  Huslejen er for høj til, at kommunen kan anvise enlige flygtninge til denne kategori af boliger.

  Forvaltningen har været i dialog med Boligselskabet Danmark vedr. mu-ligheden for at anvise flere enlige flygtninge i de store lejligheder, såle-des at der kunne oprettes kollektive bofællesskaber. Dette har ikke væ-ret muligt grundet lejelovens krav om individuelle lejekontrakter.

  Økonomiske overvejelser

  Kommunen betaler husleje i løbet af tomgangsperioden. Staten refunde-rer dog 100 % lejeudgifter i de - korte - perioder, hvor en lejlighed, der er stillet til rådighed til udlejning til flygtninge, ikke er udlejet.

  Flygtninge i permanente boliger skal selv afholde alle boligudgifter med fradrag af evt. boligstøtte. Da indtægtsgrundlaget for de fleste flygtninge er integrationsydelse, er det en udfordring at anvise billige permanente boliger, især nu hvor de nye regler for integrationsydelse træder i kraft pr. 1. september 2015. De nye satser præsenteres senere i sagen.

  Boligplacering i permanente boliger er mindst udgiftstungt for kommu-nen, idet lejen skal afholdes af beboerne, uden mulighed for økonomisk bistand ud over den alm. boligstøtte.

  Flygtninge, som er midlertidigt boligplaceret, opkræves en egenbetaling; beløbet for 2015 pr. måned er kr. 2.122 for enlige, kr. 3.885 for par uden børn, kr. 4.239 for par med op til 3 børn og kr. 4.592 for par med flere end 3 børn. Kommunen afholder resten af boligudgifterne uden statsrefusion.

  Forvaltningen vurderer, at flygtningefamilier fremadrettet ikke kan anvi-ses til 4-værelseslejligheder, da huslejeniveauet for disse boliger er for høj til at en flygtningefamilie bestående af 2 voksne og 2 børn - på inte-grationsydelse - selv kan betale huslejeudgiften. Fremadrettet vil de an-vises til 3-værelseslejligheder.

  Forvaltningen vil i dette tilfælde udleje 4-værelsesboliger til Dragørbor-gere, der vurderes at kunne betale den husleje lejemålet koster.

  Integrationsydelse

  Af nedenstående tabel fremgår satserne for henholdsvis integrations-ydelse og kontanthjælp fordelt på forskellige målgrupper. Satserne

  angiver det månedlige beløb før skat.

  Der er ikke taget højde for det månedlige tillæg for bestået prøve i dansk 2, som er på kr. 1.500.

  Integrationsydelse

  Fuld kontanthjælp

  Hjemmeboende
  under 30 år uden børn

  2.562

  3.374

  Enlige uden børn

  5.945

  10.849

  Gifte/samboende uden børn

  11.890

  21.698

  Enlige med barn/børn

  11.888

  14.416

  Par med barn/børn

  16.638

  28.832

  Kilde: Beskæftigelsesministeriet

  LOVE/REGLER:

  Lov om almene boliger jf. § 59.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Ændringsforslag fra (T):

  Sagen udsættes.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra A+C:

  Ad. 2 godkendes med følgende tilføjelse: Boliger kan tildeles flygtninge, såfremt der ikke er borgere på ventelisten.

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (I)

  Med vedtagelsen af punkt 2 reduceres herboendes mulighed for at få bolig med 50 procent, hvilket jeg ikke finder rimeligt.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

 • 3
  Opstilling af en fællespavillon ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 15/2290

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der godkendes opstilling af en fællespavillon ved Hollænder-hallen.

  2.

  at

  der bevilges og frigives kr. 500.000 til opstilling af fællespavillon.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2015, at behandling af muligheden for opstilling af en fællespavillon, ved de nye boligpavilloner ved Hollænderhallen, blev sendt tilbage til genbehandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  Dispensation til fællespavillon jf. planlovens § 19 behandles særskilt i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  Beslutning vedr. opstilling af fællespavillon samt frigivelse behandles i Social- og Sundhedsudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget.

  Der foreligger nu konkret forslag til en fællespavillon, placeret og indrettet som vist på bilag 1 og 2.

  Baggrund

  Der er ønske om oprettelse af en fællespavillon, således at de 25 flygtninge, der løbende boligplaceres i pavillonerne ved Hollænderhallen, har mulighed for at benytte sig af fælles faciliteter samt deltage i fælles aktiviteter.

  Ønske om oprettelse af en fællespavillon begrundes således:

  Praktiske årsager

  • Det skaber adgang til fælles køkkenfaciliteter, da flygtninge har begrænset mulighed for madlavning i pavillonerne.
  • Der er behov for et vaskeri, således at der er mulighed for at vaske/tørre tøj. Især når der ikke er noget møntvaskeri i Dragør Kommune.

  Sociale årsager

  • Etablering af fælles pavillon vil muliggøre, at flygtninge kan mødes og spise sammen, møde sprogfæller og danne netværk.
  • Fælles arealer vil ligeledes også kunne anvendes til møder med kontaktpersoner m.v., da egne pavilloner kan opleves for små.
  • Fordelen ved fælles arealer er også, at man kan gå til/fra i for-hold til fælles aktiviteter.


  Der er modtaget forslag på anlægsudgifterne ved etablering af den på bilag 2 beskrevne fællespavillon. Beløbet udgør kr. 500.000, som engangsbeløb, og lejeudgiften udgør kr. 13.100 pr. måned.

  Beløbet på kr. 500.000 indeholder:

  • Levering og montage kr. 125.000,-
  • Indretning af køkken m.m. kr. 167.500,-
  • Hårde hvidevarer (cirka) kr. 100.000,-
  • Demontage kr. 105.000,-

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet udgør kr. 500.000, som engangsbeløb, og lejeudgiften udgør kr. 13.100 pr. måned.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

  Økonomiudvalget den 19. november 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Ad. 1+2

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Peter Læssøe(T) hævede herefter sagen til KB.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Ad 1-2

  For stemte: 7 (A+L+T)

  Imod stemte: 8 (C+I+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra C og V:

  At forvaltningen bemyndiges til at anvende det gamle bademesterrum ved Svømmehallen til evt. fællesrum. Evt. udgifter skal holdes inden for rammen

  For stemte: 8 (C+I+O+V)

  Imod stemte: 1 (L)

  Undlod at stemme: 6 (A + T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Forslag til dagsorden: Dialogmøde med Wiedergården
  Sagsid.: 15/2247

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget godkender dagsorden til dialogmødet med Wiedergården

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvor mødet skal afholdes

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 29. september 2015 at afholde et dialogmøde med Wiedergården.

  Dialogmødet afholdes i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets møde i januar 2016. En præcis dato for mødet vil foreligge, når mødeplanen for 2016 er godkendt i udvalget.

  Udvalget kan drøfte om mødet ønskes afholdt på Wiedergården, med henblik på besigtigelse af de fysiske rammer.

  Forslag til dialogmøde med Wiedergården, januar 2016:

  1. Præsentation af centerleder Bettina Berg

  2. Status på

  a. Arbejdet med udviklingsplanen

  b. Budgetaftale 2015-2018

  Herunder reduktion i kommunal medfinansiering ved indlæggelser

  c. De fysiske rammer

  d. Dialog med brugerne

  e. Forebyggelse og forløbsprogrammer

  f. Aktivitetshuset

  3. Eventuelt

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Ad. 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Peter Læssøe (T) foreslog, at mødet afholdes på Wiedergården.

  For stemte:

  4 (L+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (A+C+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

 • 5
  Forslag til tids- og procesplan for udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik
  Sagsid.: 15/2248

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller at, Social- og Sundhedsudvalget godkender tids- og procesplanen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget har den 3. april 2014 godkendt en tids- og procesplan for udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik. Tids- og procesplanen er efterfølgende godkendt i Kommunalbestyrelsen på et møde den 24. april 2014.

  Den vedtagne tids- og procesplan er dog ikke blevet fulgt, da der i samme periode, som sundhedspolitikken skulle revideres, har været udskiftning i forvaltningens ledelse.

  Den senest godkendte sundhedspolitik er vedtaget i 2007 og beskriver den overordnede ramme for kommunens indsats på sundhedsområdet.

  Dragør Kommune har siden 2007 vedtaget flere planstrategier og politikker, herunder Politik for aktivt medborgerskab, som betyder, at en sundhedspolitik i 2015-2016 og nogle år frem vil kunne have en anden retning end den eksisterende. Den demografiske udvikling og nye generationer af borgere, de seneste 10 år og de kommende 5-10 år, kan også betyde, at der er behov for et ændret fokus i sundhedspolitikken.

  Med afsæt i disse forandringer foreslår forvaltningen, at formuleringen af en ny sundhedspolitik sker gennem en bred borgerdeltagelse.

  Borgerinvolveringen finder sted ved to borgermøder:

  • ét borgermøde på Wiedergården
  • ét borgermøde på en af skolerne i Dragør Kommune, i Hollænderhallen eller på havnen

  Afsættet for hvert af borgermøderne er to spørgsmål:

  • Hvilket liv ønsker borgere og politikere i Dragør Kommune?
  • Hvad ved vi om Dragør Kommunes borgere fra bl.a. sundhedsprofilen?

  Borgermøderne har til hensigt at sikre en så bred involvering som muligt under hensyn til aldersgrupper og borgerinteresser.

  Som led i udvalgets forberedelse af borgermøderne, fremlægger forvaltningen i december i en sag med eksempler på sundhedspolitikker andre steder og en kort gennemgang af indholdet i KLs nye sundhedsudspil.

  Forslag til ny sundhedspolitik

  Med afsæt i de to borgermøder udarbejder forvaltningen et første udkast til en ny sundhedspolitik.

  Udkastet sendes i politisk udvalgsbehandling og efterfølgende i høring. Når sundhedspolitikken er endelig godkendt i Kommunabestyrelsen, vil der blive udarbejdet handleplaner, der beskriver, hvordan Sundhedspolitikken udmøntes i praksis.

  Forslag til tids- og procesplan

  Tidspunkt/periode

  Proces/handling

  Januar 2016

  Første borgermøde afholdes

  Februar 2016

  Andet borgermøde afholdes

  Marts 2016

  Første udkast til sundhedspolitikken til politisk behandling

  Marts/april 2016

  Høring af sundhedspolitikken

  April 2016

  Politisk godkendelse af sundhedspolitikken

  April/september 2016

  Handleplaner udarbejdes

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til sundhedspolitik vil blive sendt i høring, bl.a. i Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planstrategi og Politik for aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Godkendt.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 6
  Mødeplan 2016
  Sagsid.: 15/2023

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at mødeplanen for 2016 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2016. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde. Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for Kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 21. juni er en tirsdag.

  Mødet den 6. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden Kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Budgethøringsmøder:

  Der er som i 2015 indlagt 2 budgethøringsmøder. Datoerne for disse er den 19. april og den 23. august 2016. Høringsmøderne er for borgere og foreninger. Disse møder afhænger dog af økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproces 2016, hvilket forventes behandlet i december 2015.

  Miniseminarer:

  Det kan konstateres, at der jævnligt opstår behov for en grundigere drøftelser af større emner som eksempelvis planstrategi.

  Det har vist sig vanskeligt at placere disse møder i kalenderen med kort varsel. Derfor foreslås det, at der i 2016-kalenderen reserveres tid til 3 miniseminarer fra kl. 17-20. Hvis der ikke bliver behov for miniseminarerne, så aflyses de.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 12. april og den 14. juni er en tirsdag.

  Mødet den 29. september vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Dog ligger der møder på mandage den 11. januar, 9. maj og 3. oktober 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Budgetseminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 18. marts og den 29. august 2016. Dette afhænger dog af beslutning i Økonomiudvalget om budgetproces 2016.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 10. marts og fredag den 11. marts 2016.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og unge Topmøde tirsdag den 19. januar og onsdag den 20. januar 2016.

  Social- og Sundheds politisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundheds politisk Forum torsdag den 12. maj og fredag den 13. maj 2016.

  Plan og Tekniks politisk Forum:

  KL afholder Plan og Tekniks politisk Forum torsdag den 14. april og fredag den 15. april 2016.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. januar og fredag den 15. januar 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015

  Økonomiudvalget den 19. november 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Ole Svendsen (A) forslår at møderne henlægges til kl. 8.00.

  For stemte:

  2 (Ole Svendsen (A) + C)

  Imod stemte:

  4 (O+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Allan Holst (A))

  Faldet

  Annette Nyvang (T) forslår at møderne henlægges til kl. 17.00

  For stemte:

  3 (O+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Helle Barth (V) forslår at møderne forbliver som nu.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (O+T)

  Godkendt.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Anbefales over KB for så vidt angår egne møder

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Bilag

 • 7
  Forslag fra L - Informationsmøde med Venligboerne
  Sagsid.: 15/2213

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Svend Mathiasen (L) har i en mail af den 10. oktober 2015 anmodet om, at følgende forslag sættes på SSU’s dagsorden.

  ”På vegne af Amager Listen skal jeg hermed fremsætte forslag til behandling på SSU-mødet den 5. november 2015 om, at repræsentanter fra foreningen "Venligboerne i Dragør" inviteres til orienterings-/dialogmøde forud for udvalgets følgende møde den 3. december 2015, angående status for den aktuelle/praktiske flygtningesituation i Dragør.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Godkendt, at venligboerne inviteres til først mulige møde.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

 • 8
  Forslag fra O - veteranpolitik
  Sagsid.: 15/2276

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har den 23. oktober 2015, anmodet om at få følgende forslag på dagsordenen:

  ”Liste O foreslår at Dragør Kommune indfører en veteranpolitik.

  Forvaltningen bedes på næste møde, fremlægge relevante kommuners politik, som en idébaggrund.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (I+L+T+V)

  Forslaget, jf. sagsfremstillingen blev godkendt.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

 • 9
  Forslag fra ACOV - Råderumsskema SSU-01
  Sagsid.: 15/2277

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af den 14. oktober 2015, på vegne af ACOV, anmodet om at følgende forslag sættes på SSU’s dagsorden:

  ”ACOV foreslår, at udvalget drøfter og tager stilling til det i budgetmappen råderumsskema SSU-o1 vedr. begrænsning af beboeres adgang til daghjemmet på Enggården drøftes.

  Motivation:

  Ved budgetvedtagelsen valgte ACOV i budgetforliget ikke at tage stilling til dette råderumsskema. Baggrunden var, at forligspartierne var af den opfattelse, at konsekvensen ved en eventuel beslutning af skemaet bør gennemgå ordinær udvalgsbehandling.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Ændringsforslag fra A+C:

  A+C foreslår, at

  1) forvaltningen melder tilbage vedr. konsekvenserne ved at nedlægge pladserne,

  2) forvaltningen foreslår anden anvendelse af midlerne inden for området.

  Godkendt.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet i nov.
  Sagsid.: 15/1054

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det be-sluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

  Økonomiudvalget den 19. november 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Til efterretning

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet
  Sagsid.: 15/2245

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i SSU den 29. september 2015 blev sagen om ’Bagatelgrænse for sagsbehandling af små hjælpemidler’ drøftet.

  I denne drøftelse blev også sagsbehandlingsfrister i forbindelse med afgørelse om tildeling af hjælpemidler berørt.

  Det er vigtigt at skelne mellem (maksimale) sagsbehandlingsfrister og (aktuelle) sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingsfrister er et udtryk for de svartider en borger kan forvente inden vedkommende får svar på kommunens afgørelse efter ansøgning om tildeling af et hjælpemiddel. Svartider er et udtryk for de aktuelle svartider, borgerne har oplevet i en given periode.

  Dragør og Tårnby Kommuner har forpligtende samarbejde om sagsbehandling af hjælpemiddelsager. Den gældende delaftale 1.a. på hjælpemiddelområdet er trådt i kraft 1.1.2011 efter politisk godkendelse i Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse den 23. september 2010.

  I henhold til delaftalen følger sagsbehandlingen Tårnby Kommunes praksis. Under punkt 4 i delaftalen om Serviceniveau er det bestemt, at Dragør kommune har samme serviceniveau for sagsbehandlingsfrister som Tårnby Kommune. Uddrag fra delaftale 1.a hjælpemidler, side 5:

  ’Serviceniveauet følger det af Tårnby Kommune fastsatte serviceniveau på området for hjælpemidler’.

  Svarfrister og svartider på hjælpemiddelområdet

  På Tårnby Kommunes hjemmeside er de fastlagte sagsbehandlingsfristertider (vedtagne frister) på Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens område tilgængelig (se bilag 1). Den overordnede målsætning er, at Tårnby Kommune behandler ansøgninger så hurtigt som muligt, og at mindst 95 % af ansøgningerne har været behandlet inden for den fastsatte tidsfrist.

  Dragør Kommune gør opmærksom på, at sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside er opdateret og i overensstemmelse med sagsbehandlingsfristerne oplyst på Tårnby Kommunes hjemmeside.

  Dragør Kommunes forvaltning har fra Tårnby Kommune modtaget den seneste opgørelse af sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet generelt.

  Opgørelserne omfatter samtlige borgere, der har ansøgt Tårnby Kommune om tildeling af hjælpemiddel, i perioden fra 25. april 2013 til 24. april 2014. Se bilag 2 tabel 1.

  For hjælpemidler i hver af de 5 overordnede kategorier, fremgår Kommunalbestyrelsens mål for sagsbehandlingsfristen. Derudover er der vist den kortest og længst registrerede behandlingstid samt den gennemsnitlige behandlingstid.

  Det fremgår ikke, hvor mange sager, der er tale om. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger for alle fem kategorier inden for den fastsatte frist. Og der er eksempler på, at den korteste sagsbehandlingstid i alle kategorier er væsentlig kortere end fristen. Ansøgere med et akut behov behandles først.

  Derudover har Tårnby Kommune også udarbejdet en oversigt over sagsbehandlingstider specifikt for ortopædiske hjælpemidler, ansøgt af borgere i Dragør Kommune i perioden 1. januar - 30. juni 2015. Den gennemsnitslige behandlingstid ligger mellem 1 og 3 uger for ortopædiske hjælpemidler med en sagsbehandlingsfrist på 8 uger. (bilag 2, tabel 2).

  Tårnby Kommune udarbejder ikke løbende opgørelser over sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet, men bemærker overfor Dragør kommune, at opgørelsen for perioden 2013/2014 også afspejler de aktuelle svartider i 2015, og at sagsbehandlingstiden for kropsbårne hjælpemidler er kortere, sammenlignet med opgørelsen for perioden 2013 til 2014.

  Dragør Kommune har indledt en dialog med Tårnby Kommune om muligheden for, i en fast kadence (f.eks. årligt), at få udarbejdet en oversigt over de faktiske sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet for Dragør Kommunes borgere.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven §§ 1 og 3, Aftale om forpligtende Samarbejde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes til Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Samarbejde med Ældrerådet
  Sagsid.: 15/2249

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, ”at der snarest indgås aftale med Dragør Kommunes Ældreråd samt Dragør Kommunes Handicapråd om, hvordan og i hvilket omfang disse råd skal høres / inddrages i de løbende beslutningsprocesser mv. Resultatet af de førte drøftelser forelægges kommunalbestyrelsen.”

  Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet drøftede på dialogmødet den 3. september 2015 ønskerne til en samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen. Et første udkast til samarbejdsaftalen blev drøftet og godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.

  Ældrerådet afholdte møde den 8. oktober 2015, hvor Ældrerådet afviser udkastet til samarbejdsaftalen. Ældrerådet opfatter udkastet som en indskrænkning af Ældrerådets rettigheder f.eks. høringsretten, men ønsker et konstruktivt samarbejde. Ældrerådet ønsker at blive hørt i alt, der vedrører borgere over 60 år, som det fremgår af lovgivningen.

  Forvaltningen øger opmærksomheden på, at sikre at alt, der vedrører borgere over 60 år, sendes til høring i Ældrerådet. Det er aftalt med Ældrerådet, at indsatsen for at sikre Ældrerådets høringsmuligheder, evalueres efter et halvt år.

  Forvaltningen vil fortsat arbejde på at finde en form, som tilgodeser Ældrerådets rettigheder, men samtidig sikrer en smidig sagsgang og at sager som kræver hurtig afgørelse ikke udsættes unødigt.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33. I følge lovgivningen skal alt, der vedrører borgere over 60 år sendes i høring hos Ældrerådet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes til Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  Bilag

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 5. november 2015

  Peter Læssøe (T) spurgte til:

  Parkeringen ved Wiedergården.

  Nyt køkken på Wiedergården.

  Kommunens husleje på Wiedergården.