Skip navigationen

Referat

Mandag den 11. januar 2016 kl. 17:00

Mødested: Wiedergården
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (L)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Venligboerne
  Sagsid.: 16/12

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015 blev det besluttet, at repræsentanter fra frivilligforeningen ”Venligboerne” inviteres til første mulige dialogmøde mhp. at drøfte status på flygtningeområdet i Dragør.

  Dagsorden:

  1. Præsentation v/ borger og socialchef Sara Claces
  2. Status v/ flygtningekonsulenten Rikke Munk
  3. Status v/ Venligboernes formand Bettina Fellov
  4. Samarbejde ml. Venligboerne og forvaltningen 
  5. Venligboernes aktuelle/kommende projekter
  6. Eventuelt

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2015

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Præsentation og status blev drøftet og taget til efterretning.

 • 2
  Dialogmøde med Wiedergården
  Sagsid.: 15/2247

  SAGSFREMSTILLING:

  Dagsorden til dialogmøde med Wiedergården:

  1. Præsentation af centerleder Bettina Berg

  2. Status på

  a. Arbejdet med udviklingsplanen

  b. Budgetaftale 2016-2019

  c. De fysiske rammer

  d. Dialog med brugerne

  e. Forebyggelse og forløbsprogrammer

  f. Aktivitetshuset

  3. Eventuelt

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Præsentation og status blev drøftet og taget til efterretning.

 • 3
  Udviklingsplan for hjemmeplejen
  Sagsid.: 15/2668

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de strategiske udviklingspunkter, hjemmeplejen arbejder efter i perioden 2016-2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udviklingsplan for hjemmeplejen 2015-2016, blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2015 (se bilag 1).

  Her gives en kort status på udviklingsplanens punkter og et overblik over de fokuspunkter og konkrete målsætninger, hjemmeplejen arbejder efter i 2016.

  Status på udviklingsplanens punkter

  Ad punkt 1. Kortlægning og screening af borgere

  Status: Alle borgere er gennemgået.

  Ad punkt 2. Faglig kvalitet - opgavens kobling til medarbejderens kompetencer

  Ad punkt 2.a Fordeling mellem sosu-hjælpere og sosu-assistenter

  Ad punkt 2.b Målrettet rekrutteringsindsats

  Status: Fortsættes med følgende bemærkning: Henover sommeren og efteråret 2015, er det af flere omgange forsøgt at rekruttere social og sundhedsassistenter til hjemmeplejen. Processen har vist, at det er muligt at tiltrække langt flere fagligt dygtige og kompetente hjælpere til kommunen, men at de faglige dygtige assistenter ikke ønsker at arbejde med for mange plejeopgaver og derfor heller ikke ønsker ansættelse i Dragør Kommunes hjemmepleje, såfremt de skal varetage for mange plejeopgaver.

  Ad punkt 3. Styrke sygeplejefaglige og rehabiliteringsfaglige ressourcer

  Status: En fortsat styrkelse af sygeplejen, herunder brugen af kontaktsygeplejerske hos borgere med komplekse forløb, kombineret med et fast hjælperteam, vurderes at skabe det bedste og mest langtidsholdbare fundament for plejen af de borgere i Dragør Kommune, der modtager hjemmehjælp.

  Ad punkt 4. Styrket ledelse

  Status: Fortsættes med følgende bemærkning: Centerleder for Wiedergården er ansat pr. 1. august 2015.

  Ad punkt 5. Styrket kommunalt tilsyn

  Status: Er iværksat, første tilsyn er gennemført i december måned 2015.

  Ad punkt 6. Prioritering af ressourcer

  Status: Fortsættes med følgende bemærkning: Budget 2016 er reduceret med 118.000 kr. målrettet forebyggende hjemmebesøg.

  Ad punkt 7. Mobil IT-løsning

  Status: Gennemføres ultimo 2016.

  Fokuspunkter og konkrete målsætninger i hjemmeplejen 2016-2019

  Fokuspunkter i de kommende år er fortsat organisatorisk udvikling og kvalitet i levering af kerneydelsen.

  Organisatorisk udvikling

  • Professionalisering af ledelsen generelt i hjemmeplejen - sikre at de rigtige ting sker.
  • Styrke støttefunktioner, herunder planlægning og projektledelse – sikre at tingene sker rigtigt.
  • Sygeplejen styrkes, med fokus på koordinering, udvikling og velfungerende tovholderfunktion.
  • Teamstrukturen styrkes, herunder teamet omkring den enkelte borger, der sikrer sammenhæng i indsatsen, og at borgeren i højere grad oplever, at møde et fast team af medarbejdere, der leverer den visiterede indsats.
  • Rekruttering af de rette personlige og faglige kompetencer på de forskellige niveauer.

  Kvalitet i levering af kerneydelsen

  • Alle borgere skal have tilknyttet en eller flere kontaktpersoner
  • Alle medarbejderne er uddannet i og forstår, hvad det indebærer at være kontaktperson.
  • Brug af eksterne vikarer finder kun sted i ganske særlige tilfælde
  • Sygefraværet på centret er nedbragt til et niveau omkring 5 pct.
  • Der er indfaset rullende vagtplaner med en normtid hen over 12 uger med henblik på effektiv og entydig udnyttelse af ressourcer.
  • Planlægning af ruter tager mest mulig hensyn til borgernes individuelle behov, samt er en del af en effektiv drift med så lidt uudnyttet tid som muligt.
  • Alle borgere har en fuldt opdateret plejeplan med mål og delmål, der tager udgangspunkt i visitationens vurdering.
  • Der er indført effektive arbejdsgange for samarbejdet med visitationen.
  • Håndholdte enheder er indfaset for alle medarbejdere i hjemmeplejen. Medarbejderne deltager aktivt i den lovpligtige dokumentation i borgernes sag.
  • Sygeplejersker og terapeuter bidrager på hver deres måde synligt med resultater til udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

  Ledelsesinformation til understøttelse af udviklingen

  I 2016 vil der, bl.a. i dialog med hjemmeplejen, blive udviklet relevant ledelsesinformation, der har til hensigt at bidrage med viden, der kan danne afsæt for en kvalificeret drøftelse og udvikling af bl.a. hjemmeplejens indsatser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Ændringsforslag fra Peter Læssøe (T):

  T-gruppen foreslår, at forvaltningen gennemfører punkt 1 i planen (”kortlægning og screening af borgerne”) med henblik på at opnå en konkret viden om status for kvaliteten af hjemmeplejen. På denne baggrund udarbejdes en udviklingsplan for hjemmeplejen – herunder forslag til investeringer, finansiering og relevant ledelsesinformation.

  For stemte:

  4 (I+L+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (A+C+O)

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Finansloven 2016 - værdighedspolitik
  Sagsid.: 15/2699

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til proces for udarbejdelse af den lovpligtige værdighedspolitik.

  SAGSFREMSTILLING:

  I finanslovsaftalen for 2016 er ’En værdig ældrepleje’ sat på dagsordenen. Kommunerne skal formulere en værdighedspolitik, der beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet (se bilag 1).

  Til at understøtte implementeringen af værdighedspolitikken er der på finansloven afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016. Dragør Kommunes andel er ca. 3 mio. kr. og ligger udover de vedtagne budgetter for 2016.

  Pengene kan bl.a. bruges til personale (varme hænder) og til kompetenceudvikling med fokus på at understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen mv. Dette skal ske ud fra en vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt.

  Finanslovens krav til indhold og involvering

  Værdighedspolitikken skal forholde sig til en række konkrete områder i relation til en værdig ældrepleje, herunder bl.a. livskvalitet, selvbestemmelse, mad og ernæring.

  Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for de ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i Dragør Kommune. I udarbejdelsen af politikken skal kommunalbestyrelsen sikre, at eksempelvis ældrerådet, eventuelle øvrige relevante parter, pårørende samt medarbejdere inddrages.

  Finanslovens betingelser for tildeling af midler

  Betingelserne for at få tilført midlerne, er at værdighedspolitikken er godkendt af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort på Dragør Kommunes hjemmeside i løbet af første halvår 2016.

  Kommunalbestyrelsen skal herefter vedtage en ny værdighedspolitik i det første år af hver valgperiode, gældende for en periode på fire år.

  Kommunen skal i forbindelse med offentliggørelsen af værdighedspolitikken i 2016 redegøre for, hvordan der arbejdes med værdighedspolitikken, og hvordan de ekstra midler forudsættes anvendt i 2016 til at understøtte arbejdet ift. livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed, mad og ernæring samt en værdig død.

  Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Dragør Kommune skal for hvert år (med revisorpåtegnet regnskab) redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

  Dragør Kommunes Værdighedspolitik

  Dansk Sygepleje Råd, FOA og Ældre Sagen har, med inspiration fra Sverige og Norge, udvalgt 10 elementer, der anbefales at indgå i en værdig ældrepleje (se bilag 2):

  1. En bolig der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab
  2. Mulighed for at komme ud
  3. Mulighed for at være velsoigneret og klædt som man ønsker
  4. Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise
  5. Lindrende behandling og en værdig død
  6. Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det
  7. Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og behandling
  8. Mulighed for at bevare egen døgnrytme
  9. Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre
  10. Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling

  Anbefalingerne skal sikre, at ældre i Danmark fortsat kan leve et me­ningsfuldt liv og bevare selvbestemmelsen, selv om man er blevet afhængig af hjælp fra andre.

  Administrationen foreslår en værdighedspolitik i Dragør Kommune, der læner sig op af de 10 anbefalede elementer, under hensyn til de gældende økonomiske rammer og serviceniveauer. Indholdet i de 10 elementer har samlet set tråde til indholdet i den kommende planstrategi og politikken for aktivt medborgerskab og vil indgå som præmisser i drøftelserne om de etiske overvejelser og principper for brug af velfærdsteknologi i Dragør Kommune.

  De 10 anbefalede elementer bidrager til en konstruktiv ramme for de mange initiativer og positive tiltag, der er behov for i kommunen og i ældreplejen – herunder særligt udviklingsplanen for hjemmeplejen.

  Fremadrettet proces

  Der afholdes et borgermøde i starten af februar måned 2016, med henblik på en dialog om værdighed i ældreplejen. Anbefalingerne fra mødet vil indgå i arbejdet med Dragør Kommunes værdighedspolitik.

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges et udkast til værdighedspolitik, til behandling på mødet den 3. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen forelægges værdighedspolitikken til behandling på mødet den 31. marts 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommunes tilføres ca. 3 mio. kr., som ligger udover de vedtagne budgetter for 2016.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Der er snitflader til politik om aktivt medborgerskab og sundhedspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):

  Program og indhold for borgermødet forelægges og godkendes af udvalget på næste møde.

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Veteranpolitik
  Sagsid.: 15/2698

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller at, Dragør Kommune ikke udarbejder en egentlig veteranpolitik, da de kommunale indsatsområder i en veteranpolitik varetages i det forpligtende samarbejde af Tårnby Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2015, besluttede udvalget, at udvalget ønskede en sag om veteranpolitik til politisk behandling.

  I 2010 formulerede den daværende regering en veteranpolitik under overskriften ’Anerkendelse og støtte’. Regeringen ønskede at sætte rammerne for, hvordan samfundet bedst anerkender og om nødvendigt støtter veteranerne og deres pårørende, både før, under og efter en udsendelse.

  Veteranpolitikken fra 2010 anvender følgende definition af en veteran: ’Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.’

  Kommunale tilbud til veteraner og deres pårørende

  Nogle af veteranerne kommer tilbage fra internationale operationer har post traumatisk stres syndrom, fysiske mén og handicaps og kan have behov for støtte som følge heraf. Der kan ses et øget behov for jobstøtte, boligstøtte, støtte til at få hjælpemidler, samt støtte til familierne, ægtefæller og børn.

  Forsvarets Veterancenter har oplyst, at Dragør Kommune har registreret 65 veteraner, der har været udsendt af Forsvaret.

  Veterancenterets Videncenter har desuden undersøgt psykiske efterreaktioner samt potentielle sårbarhedsfaktorer blandt udvalgte soldater. Resultater viser, at langt størstedelen af veteraner (ca. 78 %) ikke udviser symptomer på post-traumatisk stress på noget tidspunkt fra før og indtil 2,5 år efter hjemkomst. I Dragør sammenhæng svarer det til, at i alt ca. 14 personer har udviklet post-traumatisk stress over årene.

  Dragør Kommune har forpligtende samarbejde på alle væsentlige indsatsområder af relevans for veteraner. Hjælp til veteraner vil løbende være et fokuspunkt i de videre drøftelser med Tårnby Kommune.

  Derudover fungerer Dragør Kommunes Borgerservice som borgerens indgang til kommunen. Borgerservice er behjælpelig med at henvise den enkelte borger til de rette fagprofessionelle, i den givne situation. Borgerservice har erfaring med, på kompetent vis, også at guide borgere, der har brug for ekstra hjælp, fordi de står i en sårbar eller vanskelig situation. Borgerservice varetager også hjælpen til kommunens veteraner med den rette vejledning og viderehenvisning.

  Ifølge Veteran Alliancen, der er en paraplyorganisation stiftet af tre krigsveteraner, er det et fåtal af landets kommuner, der har formuleret en Veteranpolitik.

  De veteranpolitikker administrationen er bekendt med, tager alle afsæt i Forsvarets veteranpolitik nævnt nedenfor. Store kommuner, f.eks. Haderslev og Frederiksberg, har formuleret en Veteranpolitik (Frederiksberg Kommune har ca. 500 veteraner).

  Nationale tilbud til veteraner og deres pårørende

  Forsvarsministeriet er arbejdsgiver for de soldater, der deltager i internationale missioner og derfor har ministeriet iværksat en række initiativer, til støtte for soldater og pårørende før, under og efter udsendelse i international mission – en indsats som er under konstant udvikling.

  Særligt skal det fungerende Veterancenter fremhæves, hvor veteraner eller pårørende til en veteran kan få støtte og vejledning før, under og efter udsendelse – også mange år efter. Målet er gennem viden og omsorg, at hjælpe til et selvstændigt og meningsfyldt liv.

  Veterancenteret spiller således en meget central og professionel rolle i den nationale indsats for Danmarks udsendte og hjemvendte samt deres pårørende.

  Forsvarsministeriet har udarbejdet et katalog over konkrete initiativer, målrettet udsendte soldater og veteraner, pårørende samt børn af udsendte soldater og veteraner (se bilag 1).

  Veterancenterets videncenter indsamler bl.a. systematisk viden om udsendelsens konsekvenser for veteraner og pårørende. Formålet er at sikre den nødvendige kvalitet i de fremtidige indsatser og dele denne viden med offentligheden.

  Administrationen anbefaler, med afsæt i ovenstående, at Dragør Kommune ikke udarbejder en egentlig veteranpolitik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  For stemte:

  3 (I+L+T)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (A+C+V)

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Praksisplan for fysioterapi 2015-2019
  Sagsid.: 15/2671

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Praksisplanen for Fysioterapi 2015-2019

  SAGSFREMSTILLING:

  Praksisplanen for Fysioterapi 2015-2019:

  • er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen samt repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter.
  • beskriver udelukkende den del af fysioterapeuternes virke, der foregår indenfor overenskomsternes rammer, og således f.eks. ikke emner under serviceloven.
  • indeholder en række anbefalinger, der i den kommende planperiode skal foldes ud i konkrete afdækninger, analyser og handlinger.
  • skal godkendes politisk i alle kommuner

  Praksisplanen består af to dele, en kapacitetsdel og en udviklingsdel.

  Kapacitetsdelen, anbefaler et fokus på en mere ligelig geografisk fordeling af de fysioterapeutiske kapaciteter i Region Hovedstaden samt en optimering af den fysiske tilgængelighed for borgerne til de enkelte klinikker.

  Udviklingsdelen har fokus på samarbejde og kvalitetsudvikling. Samarbejdsdelen omhandler samarbejdet med og om borgeren mellem fysioterapeuter, almen praksis, hospitaler og kommuner. Derudover anbefaler praksisplanen, at gråzonen mellem de kommunale tilbud og praktiserende fysioterapeuters tilbud om rehabilitering, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi afdækkes.

  Kvalitet er opdelt i faglig kvalitet, brugeroplevet kvalitet og organisatorisk kvalitet. I planperioden skal bl.a. muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi undersøges. Derudover anbefaler praksisplanen, at det i planperioden undersøges, hvordan der fremover kan arbejdes med effektmålinger i relation til borgerne, som supplement til arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel.

  Som en del af udviklingsplanen vil frikommuneforsøgene blive evalueret. Frikommuneforsøgene omfatter seks kommuner, der undersøger og afprøver nye samarbejdsformer med fysioterapeuter og almen praksis om bl.a., at kvalitetssikre visitationsgrundlaget for vederlagsfri fysioterapi.

  Bilag 1 indeholder en sammenfatning af praksisplanen med et link til praksisplanen i sin helhed, herunder grundbeskrivelsen.

  I Grundbeskrivelsen indgår bl.a. kommunespecifikke opgørelser, hvor konkrete opgørelser for Dragør Kommune fremgår.

  Sammenfattende ligger Dragør Kommune placeret omkring regionsgennemsnittet af samtlige kommuner. Et enkelt opmærksomhedspunkt er Tabel 20, hvoraf det fremgår, at Dragør Kommune ligger i top, med de kommuner, der har det højeste forbrug af vederlagsfri fysioterapi pr. sikrede (se bilag 2).

  Dragør Kommune

  Praksisplanen har i sig selv ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  Arbejdet med praksisplanen, anbefalingerne og erfaringer fra f.eks. frikommuneforsøgene, vil give Dragør Kommune anledning til at tage udvalgte emner op – dels i samarbejdet med Tårnby Kommune, der varetager genoptræningsområdet for Dragør Kommune og i relation til de konklusioner og aspekter, drøftelserne om gråzonen mellem servicelovens indsatser og den vederlagsfri fysioterapi, vil kunne give anledning til.

  En eventuel aftale om en fælles finansieret praksiskonsulentordning kan medføre en udgift til Dragør Kommunes medfinansiering af ordningen.

  Dragør Kommune vil følge arbejdet i implementeringsperioden og forelægge tiltag af økonomisk og politisk betydning til politisk behandling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Koordinering af tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
  Sagsid.: 15/2811

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen på central udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde. Som følge heraf blev der oprettet en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen, og som skal sikre det rette udbud af tilbud til borgere med meget sjældne eller komplekse behov. Socialstyrelsen kan i den forbindelse komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der på et område er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe ikke eksisterer.

  KKR Hovedstaden har den 24. november 2015 behandlet Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens to centrale udmeldinger og indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender afrapporteringer på de to centrale udmeldinger inden den 19. februar 2016. De to centrale udmeldinger skal afrapporteres samlet for kommunerne i hver region senest den 1. marts 2016, i forbindelse med Rammeaftalen.

  De to første centrale udmeldinger er:

  1. Børn og unge med alvorlige synsnedsættelse

  2. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

  Første udmelding vedr. ”Børn og unge med alvorlige synsnedsættelse” behandles af fagudvalget i Tårnby Kommune som følge af det forpligtende samarbejde på det specialiserede børnehandicapområde. Når Tårnby Kommune har behandlet første udmelding, forelægges den Børne-, Fritids- og Kulturudvalget til orientering på det førstkommende møde.

  I nedenstående sammenlægges væsentlige fokusområder vedr. afrapporteringen samt udmeldingen vedr. ”Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” med henblik på politisk godkendelse.

  Centrale udmeldinger i 2014

  Konklusionen på begge afrapporteringer er, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

  Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgruppen i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden samt for at sikre, at målgrupperne kan imødekommes endnu bedre. Mere specifikt kan følgende opsummeres på området vedr.:

  Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade:

  1. At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatserne til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.
  1. At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at der fra centralt hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven.


  Estimat af rehabiliteringsbehovet på landsplan og i Dragør Kommune:

  Ifølge Sundhedsstyrelsen er der hvert år cirka 20.000 voksne, der får en erhvervet hjerneskade på landsplan. Dog findes der ikke data, der direkte belyser, hvor mange personer, der har brug for hjerneskaderehabilitering i Danmark. Sundhedsstyrelsen har forsøgt at estimere antallet ud fra to forskellige datakilder og beregningsmodeller. Ifølge Sundhedsstyrelsens ”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade” fra 2011 er det estimeret, at der i Danmark i 2010 var cirka 13.500 personer, der havde behov for rehabilitering under indlæggelsen, heraf var kun 3 % på højt specialiseret niveau. Derudover var der cirka 18.000 personer, der havde behov for rehabilitering efter udskrivning.

  26 kommuner i hovedstadsregionen har i forbindelse med den centrale udmelding opgjort, hvor mange voksne, der er med kompleks erhvervet hjerneskade i hovedstadsregionen, og kommunerne har estimeret med cirka 300 personer i 2014.

  Der findes ikke specifikke tal for Dragør Kommune, men administrationens estimat er på cirka 27 borgere pr. år der har behov for rehabilitering under indlæggelsen, hvoraf cirka 1 person vil være på højt specialiseret niveau.

  Kommunens opgaver ift. borgere med erhvervet hjerneskade involverer forskellige forvaltningsområder; sundhed og omsorg, social samt beskæftigelsesområdet. Kommunens skal bl.a. sørge for genoptræning, støttende indsatser, sygedagpenge og pension, udredning af arbejdsevne, afklaring af behov for f.eks. boligændring, hjælpemidler m.v.

  Dragør har på baggrund af ovenstående tal ikke nedsat en specialfunktion til borgere med erhvervet hjerneskade. Dragør Kommune har en aftale med Tårnby Kommune om at i de tilfælde, hvor der er behov for det, vil der tages en konkret og individuel vurdering af behovet.

  Det kan oplyses, at der de sidste to år ikke har været behov for en sådan vurdering.

  Som bilag vedlægges den fagrelevante afrapportering.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Foreslag fra C - opgaveløsningen i hjemmeplejen
  Sagsid.: 16/3

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 2. januar 2016, på vegne af C-gruppen anmodet om at følgende forslag sættes på SSUs dagsorden:

  ”C gruppen foreslår, at udvalget drøfter, hvordan der til udvalget kan ske en orientering af opgaveløsningen i hjemmeplejen, bl.a. stabilitet i fremmøde, forbruget af afløsere og lignende.

  Motivation:

  Som brugere af hjemmeplejen er det vigtigt at der er stabilitet i opgaveløsningen. Politisk bør vi periodevis opstille kriterier for den politiske rapportering. Et eksempel kan være, at vi over de kommende tre måneder får en opdatering på antallet af;

  1) Aflyste besøg i hjemmeplejen

  2) Besøg der ydes af en afløser

  Opgørelsen kan foretages i den første uge i månederne februar, marts og april.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Udvalget godkendte, at SSU over de kommende tre måneder får en opdatering på antallet af;

  1) Aflyste besøg i hjemmeplejen

  2) Besøg der ydes af en afløser

 • 9
  Delegationsplan 2015
  Sagsid.: 15/547

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 11-08-2015

  Punktet blev drøftet og Allan Holst (A) stillede spørgsmål ang. ejendomsadministration.

  Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- og KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2015

  Forslag fra Asger Larsen (I)

  Delegationsplanen behandles separat på et ekstraordinært KB møde med forelæggelse af administrationen.

  Et enigt udvalg anbefaler forslaget overfor ØU/KB.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

  Der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen om delegationsplanen, hvortil der kan indsendes skriftlige bemærkninger/spørgsmål forud for mødet.

  Forvaltningen udmelder processen herfor.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2015

  Forslag fra Liste T:

  Der puljes en række principielle spørgsmål som gennemgås på yderligere et temamøde

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra C-gruppen:

  Sagen oversendes til KB for endelig beslutning

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 29-10-2015

  Taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

  Forslag fra I:

  Sagen tages af dagsordenen og sendes tilbage til fagudvalgsbehandling

  For stemte: 12 (A+C+I+L+O+T)

  Imod stemte: 1 (Eik Bidstrup (V))

  Undlader: 2 (Helle Barth (V)+ og Jan Baeré (V))

  SAGSFREMSTILLING:

  Delegationsplanen blev taget af dagsordenen i kommunalbestyrelsen den 17. december 2015 og sendt tilbage til fagudvalgsbehandling.

  På møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.

  Delegationsplanen blev taget til efterretning på møde i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og det blev besluttet, at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere blev det besluttet, at afsnit vedrørende ”Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter” tilføjes delegationsplanen inden udsendelse til høring.

  Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

  På enkelte områder har administrationen udbygget delegationsplanen med opgaver, som ikke er beskrevet i delegationsplanen fra Fredensborg Kommune, eksempelvis inden for beredskabet. På andre områder er der tilføjet mindre forslag til justeringer på baggrund af ønske fra administrationen, eksempelvis leasing af biler inden for rammen og ansættelse af tjenestemænd. Ændringer i forhold til Fredensborg Kommune i delegationsniveau samt tilføjelser er markeret med rødt i delegationsplanen.

  Delegationsplanen er ikke endelig, eksempelvis er den nye lov om offentlige veje, som også indebærer en lang række ændringer i privatvejsloven, ikke indarbejdet. Dette materiale vil blive fremlagt særskilt på BEPU når det er klar til politisk behandling. Helt konkret er der tale om afsnittet på side 35 ”Lov om offentlige veje” frem til afsnittet på side 41 som begynder med ”Færdselsloven”.

  Det anbefales, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015

  Økonomiudvalget den 20. august 2015

  Temamøde i kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Ændringsforslag fra Peter Læssøe (T):

  Liste T foreslår, at SSU gennemgår og beslutter delegationsplan for SSU på miniseminar d. 22. februar 2016.

  For stemte:

  4 (I+L+T+V)

  Imod stemte:

  3 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ændringsforslag fra Ebbe Kyrø (T)

  Liste T foreslår at afvente resultatet fra SSU’s miniseminar den 22. februar, og at forløbet for den videre proces herefter besluttes.

  For stemte:

  2 (I+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Administrationens forslag blev herefter sat til afstemning:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår at afvente resultatet fra SSU’s miniseminar den 22. februar, og at forløbet for den videre proces herefter besluttes.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 1 fra Ebbe Kyrø (T):

  T-gruppen foreslår, at følgende ting afklares i forhold til den endelige udformning af delegationsplanen – inden at planen besluttes:

  1. Høringsberettigede bør fremgå. Planen kan netop løse den udfordring, som SSU/Borgmesteren har med Ældrerådet, hvor man endnu ikke er nået frem til en liste over emner/sager, hvor Ældrerådet gerne vil høres. Planen bør indeholde oversigt, der for hver sagstype beskriver hvem, der skal/kan høres

  2. Samtlige punkter i planen bør entydigt nummereres, så opdatering og operationel brug af plan smidiggøres

  3. Planen vil tillige kunne indeholde markering, som kan bruges til at danne et årshjul for både udvalg og roller i forvaltningen

  4. Planen bør indeholde markering af, hvem der skal informeres om beslutningen. Dette kunne indarbejdes ved at tilføje en overbliksside i planen, hvor alle potentielle aktører er listet og med reference til samtlige de punkter, hvor den enkelte aktør skal informeres

  5. Hvordan får vi indarbejdet borgernes (m.fl.) klageadgang i plan? (plan bør vise hvem der er klageinstans og konkret link til indsendelse af klage)

  6. Vi bør forholde os til de steder, hvor der ikke er klageadgang; skal borgeren i nogle situationer have adgang til at mødes med rette udvalg?

  7. Helt særligt bør kommunen forholde sig borgernes klageadgang i relation til det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Dragør Kommune bør facilitere borgerens dialog med Tårnby Kommune, når der opstår tvivl hos den enkelte borger

  8. Borgeres klagebehandling over forvaltningen bør også fremgå af delegationsplanen og kommunens hjemmeside bør indeholde link og oversigt over behandlingen

  9. Ad. side 4 – ØU ”har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges KB til beslutning” – forvaltningen bør beskrive afgrænsning af hvad ”økonomiske og almindelige administrative forhold” er og hvad det ikke er

  10. Ad. side 4 – indgåelse af leasingaftaler – bør godkendes af ØU

  11. Ad. side 5 – hvilken bemyndigelse har kommdir. i dag fsva. ”administrative udgifter på ØU’s budgetområde”?

  12. Ad. side 5 – ”konvertering af lån, hvor restløbetid ikke forlænges” – dette bør besluttes af ØU

  13. Ad. side 5 – ”Oprettelse og nedlæggelse af stillinger” – adm. indstiller og ØU beslutter – fsva. niveauet afdelingschef/souschef og opefter. Dette bør også gælde organisatoriske omstruktureringer

  14.

  Ad. side 5 – nyt vedrørende økonomi og bevillinger

  Jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse:

  § 40. Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. § 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

  Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

  Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.

  Kommunen bør fastlægge præcise regler, der understøtter ”foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsregnskabet, må ikke iværksættes, før KB har meddelt den fornødne bevilling.” Det er uacceptabelt med den nuværende praksis, der blot specificerer, at bevillinger sker ”indenfor rammen”. Forvaltning og stående udvalg kan ikke ud fra nogle totale sumposter bevilge penge til nye foranstaltninger/aktiviteter, som ikke er eksplicit nævnt i årsbudgettet.

  KB bør beslutte nogle bagatelgrænser for at skabe en operationel og fornuftig praksis på dette område.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 2 fra Annette Nyvang (T):

  1. Side 48: BFKU godkender igen fremover de pædagogiske handleplaner samt beslutter, om der skal yderligere handlinger til.

  2. side 49, 50 og 53: At BFKU beslutter lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, både i daginstitutioner og fritidstilbud (SFO?) samt i klubtilbud. SBKU besluttede en forlængelse af lukning 3. februar 2011, punkt 2.

  3. Side 51: At punktet ’Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler, fx fastlæggelse af ferieplan’ tages ud, idet fastlæggelse af ferieplan netop er et KB-anliggende ifølge den nye folkeskolelov.

  4. Side 51: Udarbejdelse af kvalitetsrapport (forvaltningsbeslutning) bør tages ud. Det er et lovkrav, at den skal udarbejdes og ikke noget, forvaltningen kan beslutte, om den vil.

  5. Side 52: Nyvalg til skolebestyrelsen ved en skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole. Dette besluttes ikke af forvaltningen, men af BFKU jf. paragraf 42, stk. 10 i folkeskoleloven

  Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan, uanset bestemmelsen i stk. 9, 1. pkt., bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Ole Svendsen (A):

  Delegationsplanen anbefales overfor ØU/KB

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Peter Læssøe (T) begærede separat afstemning om punkterne 1-14 fra BFKU.

  Borgmesteren foreslog en samlet afstemning om punkterne 1-14:

  For stemte                        5 (A+C+O+V)

  Imod stemte                     2 (L+T)

  Godkendt

  Herefter samlet afstemning af punkterne 1-14 fra BFKU:

  For stemte              2 (L+T)

  Imod stemte            5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra administrationen:

  For stemte              5 (A+C+O+V)

  Imod stemte                     2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  T genfremsatte ændringsforslagene fra BFKU den 13. januar 2016 (spørgsmål 1-14 fra ændringsforslag 1 og spørgsmål 1-5 fra ændringsforslag 2). Forslagene blev sat til afstemning samlet.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 9 (Helle Barth (V), Eik Dahl Bidstrup (V)+A+C+O)

  Undlod at stemme: 2 (Jens Passarge (V)+I)

  Faldet

  Forslag fra ACOV:

  ACOV foreslår, at delegationsplanen godkendes i sin helhed, dog med den præcisering, at større organisatoriske omlægninger, eller ændringer i ledelsesstruktur altid skal godkendes politisk i ØU efter eventuel indstilling fra fagudvalg. SSU bemyndiges til på deres temamøde at godkende delegationsplanen alene med det fokus på, hvem der har kompetence til beslutninger og udvalgets beslutning forelægges KB til orientering.

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Undlod at stemme: 4 (L+T)

  Godkendt

  T-gruppen finder ACOV’s modvilje mod at forbedre delegationsplanen uforståelig. Det virker eksempelvis ulogisk, at ACOV ikke ønsker indarbejdelse af høringsberettigede

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Nye landstal for antal flygtninge i 2016
  Sagsid.: 15/2757

  SAGSFREMSTILLING:

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udmeldte den 11. december 2015 et nyt landstal for antal flygtninge, som kommunerne skal modtage i 2016.

  Det oprindelige landstal, der blev fastsat 1. april 2015, var på 12.000 flygtninge i 2016. Tallet er nu hævet til 17.000 flygtninge på landsplan i 2016. Det opjusterede landstal bygger på den prognose, der anvendes i finansloven for 2016.

  Hidtil har Dragør Kommune forventet at modtage 48 flygtninge i 2016 jf. Udlændingestyrelsens tidligere kvoteudmelding. Antallet er nu opjusteret til en flygtningekvote på 64 personer, som Dragør Kommune nu kan forvente at modtage i 2016.

  Beregningsmodellen er revideret

  Regeringen har ændret beregningsmodellen, der bruges til fordeling af flygtninge til kommunerne, således at f.eks. udenlandske arbejdstagere, studerende, forskere, au pairs m.v. ikke længere tæller med. Modellen er revideret på baggrund af, at kommunerne ikke har et integrationsansvar for ovenstående målgrupper udover eventuel danskuddannelse. Derudover vil kun familiesammenførte til flygtninge indgå i beregningen fremadrettet i modsætning til tidligere, hvor familiesammenførte til f.eks. danske statsborgere også indgik i beregningsmodellen. Den nye beregningsmodel bruges til fordeling af kvoteflygtninge, som modtages i 2016.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Til efterretning

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 15/1054

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Taget til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) deltog ikke i dette meddelelsespunkt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Til efterretning

  Bilag

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Peter Læssøe (T) spørger til:

  Køkkenet på Wiedergården.

  Administrationen orienterede.

  Husleje på Wiedergården.

  Administrationen orienterede og fremlægger skitse til sag på næste møde.

  Hvordan fordeles ældremilliarden

  Administrationen orienterede, herunder om fremlæggelse af sag til udvalget.

  Hvornår er det næste dialogmøde med Strandparken i forhold til parkeringspladsen på Wiedergården

  Administrationen orienterede.

  Det forlyder at de almene ældreboliger ved Sydstrandscentret mangler dialogmøder med forvaltningen.

  Administrationen orienterede.