Skip navigationen

Referat

Torsdag den 04. februar 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Tema: Oplæg om kronisk sygdom som grundlag for den kommende sundhedspolitik
  Sagsid.: 15/2248

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 30. november 2015, at Dragør Kommunes sundhedsprofil skal være udgangspunkt for den kommende sundhedspolitik. Dette dagsordenspunkt vedrører Sundhedsprofilens afsnit om kronisk sygdom.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager oplægget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På SSU mødet den 30. november 2015, blev det besluttet, at administrationen udarbejder en disposition til sundhedspolitikken med udgangspunkt i Dragør Kommunes sundhedsprofil. Dette dagsordenspunkt vedrører sundhedsprofilens afsnit om kronisk sygdom.

  Region Hovedstadens Forskningscenter i Glostrup har udarbejdet tre sundhedsprofiler. Den seneste undersøgelse er gennemført i 2013.

  Dragør Kommune blev den 24. marts 2014 præsenteret for resultaterne i sundhedsprofilen om borgernes sundhedsadfærd. Se særskilt sagsfremstilling om disposition for sundhedspolitikken på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2016.

  Konsekvenserne af borgernes uhensigtsmæssige sundhedsadfærd præsenteres i sundhedsprofilen om kronisk sygdom. Resultaterne af denne rapport præsenteres på dette møde af Forskningscenteret i Glostrup.

  Oplægget vil præsentere hovedresultaterne på regions- og kommuneniveau og enkelte på planlægningsområdeniveau, indenfor følgende emner:

  · Forekomst af kroniske sygdomme

  · Udvikling i forekomst

  · Forbrug af sundhedsydelser blandt borgere med kronisk sygdom

  · Social ulighed i forekomst og forbrug

  · Omkostningstunge borgere med kronisk sygdom

  · Helbred blandt borgere med kronisk sygdom

  · Adfærd blandt borgere med kronisk sygdom

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sundhedspolitik, Planstrategi og Politik for aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 2
  Disposition for sundhedspolitikken
  Sagsid.: 15/2248

  RESUMÉ:

  Med afsæt i sundhedsprofilen vedr. borgernes sundhedsadfærd og suppleret med viden fra sundhedsplejens systematiske dataindsamling, foreslås alkohol, usunde madvaner og overvægt at indgå som særlige temaer i sundhedspolitikken. Begrundelsen er, at kronisk sygdom er langsigtede virkninger af borgernes uhensigtsmæssige sundhedsadfærd.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiger administrationen til at arbejde videre med forslag til indsatser vedrørende alkohol, usunde madvaner og overvægt, som særlige temaer for den arbejdet med sundhedspolitikken.

  SAGSFREMSTILLING:

  På SSUs møde den 30. november 2015, blev det besluttet, at administrationen udarbejder en disposition for sundhedspolitikken med udgangspunkt i Dragør Kommunes sundhedsprofil.

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2015, blev tids- og procesplanen for udarbejdelsen af Dragør Kommunes sundhedspolitik vedtaget.

  Tidsplanen er dog blevet rykket frem, af hensyn til udvalgets mulighed for at blive præsenteret for forekomsten af kronisk sygdom blandt Dragør Kommunes borgere.

  Denne sagsfremstilling vedrører borgernes sundhedsadfærd. Forekomsten af kronisk sygdom er præsenteret i en særskilt sagsfremstilling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2016.

  Kommunalbestyrelsen er på et temamøde den 24. april 2014 blevet præsenteret for sundhedsprofilens første del vedr. borgernes sundhedsadfærd. Udvalgte slides fra Forskningscenterets præsentation er vedlagt som bilag.

  Sundhedspolitikkens vision, værdier og målsætninger

  Visionen i Dragør Kommunes gældende sundhedspolitik er:

  ’At skabe rammer for sundhed og trivsel for alle borgere.

  Sundhed i Dragør Kommune handler om at have ressourcer til at leve det liv, man har lyst til. Trivsel handler om fysisk, psykisk og socialt velvære.’

  Sundheden i Dragør Kommune skal ifølge sundhedspolitikken skabes ud fra følgende værdier:

  • Sundhed er mere end fravær af sygdom
  • Sundhed grundlægges i børneårene og kan udvikles hele livet
  • Sundhed for børn og unge prioriteres højt i den samlede sundhedsindsats
  • Sundhed skabes ved at yde omsorg for sig selv og andre
  • Sundhed udvikles, når man har medbestemmelse over egne levevilkår

  Og indsatserne tilrettelægges efter målsætningerne om, at

  • Sundhed og trivsel integreres som en naturlig del af kommunens organisation, politik og beslutninger
  • Indsatsen baseres på samarbejde og dialog med borgere og andre samarbejdspartnere
  • Tilgængelige tilbud sikres til alle, der har behov
  • Sundhedspolitikken er udfordrende, resultatorienteret og tiltag gennemføres med høj kvalitet
  • Indsatsen baseres på dokumenteret viden og evaluering

  Sundhedspolitikken fremgår af vedlagte bilag.

  Sundhedsprofilens resultater - sundhed i Dragør Kommune

  I foråret 2013 svarede 1.155 borgere over 16 år i Dragør Kommune på spørgsmål om kost, rygning, alkohol, motion, overvægt, mental sundhed, stress og sociale relationer.

  Hvordan ser sundheden ud i Dragør Kommune?

  På rigtig mange områder har sundheden det godt blandt borgerne i Dragør Kommune. Sundhedsprofilen om borgernes sundhedsadfærd viser dog særligt på tre punkter, hvor der er grund til ekstra opmærksomhed.

  Hvor har Dragør Kommunes borgere øget risiko for at skade sundheden?

  Undersøgelsens resultater viser, at alkohol, usunde madvaner og overvægt er tre steder, hvor der er særlig risiko for sundheden blandt Dragør Kommunes borgere, sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden og sammenlignet med kommuner i kommunesocialgruppe 1.

  Særlig alkoholforbruget er et problem. Det er en positiv udvikling, at antallet af storforbrugere er faldet med 3 pct. siden 2010, men andelen af storforbrugere i Dragør Kommune er stadig højere end flertallet af kommuner i kommunesocialgruppe 1 og 2. Dragør Kommune har en andenplads blandt samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden på andelen af borgere, der er alkoholafhængige og en førsteplads for risikabel alkoholadfærd i hjem med børn.

  Derudover kalder sundhedsprofilens resultater på opmærksomhed i forhold til usunde madvaner og overvægt.

  Det er tre væsentlige elementer, som har indflydelse på den generelle sundhed og trivsel, men særligt også på risikoen for at udvikle kroniske sygdomme.

  Sundheden blandt børn og unge i Dragør Kommune

  Overvægt er ét af de områder, hvor sundheden blandt børn og unge i Dragør er truet. Blandt skolebørnene i Dragør Kommune er hvert femte barn overvægtig. Det er en stigning på 65 pct. siden første måling.

  Data er systematisk indsamlet af sundhedsplejen, der har gennemført tre målinger af højde og vægt blandt skolebørn i Dragør Kommune, gennemført i skoleårene 2002, 2008 og 2013.

  Overvægt blandt børn har ifølge Sundhedsstyrelsen den konsekvens, at der ses forstadier til type 2-diabetes, astma samt leverpåvirkninger. 70 pct. af de børn, der er overvægtige som unge, er det også som voksne og børnene har større risiko for hjertekarsygdom i voksenlivet. Disse fysiske problemer er suppleret af psykiske problemer som drilleri og mobning, social isolation og svækket livskvalitet, hvor undersøgelser viser, at svært overvægtige børn angives at have samme livskvalitet som kræftsyge børn.

  Konsekvenserne af uhensigtsmæssig sundhedsadfærd

  En uhensigtsmæssig sundhedsadfærd påvirker borgerens almene trivsel og sundhedstilstand her og nu, og 60 pct. udvikler kronisk sygdom som en konsekvens heraf.

  Derudover påvirkes også samfundsøkonomien. Sundhedsstyrelsen har opgjort de årlige meromkostninger forbundet med alkohol, for en kommune med 50.000 borgere til 28,3 mio. kr., hvilket for Dragør Kommunes størrelse svarer til 8 mio. kr. Omkostningerne fordeler sig på kommunal medfinansiering, overførselsindkomster og hjælpeforanstaltninger til børn og unge.

  Disposition for sundhedspolitikken

  Med afsæt i sundhedsprofilen om sundhedsadfærd samt sundhedsplejens viden, foreslås følgende tre særlige temaer at indgå i sundhedspolitikken:

  1. alkohol

  2. usunde madvaner

  3. overvægt

  Revideret tids- og procesplan

  Tidspunkt/periode

  Proces/handling

  Marts 2016

  Første borgermøde afholdes

  April 2016

  Andet borgermøde afholdes

  Maj 2016

  Første udkast til sundhedspolitikken til politisk behandling

  Maj/juni 2016

  Høring af sundhedspolitikken

  August 2016

  Politisk godkendelse af sundhedspolitikken

  August/oktober 2016

  Handleplaner udarbejdes

  De to borgermøder afholdes efter samme skabelon som borgermødet om værdighedspolitikken. Formålet er at indsamle input fra borgerne om de særlige indsatsområder og derved få omsat Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelsespakkerne i en lokal oversættelse og forankring. Se bilag og Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til sundhedspolitik vil blive sendt i høring, bl.a. i Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sundhedspolitik, Planstrategi og Politik for aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Forslag til dagsorden til borgermøde om værdighedspolitik
  Sagsid.: 15/2699

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at Dragør Kommune afholder et borgermøde, der skal sikre borgernes bidrag til en værdighedspolitik. Udkast til dagsorden for borgermødet samt proces for formuleringen af en værdighedspolitik samt udmøntningsaftale fremgår af sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender tidsplan og forslag til dagsorden for borgermøde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 11. januar 2016, at program og indhold for borgermødet forelægges til behandling af udvalget på næste møde.

  Administrationen foreslår, at borgermødet afholdes den 14. marts 2016.

  Oversigten her har til formål at give et samlet overblik over indhold og timing af arbejdet med at formulere værdighedspolitikken og udmøntningen.

  Handlinger

  Dato/periode

  Indhold

  Del 1: Politik

  Social- og Sundhedsudvalget

  4.2.2016

  Behandling af forslag til proces vedr. værdighedspolitik

  Borgermøde om værdig ældrepleje i Dragør Kommune

  14.3.2016

  Alle interesserede borgere

  Social- og Sundhedsudvalget

  7.4.2016

  Behandling af udkast til politik

  Kommunalbestyrelsen

  28.4.2016

  Behandling af udkast til politik

  Del 2: Redegørelse/udmøntning

  Social- og Sundhedsudvalget

  9.5.2016

  Behandling af høringsudkast til redegørelse

  Høring

  11.5. -24.5.2016

  Høring af høringsberettigede

  Social- og Sundhedsudvalget

  9.6.2016

  Behandling af redegørelse

  Kommunalbestyrelsen

  21.6.2016

  Behandling af redegørelse

  Borgermødet annonceres i Dragør Nyt og på Dragør Kommunes hjemmeside. Der udarbejdes en artikel til Dragør Nyt om mødet og formålet med en værdighedspolitik. Opfølgning fra borgermødet og udkast til politik drøftes med ældrerådet inden endelig behandling i Social- og Sundhedsudvalget i april.

  Dagsorden til borgermødet

  Borgermødet afholdes den 14. marts 2016 kl. 16.30 – 18.00 i Aktivitetshusets fest og konferencesal for alle interesserede borgere.

  1. Velkommen v/Morten Dreyer
  2. Kort oplæg om baggrunden for borgermødet og processen v/Mette Jeppesen
  3. Hvad er en værdig ældrepleje for dig?

  Deltagerne drøfter følgende spørgsmål i grupper:

  Hvad er værdighed for dig, når vi taler

  1) livskvalitet

  2) selvbestemmelse

  3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  4) mad og ernæring

  5) en værdig død

  1. Borgernes bidrag til en værdig ældrepleje
   Opsamling i plenum
  2. Værdighedspolitik på vej – det videre forløb
  3. Tak for hjælpen og tak for i dag v/Morten Dreyer

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet, dialogmøde den 21. januar 2016

  Borgermøde den 14. marts 2016

  Ældrerådet, dialogmøde som opfølgning på borgermødet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes planstrategi og politik om aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Godkendt.

 • 4
  Kortlægning af frivillighed og udmøntning af politik for aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 15/1088

  RESUMÉ:

  Administrationen fremlægger kortlægning over aktivt medborgerskab samt udkast til indsatser i den handleplan, der udmønter politik for aktivt medborgerskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kortlægningen af aktivt medborgerskab og udkastet til indsatser i handleplan tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget i Dragør Kommune besluttede alle på møder i november, at der i forbindelse med udmøntningen af politik for aktivt medborgerskab skulle iværksættes en kortlægning af aktiviteter på området.

  Administrationen har i den mellemliggende tid udarbejdet vedlagte overblik, der dog ikke kan siges at være udtømmende, fordi medborgerskab ud over organiseret frivillighed også kan bestå i, at naboer hjælper hinanden med f.eks. at klippe hæk, eller at der samles affald på stranden. Denne underskov af aktiviteter kan ikke kortlægges.

  Listen består derfor af eksempler på initiativer og foreninger, som berører et større antal borgere, og som i et eller andet omfang har haft dialoger med Dragør Kommune. Således er den samlede viden indhentet via interview med afdelingscheferne i Dragør Kommune og samtaler med frivillige i byen.

  Administrationen arbejder desuden på baggrund af disse interview og samtaler med følgende udkast til handleplan for udmøntning af politikken for Aktivt Medborgerskab:

  • Lette adgangen til udlån af kommunens lokaler
  • Oprette en fælles aktivitets- og eventkalender
  • Uddele og synliggøre initiativpris og fejre ”Frivillig Fredag”
  • Afsøge muligheden for at lave en on-line ”børs” for frivillighed
  • Synliggøre mulighederne for at involvere sig i lokalsamfundet på den nye www.dragoer.dk og skabe én indgang til dialog med kommunen
  • Kompetenceudviklingsforløb

  Desuden er der løbende dialog om mulighederne for at styrke samarbejdet mellem kommune og frivillige på de enkelte fagsektorområder, f.eks. ved samarbejde mellem Wiedergårdens frivilliggruppe og Enggården om liv på Enggården i eftermiddags- og aftentimerne, historieløbet, eller beskyttelse af planter som brændeskærmen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelse af udmøntningsplanen den 10. december 2015, at administrationen udmønter midlerne på baggrund af drøftelser af udkast til handleplaner i de enkelte fagudvalg primo 2016. Der er afsat kr. 200.000 til udmøntning af politik for aktivt medborgerskab.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ikke planlagt høringer, men forvaltningen er i dialog med grupper af frivillige, og vil fortsætte denne indsats for at sikre tilpasning af de beskrevne initiativer til de frivilliges ønsker.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen relaterer sig til Politik for Aktivt Medborgerskab, som er vedtaget 22. juni 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 2. februar 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 3. februar 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget 4. februar 2016.

  Økonomiudvalget 11. februar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-02-2016

  Sagen tages til efterretning for så vidt angår eget udvalg.

  For stemte:

  6 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Der forelå 2 ændringsforslag:

  Liste T foreslår:

  At forvaltningen undersøger, hvad en halvtids Frivillighedskonsulent kan bidrage med til frivillighedspolitikken.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Formanden foreslår at sagen forelægges på ny med en mere deltaljeret udmøntningsplan.

  Et enigt udvalg anbefaler over for ØU at sende sagen tilbage.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Sagen forelægges på ny med en mere deltaljeret og ambitiøs udmøntningsplan.

  For stemte:

  2 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  2(I+O)

  Undlod at stemme:

  3 (A+C+V)

  Faldet.

  Afstemning om indstillingen:

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  4 (I+ Svend Mathiasen (Løsgænger)+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Sagen sendes tilbage til administrationen og forelægges på ny for ØU med en mere deltaljeret udmøntningsplan.

  Bilag

 • 5
  Tilsyn med Enggården i 2015
  Sagsid.: 16/204

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 26. november 2015 gennemført det årlige uanmeldte tilsyn på Enggården. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 26. november 2015 gennemførte Rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte tilsyn på Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2016 og 2017. Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2015

  Tilsynets overordnede konklusion:

  ’Det overordnede indtryk af Omsorgscenteret Enggården er, at der er tale om et omsorgscenter med gode og tilfredsstillende forhold.’

  Konklusionen er overordnet positiv på følgende punkter:

  -

  Enggården arbejder på at sikre beboerne den pleje og omsorg, de har behov for, ud fra individuelle hensyn til ønsker og vaner.

  -

  Den sundhedsfaglige indsats leveres med fokus på beboernes medinddragelse og medindflydelse i hverdagen.

  -

  Fokus på at sikre og højne de sundhedsfaglige kompetencer

  -

  Beboerne oplever generelt at trives og giver generelt udtryk for, at de får den pleje og omsorg, de har behov for.

  -

  Enggården tilbyder gode rammer og tryghed for beboerne.

  -

  Der arbejdes målrettet med at forbedre beboernes oplevelse og livskvalitet i forbindelse med mad og måltider og beboerne giver generelt udtryk for tilfredshed med maden.

  -

  Beboerne tilbydes en bred vifte af aktivitetstilbud såvel indendørs som udendørs.

  -

  Ledelse og medarbejdere er kommet godt i gang med processer, der medvirker til at udvikle det faglige samarbejde og miljø på Enggården.

  -

  Omgangstonen er præget af venlighed og høflighed og medarbejderne har en respektfuld kommunikation med beboerne.

  -

  Medarbejderne har fokus på at inddrage beboernes ressourcer i forhold til personlig pleje og beboerne oplever, at de selv hjælper til og anvender egne ressourcer i dagligdagen.

  -

  Rengøringsstandarden på fællesarealerne og i beboernes boliger er god.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  -

  Opkvalificering af den sundhedsfaglige dokumentation

  -

  Bedre rengøring af hjælpemidler

  -

  Forbedring af de fysiske rammer, for at sikre bedre orientering uden for den enkelte afdeling og opmærksomhed på at sikre frie og ryddelige brandveje samt overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger

  Handleplan for opfølgning

  Omsorgscenter Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens hovedkritikpunkter udarbejdet en handleplan, se bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og

  16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Til efterretning.

  Svend Mathiasen (Løsgænger) var ikke til stede under afstemningen

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • 6
  Tilsyn med den kommunale hjemmepleje i 2015
  Sagsid.: 16/205

  RESUMÉ:

  Tilsynsrapporten for det årlige uanmeldte tilsyn med den kommunale hjemmepleje er gennemført af rådgivningsfirmaet BDO på vegne af Dragør Kommune i december 2015. Tilsynsrapportens hovedresultater er sammenfattet i sagsfremstillingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 14. og 15. december 2015 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO på

  vegne af Dragør Kommune det årlige uanmeldte tilsyn med den kommunale hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger

  og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn

  med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag

  Konklusion på rådgivningsfirmaet BDO’s tilsyn

  Tilsynets overordnede konklusion er, at den kommunale hjemmepleje har jævnt tilfredsstillende forhold ved det uanmeldte tilsyn.

  På baggrund af tilsynet vurderes det, at leverandør er karakteriseret ved

  følgende:

  ’Den Kommunale Hjemmepleje har ny ledelse, som har igangsat og arbejder på en række forbedringspunkter. Der indføres håndholdte enheder hos medarbejderne ved årsskiftet, som skal bidrage til at sikre, at dokumentationen lever op til lovgivningens krav. Der er ligeledes igangsat udviklingstiltag på ledelses- og disponentområdet, som skal sikre

  sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgernes tilstand og dokumentationen på den enkelte borger’.

  I forbindelse med tilsynet udtrykker borgerne tilfredshed med kvaliteten

  af medarbejdernes indsats og oplever, at de får den hjælp, de har brug

  for.

  Udviklingsområder

  Hjemmeplejen vurderes at have følgende udviklingsområder:

  1. Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov.

  2. Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen

  3. Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsats

  4. Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter

  5. Borgerens ressourcer medinddrages, fastholdes og udvikles i det omfang, det er muligt

  6. Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse

  7. Borgeren oplever respekt i kommunikationen

  Anbefalinger

  Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at Den Kommunale Hjemmepleje implementerer

  indsatser, som fremadrettet kan sikre, at der skabes sammenhængen mellem de visiterede og leverede ydelser.

  2. Tilsynet anbefaler, at Den Kommunale Hjemmepleje i forbindelse med

  indførelse af håndholdte enheder hos medarbejderne har fokus på, at plejeplanerne kommer til at fremstår med handlevejledende og individuelle beskrivelser af borgerens problemstillinger og behov for hjælp og støtte i hverdagen.

  3. Tilsynet anbefaler, at Den Kommunale Hjemmepleje implementerer

  indsatser, der skal sikre større kvalitet i opgaveløsningen omkring praktisk hjælp til renholdelse af borgernes hjælpemidler.

  4. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes de nødvendige indsatser, som sikrer en styrket indsats vedrørende medicinhåndtering.

  5. Tilsynet anbefaler, at hjemmeplejen er opmærksom på, at vikarerne

  besidder de relevante faglige kompetente og kender til opgaven, som skal løses hos den enkelte borger.

  Handleplan for opfølgning

  Tilsynsrapportens konklusion og indhold er områder den kommunale

  hjemmepleje har fokus på og har derfor bekræftet, at den allerede udarbejdede handleplan er relevant og fortsat aktuel.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og

  16 og Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at ledelsen for hjemmeplejen udarbejder en mere målrettet handlingsplan med henblik på at imødekomme tilsynsrapportens konklusioner.

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Råderumsskema vedr. daghjemsophold for beboere på Enggården
  Sagsid.: 15/2523

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget har besluttet på mødet den 30.11.2015, at de midler, der frigives ved at nedlægge 5 daghjemspladser anvendes til at styrke de daglige aktiviteter for beboerne. Midlerne foreslås anvendt til at styrke de personalemæssige ressourcer i arbejdet med at styrke forudsætningerne for at beboerne kan leve det gode ældreliv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at besparelsen på 187.000 kr. fra reduktion i antal daghjemspladser, anvendes til opnormering af ergoterapeuterne på plejeafdelingerne på Enggården, svarende til ca. 18 timer ugentligt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30.11.2015, blev det besluttet, at 5 daghjemspladser, forbeholdt beboere på Enggården, nedlægges. Det svarer til en årlig reduktion på ca. 187.500 kr. og at disse midler anvendes til styrkelse af de daglige aktiviteter for beboerne. Forvaltningen fremlægger sag om, hvordan midlerne kan anvendes.

  Anvendelse af midler

  Forvaltningen anbefaler at den nu nuværende ansættelse af ergoterapeuter på de 4 plejeafdelinger styrkes.

  Styrkelse af Enggårdens fokus på, at skabe de bedste forhold for at beboerne kan leve det gode ældreliv.

  Det betyder:

  • At, der bevidst stiles imod at beboerens tidligere liv respekteres, og søges integreret i beboerens nuværende liv på Enggården. Livskvalitet er i højsædet.
  • At, aktiviteter som beboeren holder af fastholdes eller nye aktiviteter tilbydes under hensyntagen til beboerens aktuelle tilstand.
  • At, beboerens og dennes pårørende fortsat har mulighed for at bevare og dyrke relationen.
  • At, Enggården ønsker at være et åbent sted som knytter relationen til det omgivende lokalsamfund ved, at beboerne kommer ud og at gæster inviteres ind på Enggården.

  Indsatsen er målrettet Enggårdens beboere og omfatter således ikke beboere på daghjemmet og på midlertidige døgnpladser.

  Aktuelt benyttes aktivitetsmedarbejdere bredt i afdelingerne og spiller meget aktivt ind med deres faglighed. Således er de aktive i forbindelse med dokumentation af plejeplaner i forhold til aktiviteter, døgnplejeplaner o.a.

  Medarbejdernes evne til at skabe tæt samarbejde med borgeren og mellem afdelingens forskellige personale er afgørende. Her ser vi at indsatsen for, at vedligeholde borgerens sociale netværk og sammenhængen i livet får et væsentligt løft, når alle kompetencer sættes i spil omkring borgerens samlede tilværelse.

  Aktivitetsmedarbejderne sørger for aktiviteter som udflugter, gymnastik, gåture – både enkeltvis og i grupper, besøg af institutioner fra lokalområdet, aktiviteter i samarbejde med de frivillige, markering af mærkedage o.a. Der er sket en utrolig udvikling bare indenfor det sidste halv år og udviklingen fortsætter.

  For at sikre den ressourcemæssige kapacitet til at lykkes med dette fokus, foreslås den nuværende ansættelse af ergoterapeuter på de 4 plejeafdelinger på 30 timer per uge øget til 34,5 timer per uge.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opnormering finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning på møde den 30.11.2015, om at nedlægge 5 daghjemspladser, forbeholdt beboere på Enggården.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  3 (I+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen, løsgænger)

  Faldet.

  Morten Drejer (O) hæver sagen til KB, jf. Styrelseslovens §23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Forslag fra T:

  At sagen sendes tilbage til Social- og Sundhedsudvalget.

  For stemte: 8 (I+T+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 7 (A+C+O)

  Godkendt.

 • 8
  Ældrerådets høringssvar til SSU dagsordenen den 11.1.2016
  Sagsid.: 16/104

  RESUMÉ:

  Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 11. januar 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at, Social- og Sundhedsudvalget tager Ældrerådets bemærkninger til efterretning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udvalgets behandling sendes til orientering til Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Udvalget tager svaret til efterretning, men bemærker, at der ved henvendelse fra ældrerådets medlemmer ikke er enighed i ældrerådet. Udvalget anmoder formanden om at holde møde med formanden for ældrerådet for at drøfte samarbejdet mellem kommune og ældreråd.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Forebyggende hjemmebesøg, sårbare borgere over 67 år
  Sagsid.: 16/103

  RESUMÉ:

  I målgruppen af borgere, der skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg, i henhold til serviceloven, er der borgere, som ikke er kendt af kommunen i forvejen. Og af de borgere der tilbydes et besøg, er der 65 pct. der takker nej.

  Dragør Kommune indgår i et samarbejde om indsatser til særligt sårbare ældre samt de borgere der takker nej til forebyggende hjemmebesøg.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til gældende Servicelov, skal alle borgere i deres fyldte 75. år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Fra borgerens fyldte 80. år, tilbydes et årligt tilbagevendende besøg. Derudover skal borgere i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i kommunen, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Aldersgruppen 65-74 årige samt udvælgelsen af borgere i særlige risikogrupper er nyt.

  I Dragør Kommune takker ca. 35 pct. ja til det lovbestemte tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Det betyder omvendt at 65 pct. takker nej.

  Dragør Kommune indgår i projektet ”Dem systemet ikke når”, for at få sat spot på indsatser til særligt sårbare ældre samt de borgere der takker nej til forebyggende hjemmebesøg.

  Kernen i projektet

  Projektets omdrejningspunkt er at finde veje til at få kontakt til de ældre, der både er i særlige risikogrupper og som typisk ikke tager imod et forebyggende tilbud. I projektet afprøves indsatser, der er målrettede og medvirker til, at de der siger nej tak, i høj grad finder de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser relevante og at finde og få kontakt med de særligt sårbare 65-74 årige, i henhold til ny lovgivning.

  Projektets målgruppe

  Målgruppen for projektet er ældre i eget hjem, der normalt ikke tager imod tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Denne målgruppe omfatter to undergrupper:

  1. De +75-årige der er blevet tilbudt, men har takket nej til et forebyggende hjemmebesøg på trods af et behov for en forebyggende indsats.

  2. Gruppen af 65-74-årige, der udgør en særlig risikogruppe, hvor der er brug for en særlig indsats i forhold til at sikre deltagelse i en forebyggende indsats.

  Projektets formål

  Projektet har til formål at understøtte den kommunale forebyggelsesindsats over for ældre, der befinder sig i en særlig sårbar situation, og som sædvanligvis ikke tager imod kommunens forebyggelsestilbud.

  Projektsamarbejde og finansiering

  Projektet er et samarbejdsprojekt mellem syv kommuner og faciliteres af Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence og Viden.

  Projektet er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet med 950.000 kr. fra puljen ’etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg’.

  Projektet er forankret i Nordfyns Kommune, der står som puljeansøger.

  I projektet er der til hver kommune afsat 15.000 kr. til transport, annoncering, lokaleleje, tryk mm., i forbindelse med indsatserne.

  Ovenstående er udpluk af ansøgningsskrivelsen, se bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 15/1054

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Til efterretning

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 4. februar 2016

  Peter Læssøe (T) spurgte til parkeringspladser ved Wiedergården.

  Peter Læssøe (T) spurgte til køkkenet på Wiedergården.

  Peter Læssøe (T) spurgte til puljemidler på ældreområdet.