Skip navigationen

Referat

Torsdag den 03. marts 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Peter Læssøe (T) anmodede om at meddelelsessag 9 Wiedergårdens lejemål ændres til et behandlingspunkt.
Godkendt.
 • 1
  Forslag til program for inspirationstur om velfærdsteknologi
  Sagsid.: 15/2327

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget præsenteres her for et forslag til indhold i en inspirationstur om Velfærdsteknologi.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til indhold i program for inspirationsturen om Velfærdsteknologi.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget har den 30. november 2015 godkendt, at forvaltningen udarbejder et oplæg til en inspirationstur under overskriften ’Velfærdsteknologi’.

  Hvor går turen hen?

  Odense Kommune har i mange år arbejdet med velfærdsteknologi og derfor en erfaring med de fordele, ulemper og udfordringer dette område byder på i en kommunal sammenhæng. Odense Kommune vil kunne give gode råd videre til inspiration for udviklingen af området i Dragør Kommune. Inspirationsturen foreslås derfor at gå til Odense.

  Et solidt erfaringsgrundlag!

  Odense Kommune arbejder løbende med målsætninger og principper for beslutninger om ibrugtagningen af velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgerne i Odense. Det er overvejelser og værktøjer, der udgør en del af det fundament og værdigrundlag velfærdsteknologien står på og udvikler sig indenfor.

  Oplev velfærdsteknologi på egen krop

  Odense Kommune har indgået et offentligt-privat-partnerskab (OPP) med en privat virksomhed, Public Intelligence, om et ’living lab’.

  Living lab er et ’udstillingshjem’, indrettet med velfærdsteknologiske løsninger, med det formål at interesserede borgere kan se og afprøve velfærdsteknologi i hjemlige omgivelser. Samarbejdet mellem Odense Kommune og Public Intelligence består i, at kommunen stiller lokalerne gratis til rådighed og Public Intelligence indretter lokalerne. Udstillingen skifter ca. hver tredje måned.

  Link til mere information om konceptet:

  http://www.publicintelligence.dk/om.php

  Et besøg i Odense giver mulighed for, at udvalget på egen krop oplever velfærdsteknologi og samtidig får inspiration og gode råd fra en erfaren kommune på området, til det arbejde Dragør Kommune står overfor at sætte i gang med bl.a. formuleringen af principper for indførelse af ny velfærdsteknologi til borgerne.

  Forslag til program:

  Velfærdsteknologi oplev det live v/Public Intelligence

  Rundvisning v/Public Intelligence i living lab

  Afprøv velfærdsteknologi på egen krop og få et billede af spændvidden i mulighederne

  Velfærdsteknologi i kommunalt perspektiv v/Odense Kommune

  Hvorfor velfærdsteknologi

  Hvad skal velfærdsteknologi være svaret på?

  Hvilke udfordringer skal velfærdsteknologien løse.

  Er det velfærdsteknologi for enhver pris?

  Hvilke hensyn skal der tages i forhold til borgeren, personalet og økonomien?

  Er velfærdsteknologi et tilbud?

  På hvilke præmisser udbydes velfærdsteknologiske løsninger.

  Velfærdsteknologi i en større sammenhæng

  Velfærdsteknologien i krydsfeltet mellem hjælpemidler, dagligdagsrehabilitering, træning, personlig pleje og hjælp og i respekt for borgerens behov, ønsker og ret til privatliv.

  Velfærdsteknologi – fakta om Odense Kommune

  Fakta: hvor meget fylder området økonomisk, hvor mange borgere er tilbudt velfærdsteknologiske løsninger, indenfor hvilke fagområder mv.

  I den nærmere planlægning med Odense Kommune samt Public Intelligence kan der forekomme ændringer i programmet.

  Living lab – til Dragør? v/Institut for hverdagsteknologi

  Præsentation af konceptet ’living lab’.

  Forslag til dato og tidspunkt

  Administrationen foreslår inspirationsturen afholdt den 31. maj 2016 i tidsrummet fra kl. ca. 8:00-18:00.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Rundvisning 1½ time ved Public Intelligence samt brug af mødelokaler 5.000 kr.

  Transportudgifter til bus ca. 8.000 kr.

  Forplejning på turen anslået til 2.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  Programmet er godkendt, forvaltningen finder forslag til nye datoer og forelægger dem for udvalget.

 • 2
  Kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
  Sagsid.: 16/369

  RESUMÉ:

  Den årlige gennemgang af kvalitetsstandarder for hjælp og rehabilitering efter Servicelovens § 83 og § 83a har givet anledning til at foreslå ændringer i de gældende kvalitetsstandarder. De begrundede ændringer fremgår af sagsfremstillingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, med henblik på efterfølgende godkendelse i udvalget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 83a.

  Her fremlægges kvalitetsstandarder for hjælp og rehabilitering efter Servicelovens § 83 og § 83a til drøftelse og efterfølgende høring før politisk behandling.

  Væsentlige ændringer

  Gennemgangen af de gældende kvalitetsstandarder har givet anledning til en række ændringer, der er skitseret her.

  Særligt fire ændringer fremhæves her med en bemærkning:

  1) § 83 a – ny standard

  De gældende kvalitetsstandarder indeholder ikke konkrete formuleringer om indholdet i rehabilitering efter Servicelovens § 83 a, hvorfor dette kapitel er nyt. Rehabilitering efter servicelovens § 83 a skal være fuldt implementeret med udgang af 2016. Erfaringerne med implementeringen vil blive opsamlet og danne afsæt for en eventuel tilpasning af kvalitetsstandardens formuleringer til 2017. Formuleringerne er inspireret af Vallensbæk Kommunes kvalitetsstandarder vedr. § 83 a.

  2) ’Rengøring af hjælpemidler’

  Punktet er tilføjet som en konsekvens af konklusionen i tilsynsrapporten om den kommunale hjemmepleje 2015, forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 4. februar 2016. I visitationen tages stilling til, om borgeren selv er i stand til at varetage denne rengøring, da det er borgerens ansvar at vedligeholde genanvendelige hjælpemidler, herunder også rengøring, jævnfør serviceloven § 112.

  3) ’Mundhygiejne’

  Formuleringen er tilføjet med et forebyggende sigte, fordi der er påvist at være en sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og luftvejsinfektioner. En øget opmærksomhed på mundhygiejne forventes at forebygge sygehusindlæggelse.

  4) ’Drikkelse’

  Formuleringen er tilføjet med et forebyggende sigte, fordi manglende

  væskeindtag kan føre til urinvejsinfektion, dehydrering, forstoppelse, svimmelhed med fald til følge. En øget opmærksomhed på væskeindtag forventes at forebygge sygehusindlæggelse.

  Ingen af de foreslåede ændringer medfører ændringer i serviceniveauet og vil ikke medføre økonomiske omkostninger.

  De gældende kvalitetsstandarder foreslås justeret, med følgende væsentlige ændringer:

  Side 5:

  Nyt kapitel om kvalitetsstandarder for rehabilitering.

  Side 6:

  Nyt punkt om ’rengøring af hjælpemidler’..

  Side 8:

  Skærpet formulering om fordeling af ansvar for indsatser. under indkøb mellem hjemmeplejen og privat leverandør.

  Side 8:

  Ændring fra ’ja’ til ’nej’ på spørgsmålet, om indsatser under indkøb er omfattet af fleksibel hjemmehjælp.

  Side 9:

  Under indsatsen personlig hygiejne er tilføjet

  ’herunder mundpleje’.

  Side 10:

  Drikkelse er tilføjet punktet ’Tilberedning af morgenmad og kold mad aften, samt drikkelse’.

  Side 11:

  Sætningen

  ’Priser for madservice reguleres som udgangspunkt én gang årligt’ er slettet.

  Side 11:

  Kravet om, at borgeren skal være hjemme, for at maden kan leveres er blødt op med følgende tilføjelse: Borgeren skal som hovedregel være hjemme når maden leveres. I særlige tilfælde kan maden dog sættes inden for døren.

  Side 12:

  Nyt punkt, der præciserer, at

  ’kan medarbejderen ikke komme ind i borgerens hjem og gennemføre det aftalte besøg, har kommunen en forpligtelse til at skaffe sig adgang med politi og låsesmed for at sikre, at borgeren ikke befinder sig hjælpeløs i hjemmet. Omkostningerne påhviler borgeren’.

  Side 8,11

  Punkterne om frit valg af leverandør præciseret

  Se bilag, hvoraf de konkrete ændringer fremgår.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  Ad. 1

  Drøftet.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Tilsyn i 2015 med privat leverandør af hjemmepleje Omsorgsplejen ApS
  Sagsid.: 16/371

  RESUMÉ:

  Tilsynsrapporten for det årlige uanmeldte tilsyn med private leverandører af hjemmepleje er gennemført af rådgivningsfirmaet BDO på vegne af Dragør Kommune i december 2015. Tilsynsrapportens hovedresultater er sammenfattet i sagsfremstillingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgsplejen ApS til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgivningsfirmaet BDO har på vegne af Dragør Kommune gennemført det årlige uanmeldte tilsyn med private leverandører af hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Der er i øjeblikket to private leverandører af hjemmepleje i Dragør Kommune, hhv. Vitapleje ApS og Omsorgsplejen ApS. Ca. 10 procent af de borgere, der er visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje, har valgt en privat leverandør.

  Tilsyn med Omsorgsplejen ApS

  Tilsynet er gennemført den 18. december 2015. Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag.

  Konklusion på tilsynet

  Tilsynets overordnede konklusion er, at Omsorgsplejen har jævnt tilfredsstillende forhold ved det uanmeldte tilsyn.

  På baggrund af tilsynet vurderes det, at leverandøren er karakteriseret ved følgende:

  Leder fortæller, at de ved årsskiftet skal implementere kommunens omsorgssystem og udvikle deres elektroniske dokumentationspraksis.

  • Borgerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af medarbejdernes indsats og oplever, at de får den hjælp, de har brug for.
  • Borgerne oplever, at de har faste medarbejdere, som alle er fleksible og hjælpsomme.
  • Medarbejderne er engagerede og har et godt kendskab til borgernes visiterede ydelser og deres behov for støtte og hjælp til pleje og omsorg.
  • Medarbejderne kan redegøre for en individuel indsats hos den enkelte borger, samt hvorledes borgernes resurser inddrages i forbindelse med den personlig pleje.
  • Medarbejderne er fagligt kompetente og kan redegøre for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
  • Medarbejderne kan på en engageret og faglig kompetent måde redegøre for, hvordan de understøtter og udvikler borgernes resurser.
  • Alle hjem fremtræder pæne og rene med hensynstagen til borgernes ønsker og vaner.

  Udviklingsområder

  1. Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov.

  Hos alle borgere mangler der at blive udarbejdet en plejeplan.

  Hos to borgere er der manglende sammenhæng mellem de visiterede ydelser, den leverede hjælp og borgernes tilstand.

  2. Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen

  Hos alle borgere mangler der beskrivelser af borgernes fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, samt hvordan pleje og omsorg til den enkelte borger tilrettelægges og udføres.

  3. Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsats

  Hos alle borgere mangler der beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

  4. Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter

  Hos alle borgere mangler der beskrivelser af, hvilke praktiske opgaver der udføres i hjemmet.

  5. Borgerens resurser medinddrages, fastholdes og udvikles i det omfang, det er muligt

  Hos alle borgere mangler der beskrivelser af den rehabiliterende indsats.

  Anbefalinger

  1. Tilsynet anbefaler, at Den private leverandør Omsorgsplejen ApS implementerer indsatser, som fremadrettet kan sikre, at der skabes sammenhængen mellem de visiterede og leverede ydelser.

  2. Tilsynet anbefaler, at Den private leverandør Omsorgsplejen ApS i forbindelse med implementering af det nye omsorgssystem har fokus på, at plejeplanerne kommer til at fremstå med handlevejledende og individuelle beskrivelser af borgerens problemstillinger og behov for hjælp og støtte i hverdagen.

  Tilsynet kan i den forbindelse anbefale at medarbejderne undervises og vejledes om, hvorledes plejeplanen skal udarbejdes.

  Handleplan for opfølgning

  Omsorgsplejen ApS har med afsæt i tilsynsrapportens konklusion, udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedhæftet som bilag. Sundhed og Omsorgschefen følger op på handleplanen i 2 årlige dialogmøder med leverandøren.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16 og Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Tilsyn i 2015 med privat leverandør af hjemmepleje Vitapleje ApS
  Sagsid.: 16/371

  RESUMÉ:

  Tilsynsrapporten for det årlige uanmeldte tilsyn med private leverandører af hjemmepleje er gennemført af rådgivningsfirmaet BDO på vegne af Dragør Kommune i december 2015. Tilsynsrapportens hovedresultater er sammenfattet i sagsfremstillingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporten for Vitapleje ApS til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgivningsfirmaet BDO har på vegne af Dragør Kommune gennemført det årlige uanmeldte tilsyn med private leverandører af hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Der er i øjeblikket to private leverandører af hjemmepleje i Dragør Kommune, hhv. Vitapleje ApS og Omsorgsplejen ApS. Ca. 10 procent af de borgere, der er visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje, har valgt en privat leverandør.

  Tilsyn med Vitapleje ApS

  Tilsynet er gennemført den 17. december 2015. Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag.

  Konklusion på tilsynet

  Tilsynets overordnede konklusion er, at Vitapleje har jævnt tilfredsstillende forhold ved det uanmeldte tilsyn.

  På baggrund af tilsynet vurderes det, at leverandør af praktisk hjælp Vitapleje er karakteriseret ved følgende:

  Ledende medarbejder fortæller, at Vitapleje har igangsat initiativer, som betyder, at de ved årsskiftet skal indføre et nyt IT-baseret system. Systemet skal sikre, at der udarbejdes dokumentation på den enkelte borger og løbende opdatering af borgernes situation. Der er udarbejdet fyldestgørende planer og implementeringstidspunktet er nært forestående. Vitapleje havde ligeledes igangsat omdeling af borgermapper i borgernes hjem.

  • Der er sammenhæng mellem borgerens bevilling og de leverede ydelser.
  • Borgerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af medarbejdernes indsats.
  • Borgerne tilkendegiver, at de får den hjælp, de har brug for, og at de anvender og inddrager deres resurser.
  • Medarbejderne har et godt kendskab til borgernes behov og kan redegøre for en individuel indsats hos den enkelte borger.
  • Medarbejderne kan på tilfredsstillende vis redegøre for, hvordan borgernes resurser inddrages i opgaveløsningen.

  Udviklingsområder

  1. Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov

  Hos alle borgere mangler der at blive udarbejdet en plejeplan.

  Hos ingen borgere forefindes der borgermapper eller andet kommunikationsredskab mellem Vitapleje og borgeren.

  To borgere kan ikke helt redegøre for den hjælp, de modtager, og der forefindes ikke borgermappe i hjemmet, hvor hjælpen er beskrevet.

  2. Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter

  Hos alle borgere er der manglende beskrivelse af, hvilke praktiske opgaver der udføres i hjemmet.

  3. Borgerens resurser medinddrages, fastholdes og udvikles i det omfang, det er muligt

  Hos alle borgere mangler der beskrivelser af, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen.

  Anbefalinger

  1. Tilsynet anbefaler, at Vitapleje i forbindelse med implementering af det nye IT system har fokus på at døgnrytmeplanen sikrer en sammenhæng mellem borgerens bevilling og de tilrettelagt ydelser.

  2. Tilsynet anbefaler Vitapleje, at de sikrer, at borgerne kender til deres bevilling og har en skriftlig dokumentation på de bevilgede ydelser, jf. kvalitetsstandard og lovgivning på området.

  3. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne undervises og vejlededes i, hvorledes dokumentationen skal udarbejdes.

  4. Tilsynet anbefaler, at Vitapleje udarbejder en arbejdsgang, således at de fremadrettet kan sikre, at dokumentation er ajourført og individuelt beskrevet.

  Handleplan for opfølgningen

  Vitapleje ApS har med afsæt i tilsynsrapportens konklusion, udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedhæftet som bilag. Sundhed og Omsorgschefen følger op på handleplanen i 2 årlige dialogmøder med leverandøren.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16 og Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 5
  Tilsyn med den kommunale hjemmepleje i 2015
  Sagsid.: 16/205

  RESUMÉ:

  Denne sag har tidligere været forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 4. februar 2016, hvor udvalget besluttede, at ledelsen for hjemmeplejen udarbejder en mere målrettet handlingsplan med henblik på at imødekomme tilsynsrapportens konklusioner.

  Sagen er nu genfremsat med en revideret handleplan vedlagt som bilag.

  Tilsynsrapporten for det årlige uanmeldte tilsyn med den kommunale

  hjemmepleje er gennemført af rådgivningsfirmaet BDO på vegne af Dragør Kommune i december 2015. Tilsynsrapportens hovedresultater er sammenfattet i sagsfremstillingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget godkender handleplanen for den kommunale hjemmepleje.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. februar, at ledelsen for hjemmeplejen udarbejder en mere målrettet handlingsplan med henblik på at imødekomme tilsynsrapportens konklusioner.

  Vedlagt er bilag med en mere målrettet handlingsplan.

  Fra Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 4. februar 2016:

  Den 14. og 15. december 2015 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO på

  vegne af Dragør Kommune det årlige uanmeldte tilsyn med den kommunale hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger

  og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn

  med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag

  Konklusion på rådgivningsfirmaet BDO’s tilsyn

  Tilsynets overordnede konklusion er, at den kommunale hjemmepleje har jævnt tilfredsstillende forhold ved det uanmeldte tilsyn.

  På baggrund af tilsynet vurderes det, at leverandør er karakteriseret ved

  følgende:

  ’Den Kommunale Hjemmepleje har ny ledelse, som har igangsat og arbejder på en række forbedringspunkter. Der indføres håndholdte enheder hos medarbejderne ved årsskiftet, som skal bidrage til at sikre, at dokumentationen lever op til lovgivningens krav. Der er ligeledes igangsat udviklingstiltag på ledelses- og disponentområdet, som skal sikre

  sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgernes tilstand og dokumentationen på den enkelte borger’.

  I forbindelse med tilsynet udtrykker borgerne tilfredshed med kvaliteten

  af medarbejdernes indsats og oplever, at de får den hjælp, de har brug

  for.

  Udviklingsområder

  Hjemmeplejen vurderes at have følgende udviklingsområder:

  1. Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov.

  2. Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen

  3. Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsats

  4. Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter

  5. Borgerens ressourcer medinddrages, fastholdes og udvikles i det omfang, det er muligt

  6. Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse

  7. Borgeren oplever respekt i kommunikationen

  Anbefalinger

  Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at Den Kommunale Hjemmepleje implementerer indsatser, som fremadrettet kan sikre, at der skabes sammenhængen mellem de visiterede og leverede ydelser.

  2. Tilsynet anbefaler, at Den Kommunale Hjemmepleje i forbindelse med indførelse af håndholdte enheder hos medarbejderne har fokus på, at plejeplanerne kommer til at fremstår med handlevejledende og individuelle beskrivelser af borgerens problemstillinger og behov for hjælp og støtte i hverdagen.

  3. Tilsynet anbefaler, at Den Kommunale Hjemmepleje implementerer indsatser, der skal sikre større kvalitet i opgaveløsningen omkring praktisk hjælp til renholdelse af borgernes hjælpemidler.

  4. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes de nødvendige indsatser, som sikrer en styrket indsats vedrørende medicinhåndtering.

  5. Tilsynet anbefaler, at hjemmeplejen er opmærksom på, at vikarerne besidder de relevante faglige kompetente og kender til opgaven, som skal løses hos den enkelte borger.

  Handleplan for opfølgning

  Tilsynsrapportens konklusion og indhold er områder den kommunale

  hjemmepleje har fokus på og har derfor bekræftet, at den allerede udarbejdede handleplan er relevant og fortsat aktuel.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16 og Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  Ad. 1+2

  Anbefales og taget til efterretning over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Endelige driftsoverførsler fra 2015 til 2016 - SSU
  Sagsid.: 16/517

  RESUMÉ:

  På SSU’s område er der et samlet underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 596 kr. Beløbet anbefalet overført til budget 2016 og tilføres den i 2016 afsatte pulje til overførelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et underskud/merforbrug på 596 kr. til 2016 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på SSU’s område, som anbefales tilført den pulje, der finansierer overførsler af overskud/mindreforbrug.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et under-skud/merforbrug på driftsbudgettet overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug i Aktivitetshuset Wie-dergården på 625 kr. og et merforbrug i Tandplejen på 1.221 kr.

  Det opgjorte merforbrug ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan derfor automatisk overføres.

  I henhold til Dragør Kommunes regler kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Tandplejen og Aktivitetshuset er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering. Den øvrige del af Wiedergården og Enggården er ikke omfattet af reglerne om overførselsadgang.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2016 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at denne pulje tilføres 596 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (I+T+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB

  2 (T+Å)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Udgifter til flygtninge, 2016-2019
  Sagsid.: 16/528

  RESUMÉ:

  Borger- og Social- og Økonomiafdelingen har udarbejdet opdatering af notat om de anslåede udgifter til flygtninge 2016-2019. Notat herom blev første gang forelagt for Kommunalbestyrelsen i august 2015, hvor det indgik som en del af budgetmaterialet. Det opdaterede notat forelægges til behandling i SSU og ØU i marts måned.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at notat om ”Dragørs samlede udgifter til flygtninge, 2016-2019” tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af budgetmaterialet for budget 2016 blev Kommunalbestyrelsen første gang forelagt notat om de anslåede udgifter til flygtninge i Dragør Kommune 2016-2019.

  Der er dog behov for at belyse de anslåede økonomiske konsekvenser under hensyntagen til en forventet flygtningekvote på 64 flygtninge i 2016 samt en fremskrivning af de forventede antal flygtninge.

  På baggrund heraf har Borger- og Social- og Økonomiafdelingen foretaget en opdatering af notat om anslåede udgifter til flygtninge i Dragør Kommune 2016-2019 herunder en opdatering af de til grund læggende forudsætninger for antallet af flygtninge, familiesammenføringer mv.

  Som det vil fremgå af notatet forventes en samlet nettoudgift til flygtninge i 2016 på 9,0 mio.kr. stigende til 21,0 mio.kr. i 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  3 (T+V+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Taget til efterretning og anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Forslag fra O:

  Beboerne i et af de tre lejede parcelhuse flyttes til flygtningeboligerne ved Hollænderhallen.

  For stemte:

  1 (O)

  Imod stemte:

  3 (T+V+Å)

  Undlod at stemme:

  3 (C+A)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra I:

  At sagen sendes tilbage til behandling i udvalget

  For stemte:  3 (C+I)

  Undlod at stemme: 12 (A+O+V+T+Å)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Forslag fra C:

  Der afholdes temadrøftelse for kommunalbestyrelsen om flygtningeområdet.

  For stemte:

  6 (A+C+O+Nye Borgerlige+T+Å)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - monitorering af antal besøg ydet af hjemmeplejen (1 af 3)
  Sagsid.: 16/462

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder den første afrapportering af i alt tre afrapporteringer om antal aflyste besøg i hjemmeplejen samt besøg ydet af en afløser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 11. januar 2016, at udvalget over de kommende tre måneder får en opdatering

  på antallet af:

  1) Aflyste besøg i hjemmeplejen

  2) Besøg der ydes af en afløser

  Af vedlagte bilag fremgår første af i alt tre opdateringer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 9
  Wiedergårdens lejemål
  Sagsid.: 16/451

  RESUMÉ:

  Sagen beskriver fordelingen af anvendelsen af lejemålet Wiedergården, samt huslejen i henhold til budget 2016, som efterspurgt af udvalget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen kommer fra udvalgsmødet den 11. januar 2016 under eventuelt.

  Lejemålet Wiedergården omfatter i alt 3.051 kvadratmeter og i 2016 er den samlede husleje budgetteret til 3.766.631 kr.

  Anvendelse af lejemålet Wiedergårdens arealer

  Wiedergårdens kvadratmeter er fordelt med ca. 1/3, der anvendes af hjemmeplejen og sundhedsfremme og 2/3 anvendes af Aktivitetshuset.

  En detaljeret fordeling af anvendelsen er angivet her.

  Anvendelse

  Kvadratmeter

  Hjemmeplejen og sundhedsfremme i alt

  1038

  Wiedergården administration

  829

  Hjælpemiddeldepot og omklædningsrum

  209

  Bemærkninger: Sundhedsfremme råder over 41 kvadratmeter fast på første sal og låner ca. 100 kvadratmeter 22 timer om ugen af Aktivitetshuset.

  Aktivitetshuset i alt

  1915

  Aktivitetshuset stueplan

  - heraf udlånes lokaler til foreninger mv.

  1440

  Kælder

  431

  Kedelhuset

  44

  Bemærkninger: Kedelhuset låner derudover førstesalens lokale, der hører under biblioteket, til bordtennis

  Arealer fælles i alt

  98

  Bemærkninger: Rum fælles for alle områderne, rengøring, varme/teknik, el-teknik og elevatorteknik.

  Udgifter til lejemålet Wiedergården

  I budget 2016 er der afsat 3.766.631 kr. til husleje.

  Dette svarer til en månedlig udgift på 313.886 kr.

  Det bemærkes, at a conto varme og vand, samt antenneafgift er inkluderet i huslejen. Derudover kan det oplyses, at der er afsat 165.433 kr. til el og 619.714 kr. til rengøring i 2016.

  Total årlig husleje og forventet forbrug udgør i alt kr. 4.551.778.

  LOVE/REGLER:

  ”Wiedergården er registreret som et erhvervslejemål i Landsbyggefonden. Det er derfor reglerne Erhvervslejelovens kapitel 3 som regulerer lejefastsættelsen, lejereguleringen og ændringen af lejevilkår for lejemålet.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  Under godkendelse af dagsorden blev meddelelsespunktet løftet og behandles som behandlingspunkt.

  Udvalget ønsker sagen yderligere belyst og genbehandlet på møde i maj.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet,

  herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Til efterretning

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 3. marts 2016.

  Svend Mathiasen (Løsgænger): Ønsker en orientering om hvorfor lederen af Enggården er holdt op? Forvaltningen orienterede.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.