Skip navigationen

Referat

Torsdag den 07. april 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Nye Borgerlige), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
A og C foreslog, at punkt 10 tages af dagsordenen.
For stemte: 3 (A+C+O)
Imod stemte: 4 (I+T+Å+Nye Borgerlige)
Faldet.

Forslag fra Nye Borgerlige:
Punkt 10 behandles som første punkt på dagsordenen.
For stemte: 4 (I+T+Å+Nye Borgerlige)
Imod stemte: 3 (A+C+O)
Godkendt
Dagsordenen herefter godkendt.
Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke i punkterne 2 - 15.
 • 1
  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86
  Sagsid.: 16/388

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarder for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 fremlægges her til drøftelse og efterfølgende høring før godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

  Her fremlægges kvalitetsstandarder efter Servicelovens § 86 til drøftelse og efterfølgende høring før godkendelse.

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 for Dragør Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde. Dragør Kommunes kvalitetsstandard på området følger Tårnby Kommunes.

  Kvalitetsstandarden er opdateret og politisk godkendt i Tårnby Kommune i 2016 og er uændret siden sidste godkendelse. Kvalitetsstandarden fremgår af bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Ad. 1+2.

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Udkast til værdighedspolitik
  Sagsid.: 15/2699

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget skal behandle udkast til værdighedspolitikken, der er formuleret med afsæt i drøftelserne på borgermødet, afholdt den 14. marts 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter bidrag fra det afholdte borgermøde

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til værdighedspolitikken

  3.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til et forord til værdighedspolitikken

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 11. januar 2016, at der afholdes borgermøde om værdighedspolitikken. Program for dette borgermøde blev besluttet på mødet den 4. februar 2016.

  Værdighedspolitikken udtrykker med borgernes egne ord, ønsker og forventninger til, en værdig ældrepleje, som de blev formuleret på borgermødet.

  Borgermødet – opsamling

  Borgermødet var tilrettelagt med henblik på at få borgernes syn på en værdig ældrepleje.

  Borgermødet blev afholdt mandag den 14. marts 2016 med et fremmøde på ca. 50 engagerede deltagere.

  Afviklingen af borgermødet var tilrettelagt ud fra en erfaring med, at flere parallelle dialoger blandt deltagerne giver anledning til en bredde i synspunkter og en skærpelse af borgernes egne ord om en værdig ældrepleje.

  Deltagernes engagement og lyst til at bidrage aktivt til debatten har resulteret i, at politikken også kan formuleres med borgernes egne ord, struktureret ud fra de fem obligatoriske emner:

  1. livskvalitet
  2. selvbestemmelse
  3. kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  4. mad og ernæring og
  5. en værdig død

  Den røde tråd på tværs af alle drøftelser, er et ønske om fleksibilitet og at ældreplejen imødekommer hvert enkelt menneskes behov og så vidt muligt tager hensyn til, at en værdig ældrepleje for ét menneske kan være noget andet for et andet menneske. Fordi borgerne ikke er ens, fordi mennesker har individuelle forudsætninger for fysisk udfoldelse. Og fordi egne ressourcer, interesser og smag samt omfang af netværk er vidt forskellig, er der et individuelt hensyn at tage med i samarbejdet med og om borgeren.

  Dragør Kommune er unik i kraft af den samhørighed, som udgør et solidt fundament og påvirker lysten til at bidrage og tage ansvar for det aktive medborgerskab. Borgermødet vidnede også om en stærk ansvarsfølelse for hinanden, og i det omfang det er muligt, at bidrage til at mennesker inviteres og hjælpes til at være en del af dette særlige Dragør-fællesskab. Der stilles krav til ældreplejen men den samlede løsning består også af forslag til aktiviteter der opstår af frivillige kræfters initiativ og empati for hinanden.

  Borgernes konkrete formuleringer fremgår af vedlagte bilag.

  Værdighedspolitikken – udkast

  Værdighedspolitikken foreslås formuleret med borgernes egne ord og skrevet i et sprog, der er personligt.

  Det kan politikken bære, fordi det er personlige ønsker og holdninger til, hvordan en værdig ældrepleje i Dragør skal være, formuleret af de mennesker, der lever i Dragør og selv er eller bliver en del af den hverdag, hvor behovet for et samarbejde med ældreplejen opstår.

  Administrationen foreslår, at der formuleres et forord til værdighedspolitikken, hvor læseren gøres opmærksom på dette særlige kendetegn ved Dragørs værdighedspolitik. At det er borgernes egne ord og dermed borgernes værdighedspolitik og at politikken også afspejler en lyst til, at vi sammen bidrager til at skabe det liv, den enkelte ønsker at leve.

  Kravet til formålet med værdighedspolitikken er, at den beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives efter Lov om Social Service til personer over folkepensionsalderen. Forslaget til Dragør Kommunes værdighedspolitik vurderes at opfylde dette krav.

  Forslag til værdighedspolitikken og forord er vedlagt som bilag.

  Ældrerådet, der deltog aktivt på borgermødet, har sendt et særskilt input til arbejdet. Ældrerådets to notater er vedhæftet som bilag.

  Lovgivning om værdighedspolitikker

  Folketinget har den 23. februar 2016 vedtaget L 105 – forslag til Lov om ændring af Lov om Social Service (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

  Loven er trådt i kraft 1. marts 2016.

  Meddelelsesskrivelsen samt lov og bekendtgørelse på området er vedlagt som bilag til orientering.

  Næste skridt i arbejdet med værdighedspolitikken

  Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 4. februar godkendt en tidsplan for arbejdet, der betyder, at udvalget på mødet den 9. maj 2016 præsenteres for et høringsudkast af udmøntningen af værdighedsmidlerne på 3,048 mio. kr. i 2016.

  Det skal bemærkes, at midlerne i 2016 udbetales i to rater. Første rate udbetales senest 1. august og anden rate udbetales senest den 15. november 2016.

  Betingelsen for at få udbetalt første rate, er at Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016 har fået tilsendt Dragør Kommunes værdighedspolitik og udmøntningsplan (redegørelse).

  Betingelse for at få udbetalt anden rate, er at Sundheds- og Ældreministeriet senest den 15. november 2016 har modtaget en status på forbrugte midler af første rate samt en redegørelse for anvendelsen af 2017 midlerne.

  Administrationen foreslår derfor, at Social- og Sundhedsudvalgets behandling af udmøntningsplanen for 2016 også omfatter en indledende drøftelse af, hvordan midlerne anvendes i 2017.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen), Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Ad. 1+2+3

  Godkendt.

  Bilag

 • 3
  Råderumsskema vedr. daghjemsophold for beboere på Enggården
  Sagsid.: 15/2523

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget har besluttet på mødet den 30.11.2015, at

  de midler, der frigives ved at nedlægge 5 daghjemspladser anvendes til at styrke de daglige aktiviteter for beboerne. Midlerne foreslås anvendt

  til at styrke de personalemæssige ressourcer i arbejdet med at styrke forudsætningerne for at beboerne kan leve det gode ældreliv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender

  at besparelsen på 187.000 kr. fra reduktion i antal daghjemspladser,

  anvendes til opnormering af ergoterapeuterne på plejeafdelingerne på

  Enggården, svarende til ca. 18 timer ugentligt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 4. februar 2016, at sagen hæves til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2016, at sagen sendes tilbage i Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagsfremstillinger med referat er gengivet her:

  BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-02-

  2016

  For stemte: 3 (A+C+O)

  Imod stemte: 3 (I+T+V)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen, løsgænger)

  Faldet.

  Morten Drejer (O) hæver sagen til KB, jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-02-2016

  Forslag fra T:

  At sagen sendes tilbage til Social- og Sundhedsudvalget.

  For stemte: 8 (I+T+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 7 (A+C+O)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30.11.2015, blev det besluttet, at 5 daghjemspladser, forbeholdt beboere på Enggården, nedlægges.

  Det svarer til en årlig reduktion på ca. 187.500 kr. og at disse midler anvendes til styrkelse af de daglige aktiviteter for beboerne. Forvaltningen fremlægger sag om, hvordan midlerne kan anvendes.

  Anvendelse af midler

  Forvaltningen anbefaler at den nu nuværende ansættelse af ergoterapeuter på de 4 plejeafdelinger styrkes.

  Styrkelse af Enggårdens fokus på, at skabe de bedste forhold for at beboerne kan leve det gode ældreliv.

  Det betyder:

  · At, der bevidst stiles imod at beboerens tidligere liv respekteres,

  og søges integreret i beboerens nuværende liv på Enggården.

  Livskvalitet er i højsædet.

  · At, aktiviteter som beboeren holder af fastholdes eller nye aktiviteter tilbydes under hensyntagen til beboerens aktuelle tilstand.

  · At, beboerens og dennes pårørende fortsat har mulighed for at bevare og dyrke relationen.

  · At, Enggården ønsker at være et åbent sted som knytter relationen

  til det omgivende lokalsamfund ved, at beboerne kommer ud

  og at gæster inviteres ind på Enggården.

  Indsatsen er målrettet Enggårdens beboere og omfatter således ikke beboere på daghjemmet og på midlertidige døgnpladser.

  Aktuelt benyttes aktivitetsmedarbejdere bredt i afdelingerne og spiller meget aktivt ind med deres faglighed. Således er de aktive i forbindelse

  med dokumentation af plejeplaner i forhold til aktiviteter, døgnplejeplaner o.a.

  Medarbejdernes evne til at skabe tæt samarbejde med borgeren og mellem afdelingens forskellige personale er afgørende. Her ser vi at indsatsen for, at vedligeholde borgerens sociale netværk og sammenhængen i

  livet får et væsentligt løft, når alle kompetencer sættes i spil omkring borgerens samlede tilværelse.

  Aktivitetsmedarbejderne sørger for aktiviteter som udflugter, gymnastik,

  gåture – både enkeltvis og i grupper, besøg af institutioner fra lokalområdet, aktiviteter i samarbejde med de frivillige, markering af mærkedage o.a. Der er sket en utrolig udvikling bare indenfor det sidste halv år og udviklingen fortsætter. For at sikre den ressourcemæssige kapacitet til at lykkes med dette fokus, foreslås den nuværende ansættelse af ergoterapeuter på de 4 plejeafdelinger på 30 timer per uge øget til 34,5 timer per uge.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opnormering finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning på

  møde den 30.11.2015, om at nedlægge 5 daghjemspladser, forbeholdt

  beboere på Enggården.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Forslag fra C:

  Beløbet forbliver på Enggårdens budgetramme og forvaltningen fremlægger plan for, hvordan de kan anvendes med fokus på øget daglige aktiviteter for borgerne eller styrket pleje.

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (Nye Borgerlige+T+Å)

  Godkendt.

 • 4
  Monitorering af antal besøg ydet af hjemmeplejen (2 af 3)
  Sagsid.: 16/462

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder den anden afrapportering af i alt tre afrapporteringer om antal aflyste besøg i hjemmeplejen samt besøg ydet af en afløser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender anden afrapportering om besøg ydet af hjemmeplejen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 11. januar 2016, at udvalget over de kommende tre måneder får en opdatering

  på antallet af:

  1) Aflyste besøg i hjemmeplejen

  2) Besøg der ydes af en afløser

  Af vedlagte bilag fremgår første samt anden af i alt tre opdateringer.

  Det forholdsvis høje forbrug af vikarer i uge 7 og 10, er også årsagen til at der ses så få aflysninger af besøg hos borgerne. Det har været vurderet, at det gav færrest gener for borgerne med denne prioritering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Budgetspørgsmål til budget 2017-2020 - SSU
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter evt. budgetspørgsmål som ønskes besvaret som grundlag for budgetforhandlingerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget udvalg drøfter eventuelle budgetspørgsmål til administrationen inden for udvalgets område.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsesmedlemmer har som led i budgetprocessen for budget 2017-2020 mulighed for at stille spørgsmål til administrationen om forskellige emner som ønskes belyst med henblik på at kvalificere budgetdrøftelserne. Der var på budgetseminar 18. marts mulighed for at stille mundtlige budgetspørgsmål, og der vil desuden være mulighed for at stille skriftlige budgetspørgsmål til administrationen frem til 15. april. Budgetspørgsmålene besvares forud for budgetseminar i august.

  Budgetspørgsmål skal være konkrete og til at besvare ud fra kendte budgetforudsætninger med et begrænset omfang af ressourcer. Hvis budgetspørgsmål omfatter analyser eller større undersøgelser, og dermed et større ressourcetræk, tager de enkelte udvalg stilling til om budgetspørgsmål skal besvares.

  Administrationen anbefaler at Social- og Sundhedsudvalget drøfter eventuelle budgetspørgsmål til administrationen inden for udvalgets område.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

 • 6
  Ældrerådets årsberetning for 2015
  Sagsid.: 16/605

  RESUMÉ:

  I henhold til ældrerådets vedtægter, § 2 stk. 8, udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets årsberetning for 2015 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har, i henhold til § 2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2015.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Ældrerådets vedtægter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning. Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Handicaprådets årsberetning for 2015
  Sagsid.: 16/606

  RESUMÉ:

  I henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, udarbejder Handicaprådet en beretning om rådets arbejde og forslag til kommunalbestyrelsen

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Handicaprådets årsberetning for 2015 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet har, i henhold til forretningsordenen, udarbejdet en årsberetning for 2015.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning. Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Ældrerådets høringssvar til SSU dagsordenen den 3. marts 2016
  Sagsid.: 16/609

  RESUMÉ:

  Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 3. marts 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at, Social- og Sundhedsudvalget behandler Ældrerådets bemærkninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har fremsendt kommentarer til Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden til mødet den 3. marts 2016.

  Ældrerådet har, i forbindelse med kommentering af dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016, også forholdt sig til punktet om kvalitetsstandarder.

  Kvalitetsstandarderne er sendt særskilt i høring den 11. marts 2016 i såvel Ældrerådet som Handicaprådet med svarfrist 4. april 2016. Høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden vil blive behandlet særskilt på SSU mødet den 9. maj 2016, hvor også Handicaprådet har haft mulighed for at afgive høringssvar.

  Ældrerådet har fremsendt kommentarer:

  1. Dateret den 29. februar 2016:

  vedr. dagsorden til SSU mødet den 3. marts 2016

  2. Dateret den 7. marts 2016:

  Vedr. dagsorden til SSU mødet den 3. marts 2016, specifikt om ’Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje’. Overskriften ’Tidligere fremsendte bemærkninger’, refererer til høringssvar dateret den 29. februar 2016.

  3. Dateret den 7. marts 2016:

  vedr. dagsorden til SSU mødet den 3. marts, specifikt om ’Kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice’.

  Samtlige høringssvar fremgår af vedlagte bilag. Sidstnævnte høringssvar (punkt 3) vil blive behandlet på SSU mødet den 9. maj 2016.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udvalgets behandling sendes til orientering til Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Ældrerådets bemærkninger behandlet.

  Bilag

 • 9
  Forslag fra I – flygtningeøkonomi
  Sagsid.: 16/698

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail den 8. marts 2016 anmodet om at følgene forslag kommer på SSU’s dagorden:

  ”Asger Larsen (I) har den 8. marts bedt om en drøftelse i SSU af de udsendte beregninger til notat om flygtningeøkonomien samt til udgifter ved anlæg af midlertidige flygtningeboliger ved Hollænderhallen, jf. mail fra forvaltningen 8. marts 2016.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Sagen behandlet under punkt 1.

 • 10
  Forslag fra Jens Passarge (V) – valg af ny formand for SSU
  Sagsid.: 16/731

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jens Passarge (V) har i mail af 28. marts 2016, anmodet om at følgende forslag sættes på SSU’s dagsorden:

  ”Undertegnede fremsætter hermed forslag om valg af ny formand for SSU. Forslaget bedes optaget på dagsorden på førstkommende møde i SSU d. 07/04 2016 som behandlingspunkt.

  Jeg finder, at den nuværende udvalgsformands planlægning, afvikling og ledelse af udvalgsmøderne, samt kommunikation og visioner for Social og Sundhedsudvalget er meget utilfredsstillende.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. april 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen blev under godkendelse af dagsordenen rykket op som første behandlingspunkt.

  Forslag fra A og C:

  A og C foreslår, at Morten Dreyer fortsætter som formand

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  4 (I+T+Å+Nye Borgerlige)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra Å:

  Å foreslår, at Jens Passarge vælges som ny formand

  For stemte:

  4 (I+T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte:

  3 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra A og C:

  A og C finder det unødvendigt, at der vælges ny formand og opfatter valget af ny formand som et udslag af interne uenigheder i Venstre.

 • 11
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  Status er vedlagt som bilag.

  På SSUs møde i februar 2016, bad udvalget om supplerende oplysninger. Administrationen arbejder på, at sagen fremadrettet kan belyse følgende:

  • Status/antal på kvoteflygtninge for 2015 og 2016

  • Antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote

  • Hvilken ydelse er vores nuværende flygtninge på?

  • Hvilken aktivering er de i gang med – eksempelvis praktik m.m.

  • Hvor mange er kommet i beskæftigelse?

  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  • Oversigt over hvor mange der er flyttet ud af de midlertidige
  boliger og til permanent boligplacering.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Nye regler på udlændingeområdet
  Sagsid.: 16/682

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om ændring af udlændingeloven ift. retten til fami-liesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus jf. § 7 stk. 3. Efter de nye regler kan udlændinge først familiesammenføres efter 3 års ophold i Danmark fremfor 1 år, som hidtil.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Den 5. februar 2016 trådte nye regler i kraft vedr. familiesammenføring for udlændinge, der har midlertidig beskyttelsesstatus jf. § 7, stk. 3.

  Loven gælder også de personer, der har ansøgt om familiesammenføring inden den 5. februar.

  Midlertidig beskyttelsesstatus

  Midlertidig beskyttelsesstatus efter § 7, stk. 3 meddeles tidsbegrænset og til at begynde med for 1 år. Når den 1-årige periode udløber, skal sagen tages op til fornyet behandling. Hvis der stadig er behov for beskyttelse, forlænges den med 2 år.

  Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus kan i reglen kun opnå familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges og først efter 3 års ophold i Danmark i modsætning til 1 år, som det har været hidtil.

  Såfremt der er ganske særlige forhold, der taler for en dispensation, som f.eks. syge børn eller uledsagede mindreårige, kan der ansøges tidligere end de 3 år.

  Dragør Kommunes situation

  Udskydelse af retten til familiesammenføring har ikke umiddelbart nogen betydning for Dragør Kommune på nuværende tidspunkt. Aktuelt modtager kommunen fortsat flest enlige mænd, der typisk får opholdstilladelse efter § 7, stk. 1, som er konventionsstatus, eller efter § 7, stk. 2, som er beskyttelsesstatus. Disse flygtninge har mulighed for at ansøge familiesammenføring med det samme.

  På nuværende tidspunkt har Dragør Kommune modtaget én kvinde pr. 1. marts 2016, som har fået midlertidig opholdstilladelse efter § 7 stk. 3. Derudover modtager vi yderligere en kvinde pr. 1. april og en pr. 1. maj 2016, som begge også har fået midlertidig opholdstilladelse efter § 7, stk. 3.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

 • 13
  Meddelelse - Status på klagesager på det specialiserede socialområde i 2015
  Sagsid.: 16/681

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen. Sagen vedrører beslutninger truffet i 2015 på det specialiserede børneområdet, børnehandicapområdet og det specialiserede voksenområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hvor mange klager er sendt til Ankestyrelsen

  Det specialiserede børneområde (Dragør Kommune)

  På dette område har der i alt været fem klager i 2015, der er sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. To klager vedrørte aktindsigt og sagsbehandling og to klager vedrørte § 71 (samvær med anbragt barn).

  • 1. klage vedr. § 71 blev hjemvist til fornyet genbehandling
  • 2. klage vedr. § 71 afventer afgørelse i Ankestyrelsen
  • 3. klage vedr. aktindsigt blev kommunens afgørelse omgjort
  • 4. klage vedr. aktindsigt og sagsbehandling blev stadfæstet
  • 5. klage vedr. aktindsigt og sagsbehandling blev stadfæstet

  Børnehandicapområde (Tårnby Kommune)

  På dette område har der været en klage i 2015, der blev sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. Klagen vedrørte § 41 (nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn).

  • Klagen vedr. § 41 dækning af nødvendige merudgifter blev delvist stadfæstet og delvist hjemvist til fornyet genbehandling.

  Det specialiserede voksenområde (Tårnby Kommune)

  På dette område har der været fire klager i 2015, der er sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. Tre klager vedrørte § 100 (dækning af nødvendige merudgifter til voksne) og en klage vedrørte flytning til særligt botilbud.

  • 1. klage vedr. dækning af nødvendige merudgifter blev delvist stadfæstet og delvist hjemvist til fornyet genbehandling.
  • 2. klage vedr. dækning af nødvendige merudgifter blev stadfæstet
  • 3. klage vedr. dækning af nødvendige merudgifter blev hjemvist til fornyet genbehandling.
  • 4. klage vedr. flytning til særligt botilbud blev stadfæstet

  Ankeprocedure

  Såfremt en borger er utilfreds med kommunens afgørelse, kan borgeren klage inden for fire uger. Ved alle afgørelser fremsendes der en klage-vejledning.

  Hvis borgeren har klaget, har kommunen fire uger til at revurdere afgørelsen. Hvis kommunens revurdering af sagen medfører, at borgeren får fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist med-hold, orienteres borgeren herom og får en ny frist på fire uger.

  I det tilfælde hvor kommunen fastholder sin afgørelse ved genvurdering af sagen, fremsendes sagen til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen kan give medhold (stadfæste) i hele kommunens afgørelse eller ændre kommunens afgørelse. Ankestyrelsen kan også give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre.

  Ankestyrelsen kan endvidere hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst. Ankestyrelsen kan også afvise at behandle en klage, hvis klagefristen er overskredet.

  Oversigt over Dragør Kommunes sager i 2016 på områderne er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 14
  Meddelelse: Genoptræning 2015, varetaget i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 16/325

  RESUMÉ:

  Genoptræning og træning af Dragør Kommunes borgere, i henhold til Servicelovens § 86 og Sundhedslovens § 140, varetages af Tårnby Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde.

  I den forbindelse sender Tårnby Kommune en årlig status på aktiviteten i det forgangne år. Her er en status på genoptræning af Dragør Kommunes borgere, udført i 2015 på vegne af Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hvert år opgør Tårnby Kommune omfanget af genoptræningsforløb for borgere fra Dragør Kommune. Her er en status på aktiviteten i 2015 og en oversigt over udviklingen i perioden 2007-2015. Tårnby Kommunes samlede afrapportering er vedlagt som bilag.

  Tårnby kommune varetager i henhold til det forpligtende samarbejde, kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter § 86 i Serviceloven og genoptræning efter § 140 i Sundhedsloven, for Dragør Kommune.

  Genoptræning og vedligeholdende træning efter § 86 i Serviceloven bevilges og udføres af Tårnby Kommune i henhold til det forpligtende samarbejde, delaftalen om genoptræning. Genoptræningen og den vedligeholdende træning kan foregå i nærmiljøet, det vil sige på Enggården eller i borgerens hjem, jf. nærhedsprincippet i de forpligtende aftaler.

  Aktiviteten i 2015

  273 borgere har modtaget tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning. Det er 55 færre borgere sammenlignet med 2014.

  Borgerens gennemsnitlige ventetid til træning er 13 hverdage.

  Genoptræning efter § 140 i Sundhedsloven

  Hospitalet udarbejder en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivning fra et sygehus, hvis der er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Genoptræning af personer efter udskrivning fra sygehus følger genoptræningsplanen og Tårnbys praksis på området.

  Genoptræningsplanen skal angive, om personen har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Størstedelen af genoptræningsplanerne er almene.

  Almene genoptræningsforløb udføres af Tårnby Kommune, mens specialiserede genoptræningsforløb for alle kommuners vedkommende, udføres ambulant af hospitalet efter hjemsendelse.

  Rehabilitering på specialiseret niveau, foregår i en bred tværfaglig indsats på tværs af enheder, som nævnt på Social- og Sundhedsudvalgets temamøde i september 2015.

  Aktiviteten i 2015

  I 2015 har Tårnby modtaget 448 almene genoptræningsplaner og 32 specialiserede genoptræningsplaner til borgere fra Dragør Kommune.

  Sammenlignet med 2014 er antallet af almene genoptræningsplaner steget med 49 planer og der er et fald på 3 specialiserede genoptræningsplaner.

  Almene genoptræningsplaner kan udføres som enten basal eller avanceret genoptræning. Af de 448 almene genoptræningsplaner blev 417 tildelt et genoptræningsforløb på basalt niveau, 25 tildelt et genoptræningsforløb på avanceret niveau og 6 planer var rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau.

  Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for genoptræning efter Sundhedsloven § 140 er 3,3 hverdage og borgerens gennemsnitlige ventetid til træning er 10,2 hverdage.

  Udviklingen i perioden 2007-2015

  Antallet af genoptræningsplaner, til borgere i Dragør Kommune, er i perioden fra 2007 til 2015 steget med 66 procent. Denne udvikling dækker over en stigning i antal almene genoptræningsplaner på 81 procent (fra 86 til 448 planer) og et fald i specialiserede genoptræningsplaner på 141 procent (fra 77 til 32 planer). Se bilag 5.

  Som det fremgår af opgørelserne, udgør almene genoptræningsplaner hovedparten af genoptræningsplanerne.

  Samme billede gør sig gældende på landsplan. KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har i 2016 udgivet en rapport om udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i perioden 2007-2014.

  Analysen viser, at antallet af genoptræningsplaner på landsplan samlet set er steget med 90 pct., fordelt på en meget stor stigning i antallet af almindelige genoptræningsplaner på 175 pct. og et fald i antallet af specialiserede genoptræningsplaner på samlet 33 pct. i perioden 2007-2014.

  Forventninger til omfanget af genoptræning i 2016

  På baggrund af Tårnby Kommunes opgørelse har forvaltningen fastholdt bestillingen af genoptræningsforløb på et uændret niveau i 2016.

  Med afsæt i lovændringen vedr. genoptræningsplaner, der trådte i kraft 1. januar 2015, må det samtidig forventes, at der er et øget fokus på at også psykiatriske patienter i større udstrækning udskrives med en genoptræningsplan i 2016. Udviklingen må således forventes at fortsætte med et stigende antal genoptræningsplaner, også i 2016 og 2017.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 86, Sundhedsloven §§ 84 og 140 samt Delaftale 1b om genoptræning i Aftale om det forpligtende samarbejde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  Bilag

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.: