Skip navigationen

Referat

Mandag den 09. maj 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Nye Borgerlige), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Afbud fra Ole Hansen (A)
Ole K. Svendsen (A) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Udgifter til flygtninge, 2016-2019
  Sagsid.: 16/528

  RESUMÉ:

  Borger- og Social- og Økonomiafdelingen har udarbejdet opdatering af notat om de anslåede udgifter til flygtninge 2016-2019. Notat herom blev første gang forelagt for Kommunalbestyrelsen i august 2015, hvor det indgik som en del af budgetmaterialet. Det opdaterede notat forelægges til behandling i SSU og ØU i marts måned.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at notat om ”Dragørs samlede udgifter til flygtninge, 2016-2019” tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af budgetmaterialet for budget 2016 blev Kommunalbestyrelsen første gang forelagt notat om de anslåede udgifter til flygtninge i Dragør Kommune 2016-2019.

  Der er dog behov for at belyse de anslåede økonomiske konsekvenser under hensyntagen til en forventet flygtningekvote på 64 flygtninge i 2016 samt en fremskrivning af de forventede antal flygtninge.

  På baggrund heraf har Borger- og Social- og Økonomiafdelingen foretaget en opdatering af notat om anslåede udgifter til flygtninge i Dragør Kommune 2016-2019 herunder en opdatering af de til grund læggende forudsætninger for antallet af flygtninge, familiesammenføringer mv.

  Som det vil fremgå af notatet forventes en samlet nettoudgift til flygtninge i 2016 på 9,0 mio.kr. stigende til 21,0 mio.kr. i 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2016

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  3 (T+V+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Taget til efterretning og anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Forslag fra O:

  Beboerne i et af de tre lejede parcelhuse flyttes til flygtningeboligerne ved Hollænderhallen.

  For stemte:

  1 (O)

  Imod stemte:

  3 (T+V+Å)

  Undlod at stemme:

  3 (C+A)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra I:

  At sagen sendes tilbage til behandling i udvalget

  For stemte:  3 (C+I)

  Undlod at stemme: 12 (A+O+V+T+Å)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Forslag fra C:

  Der afholdes temadrøftelse for kommunalbestyrelsen om flygtningeområdet.

  For stemte:

  6 (A+C+O+Nye Borgerlige+T+Å)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Forslag fra I – Flygtningeøkonomi
  Sagsid.: 16/698

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail den 8. marts 2016 anmodet om at følgene forslag kommer på SSU’s dagorden:

  ”Asger Larsen (I) har den 8. marts bedt om en drøftelse i SSU af de udsendte beregninger til notat om flygtningeøkonomien samt til udgifter ved anlæg af midlertidige flygtningeboliger ved Hollænderhallen, jf. mail fra forvaltningen 8. marts 2016.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Sagen behandlet under punkt 1.

 • 3
  Udkast til værdighedspolitik
  Sagsid.: 15/2699

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget skal behandle udkast til værdighedspolitikken, der er formuleret med afsæt i drøftelserne på borgermødet, afholdt den 14. marts 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter bidrag fra det afholdte borgermøde

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til værdighedspolitikken

  3.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til et forord til værdighedspolitikken

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 11. januar 2016, at der afholdes borgermøde om værdighedspolitikken. Program for dette borgermøde blev besluttet på mødet den 4. februar 2016.

  Værdighedspolitikken udtrykker med borgernes egne ord, ønsker og forventninger til, en værdig ældrepleje, som de blev formuleret på borgermødet.

  Borgermødet – opsamling

  Borgermødet var tilrettelagt med henblik på at få borgernes syn på en værdig ældrepleje.

  Borgermødet blev afholdt mandag den 14. marts 2016 med et fremmøde på ca. 50 engagerede deltagere.

  Afviklingen af borgermødet var tilrettelagt ud fra en erfaring med, at flere parallelle dialoger blandt deltagerne giver anledning til en bredde i synspunkter og en skærpelse af borgernes egne ord om en værdig ældrepleje.

  Deltagernes engagement og lyst til at bidrage aktivt til debatten har resulteret i, at politikken også kan formuleres med borgernes egne ord, struktureret ud fra de fem obligatoriske emner:

  1. livskvalitet
  2. selvbestemmelse
  3. kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  4. mad og ernæring og
  5. en værdig død

  Den røde tråd på tværs af alle drøftelser, er et ønske om fleksibilitet og at ældreplejen imødekommer hvert enkelt menneskes behov og så vidt muligt tager hensyn til, at en værdig ældrepleje for ét menneske kan være noget andet for et andet menneske. Fordi borgerne ikke er ens, fordi mennesker har individuelle forudsætninger for fysisk udfoldelse. Og fordi egne ressourcer, interesser og smag samt omfang af netværk er vidt forskellig, er der et individuelt hensyn at tage med i samarbejdet med og om borgeren.

  Dragør Kommune er unik i kraft af den samhørighed, som udgør et solidt fundament og påvirker lysten til at bidrage og tage ansvar for det aktive medborgerskab. Borgermødet vidnede også om en stærk ansvarsfølelse for hinanden, og i det omfang det er muligt, at bidrage til at mennesker inviteres og hjælpes til at være en del af dette særlige Dragør-fællesskab. Der stilles krav til ældreplejen men den samlede løsning består også af forslag til aktiviteter der opstår af frivillige kræfters initiativ og empati for hinanden.

  Borgernes konkrete formuleringer fremgår af vedlagte bilag.

  Værdighedspolitikken – udkast

  Værdighedspolitikken foreslås formuleret med borgernes egne ord og skrevet i et sprog, der er personligt.

  Det kan politikken bære, fordi det er personlige ønsker og holdninger til, hvordan en værdig ældrepleje i Dragør skal være, formuleret af de mennesker, der lever i Dragør og selv er eller bliver en del af den hverdag, hvor behovet for et samarbejde med ældreplejen opstår.

  Administrationen foreslår, at der formuleres et forord til værdighedspolitikken, hvor læseren gøres opmærksom på dette særlige kendetegn ved Dragørs værdighedspolitik. At det er borgernes egne ord og dermed borgernes værdighedspolitik og at politikken også afspejler en lyst til, at vi sammen bidrager til at skabe det liv, den enkelte ønsker at leve.

  Kravet til formålet med værdighedspolitikken er, at den beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives efter Lov om Social Service til personer over folkepensionsalderen. Forslaget til Dragør Kommunes værdighedspolitik vurderes at opfylde dette krav.

  Forslag til værdighedspolitikken og forord er vedlagt som bilag.

  Ældrerådet, der deltog aktivt på borgermødet, har sendt et særskilt input til arbejdet. Ældrerådets to notater er vedhæftet som bilag.

  Lovgivning om værdighedspolitikker

  Folketinget har den 23. februar 2016 vedtaget L 105 – forslag til Lov om ændring af Lov om Social Service (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

  Loven er trådt i kraft 1. marts 2016.

  Meddelelsesskrivelsen samt lov og bekendtgørelse på området er vedlagt som bilag til orientering.

  Næste skridt i arbejdet med værdighedspolitikken

  Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 4. februar godkendt en tidsplan for arbejdet, der betyder, at udvalget på mødet den 9. maj 2016 præsenteres for et høringsudkast af udmøntningen af værdighedsmidlerne på 3,048 mio. kr. i 2016.

  Det skal bemærkes, at midlerne i 2016 udbetales i to rater. Første rate udbetales senest 1. august og anden rate udbetales senest den 15. november 2016.

  Betingelsen for at få udbetalt første rate, er at Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016 har fået tilsendt Dragør Kommunes værdighedspolitik og udmøntningsplan (redegørelse).

  Betingelse for at få udbetalt anden rate, er at Sundheds- og Ældreministeriet senest den 15. november 2016 har modtaget en status på forbrugte midler af første rate samt en redegørelse for anvendelsen af 2017 midlerne.

  Administrationen foreslår derfor, at Social- og Sundhedsudvalgets behandling af udmøntningsplanen for 2016 også omfatter en indledende drøftelse af, hvordan midlerne anvendes i 2017.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen), Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Ad. 1+2+3

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Udkast til udmøntning af værdighedsmidler
  Sagsid.: 15/2699

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 4. februar godkendt en tidsplan for arbejdet, der betyder, at udvalget på mødet den 9. maj 2016 præsenteres for et høringsudkast af udmøntningen af værdighedsmidlerne på 3,048 mio. kr. i 2016.

  Udvalget præsenteres her for et udkast til initiativer, der bidrager til at omsætte dele af værdighedspolitikken i praksis.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Social og Sundhedsudvalget udvælger de forslag der skal indgå i udmøntningsplanen.

  2. at forslaget sendes høring.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget præsenteres her for et udkast til en bruttoliste over forslag til 16 initiativer, der på forskellig vis bidrager til at værdighedspolitikken omsættes i praksis.

  Bruttolistens initiativer er suppleret med overslag over prisen på det enkelte forslag (se vedlagte bilag). Den samlede finansiering af samtlige initiativer, beskrevet i bruttolisten, overstiger de midler Dragør Kommune er tildelt, hvorfor der er behov for en prioritering.

  Forslag til initiativer

  De 16 initiativer er forslag, der forsøger at imødekomme de ønsker til en værdig ældretilværelse, der er formuleret med værdighedspolitikken. Forvaltningen anbefaler de forslag der er markeret med fed, jævnfør bilag 2 hvor økonomien fremgår.

  1. Dagligdagens gæstebud til beboere på Enggården
  2. Bemanding tilpasset borgerens døgnrytme - hjemmeplejen og Enggården
  3. Synligt personale i fælles opholdsrum på Enggården
  4. Trykfølsomme skærme på Enggården
  5. Vasketoiletter
  6. Motoriserede senge på Enggården
  7. Spiserobot
  8. Handicapvenlig bus til Enggården
  9. Taxa Rickshaw cykler (inklusiv cykelskur)
  10. Dialogmøder på Enggården
  11. Billardbord til Enggården
  12. Tilbud om varm mad også til aftensmad til beboere på Enggården og borgere i eget hjem
  13. Living lab i Dragør
  14. Møde på tværs af generationer
  15. Sanse- og oplevelsespark på Enggården
  16. Rengøring hver anden uge

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et høringsudkast til en udmøntningsplan, der består af udvalgte initiativer, svarende til Dragør Kommunes andel (se vedlagte bilag). I forslag til høringsudkastet indgår initiativerne markeret med fed ovenfor.

  Finansiering af initiativerne

  Finansieringen er opdelt i henholdsvis investeringsudgifter og driftsomkostninger.

  Nogle initiativer er forbundet med en engangsinvestering, andre med en årlig driftsomkostning og udvalgte forslag er forbundet med såvel investering som løbende drift.

  Denne opdeling er valgt, for at tydeliggøre, at en beslutning om at gennemføre ét initiativ i 2016, kan medføre en driftsudgift i de efterfølgende år.

  Udvælgelse af initiativer

  I udvælgelsen af indsatser er det vigtigt at være opmærksom på, at der er afsat puljemidler i en fireårig periode fra 2016 til 2019. Herefter tildeles midlerne via bloktilskuddet. Det betyder at det årlige beløb forventes reduceret med ca. en tredjedel. Dertil kommer, at midlerne fra år 2020 ikke per automatik er øremærkede til udmøntning af værdighedspolitikken.

  Forvaltningen anbefaler en bæredygtig anvendelse af værdighedsmidlerne, så der foretages investeringer, der også kommer borgerne til gavn, når værdighedsmidlerne fra år 2020 indgår i Dragør kommunes generelle bloktilskud.

  I 2016 er Dragør Kommune tildelt 3.048.000 kr. Heraf kan udgifter til udarbejdelse af selve værdighedspolitikken maksimalt udgøre 71.000 kr. af de tilførte midler.

  Næste skridt i arbejdet med værdighedspolitikken

  Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 4. februar godkendt en tidsplan for arbejdet, der betyder, at udvalget på mødet den 9. maj 2016 præsenteres for et høringsudkast af udmøntningen af værdighedsmidlerne på 3,048 mio. kr. i 2016.

  Det skal bemærkes, at midlerne i 2016 udbetales i to rater. Første rate udbetales senest 1. august og anden rate udbetales senest den 15. november 2016.

  Betingelsen for at få udbetalt første rate, er at Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016 har fået tilsendt Dragør Kommunes værdighedspolitik og udmøntningsplan (redegørelse).

  Betingelse for at få udbetalt anden rate, er at Sundheds- og Ældreministeriet senest den 15. november 2016 har modtaget en status på forbrugte midler af første rate samt en redegørelse for anvendelsen af 2017 midlerne.

  Administrationen foreslår derfor, at Social- og Sundhedsudvalgets behandling af udmøntningsplanen for 2016 også omfatter en indledende drøftelse af, hvordan midlerne anvendes i 2017.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen), Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Afhænger af den beslutning der træffes om de konkrete initiativer i udmøntningsplanen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Offentlig høring i perioden 11. maj 2016 - 24. maj 2016.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdighedspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Ad. 1. Ændringsforslag fra C:

  Midlerne udmøntes til øget rengøring samt mulighed for bad efter behov. Sagen forelægges udvalget for forslag til konkret udmøntning.

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+ Nye borgerlige +Å)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Råderumsskema vedr. daghjemsophold for beboere på Enggården
  Sagsid.: 15/2523

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget har besluttet på mødet den 30.11.2015, at

  de midler, der frigives ved at nedlægge 5 daghjemspladser anvendes til at styrke de daglige aktiviteter for beboerne. Midlerne foreslås anvendt

  til at styrke de personalemæssige ressourcer i arbejdet med at styrke forudsætningerne for at beboerne kan leve det gode ældreliv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender

  at besparelsen på 187.000 kr. fra reduktion i antal daghjemspladser,

  anvendes til opnormering af ergoterapeuterne på plejeafdelingerne på

  Enggården, svarende til ca. 18 timer ugentligt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 4. februar 2016, at sagen hæves til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2016, at sagen sendes tilbage i Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagsfremstillinger med referat er gengivet her:

  BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-02-

  2016

  For stemte: 3 (A+C+O)

  Imod stemte: 3 (I+T+V)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen, løsgænger)

  Faldet.

  Morten Drejer (O) hæver sagen til KB, jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-02-2016

  Forslag fra T:

  At sagen sendes tilbage til Social- og Sundhedsudvalget.

  For stemte: 8 (I+T+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 7 (A+C+O)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30.11.2015, blev det besluttet, at 5 daghjemspladser, forbeholdt beboere på Enggården, nedlægges.

  Det svarer til en årlig reduktion på ca. 187.500 kr. og at disse midler anvendes til styrkelse af de daglige aktiviteter for beboerne. Forvaltningen fremlægger sag om, hvordan midlerne kan anvendes.

  Anvendelse af midler

  Forvaltningen anbefaler at den nu nuværende ansættelse af ergoterapeuter på de 4 plejeafdelinger styrkes.

  Styrkelse af Enggårdens fokus på, at skabe de bedste forhold for at beboerne kan leve det gode ældreliv.

  Det betyder:

  • At, der bevidst stiles imod at beboerens tidligere liv respekteres, og søges integreret i beboerens nuværende liv på Enggården. Livskvalitet er i højsædet.
  • At, aktiviteter som beboeren holder af fastholdes eller nye aktiviteter tilbydes under hensyntagen til beboerens aktuelle tilstand.
  • At, beboerens og dennes pårørende fortsat har mulighed for at bevare og dyrke relationen.
  • At, Enggården ønsker at være et åbent sted som knytter relationen til det omgivende lokalsamfund ved, at beboerne kommer ud og at gæster inviteres ind på Enggården.

  Indsatsen er målrettet Enggårdens beboere og omfatter således ikke beboere på daghjemmet og på midlertidige døgnpladser.

  Aktuelt benyttes aktivitetsmedarbejdere bredt i afdelingerne og spiller meget aktivt ind med deres faglighed. Således er de aktive i forbindelse

  med dokumentation af plejeplaner i forhold til aktiviteter, døgnplejeplaner o.a.

  Medarbejdernes evne til at skabe tæt samarbejde med borgeren og mellem afdelingens forskellige personale er afgørende. Her ser vi at indsatsen for, at vedligeholde borgerens sociale netværk og sammenhængen i

  livet får et væsentligt løft, når alle kompetencer sættes i spil omkring borgerens samlede tilværelse.

  Aktivitetsmedarbejderne sørger for aktiviteter som udflugter, gymnastik,

  gåture – både enkeltvis og i grupper, besøg af institutioner fra lokalområdet, aktiviteter i samarbejde med de frivillige, markering af mærkedage o.a. Der er sket en utrolig udvikling bare indenfor det sidste halv år og udviklingen fortsætter. For at sikre den ressourcemæssige kapacitet til at lykkes med dette fokus, foreslås den nuværende ansættelse af ergoterapeuter på de 4 plejeafdelinger på 30 timer per uge øget til 34,5 timer per uge.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opnormering finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning på

  møde den 30.11.2015, om at nedlægge 5 daghjemspladser, forbeholdt

  beboere på Enggården.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Forslag fra C:

  Beløbet forbliver på Enggårdens budgetramme og forvaltningen fremlægger plan for, hvordan de kan anvendes med fokus på øget daglige aktiviteter for borgerne eller styrket pleje.

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (Nye Borgerlige+T+Å)

  Godkendt.

 • 6
  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86
  Sagsid.: 16/388

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarder for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 fremlægges her til drøftelse og efterfølgende høring før godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

  Her fremlægges kvalitetsstandarder efter Servicelovens § 86 til drøftelse og efterfølgende høring før godkendelse.

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 for Dragør Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde. Dragør Kommunes kvalitetsstandard på området følger Tårnby Kommunes.

  Kvalitetsstandarden er opdateret og politisk godkendt i Tårnby Kommune i 2016 og er uændret siden sidste godkendelse. Kvalitetsstandarden fremgår af bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Ad. 1+2.

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
  Sagsid.: 16/369

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 3. marts 2016 godkendt, at kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådet og Handicaprådet har nu afgivet høringssvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter de indkomne høringssvar til kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 3. marts 2016 godkendt, at kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  På samme møde vedtog udvalget få justeringer i udvalgte formuleringer i kvalitetsstandarden. Disse justeringer er indarbejdet og fremgår af vedlagte kvalitetsstandard.

  Ældrerådet og Handicaprådet har fået tilsendt kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i høring.

  Handicaprådet havde ingen bemærkninger.

  Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag i sin fulde længde.

  Høringssvaret er opdelt i punkter, og der er af administrationen tilføjet bemærkninger (se bilag).

  Særlige bemærkninger til høringssvaret, der ønskes fremhævet her:

  × Ældrerådet fremhæver sammenhængen mellem vedtagelsen af kvalitetsstandarder for ældreplejen og udmøntningen af midler afsat til en værdig ældrepleje i Finansloven for 2016.

  Kvalitetsstandarderne godkendes politisk en gang årligt og det er forvaltningens opfattelse, at såfremt udmøntning af værdighedspolitikken påvirker serviceniveauet, skal dette indarbejdes næste gang kvalitetsstandarderne gennemgås for 2017.

  × Servicelovens §§ 1, 83, 83 a, 86

  Med den nye § 83 a i serviceloven, formaliseres den praksis, der har udviklet sig i mellem § 83 kompenserende hjælp med rehabiliterende tilgang og § 86 genoptræning og vedligeholdende træning. § 83 a skærper den rehabiliterende tilgang i § 83 og erstatter en stor del af den træning der tidligere blev tildelt i § 86 og som i praksis blev delegeret og udført i tæt relation til borgernes hverdag, praktisk hjælp og personligpleje.

  × Kvalitetsstandarder vedr. § 86 behandles særskilt i 2016.

  Ældrerådets forslag om at behandle kvalitetsstandarder for §§ 83, 83a og 86 samtidig foreslås at indgå i næste års planlægning.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Forslag fra Nye Borgerlige:

  Sagen udsættes til værdighedspolitikken er godkendt.

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Delegationsplan - godkendelse af rettelser på SSUs område
  Sagsid.: 15/547

  RESUMÉ:

  SSU har afholdt temamøde i februar, om ændringer i delegationsplanen på udvalgets områder. Ændringerne drøftet i temamødet fremlægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  ændringer i delegationsplanen, for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalgets område, godkendes og indgår i den samlede delegationsplan for Dragør Kommune.

  2.

  at

  SSU modtager årlige afrapporteringer om hhv. antallet af bor-gerklager og sager om hjælpemidler

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  På møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur. Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

  Bemærk at bilaget viser den samlede delegationsplan for hele kommunen. SSUs område er beskrevet fra side 60 og frem.

  Delegationsplanen blev taget til efterretning på møde i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og det blev besluttet, at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  SSU besluttede den 11. januar 2016, at udvalget gennemgår og beslutter delegationsplan for SSU på miniseminar d. 22. februar 2016.

  Planen blev endeligt godkendt i KB den 28. januar 2016, med den præcisering, ”at større organisatoriske omlægninger, eller ændringer i ledelsesstruktur altid skal godkendes politisk i ØU efter eventuel indstilling fra fagudvalg. SSU bemyndiges til på deres temamøde at godkende delegationsplanen alene med det fokus på, hvem der har kompetence til beslutninger og udvalgets beslutning forelægges KB til orientering.”

  Drøftelser på temamøde

  SSU holdt temamøde om de dele af delegationsplanen, som vedrører SSU den 22. februar.

  Konkrete rettelser er registreret i vedlagte bilag.

  De generelle rettelser er som følger:

  • Flere steder er der indsat en ekstra linje, så der er skelnet mellem principper for ydelser, som skal til politisk behandling, og den konkrete, individuelle sagsbehandling, som sker i administrationen.
  • Der er tilføjet paragraffer på overordnede sagsområder
  • Punkterne er nummereret

  På SSUs temamøde blev det drøftet om høringsparterne for de forskellige områder kunne tilføjes.

  Generelt kan det oplyses at begge råd har en generel høringsret for sager der vedrører målgruppen, for Ældrerådet afgrænset ved sager der berører personer over 60 år.

  Det er administrationens vurdering, at det vil være i modstrid med kommunalbestyrelsens overordnede godkendelse, at indføre høringsparterne for dele af delegationsplanen. Ældrerådet og Handicaprådet er særskilt nævnt på side 68, hvoraf det også fremgår, at kompetencen til at sende sager i høring hos disse udvalg, ligger i fagudvalget.

  SSU ønskede på temamødet en sag til SSU om politisk prioritering af hjemmesygeplejen. Administrationen kan oplyse, at hjemmesygepleje sker efter visitation fra praktiserende læge eller hospitaler. Der er således ikke mulighed for at fastætte et kommunalt serviceniveau.

  Udvalget har ønsket at SSU modtager årlige afrapporteringer om hhv. antallet af borgerklager og sager om hjælpemidler. Dette indføres ikke i delegationsplanen, men indgår i udvalgets årsplan.

  Udvalget drøftede desuden punktet ”overdrage ansvaret for danskundervisning” på side 69, som udvalget ønskede til godkendelse. Administrationens efterfølgende behandling af sagen, viser at der med høj frekvens indgås aftaler om danskundervisning og at en politisk godkendelse derfor er uhensigtsmæssigt ift de konkrete forløb.

  Danskundervisning håndteres meget ofte af anden udbyder, idet det som hovedreglen er med i det individuelle beskæftigelsesrettede tilbud, som den enkelte får tildelt. Det kan eksempelvis være praktik, uddannelsestilbud m.m. De mange samarbejder på sprogundervisningsområdet kan derfor gøre sagsbehandlingen ekstra tung såfremt den skal forelægges udvalget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Ad. 1+2.

  For stemte:

  6 (A+C+O+Nye Borgerlige+T+Å)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt og anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 9
  1. Budgetopfølgning 2016, SSU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning indstilles, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 31.801 kr. fra ØU´s område til SSU’s område. Beløbet bevilges til Tandplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØU´s område til SSU´s område på i alt 31.801 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er SSU’s område gennemgået. Der forventes på nuværende grundlag, at SSU’s område i 2016 samlet set vil have et merforbrug på 31.801 kr. Det er dog budgetneutralt, idet det kan finansieres ved en bevillingsomplacering fra ØU´s område.

  Bevillingsomplaceringen foretages i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020. Bevillingsomplaceringen er budgetneutral.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Social, spec. voksen område og pension

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  Sektor 7

  Sundhed og Omsorg

  Budgetneutral bevillingsomplacering fra ØU´s område:

  Pensionsudgift til medarbejder, der har erstattet en pensioneret tjenestemand.

  +31.801

  Afvigelse i alt

  +31.801

  Som en del af udmøntningsplanen for budgetforliget kommenteres særligt status vedr. nedbringelse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet samt reduktion i budgettet til botilbud efter § 107/108:

  Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet: Den forudsatte besparelse kan vise sig vanskellig at realisere. Udviklingen følges og opdateret status gives i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

  Botilbud efter § 107/108: Besparelse forventes realiseret.

  LOVE/REGLER:
  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØU´s område på 31.801 kr.

  Bevillingsomplaceringen foretages i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Bevillingsomplaceringen har ikke betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalg den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalg den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  For stemte:

  3 (A+C +Nye Borgerlige)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  3 (I+O+Å)

  Godkendt og anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)                     

  Imod stemte:           3 (T)            

  Undlod at stemme:   1 (Å)  

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder, at indholdet af 1. budgetopfølgning er kritisabel ved, at det politiske niveau ikke informeres om de områder, hvor omkostninger/indtægter stiger/falder meget. Det umuliggør en relevant politisk indsigt i kommunens reelle økonomiske situation

  Bilag

 • 10
  Monitorering af antal besøg ydet af hjemmeplejen (2 af 3)
  Sagsid.: 16/462

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder den anden afrapportering af i alt tre afrapporteringer om antal aflyste besøg i hjemmeplejen samt besøg ydet af en afløser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender anden afrapportering om besøg ydet af hjemmeplejen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 11. januar 2016, at udvalget over de kommende tre måneder får en opdatering

  på antallet af:

  1) Aflyste besøg i hjemmeplejen

  2) Besøg der ydes af en afløser

  Af vedlagte bilag fremgår første samt anden af i alt tre opdateringer.

  Det forholdsvis høje forbrug af vikarer i uge 7 og 10, er også årsagen til at der ses så få aflysninger af besøg hos borgerne. Det har været vurderet, at det gav færrest gener for borgerne med denne prioritering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Monitorering af antal besøg ydet af hjemmeplejen (3 af 3)
  Sagsid.: 16/462

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder den tredje og sidste afrapportering af i alt tre afrapporteringer om antal aflyste besøg i hjemmeplejen samt besøg ydet af en afløser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender tredje afrapportering om besøg ydet af hjemmeplejen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 11. januar 2016, at udvalget over de kommende tre måneder får en opdatering

  på antallet af:

  1) Aflyste besøg i hjemmeplejen

  2) Besøg der ydes af en afløser

  Denne tredje og sidste måling viser, at det forholdsvist høje forbrug af vikarer i de første to opgørelser nu er faldet markant. Se bilag.

  Denne positive udvikling forventes at fortsætte.

  Årsagen til det markante fald skyldes bl.a. at vakante stillinger er blevet besat og afviklingen af et efterslæb af restferie er afsluttet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Forslag fra C:

  C gruppen foreslår at opfølgning forelægges fortsat for udvalget i perioden frem til oktober 2016. Udvalget bemærker sig den meget positive udvikling.

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (Nye Borgerlige+T+Å)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • 12
  Handicaprådets årsberetning for 2015
  Sagsid.: 16/606

  RESUMÉ:

  I henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, udarbejder Handicaprådet en beretning om rådets arbejde og forslag til kommunalbestyrelsen

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Handicaprådets årsberetning for 2015 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet har, i henhold til forretningsordenen, udarbejdet en årsberetning for 2015.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning. Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Ældrerådets årsberetning for 2015
  Sagsid.: 16/605

  RESUMÉ:

  I henhold til ældrerådets vedtægter, § 2 stk. 8, udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets årsberetning for 2015 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har, i henhold til § 2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2015.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Ældrerådets vedtægter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning. Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Ældrerådets høringssvar til SSU dagsordenen den 3. marts 2016
  Sagsid.: 16/609

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at, Social- og Sundhedsudvalget behandler Ældrerådets bemærkninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har fremsendt kommentarer til Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden til mødet den 3. marts 2016.

  Ældrerådet har, i forbindelse med kommentering af dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016, også forholdt sig til punktet om kvalitetsstandarder.

  Kvalitetsstandarderne er sendt særskilt i høring den 11. marts 2016 i såvel Ældrerådet som Handicaprådet med svarfrist 4. april 2016. Høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden vil blive behandlet særskilt på SSU mødet den 9. maj 2016, hvor også Handicaprådet har haft mulighed for at afgive høringssvar.

  Ældrerådet har fremsendt kommentarer:

  1. Dateret den 29. februar 2016:

  vedr. dagsorden til SSU mødet den 3. marts 2016

  2. Dateret den 7. marts 2016:

  Vedr. dagsorden til SSU mødet den 3. marts 2016, specifikt om ’Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje’. Overskriften ’Tidligere fremsendte bemærkninger’, refererer til høringssvar dateret den 29. februar 2016.

  3. Dateret den 7. marts 2016:

  vedr. dagsorden til SSU mødet den 3. marts, specifikt om ’Kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice’.

  Samtlige høringssvar fremgår af vedlagte bilag. Sidstnævnte høringssvar (punkt 3) vil blive behandlet på SSU mødet den 9. maj 2016.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udvalgets behandling sendes til orientering til Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Ældrerådets bemærkninger behandlet.

  Bilag

 • 15
  Forslag fra T - Deltagelse i projekt om pleje af demente
  Sagsid.: 16/847

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af den 30. marts 2016, på vegne af Liste T anmodet om at følgende forslag sættes på SSUs dagsorden:

  ”Liste T ønsker, at Dragør Kommune søger om deltagelse i projekt: ”Model for målrettet pleje af beboere med demens og BPSD” – med ansøgningsfrist d. 13.5.2016”

  https://sundhedsstyrelsen.dk/da/puljer-og-projekter/2016/maalrettet-pleje-af-beboere-med-demens

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  For stemte:

  6 (A+I+O+Nye Borgerlige+T+Å)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra C:

  C gruppen finder projektet relevant, men finder det useriøst at forvaltningen pålægges at udarbejde en ansøgning på to dage, da det ikke giver mulighed for at forankre ansøgningen i organisationen.

 • 16
  Forslag fra I - Praktiske ydelser udført for flygtninge
  Sagsid.: 16/973

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail af den 25. april 2016 anmodet om, at følgende forslag sættes på SSUs dagsordenen:

  ”Liste I ønsker en politisk stillingtagen til hvilke ydelser kommunen skal/kan yde for flygtninge, med baggrund i en oplistning af ydelser som kommunen yder overfor flygtninge med afsæt i bolig placeringerne form af, lejlighed, hus, værelse m.m.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Drøftes i forbindelse med temamøde om flygtninge.

 • 17
  Forslag fra I - Økonomi på ældreområdet
  Sagsid.: 16/971

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail af den 21. april anmodet om, at følgende forslag sættes på SSUs dagsordenen:

  ”På næste møde i SSU vil jeg gerne have en gennemgang, forklaring på hvor Dragør har sparet på ældre området trods flere penge.

  Se link hvor Dragør er markeret med rødt.”

  https://aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/kommuner-sparer-paa-aeldrepleje-og-omsorg?utm_source=NB&utm_medium=Nyhedsbrev&utm_campaign=NB_2016_04_20

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Administrationen redegjorde for økonomi på ældreområdet.

 • 18
  Forslag fra Å - Etablering af fælleslokale for flygtninge
  Sagsid.: 16/596

  SAGSFREMSTILLING:

  Svend Mathiasen (Å) har i mail af 7. marts 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”På vegne af Alternativet fremsættes følgende forslag, der bedes behandlet på ØU-mødet den 17. februar 2016

  Med henblik på etablering af et ”fælleslokale” for de flygtninge, der er midlertidigt boligplaceret ved Hollænderhallen indhenter forvaltningen tilbud til forelæggelse for udvalget på erhvervelse (køb eller leje) af et beredskabstelt i passende størrelse (ca. 50 personers) samt en beregning af de hermed forbundne omkostninger i forbindelse med interiør, vand- og elforsyning etc.

  Begrundelse

  Forvaltningen har tidligere anbefalet opstilling af en stor ’fast’ fællespavillon på stedet, dels med henvisning til de meget små /utilstrækkelige køkkenforhold i de eksisterende boligpavilloner samt muligheden for at for dyrke socialt samvær og forskellige former for aktiviteter. Forslaget blev, fortrinsvis af økonomiske årsager, nedstemt af et flertal i kommunalbestyrelsen.

  Erfaringerne fra de boligplacerede flygtninge ved Rødtjørnen viser imidlertid, at netop tilstedeværelsen af et fælles opholdslokale har vist sig stærkt fremmende, ikke mindst for flygtningene sociale virke, aktivitetsniveau og relationerne flygtningene imellem. ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. april 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

  Forslag fra V:

  V stiller forslag om, at forvaltningen undersøger muligheder for at leje en mobil mandskabsvogn/kontorvogn til fælleslokale for flygtninge ved Hollænderhallen.

  For stemte:

   1 (V)

  Imod stemte:

  6 (A+C+O+T+Å)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A:

  A foreslår, at en af de ledige pavilloner ved HH benyttes som fælles lokale, idet boligpavillonerne endnu ikke er fuldt udnyttet.

  For stemte:

  2 (A+V)

  Imod stemte:

  5 (C+O+T+Å)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslaget fra Å:

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Svend Mathiasen (Å) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

  Forslag fra C:

  Sagen sendes til udvalgsbehandling i SSU

  For stemte: 12 (A+C+T+V+Å+Nye Borgerlige+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte: 2 (I+Birger Larsen (O))

  Godkendt.

  Allan Holst deltog ikke i punktet.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Forslag fra O:

  DF foreslår et nyt samlingspunkt i Camp Dragør.

  Derfor vil vi foreslå, at der rejses en flagstang midt i lejren, så de nye beboere i fællesskab hver morgen kan hejse Dannebrog, som en påmindelse og påskønnelse af deres nye opholdsland.

  Dertil indkøb af 25 ex af Højskolesangbogen.

  For stemte:

  1 (O)

  Imod stemte:

  6 (A+C+I+Nye Borgerlige+T+Å)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Liste T:

  Da der tegner sig et flertal i kommunalbestyrelsen for, at der etableres et fælleslokale ved Hollænderhallen, så bemyndiges forvaltningen til at undersøge og fremlægge relevante forslag til etablering af fælleslokale.

  For stemte:

  3 (Nye Borgerlige+T+Å)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Oprindelige forslag fra Å:

  For stemte:

  3 (Nye Borgerlige+T+Å)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

 • 19
  Lejemål (lukket)
  Sagsid.: 15/2670
 • 20
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal på kvoteflygtninge for 2015 og 2016

  • Antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote

  • Hvilken ydelse er vores nuværende flygtninge på?

  • Hvilken aktivering er de i gang med – eksempelvis praktik m.m.

  • Hvor mange er kommet i beskæftigelse?

  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Forvaltningen ønsker at understrege, at oversigten over beskæftigelsessituationen er et øjebliksbillede, der er aktuelt pr. medio marts 2016.

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende.

  Tal på beskæftigelses- og aktiveringsområdet fremlægges fremadrettet kvartalsvis, da tallene trækkes manuelt i samarbejde med Tårnby Jobcenter. Tårnby Jobcenter fremlægger ligeledes samme orientering kvartalsvis.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 21
  Meddelelse - Nye regler på udlændingeområdet
  Sagsid.: 16/682

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om ændring af udlændingeloven ift. retten til fami-liesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus jf. § 7 stk. 3. Efter de nye regler kan udlændinge først familiesammenføres efter 3 års ophold i Danmark fremfor 1 år, som hidtil.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Den 5. februar 2016 trådte nye regler i kraft vedr. familiesammenføring for udlændinge, der har midlertidig beskyttelsesstatus jf. § 7, stk. 3.

  Loven gælder også de personer, der har ansøgt om familiesammenføring inden den 5. februar.

  Midlertidig beskyttelsesstatus

  Midlertidig beskyttelsesstatus efter § 7, stk. 3 meddeles tidsbegrænset og til at begynde med for 1 år. Når den 1-årige periode udløber, skal sagen tages op til fornyet behandling. Hvis der stadig er behov for beskyttelse, forlænges den med 2 år.

  Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus kan i reglen kun opnå familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges og først efter 3 års ophold i Danmark i modsætning til 1 år, som det har været hidtil.

  Såfremt der er ganske særlige forhold, der taler for en dispensation, som f.eks. syge børn eller uledsagede mindreårige, kan der ansøges tidligere end de 3 år.

  Dragør Kommunes situation

  Udskydelse af retten til familiesammenføring har ikke umiddelbart nogen betydning for Dragør Kommune på nuværende tidspunkt. Aktuelt modtager kommunen fortsat flest enlige mænd, der typisk får opholdstilladelse efter § 7, stk. 1, som er konventionsstatus, eller efter § 7, stk. 2, som er beskyttelsesstatus. Disse flygtninge har mulighed for at ansøge familiesammenføring med det samme.

  På nuværende tidspunkt har Dragør Kommune modtaget én kvinde pr. 1. marts 2016, som har fået midlertidig opholdstilladelse efter § 7 stk. 3. Derudover modtager vi yderligere en kvinde pr. 1. april og en pr. 1. maj 2016, som begge også har fået midlertidig opholdstilladelse efter § 7, stk. 3.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

 • 22
  Meddelelse - Trepartsaftale om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet
  Sagsid.: 16/966

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres hermed om trepartsaftalen, som er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter mhp. at finde gode løsninger på integrationsudfordringen, således at flygtninge og familiesammenførte bliver hurtigere integreret på arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgende. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 17. marts 2016 indgået aftale om 32 initiativer, der skal sikre, at flere flygtninge og familiesammenførte - med de rette opkvalificeringer - kommer i arbejde og bliver selvforsørgende. Det samlede fokus for initiativerne handler om, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer ud i virksomhederne, således at de hurtigere kan lære sproget og kulturen at kende via tilknytningen til arbejdsmarkedet. Regeringens målsætning er, at hver anden flygtning og familiesammenført kommer i ordinært arbejde.

  Hovedelementerne i aftalen er bl.a.:

  2-årig integrationsuddannelse (IGU)

  Oprettelse af en 2-årig integrationsuddannelse skal muliggøre, at flygtninge og familiesammenførte får hurtigere adgang til arbejdsmarkedet som følge af et grundforløb. Formålet med IGU er at opkvalificere flygtninge, således at de kan ansættes i elevstillinger i virksomheder i en 2-årig periode til en elevløn svarende til integrationsydelsen.

  Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte mellem 18-40 år, der er under integrationsloven.

  Bedre danskundervisning

  Danskundervisning skal være mere ensrettet og erhvervsrettet. Derudover kan virksomheder, der ansætter flygtninge i enten ordinært job eller praktik, fremadrettet organisere og etablere danskundervisning på arbejdspladsen.

  Bedre og mere ensartet screening af kompetencer

  Screening af kompetencer skal allerede foretages i asylfasen, således at jobmuligheder tænkes ind fra starten, inden der gives asyl eller visiteres til kommunen. Flygtninge skal fremadrettet visiteres til den kommune, hvor jobmuligheden er.

  Derudover skal oplysninger vedr. sprog, uddannelse og erhvervserfaring være uddybende.

  Flygtninge er jobparate

  Kommunerne skal fremadrettet som udgangspunkt vurdere, at flygtninge generelt er jobparate medmindre de pga. helbredsmæssige årsager ikke kan varetage et ordinært job.

  Virksomhedsopsøgende indsats styrkes

  Fremadrettet skal kommunerne, herunder jobcentre, være opsøgende i deres arbejde ved at kontakte virksomheder og styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser mhp. at etablere stillinger.

  Bonusordning til virksomheder

  Private virksomheder, der ansætter flygtninge og familiesammenførte i ordinær beskæftigelse, belønnes med en bonus på op til 40.000 kr.

  Ordningen er gældende i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019, og bonussen udbetales, såfremt der er tale om sammenhængende ordinær beskæftigelse i en periode på 6 - 12 måneder.

  Trepartsaftalen vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Aftalen indeholder ikke nogen økonomiske konsekvenser. Aftalen udmøntes i topartsaftalen mellem regeringen og KL. Forvaltningen fremlægger den økonomiske betydning i forbindelse med sagsfremstillingen af topartsaftalen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 23
  Meddelelse - Status på klagesager på det specialiserede socialområde i 2015
  Sagsid.: 16/681

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen. Sagen vedrører beslutninger truffet i 2015 på det specialiserede børneområdet, børnehandicapområdet og det specialiserede voksenområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hvor mange klager er sendt til Ankestyrelsen

  Det specialiserede børneområde (Dragør Kommune)

  På dette område har der i alt været fem klager i 2015, der er sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. To klager vedrørte aktindsigt og sagsbehandling og to klager vedrørte § 71 (samvær med anbragt barn).

  • 1. klage vedr. § 71 blev hjemvist til fornyet genbehandling
  • 2. klage vedr. § 71 afventer afgørelse i Ankestyrelsen
  • 3. klage vedr. aktindsigt blev kommunens afgørelse omgjort
  • 4. klage vedr. aktindsigt og sagsbehandling blev stadfæstet
  • 5. klage vedr. aktindsigt og sagsbehandling blev stadfæstet

  Børnehandicapområde (Tårnby Kommune)

  På dette område har der været en klage i 2015, der blev sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. Klagen vedrørte § 41 (nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn).

  • Klagen vedr. § 41 dækning af nødvendige merudgifter blev delvist stadfæstet og delvist hjemvist til fornyet genbehandling.

  Det specialiserede voksenområde (Tårnby Kommune)

  På dette område har der været fire klager i 2015, der er sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. Tre klager vedrørte § 100 (dækning af nødvendige merudgifter til voksne) og en klage vedrørte flytning til særligt botilbud.

  • 1. klage vedr. dækning af nødvendige merudgifter blev delvist stadfæstet og delvist hjemvist til fornyet genbehandling.
  • 2. klage vedr. dækning af nødvendige merudgifter blev stadfæstet
  • 3. klage vedr. dækning af nødvendige merudgifter blev hjemvist til fornyet genbehandling.
  • 4. klage vedr. flytning til særligt botilbud blev stadfæstet

  Ankeprocedure

  Såfremt en borger er utilfreds med kommunens afgørelse, kan borgeren klage inden for fire uger. Ved alle afgørelser fremsendes der en klage-vejledning.

  Hvis borgeren har klaget, har kommunen fire uger til at revurdere afgørelsen. Hvis kommunens revurdering af sagen medfører, at borgeren får fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist med-hold, orienteres borgeren herom og får en ny frist på fire uger.

  I det tilfælde hvor kommunen fastholder sin afgørelse ved genvurdering af sagen, fremsendes sagen til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen kan give medhold (stadfæste) i hele kommunens afgørelse eller ændre kommunens afgørelse. Ankestyrelsen kan også give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre.

  Ankestyrelsen kan endvidere hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst. Ankestyrelsen kan også afvise at behandle en klage, hvis klagefristen er overskredet.

  Oversigt over Dragør Kommunes sager i 2016 på områderne er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 24
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Forvaltningen orienterede om ledelsessituationen på Enggården.