Skip navigationen

Referat

Torsdag den 09. juni 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Nye Borgerlige), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Værdighedspolitik og udmøntningsplan
  Sagsid.: 15/2699

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes værdighedspolitik og udmøntningsplan har været i offentlig høring. Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

  Udvalget skal beslutte udmøntning af midler fra værdighedspuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender værdighedspolitikken,

  2.

  at

  udvalget drøfter forslag til udmøntning af midler til øget rengøring samt mulighed for bad efter behov,

  3.

  at

  udvalget godkender endelig udmøntningsplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 9. maj 2016 at sende Dragør Kommunes værdighedspolitik samt udkast til en udmøntningsplan i høring.

  På mødet blev det desuden foreslået, at midlerne udmøntes til øget rengøring samt mulighed for bad efter behov, og at denne sag forelægges udvalget med forslag til konkret udmøntning.

  Offentlig høring

  Værdighedspolitikken og udmøntningsplanen har været i offentlig høring i perioden 11. maj – 24. maj 2016.

  Der er ikke modtaget høringssvar til høringsmaterialet.

  Forslag til konkret udmøntning af udmøntningsplan

  Anvendes værdighedsmidlerne til rengøring og bad, giver det mulighed for, årligt, at tilbyde 183 timers ekstra bad eller rengøring om ugen.

  Der er i Dragør Kommune aktuelt 343 borgere, der er visiteret til hjælp til rengøring samt 146 borgere, der er visiteret til hjælp til bad. Der er 377 borgere, der modtager såvel bad som rengøring.

  Forvaltningen foreslår at timerne fordeles ligeligt blandt de 377 borgere, hvilket svarer til ca. 30 minutter ekstra om ugen. Forvaltningen udarbejder plan til iværksættelse 1. september 2016, hvis forslaget godkendes.

  I 2016 udbetales midlerne for hele året i august måned. Det betyder, at der i 2016 kan fordeles timer til bad og rengøring i 4 måneder. Forvaltningen skønner det er muligt at øge aktiviteten med 50 procent i de fire måneder i 2016, svarende til 275 ekstra timer om ugen til en samlet omkostning på ca. 1.488.500 kr.

  Dette efterlader et restbeløb til engangsudgifter i 2016 på ca. 1.488.500 kr. Hvis udvalget vælger denne model, skal der udpeges projekter fra projektlisten til udførelse i 2016, da den samlede udmøntningsplan skal være ministeriet i hænde 1. juli 2016.

  Tabel med oversigt over beregninger:

  Helårlig beregning (2017, 2018 og 2019)

  Midler afsat på Finansloven

  3.048.000 kr.

  Årlige administrationsomkostninger

  71.000 kr.

  Personaletimer (gennemsnitlig bruttoløn 250 kr./time)

  11.908 timer

  Timer i hjemmet (antaget 0,8 procent når kørsel, møder mv. er fratrukket)

  9.526 timer

  Timer til ekstra bad eller rengøring om ugen

  183 timer

  2016 – øget aktivitet med 50 procent i fire måneder

  Personaletimer (gennemsnitlig bruttoløn 250 kr./time)

  5.954 timer

  Timer i hjemmet (antaget 0,8 procent når kørsel, møder mv. er fratrukket)

  4.763 timer

  Timer til ekstra bad eller rengøring om ugen

  275 timer

  Midler anvendt i 2016 til bad og rengøring

  1.488.500 kr.

  Restmidler til anvendelse i 2016

  1.488.500 kr.

  Der følges op på status primo 2017.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen), Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udmøntningsplan for anvendelse af midler afsat på Finansloven for 2016 på 3.048.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdighedspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2016

  Ad. 1+2+3 anbefales over for ØU/KB

  Et enigt udvalg protokollerer, at restmidler på ca. 1.5 mio.kr. anvendes til at gennemføre hovedrengøring/havearbejde i alle visiterede hjem og til finansiering af velfærdsteknologi eksempelvis i form af GPS-tracker og intelligente bleer til Enggården.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Forslag fra T:

  ”Ligeledes kan restmidler anvendes til at støtte §18-ansøgninger, der falder ind under formålet med Værdighedsloven og i det omfang det er lovligt at anvende midlerne til frivillige eller frivillige organisationer, specifikt peges på:

  Pkt. 3 – Besøgstjenesten – ”besøgstjenesten afhjælper ensomhedsproblemer, samt tilbyder i enkelte tilfælde, støtte til familier, hvor den raske ægtefælle har brug for et frirum” – understøtter netop nu 31 borgere i kommunen – søger kr. 10.000 – forslag til udmøntning = 5.000 kr.

  Pkt. 7 – Hjernetræning – ”dette projekt har set dagens lys efter flere beretninger fra brugerne i Aktivitetshuset, der alle er pensionister, efterlønnere og førtidspensionister. Mange oplever, at der efter små hjerneblødninger eller blot med stigende alder, ’falmer’ evnen til at huske, til at koncentrere sig, til at overskue ting, til at indgå i sociale relationer m.m. ” – søger 70.000 kr. – forslag til udmøntning = 20.000 kr., som er udgiften til ekstern eksperthjælp”

  For stemte: 10 (A+C+T+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte: 3 (I+O)

  Undlod at stemme: 2 (V)

  Godkendt.

  Anbefalingen fra ØU:

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

 • 2
  Fordeling af § 18 midler til støtte af frivilligt socialt arbejde
  Sagsid.: 16/1065

  RESUMÉ:

  I henhold til Serviceloven § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør kommune har modtaget 28 ansøgninger om støtte i 2016. Udvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget behandler de indkomne ansøgninger om støtte til frivilligt social arbejde

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles midler i 2016

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Serviceloven § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har i 2016 afsat 91.985 kr.

  7.000 kr. er forhåndsdisponeret til Ældresagens Pensionistudflugt i 2016, hvilke er sket på før SSU besluttede at uddelingen skulle ske i udvalget.

  Kommunen har modtaget 28 ansøgninger, hvor de ansøgte midler summer til i alt 570.130 kr. Samtlige ansøgninger fremgår af vedlagte bilag.

  Der kan ydes støtte til det frivillige sociale arbejde i Dragør Kommune, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Det er en forudsætning for støtte, at arbejdet helt overvejende sker til gavn for borgere i Dragør Kommune. Støtten kan gives til organisationer, grupperinger og andre, der styrker den frivillige indsats.

  Der kan ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen.

  For eksempel lokaler, telefon, administration, supervision, indslusning af nye frivillige, sikre økonomiske midler og så videre.

  Eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til er:

  × rådgivning

  × besøgstjeneste

  × selvhjælpsgrupper

  × sorg-/krisegrupper

  × forældrenetværk

  Det er Dragør Kommunes ønske at inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer, så indsatsen omkring arbejdet med sociale problemer gøres til et ansvar, der ikke alene påhviler kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fordeling af 91.985 kr. til udvalgte ansøgninger, der opfylder kriterierne for støtte.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2016

  Asger Larsen (I) foreslår, at udvalget tildeler ansøgning nr. 8, Forældreforeningen Dragør Boldklub, kr. 15.000.

  For stemte:

  2 (I+O)

  Imod stemte:

  4 (A+T+Å+Nye Borgerlige)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Et enigt udvalg tildeler ansøgning nr. 8, Forældreforeningen Dragør Boldklub, kr. 10.000.

  Forslag om, at udvalget tildeler ansøgning nr. 9, Aktivitetshuset Videogruppen, kr. 5.000:

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Forslag om, at udvalget tildeler ansøgning nr. 10, Børns Vilkår, Børnetelefonen, kr. 10.000:

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Forslag om, at udvalget tildeler ansøgning nr. 19, Venligboerne i Dragør, kr. 10.000:

  For stemte:

  5 (A+C+T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte:

  2 (I+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Et enigt udvalg tildeler ansøgning nr. 21, Støtte og oplysning for pårørende til psykisk syge, kr. 8.000.

  Et enigt udvalg tildeler ansøgning nr. 23, Diabetesforeningen, Dragør, kr. 5.000.

  Et enigt udvalg tildeler ansøgning nr. 25, Angstforeningen, kr. 3.985.

  Et enigt udvalgt tildeler ansøgning nr. 27, Cykling uden alder, kr. 33.000.

  Bilag

 • 3
  Monitorering af hjemmeplejebesøg varetaget af ikke fast hjælper samt aflysninger
  Sagsid.: 16/462

  RESUMÉ:

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. maj 2016 besluttede udvalget, at monitoreringen af hjemmeplejen fortsat forelægges for udvalget i perioden frem til oktober 2016.

  Sagen indeholder afrapportering for to uger i maj, om antal aflyste besøg i hjemmeplejen samt besøg ydet af en afløser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender maj måneds afrapportering om besøg ydet af hjemmeplejen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. maj 2016 besluttede udvalget, at monitoreringen af hjemmeplejen fortsat forelægges for udvalget i perioden frem til oktober 2016.

  Monitoreringen er foretaget i to uger i maj og omfatter en oversigt over

  1) Aflyste besøg i hjemmeplejen

  2) Besøg der ydes af en afløser

  Social- og Sundhedsudvalget har været forelagt tre målinger, der har vist, at det forholdsvist høje forbrug af vikarer i de første to opgørelser er faldet markant.

  Denne fjerde måling viser, at der er et fortsat fald i det samlede forbrug af ikke interne ansatte. En udvikling der forventes at fortsætte de kommende måneder, da hjemmeplejen stadig er i gang med den proces der skal lede frem til et minimalt forbrug af eksterne vikarer. Se vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Forslag fra C - Valg af ny næstformand
  Sagsid.: 16/1157

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 10. maj 2016, på vegne af C gruppen anmodet om at følgende forslag sættes på SSUs dagsorden:

  ”Kenneth Gøtterup foreslår udvalget, at de vælger ny næstformand.

  SSU valgte i april måned at vælge ny formand for udvalget fra valggruppe 2. Det vil være naturligt at formandsskabet samlet varetages af repræsentanter fra valggruppe 2”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2016

  Forslag fra C:

  Asger Larsen (I) vælges som næstformand for SSU.

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  4 (I+T+Å+Nye Borgerlige)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Asger Larsen (I), at Kenneth Gøtterup fortsætter som næstformand:

  For stemte:

  4 (A+I+T+Nye Borgerlige)

  Imod stemte:

  3 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

 • 5
  Forslag fra Nye Borgerlige - Intelligente bleer til voksne
  Sagsid.: 16/1199

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jens Passarge (Nye Borgerlige) har anmodet om, at følgende forslag sættes på SSUs dagsorden:

  ”Nye Borgerlige forslår, at forvaltningen laver et overslag på, hvor stort forbruget af intelligente voksenbleer ville være, hvis de blev indført på Enggården. Samt hvilke tiltag der skal iværksættes for at indføre disse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2016

  Godkendt.

 • 6
  Forslag fra Nye Borgerlige - GPS tracker
  Sagsid.: 16/1202

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jens Passarge (Nye Borgerlige) har anmodet om, at følgende forslag sættes på SSUs dagsorden:

  ”Nye Borgerlige forslår, at forvaltningen laver et overslag på hvor meget det vil koste at indføre GPS-tracker til demente, herunder afgrænsning af målgruppen”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2016

  Godkendt.

 • 7
  Forslag fra C I,T, Å og Nye Borgerlige - arbejdsvilkår og samarbejde
  Sagsid.: 16/1291

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup har i mail af den 29. maj 2016, på vegne af Partierne Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Alternativet, Liste T, Konservative Folkeparti, anmodet om at følgende forslag sættes på dagsorden til SSU mødet den 9. juni 2016:

  ”Et stort flertal af Socialudvalgets medlemmer, der repræsenterer Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Alternativet, Liste T, Konservative Folkeparti, skal foreslå at udvalget drøfter sine arbejdsvilkår og udvalgets samspil med borgmesteren og udvalgets forventninger til det fremtidige samarbejde.

  Motivation for drøftelsen:

  Borgmesteren valgte på Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2016 at tilsidesætte den bekymring partierne udtalte om samspillet mellem borgmesteren, Kommunalbestyrelsen og fagudvalget. Borgmesteren valgte at orientere KB om, at han føler det er berettiget behandling han har givet udvalget. På baggrund af dette finder partierne, at SSU må drøfte udvalgets fremtidige råderum og samspil med kommunalbestyrelsens formand.

  • På mødet i SSU den 9. maj 2016 behandlede udvalget et forslag / forespørgsel om, hvilke praktiske ydelser / forpligtelser m.v. kommunen har i forbindelse med flygtninges boligplacering. Den aktuelle baggrund var henvendelser fra flere borgere, der fandt det urimeligt, at kommunen stillede gartnere til rådighed for bl.a. græsslåning m.v. af de af kommunen lejede parcelhuse til flygtningeanbringelser.
  • Henset til at udvalget løbende har fokus på og behandler kommunens udfordringer i forbindelse med flygtningetilstrømningen og at der i den forbindelse er en række yderligere aktuelle spørgsmål, der kræver snarlig afklaring, besluttede udvalget, at indkalde hele kommunalbestyrelsen til et snarligt temamøde, hvorunder der også kunne tages stilling til den aktuelle sag. Baggrunden for temamøde var bl.a., at udvalget ikke på mødet kunne få forvaltningens vurdering af, hvilke beslutninger der kunne gennemføres og derfor var der behov for belysning af udvalgets ønsker.
  • Uden at underrette udvalget, Kommunalbestyrelse eller dets formand valgte borgmesteren efterfølgende at udskyde dette temamøde indtil ultimo august måned.
  • Uden at underrette udvalget, kommunalbestyrelsen eller dets formand valgte borgmesteren selv at gå direkte ind i sagen, hvor han i offentlige medier redegjorde for hvorfor flygtningene ikke selv kunne forestå vedligeholdelsesarbejdet, da de bl.a. ikke havde det fornødne kendskab til motoriserede plæneklippere, ligesom der til arbejdets udførelse var knyttet et forsikringsmæssigt ansvar. En oplysning udvalget ikke kunne få på udvalgsmødet.
  • Uden at underrette udvalget, dets formand eller den øvrige kommunalbestyrelse meddelte borgmesteren, midt i pinseferien, på Facebook, at han nu, som borgmester, personligt havde truffet beslutning om at ændre den hidtidigt anvendte procedure og praksis og bedt forvaltningen om straks at føre tilsyn med, at flygtningene selv forestod vedligeholdelsesarbejdet, bl.a. plæneklipning og fortovsrenholdelse etc. i de lejede parcelhuse.    
  • Det er partiernes opfattelse, at borgmesteren med sin ageren og dispositioner i denne sag dels har tilsidesat en beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, ligesom han tydeligvis ikke har fundet det formålstjenligt, at underrette kommunalbestyrelsens medlemmer i almindelighed, Social - og sundhedsudvalget og herunder dets formand i særdeleshed om, at han egenhændigt har ændret gældende forvaltningspraksis. Borgmesteren tilsidesætter en hver form for samarbejde mellem partierne i denne vigtige sag for at sikre egen promovering på sociale medier.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2016

  Forslag fra A, C, I, T, Å og Nye Borgerlige:

  A, C, I, T, Å og Nye Borgerlige ønsker en gennemsigtighed og åbenhed i beslutningerne. Derfor er det - som der blev givet udtryk for på KB mødet - meget kritisabelt at en SSU beslutning tilsidesættes af borgmesteren og borgmesteren indfører nye retningslinjer uden at orientere sit fagudvalg.

  Et fagudvalg skal jo netop indstille til KB og forberede sagerne, hvilket vi tager alvorligt.

  Derfor ønsker SSU en dialog med borgmesteren på førstkommende møde for at der kan forventningsafstemmes fremadrettet, så det politiske arbejde fungerer bedst muligt for alle parter til gavn for borgerne i Dragør

  For stemte:

  6 (A+C+I+T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Morten Dreyer (O):

  DF finder ikke borgmesterens håndtering af sagen er optimal.

  Men vi ønsker ikke at deltage i kritikken af borgmesterens handlinger.

  DF er overbevidst om, at udvalgene fremover i god tid inddrages i sådanne sager.

 • 8
  Bagatelgrænse for sagsbehandling ved små hjælpemidler - erfaringer i Tårnby Kommune (lukket)
  Sagsid.: 15/2250
 • 9
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal på kvoteflygtninge for 2015 og 2016

  • Antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote

  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Forvaltningen ønsker at understrege, at situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende.

  Tal på ydelses-, beskæftigelses- og aktiveringsområdet fremlægges kvartalsvis, da tallene trækkes manuelt i samarbejde med Tårnby Jobcenter. Tårnby Jobcenter fremlægger ligeledes samme orientering kvartalsvis.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016

  Økonomiudvalget den 14. juni 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  Til efterretning.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Orientering fra borgmesteren om havearbejde i boliger til flygtninge
  Sagsid.: 16/1290

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren har den 15. maj 2016 oplyst følgende på sociale medier:

  ”Flygtningehaver –og danske værdier

  Der har været en livlig debat både her på Facebook og via utallige e-mails til udvalgsformanden samt jeg om praksis vedrørende flygtninges deltagelse i havearbejdet i de tre lejede villaer hvor Dragør kommune lejer ud til flygtninge. Der har været mange forskellige henvendelser. Flere af dem har på en konstruktiv måde givet udtryk for vigtigheden af, at vores flygtninge i Danmark lærer danske værdier, og dermed selv lærer at tage ansvar for dagliglivet, herunder at passe på omgivelserne. Det er jeg enig i, og jeg har derfor som borgmester bedt vores personale sørge for, samt indskærpe overfor vores beboere, at de selv skal stå for vedligeholdelse af de udenomsarealer, kommunen har det kontraktlige ansvar for på vores tre villaer. I praksis betyder det, at de unge mennesker, der bor i villaerne, nu selv påtager sig et ansvar for at holde haven, fortorv m.v. i en ordentlig og pæn stand inkl. græsslåning, snerydning mv.”

  Efterfølgende har borgmesteren, i en mail til kommunalbestyrelsen den 17. maj oplyst følgende:

  ”Jeg [er] jo som borgmester den øverste daglige ansvarlige for administrationen og har i den egenskab besluttet at justere praksis for vedligeholdelse af de tre villaer, som kommunen har lejet til boligplacering af flygtninge….

  … De flygtninge som bor i de tre villaer skal fremover selv vedligeholde de udenomsarealer, som kommunen har det kontraktlige ansvar for. I praksis betyder det, at de unge mennesker, der bor i villaerne, nu selv påtager sig et ansvar for at holde haven, fortov mv. i en ordentlig og pæn stand inkl. græsslåning, snerydning mv.

  Kommunen vil fortsat have tilsyn med vedligeholdelsen og herunder vejlede beboerne. Vedligeholdelsen af udenomsarealerne på de tre villaer vedrører alene et begrænset tidsforbrug for en enkelt medarbejder, der fortsat skal føre tilsyn. Justeringen af praksis vil derfor ikke medføre ændringer i ressourceforbruget.

  …. Justeringen træder i kraft i dag 17. maj. SSU/KB orienteres med denne mail.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2016

  Morten Dreyer (O) tog orienteringen til efterretningen.

  Resten af udvalget kan ikke tage orienteringen til efterretning.

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 9. juni 2016.

  Ole Hansen (A) spurgte til internet dækning på Enggården.

  Forvaltningen orienterede.