Skip navigationen

Referat

Torsdag den 11. august 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra: Asger Larsen (I)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Allan Holst (A)var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).
 • 1
  Dialog med konst. centerleder på Enggården
  Sagsid.: 16/2133

  RESUMÉ:

  Udvalgets formand har ønsket en uformel dialog med den konstituerede centerleder på Enggården, Catjha Malou Rasmussen.

  Dialogen vedrører dagligdagen på Enggården og de udfordringer og styrkepositioner, som en ny leder ser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager status til efterretning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Udvalget ønsker en sag på et kommende møde med drøftelse af det politisk fastsatte serviceniveau og rammerne for at Enggården kan levere denne service.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

 • 2
  Ledelsesinformation om Enggårdens plejeboliger
  Sagsid.: 15/2525

  RESUMÉ:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2015, efterspurgte udvalget en løbende opgørelse over status vedr. plejeboligerne på Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager punktet til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2015, efterspurgte udvalget en løbende opgørelse over status vedr. plejeboligerne på Enggården.

  Opgørelsen indeholder en oversigt over:

  • Tidspunkt for fraflytning, dvs. lejeperiodens længde
  • Årsag til fraflytning (fraflytningstype)
  • Gennemsnitlig lejeperiode for nuværende lejere
  • Lejemål i afdeling 1-4

  Opgørelsen omfatter perioden fra og med 2006 frem til 19. maj 2016.

  Se vedlagte bilag.

  Administrationen arbejder på en analyse af kapaciteten på området, set i forhold til den forventede fremtidige efterspørgsel, med udgangspunkt i Dragør Kommunes befolkningsprognose. Analysen forelægges udvalget når den er klar.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Udvalget ønsker en sag om politiske handlemuligheder i forhold til plejeboliggarantien og salg af boliger til andre kommuner.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  Bilag

 • 3
  Drøftelse af borgerklager til forvaltningen
  Sagsid.: 16/2132

  RESUMÉ:

  Udvalgsformanden har ønsket en drøftelse af, hvordan udvalget kan orienteres om status på klager og lignende henvendelser til forvaltningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter evt. fremtidig orientering til udvalget, om indkomne klager.

  SAGSFREMSTILLING:

  Henvendelser fra borgerne indgår til borgmester, udvalgsformand og administrationen. Henvendelserne kommer typisk fra pårørende til borgere som modtager hjemmehjælp, har været på aflastning på eller bor permanent på Enggården.

  Administrationen er i dialog med alle klagere, enten på mail, telefonisk eller ved møde. Alle klager bliver således fulgt op med en vurdering af, om den konkrete sag som giver anledning til konkret opfølgning nye procedurer eller lignende.

  Administrationen har ikke hidtil samlet systematisk op på klagerne som helhed.

  Udvalgsformanden har ønsket en drøftelse af, hvordan udvalget kan orienteres om status på klager og lignende henvendelser til forvaltningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Formanden foreslår, at klager fremadrettet konsekvent journaliseres og arkiveres - med henblik på læring og optimering og til fremlæggelse i udvalget hvert halve år.

  For stemte:

  5 (C+O+T+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

 • 4
  Utilsigtede hændelser i 2015
  Sagsid.: 16/590

  RESUMÉ:

  Kommunerne har siden september 2010 rapporteret utilsigtede hændelser (UTH) i forbindelse med, at patientsikkerhedsordningen blev udvidet til også at omfatte kommunerne.

  Social- og Sundhedsudvalget ønskede på mødet den 5. marts 2015, at forvaltningen arbejdede videre med at udvikle UTH registreringer og hændelsesanalyser, og at der i forbindelse med status primo 2016 bliver en vurdering af, om der skal opsættes mål for antallet af registrerede UTH. Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om status for UTH.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget tager redegørelsen for arbejdet med utilsigtede hændelser til efterretning.

  2.

  at

  administrationen fortsætter arbejdet med registrering og opfølgning på utilsigtede hændelser

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget er den 5. marts 2015 orienteret om arbejdet med utilsigtede hændelser.

  Den årlige orientering og opfølgning på sagen fra 5. marts, er her en status på antallet af utilsigtede hændelser, hændelsernes karakter samt et oplæg til en fremadrettet strategi, herunder om der skal fastlægges konkrete mål for antallet af utilsigtede hændelser, der skal indberettes årligt.

  Dragør Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser sker indenfor rammerne af den nationale indsats, hvor fokus i 2015 har været et samarbejdende sundhedsvæsen med patienten i centrum, se bilag 1 årsrapport fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Under denne ramme har Dragør Kommune i det forløbne år arbejdet målrettet med UTH.

  Utilsigtede hændelser rapporteret i Dragør Kommune 2015

  Enggården og den kommunale hjemmepleje har i 2015 indberettet i alt 132 utilsigtede hændelser.

  Dragør Kommune har målrettet arbejdet med 4 fokusområder. Det er områder med alvorlige hændelser eller risiko for dette. Disse områder står for 114 af de 132 indberetninger. Fokusområderne er sår, infektion, medicin og fald. 18 hændelser vedrører andre forhold, som går på tværs, som Dragør Kommune og samarbejdsparter arbejder sammen om at finde bedre procedurer og løsninger på.

  Hændelserne, som Dragør Kommune målrettet arbejder med at forbedre, er fordelt i følgende kategorier af alvorlighedsgrad, se bilag 2:

  59 hændelser hvor der ingen skade er sket.

  33 milde hændelser (lettere forbigående skade som ikke kræver øget behandling eller øget plejeindsats).

  17 moderate hændelser (forbigående skade, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge eller øget plejeindsats eller for indlagte patienter øget behandling).

  5 alvorlige hændelser (permanent skade, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge eller øget plejeindsats eller for indlagte patienter øget behandling eller andre skader, som kræver akut livreddende behandling).

  Ingen er døde.

  Hovedparten af de indrapporterede utilsigtede hændelser vedrører medicin, ca. halvdelen af disse tilfælde er situationer, hvor medicinen ikke er givet.

  Hvad er der sket siden sidst?

  Det seneste år har der været fokus på at få ledere, medarbejdere, borgere og patienter samt pårørende til at se og indrapportere utilsigtede hændelser med henblik på den læring, indrapporteringerne har til formål at give anledning til.

  Arbejdet har konkret omfattet:

  1. Opsætning af systemadgange, så alle relevante ledere og medarbejdere på Enggården, i hjemmeplejen, tandplejen og sundhedsplejen har adgang til systemet, ved hvordan indrapporteringen udfyldes korrekt samt løbende får tilsendt relevante rapporter over indrapporterede utilsigtede hændelser.
  1. Uddannelse i brugen af systemet, dvs. hvordan utilsigtede hændelser indrapporteres og behandles efterfølgende. Læringsperspektivet af hændelsen omfatter dels læring i den konkrete sag for den enkelte medarbejder men også den organisatoriske læring om, hvordan en lignende situation kan forebygges. Alle ledere på Enggården, i hjemmeplejen, tandplejen og sundhedsplejen har deltaget.
  1. Udarbejdelse af en Pixi-udgave af Patientombuddets vejledning til patienter og pårørende om, hvad en utilsigtet hændelse er, hvorfor det er vigtigt at indberette en hændelse og hvordan indberetningen kan ske. I Engbladet er vejledning om indberetning til beboere og pårørende på Enggården beskrevet i foråret 2016.
  1. Konkrete relevante handlinger er sat i værk, som følge af indrapporterede utilsigtede hændelser, med det formål at løfte kvaliteten i indsatserne med og omkring borgerne.

  Eksempelvis har Enggården med afsæt i læringen af de indrapporterede utilsigtede hændelser sat konkret fokus på medicin, fald og tryksår.

  Oplæg til fremadrettet strategi

  Den overordnede strategi for arbejdet i 2016, er at fortsætte arbejdet med at opbygge en positiv læringskultur, når der sker utilsigtede hændelser.

  Fortsat opmærksomhed på utilsigtede hændelser i alle dele af værdikæden: indrapportering, bearbejdning, formidling, handling.

  Indrapportering af utilsigtede hændelser.

  Bearbejdning af hændelsen i form af læringsperspektivet i den enkelte situation.

  Formidling af rapporter med relevant information om rapporterede utilsigtede hændelser.

  Dialog om læringsperspektiver med den enkelte medarbejder og i relevante teams.

  Handle på hændelserne ved at sætte konkrete forebyggende initiativer i gang.

  Indarbejde utilsigtede hændelser som en del af Ledelsesinformationen.

  Administrationen indstiller, at arbejdet på området fortsætter i det gode spor der er lagt ud og systematisk arbejder med opfølgning på arbejdet ved den årlige status på UTH.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens kapitel 61 om Patientsikkerhed §§ 198-202.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Ad. 1+2.

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  Bilag

 • 5
  Vedtægter Beboer og Pårørenderåd Enggården
  Sagsid.: 13/2040

  RESUMÉ:

  Beboer og pårørenderådet på Enggården har et ønske om at gældende vedtægter, godkendt den 19. december 2013 i kommunalbestyrelsen fornyes således at vedtægterne afspejler rådets arbejde.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkastet til vedtægter for Beboer og pårørenderådet på Enggården.

  SAGSFREMSTILLING:

  Beboer og Pårørenderådet på Enggården har i det seneste år arbejdet med et udkast til nye vedtægter, som rådets medlemmer oplever mere retvisende og meningsfyldte for rådets arbejde, se bilag 1.

  Beboer og pårørenderådet på Enggården har et ønske om, at gældende vedtægter, godkendt den 19. december 2013 i kommunalbestyrelsen, se bilag 2, fornyes således at vedtægterne afspejler rådets arbejde.

  Ifølge § 16 stk. 1 i Lov om Social Service kan der nedsættes et bruger- og pårørenderåd.

  Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

  Forvaltningen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkastet til vedtægter for Beboer og Pårørenderådet på Enggården.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 16 stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældreråd.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  Bilag

 • 6
  Kvalitetsstandarder genoptræning og vedligeholdende træning § 86
  Sagsid.: 16/388

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarden for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 blev sendt i høring på mødet den 9. maj 2016 og fremlægges nu til godkendelse.

  Kvalitetsstandarden skal godkendes en gang årligt af kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter Ældrerådets høringssvar på kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget anbefaler kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

  Her fremlægges kvalitetsstandarden efter Servicelovens § 86 til drøftelse og af høringssvar og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 for Dragør Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde. Dragør Kommunes kvalitetsstandard på området følger Tårnby Kommunes.

  Kvalitetsstandarden er opdateret og politisk godkendt i Tårnby Kommune i 2016 og er uændret siden sidste godkendelse. Kvalitetsstandarden fremgår af bilag.

  Ældrerådet har afgivet høringssvar, se bilag. Hovedpunkter i Ældrerådets svar med forvaltningens bemærkninger er følgende:

  Ældrerådet ønsker at målsætning om at træning skal være påbegyndt inden 2 uger fra modtagelse af henvisningen, skal være 100 procent opfyldt.

  Administrationen har ikke beregnet de økonomiske konsekvenser af en ændring fra målsætning til krav, som i givet fald skal behandles i budgetprocessen.

  Ældrerådet ønsker at afgørelser sendes skriftligt.

  Administrationen oplyser at afgørelser altid sendes skriftligt og med klagevejledning.

  Ældrerådet ønsker mulighed for fri transport efter visitation. Fri transport til træning vil medføre en budgetudvidelse og vil skulle behandles i budgetprocessen. Administrationen har ikke kendskab til om, der er et behov og har ikke beregnet konsekvenser.

  Ældrerådet har ønsker til arbejdets udførelse, eks. at det udføres af uddannet personale.

  Administrationen oplyser at kompetencekrav og krav om at arbejdet skal udføres forsvarligt mv. følger lovgivningen på området.

  Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarden for træning under Serviceloens § 86.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen ændringer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet er hørt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 11. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Forslag fra Peter Læssøe (T):

  Liste T foreslår, at administrationen beregner de økonomiske konsekvenser af, at genoptræning/vedligeholdelsestræning igangsættes indenfor 2 uger og at det estimeres hvad transport efter behov udgør.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  5 (A+C+O+V)

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Mulighed for ønske om målrettet visitering af flygtninge
  Sagsid.: 16/1807

  RESUMÉ:

  På kommunalbestyrelsens temamøde vedr. flygtninge 9. juni 2016 blev det besluttet, at sag vedr. visiteringsønsker af bestemte målgrupper af flygtninge behandles i Social og Sundhedsudvalget.

  Der skal tages stilling til, om Dragør Kommune fremadrettet skal ansøge om tildeling af bestemt målgruppe, samt hvilken målgruppe kommunen i givet fald skal ansøge om.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget beslutter, om Dragør Kommune fremadrettet skal ansøge om visitering af særlige flygtningegrupper, 

  2.

  at

  udvalget beslutter, hvilken gruppe af flygtninge kommunen ønsker at søge om.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Hvert år fremsender Udlændingestyrelsen en generel beskrivelse af den forventede flygtningeprofil for året samt et visiteringsskema til kommunerne. På baggrund af flygtningeprofilen kan kommunerne ansøge om tildeling af prioriteret målgruppe af flygtninge, såfremt kommunerne har særlige ønsker eller mulighed for at skabe gode rammer for integrationen for den ønskede målgruppe.

  Visiteringsskemaet skulle i år have været indsendt til Udlændingestyrelsen senest 15. marts 2016, hvilket Dragør Kommune ikke har gjort, da der ikke har været tradition for det tidligere.

  Udlændingestyrelsen forsøger så vidt muligt at imødekomme kommunernes ønsker, men der tages også udgangspunkt i kvotefordelingen samt den enkelte flygtnings forhold og forholdene i kommunen. I 2016 har omkring 50 kommuner indsendt visiteringsønsker.

  Kommunerne skal i visiteringsskemaet bl.a. oplyse hvilke nationaliteter, der allerede findes i kommunen, samt hvilke tolkemuligheder der findes i eller nær kommunen. Derudover skal kommunerne oplyse om arbejdsmarkedsforhold, herunder om der er virksomheder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Kommunerne bedes tage stilling til, hvorvidt de ønsker at modtage uledsagede unge og kvoteflygtninge.

  Flygtningeprofilen for 2016

  Ifølge Udlændingestyrelsen er der en forventning om, at der vil blive visiteret 17.000 flygtninge til kommunerne i 2016. Størstedelen af disse personer forventes at stamme fra Syrien, Iran, Afghanistan og Irak. Dragør Kommune forventer at modtage 64 flygtninge i 2016.

  På baggrund af sagsgennemgangen af asylsagerne i 2015, kunne Udlændingestyrelsen oplyse følgende om målgrupperne i flygtningeprofilen:

  Syrien

  72 % af ansøgere var mænd, mens 28 % var kvinder. 40 % af ansøgere havde gået i skole i mere end 10 år, mens 57 % havde gået i skole i under 10 år og 3 % ikke havde gået i skole.

  Målgruppen begår sig på arabisk.

  Iran

  76 % af ansøgerne var mænd, mens 24 % af ansøgerne var kvinder, og at 55 % af ansøgerne havde gået i skole i mere end 10 år, mens 35 % af ansøgerne havde gået i skole i under 10 år og 10 % af ansøgerne ikke havde gået i skole.

  Målgruppen begår sig på farsi.

  Afghanistan

  79 % af ansøgerne var mænd, mens 21 % af ansøgerne var kvinder, og at 35 % af ansøgerne havde gået i skole i mere end 10 år, mens 36 % af ansøgerne havde gået i skole i under 10 år og 29 % af ansøgerne ikke havde gået i skole.

  Målgruppen begår sig på dari eller pashto.

  Irak

  78 % af ansøgerne var mænd, mens 22 % af ansøgerne var kvinder, og at 42 % af ansøgerne havde gået i skole i mere end 10 år, mens 57 % af ansøgerne havde gået i skole i under 10 år og 1 % af ansøgerne ikke havde gået i skole

  Målgruppen begår sig på arabisk og sorani/badhini.

  10 % af alle registrerede asylansøgere i 2015 var uledsagede mindreårige. På baggrund af dette er der en forventning om, at en væsentlig del af uledsagede mindreårige skal visiteres i 2016.

  Dragør Kommunes erfaringsgrundlag

  Administrationen kan oplyse, at kommunen indtil videre primært har modtaget flygtninge fra Syrien, Eritrea og Afghanistan, og enkelte fra Iran, Kosovo, Serbien og Ghana. Kommunen har primært modtaget enlige mænd og enkelte kvinder samt familier.

  Administrationen har følgende overvejelser i forhold til visiteringsønsker:

  • Med udgangspunkt i Dragør Kommunes boligsituation, kunne det være hensigtsmæssigt at anmode om modtagelse af flygtningefamilier, da administrationen har bedre muligheder for at anvise til permanente boliger.
   Som tidligere oplyst tildeles kommunen primært 3 og 4 værelseslejligheder jf. fjerdedelsreglen med husleje til omkring 10.000 – 12.000 kr.
   Derudover er der mangel på billige 1 og 2 værelseslejligheder, og derfor er administrationen udfordret i forhold til at boligplacere enlige.
  • På baggrund af nuværende erfaringer af primær modtagelse af enlige mænd fra Syrien og Eritrea er der et ønske om fortsat modtagelse af målgruppen, da de fokuserer på hurtigere selvforsørgelse.
  • Ifølge nuværende erfaringer er flygtninge med eventuel baggrund inden for servicefaget hurtigere i arbejde end andre, da der er gode muligheder for beskæftigelse i f.eks. lufthavnen samt hoteller, restauranter og butikker i Københavnsområdet.

  Såfremt udvalget beslutter, at Dragør Kommune fremadrettet skal indsende visiteringsønsker, vil det forelægges til politisk orientering.

  Udlændingestyrelsens flygtningeprofil for 2016 samt visiteringsskema er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Ændringsforslag fra Kenneth Gøtterup (C):

  Sagen udsættes til drøftelse i november 2016 med henblik på drøftelse af om der skal indgives ansøgning

  For stemte:

  4 (A+C+O+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  Bilag

 • 8
  Kommunalbestyrelsens temamøde om flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/1846

  RESUMÉ:

  På KB temamøde vedr. flygtninge 9. juni 2016 blev der besluttet, at der skal afholdes nyt temamøde på flygtningeområdet i september 2016.

  Der skal tages stilling til, hvilke temaer, der ønskes drøftet på det kommende temamøde i Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter hvilke emner, der ønskes drøftet på det næstkommende temamøde på flygtningeområdet i september 2016. 

  SAGSFREMSTILLING:

  9. juni 2016 blev der afholdt temadrøftelse på flygtningeområdet for Kommunalbestyrelsen.

  Temadrøftelsen tog udgangspunkt i nedenstående emner:

  • Økonomi
  • Boligplacering
  • Flygtningekvoten
  • Kommunale ydelser
  • Beskæftigelse

  Der skal på møde i Social- og Sundhedsudvalget drøftes hvilke emner, der skal behandles på flygtningeområdet til september.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Udvalgets ønsker til temaer blev noteret. Kommunalbestyrelsen opfodres til at indsende skriftlige spørgsmål før mødet.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

 • 9
  Monitoreing af hjemmeplejebesøg varetaget af ikke fast hjælper samt aflysninger
  Sagsid.: 16/462

  RESUMÉ:

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. maj 2016 besluttede udvalget, at monitoreringen af hjemmeplejen fortsat forelægges for udvalget i perioden frem til oktober 2016.

  Sagen indeholder afrapportering for uge 30, om antal aflyste besøg i hjemmeplejen samt besøg ydet af en afløser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender juli måneds afrapportering om besøg ydet af hjemmeplejen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. maj 2016 besluttede udvalget, at monitoreringen af hjemmeplejen fortsat forelægges for udvalget i perioden frem til oktober 2016.

  Monitoreringen er foretaget i to uger i maj og omfatter en oversigt over

  1) Aflyste besøg i hjemmeplejen

  2) Besøg der ydes af en afløser

  Social- og Sundhedsudvalget har været forelagt fem målinger, der har vist, at det forholdsvist høje forbrug af vikarer i de første opgørelser er faldet markant.

  Denne femte måling viser, at det samme niveau som ved sidste måling fastholdes, på trods af sommerferie og dette adskiller sig markant fra samme periode sidste år. Det ses også af denne måling, at Hjemmeplejen i højere grad er begyndt at flytte den praktiske hjælp, i det omfang det ikke er til unødig gene for borgerne, fremfor at bestille vikarer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældreråd.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  Bilag

 • 10
  Ældrerådets høringssvar til SSU dagsorden den 9.juni 2016.
  Sagsid.: 16/609

  RESUMÉ:

  Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 9. juni 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at, Social- og Sundhedsudvalget behandler Ældrerådets bemærkninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har sendt høringssvar til værdighedspolitikken den 4. juni 2016, se venligst bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udvalgets behandling sendes til orientering til Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Udvalget tog Ældrerådets bemærkninger til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  Bilag

 • 11
  2. Budgetopfølgning 2016, SSU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSUs område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at budgettet overholdes. Der er imidlertid et opmærksomhedspunkt vedrørende hjemmeplejen, som administrationen følger nøje, og som forventes dækket indenfor SSUs egen budgetramme eller alternativt indenfor kommunens samlede driftsøkonomiske ramme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er SSUs område gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overholdes. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3.600.000 kr. i hjemmeplejen. Merforbruget forventes dækket indenfor SSUs egen budgetramme eller alternativt indenfor kommunens samlede driftsøkonomiske ramme. Udviklingen vil blive fulgt nøje frem mod 3. budgetopfølgning.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 2.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Som bilag 4 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning.

  Til denne SSU sag er desuden vedlagt bilag, notat med uddybning af årsager til det forventede merforbrug på hjemmeplejen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte: 11 (A+C+O+I+V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder budgetopfølgningen utilstrækkelig set i lyset af, at kommunaldirektøren primo august 2016 hejste ”gult flag – hold igen med udgifterne” overfor alle ledere i Dragør kommune. Politikerne får via budgetopfølgningen en forventning om, at ”budgettet overholdes”. Parallelt med denne udmelding sender borgmester og kommunaldirektør en særlig meddelelse ud til alle ledere om at holde igen og samtidig udsættes alle besættelser af ledige stillinger med 3 måneder i resten af 2016. Liste T forventer, at en budgetopfølgning klart og tydeligt præsenterer de største absolutte og relative negative afvigelser i det løbende driftsregnskab og de korrigerende handlinger direktionen vil gennemføre.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra formanden – temadrøftelser i udvalget
  Sagsid.: 16/2131

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formand for SSU, Jens Passarge (løsgænger), foreslår at udvalget drøfter ønsker til temadrøftelser og evt. gæster i udvalget i efteråret 2016 og evt. foråret 2017.

  Der er traditionelt dialogmøder med ledere på sundheds- og omsorgsområdet en gang årligt, dvs lederne af hhv. tandplejen, sundhedsplejen, Wiedergården og Enggården.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Udvalget drøftede ønsker til temamøder.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

 • 13
  Forslag fra A - om orientering om status på Enggården
  Sagsid.: 16/2134

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af 21. juli 2016, på vegne af A gruppen, anmodet om at følgende forslag sættes på SSU’s dagsorden.

  ”A gruppen anmoder om, at udvalget snarest orienteres om

  - Hvordan er bemandingen på de enkelte afdelinger med uddannet plejepersonale 24/7

  - Hvordan er den ledelsesmæssige bemanding på Enggården 24/7

  - Erstattes sygemeldte medarbejdere med vikarer eller ikke

  - Har der været ubesatte stillinger i længere tid end 1 måned. I givet fald hvorfor

  - Lever Enggården op til de satte mål vedr. plejefaglighed og ledelsesmæssig indsats

  Motivation:

  Der har gennem længere tid været kritik af plejefaglig og ledelsesmæssig indsats og bemanding på Enggården.

  Enggården skal være et godt hjem for beboerne, og en god arbejdsplads for medarbejderne.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Udvalget ønsker en sag, hvor administrationen udarbejder en skriftlig redegørelse på de fremsendte spørgsmål.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

 • 14
  Meddelelse - Ny medfinansieringssmodel sygehusindlæggelser
  Sagsid.: 16/1742

  RESUMÉ:

  I aftale om kommunernes økonomi for 2017 har Regeringen og KL indgået aftale om et sammenhængende sundhedsvæsen og herunder en ændret model for den kommunale medfinansiering af sygehusindlæggelser. Den konkrete udmøntning af aftalen vil foreligge i løbet af 2016. Konsekvenserne for Dragør Kommunes økonomi er dermed ikke klarlagt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen og KL har indgået aftale om at fremme behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, effektivt og med høj kvalitet. Et element i at fremme dette er økonomi med en ændret model for den kommunale medfinansiering af sygehusindlæggelser. I bilaget er uddrag af aftaleteksten sat ind (aftaletekstens s. 7).

  Den konkrete udmøntning af aftalen vil foreligge i løbet af 2016. Hovedelementerne for kommunerne er at den kommunale medfinansiering fra 2018 stiger for de borgere, som kommunen har kontakt med i forvejen, hovedsagelig i ældreplejen og 0 til 2 – årige børn. De højeste takster for den kommunale medfinansiering vil ligge på borgere over 80 år, hvor nationale vurderinger er at 8 ud af 10 i denne gruppe er kendt af kommunens hjemmepleje. I bilaget er uddrag af aftaleteksten sat ind (aftaletekstens s. 8).

  LOVE/REGLER:

  Økonomiaftalen 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omlægningerne i medfinansiering kan få økonomiske konsekvenser for kommunen. En nærmere vurdering afventer endelig udmelding fra Finansministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældreråd.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  Bilag

 • 15
  Meddelelse - Status på klagesager på ældreområdet i 2015
  Sagsid.: 16/1219

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen. Sagen vedrører beslutninger truffet i 2015 indenfor ældreområdet, herunder hjemmehjælp, rehabilitering, pasning af nærtstående, magtanvendelse samt det almene boligområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen.

  Klagesager i 2015

  Oversigten over borgeres klager over kommunens afgørelser indeholder de sager, der er blevet afgjort i 2015. En sagen kan være startet i 2014, og først være afgjort i 2015. En genbehandling (pga hjemvisning) af sagen i Dragør Kommune på baggrund af en klage over afgørelsen fører kun meget sjældent til, at Dragør Kommune ændrer afgørelsen.

  Verserende sager, der endnu ikke er truffet afgørelse om, fremgår ikke af Ankestyrelsens opgørelser. Ankestyrelsen arbejder på at disse oplysninger bliver tilgængelige på Ankestyrelsens hjemmeside i løbet af andet halvår 2016.

  I 2015 er der truffet afgørelse af Ankestyrelsen i 4 sager, se tabel nedenfor.

  Tabel 1. Oversigt over afgjorte sager indenfor Sundhed og Omsorg i Ankestyrelsen i 2015

  Lovgrundlag

  Afgjorte sager

  Stadfæstelse

  Ændring

  Hjemvisning

  Afvisning -henvisning

  1.1.12 Voksne - hjemmehjælp, § 83

  0

  0

  0

  0

  0

  1.1.18 Voksne - rehabilitering § 83 a

  0

  0

  0

  0

  0

  1.1.26 Pasning af nærtstående (handicappede eller døende m.v.), §§ 118 - 122

  0

  0

  0

  0

  0

  1.1.28 Magtanvendelse voksne, alarmsystemer, § 125

  0

  0

  0

  0

  0

  1.1.29 Magtanvendelse voksne, fastholdelse m.v., § 126

  0

  0

  0

  0

  0

  1.1.30 Magtanvendelse voksne, tilbageholdelse i boligen, § 127

  0

  0

  0

  0

  0

  1.1.31 Magtanvendelse voksne, beskyttelsesmidler, § 128

  0

  0

  0

  0

  0

  2.1.1 Almene boliger

  4

  1

  1

  2

  0

  I alt

  4

  1

  1

  2

  0

  Kilde: Uddrag fra "Tal fra Ankestyrelsen", Klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, ANKEAST1: Årsstatistik efter kommune, lovgrundlag og afgørelsestype

  Klagesager på hjælpemiddelområdet

  Hjælpemiddelområdet varetages i det forpligtende samarbejde af Tårnby Kommune.

  Tårnby Kommune har oplyst, at der i 2015 har været 7 klagesager heraf 2 bilsager, der er blevet afgjort og sendt retur i 2015/2016 fra Ankestyrelsen. Heraf blev 1 hjemvist, 5 givet medhold og 1 sag fik medhold/delvist medhold.

  Ankeprocedure

  Såfremt en borger ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan borgeren klage inden for fire uger. Ved alle afgørelser fremsendes der en klagevejledning.

  Hvis borgeren har klaget, har kommunen fire uger til at revurdere afgørelsen. Hvis kommunens revurdering af sagen medfører, at borgeren får

  fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist medhold, orienteres borgeren herom og får en ny frist på fire uger. I det tilfælde hvor kommunen fastholder sin afgørelse ved genvurdering af sagen, fremsendes sagen til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen kan:

  • give medhold (stadfæste) i hele kommunens afgørelse eller ændre kommunens afgørelse
  • give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre
  • hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst
  • afvise at behandle en klage, hvis klagefristen er overskredet

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  Bilag

 • 16
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Administrationen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal på kvoteflygtninge for 2015 og 2016

  • Antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote

  • Hvilken aktivering er de i gang med – eksempelvis praktik m.m.

  • Hvor mange er kommet i beskæftigelse?

  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Administrationen ønsker at understrege, at oversigten over beskæftigelsessituationen er et øjebliksbillede, der er aktuelt pr. medio juli 2016.

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet fremadrettet præsenteres en gang i kvartalet. 

  Derudover skal administrationen understrege, at oversigt over ydelser, som flygtninge modtager, ikke længere vedlægges, da alle flygtninge overgår til integrationsydelse pr. 1. juli 2016.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Til efterretning.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Udvalget skal til Odense den 20. september 2016 for at se velfærdsteknologi.

  Thyra informerede om værdighedsmilliarden. Udvalget modtager mail med info.