Skip navigationen

Referat

Torsdag den 01. september 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (Løsgænger), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).
 • 1
  Dialog med centerleder i Hjemmeplejen
  Sagsid.: 16/2133

  RESUMÉ:

  Social- og sundhedsudvalget har på mødet den 11. august 2016 besluttet at invitere hjemmeplejens centerleder til en dialog.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager status til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og sundhedsudvalget har på mødet den 11. august besluttet, at invitere hjemmeplejens centerleder til en dialog.

  Udvalget ønsker en uformel dialog med centerleder på Wiedergården, Bettina Berg.

  Dialogen vedrører dagligdagen I hjemmeplejen og de udfordringer og styrkepositioner, som en centerlederen ser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Udvalget tog status til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

 • 2
  Hjemmeplejen monitorering
  Sagsid.: 16/462

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget får en monitorering af hjemmeplejen, om antal aflyste besøg i hjemmeplejen samt besøg ydet af en afløser. Sagen indeholder afrapportering for uge 33.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender august måneds afrapportering om besøg ydet af hjemmeplejen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. maj 2016 besluttede udvalget, at monitoreringen af hjemmeplejen fortsat forelægges for udvalget i perioden frem til oktober 2016.

  Monitoreringen omfatter en oversigt over

  1) Aflyste besøg i hjemmeplejen

  2) Besøg der ydes af en afløser

  Social- og Sundhedsudvalget har været forelagt seks målinger, der har vist, at det forholdsvist høje forbrug af vikarer i de første opgørelser er faldet markant og holder sig konstant lavt.

  Denne sjette måling viser, at niveauet fra sidste måling er fastholdt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 3
  Opfølgning på møde 11. august 2016 - Status Enggården
  Sagsid.: 16/2454

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en uddybning af en række spørgsmål vedrørende status på Enggården. Svar på spørgsmålene fremlægges til orientering.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. august 2016 under punktet dialogmødet med Enggården, at få en uddybet en række spørgsmål vedrørende status på Enggården.

  1. Hvordan er bemandingen på de enkelte afdelinger med uddannet plejepersonale 24/7?
  2. Hvordan er den ledelsesmæssige bemanding på Enggården 24/7?
  3. Erstattes sygemeldte medarbejdere med vikarer eller ikke?
  4. Har der været ubesatte stillinger i længere tid end 1 måned. I givet fald hvorfor?
  5. Lever Enggården op til de satte mål vedr. plejefaglighed og ledelsesmæssig indsats?

  1) På plejeafdelingerne A, B, C, D er der som minimum altid ”weekendbemanding”, dvs. 6 medarbejdere i vagt. Der er altid uddannet personale til stede. Huset bliver set som en helhed ift. vagtplan og behovet for faglige kompetencer.

  Uddannet plejepersonale. Der er 25 % social- og sundhedsassistenter, denne andel er stigende i forhold til at borgerforløb bliver plejemæssigt tungere og mere komplekse. Borgerne har typisk et kortere forløb end tidligere, hvor de tidligere kunne bo på Enggården i flere år. Der er 75 % andet personale, sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedshjælpere og få ufaglærte.

  2) Den ledelsesmæssige bemanding og ledelsesmæssig opbakning er at sørge for at medarbejderne ved hvorfra de skal hente viden og hvordan de skal handle i en given situation f.eks. ved at der er lavet en plan for hvordan ansvarshavende i vagterne og medarbejderne skal håndtere sygemeldinger, der sker i weekender, aften eller nattevagter.

  Samtidig er der delegeret ledelsesopgaver ved at der altid er en ansvarshavende assistent eller sygeplejerske i huset om aftenen eller natten. Lederne kan altid træffes efter aftale på ”skæve” tidspunkter udenfor normal dagarbejdstid.

  3) De enkelte plejeafdelinger har bruttonormering, som betyder, at afdelingen som udgangspunkt selv dækker vagten ved fx en sygemeldingselv inden for egen afdelings normering.

  4) Nej. Ledige stillinger slås op umiddelbart. Der kan ved problemer med rekruttering være stillinger, som er ledige i en periode.

  5) Embedslægerapporten ligger indenfor standarden med tilsyn hver andet år, og det seneste kommunale tilsyn viser en positiv udvikling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Udvalget tog orientering til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

 • 4
  Flytning af møde i SSU den 3. november 2016
  Sagsid.: 16/2449

  RESUMÉ:

  SSUs møde i november 2016 falder sammen med ejerdag i HOFOR. Udvalget drøfter om mødet skal flyttes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter om man ønsker at flytte mødet fra den 3. no-vember 2016

  2.

  at

  mødet torsdag den 3. november i givet fald flyttes til mandag den 31. oktober 2016 kl 17.

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR holder ejerdag for kommunerne torsdag den 3. november 2016 kl. 14-20. SSU har planlagt møde samme dag kl 17.

  Formand Jens Passarge har foreslået at udvalget flytter mødet til en anden dag, for at give mulighed for deltagelse i HOFORs arrangement. Forvaltningen foreslår at mødet alternativt kan afholdes mandag den 31. oktober kl. 17, dvs. samme uge som de øvrige udvalgsmøder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 1. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Ad. 1+2.

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

 • 5
  Ældrerådets høringssvar
  Sagsid.: 16/463

  RESUMÉ:

  Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets dagsordner forelægges som standard for udvalget. Der er dog ikke modtaget høringssvar til mødet den 11. august 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager til efterretning, at der ikke er modtaget bemærkninger fra Ældrerådet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har ikke sendt høringssvar til SSU’s møde den 11. august 2016.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udvalgets behandling sendes til orientering til Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Udvalget ønsker et referat fra formandens møde med Ældrerådet den 1. september 2016, hvor bl.a. nye høringsprocedurer blev drøftet.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

 • 6
  Forslag fra Jens Passarge - Spørgsmål vedrørende Enggården
  Sagsid.: 16/2445

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formand Jens Passarge (Løsgænger) har i mail af den 22. august 2016 anmodet om, at følgende punkt sættes på SSU´s dagsorden:

  ”I forlængelse med de skriftlige svar til A-gruppens punkt på sidste SSU, har jeg yderligere spørgsmål som jeg ønsker skriftligt svar på, gerne som meddelelses punkt på først kommende eller vores møde i oktober.

  1.Trivselsundersøgelsen/APV – hvilke konklusioner har ledelsen taget på baggrund af seneste 3-i-1 undersøgelse?

  2.Hvornår gennemføres næste trivselsundersøgelse?

  3.Hvordan er bemandingen på Enggården – dagtimer / aftentimer /nattetimer – og i ferier?

  4.Hvordan er denne bemanding sammenlignet med andre omsorgscentre? (eks. Tårnby, Vallensbæk, Allerød – nogle af vores sammenlignelige kommuner)

  5.Hvordan er Enggården fagligt bemandet (hvor mange sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, … )

  6.Hvorledes er den faglige bemanding på andre omsorgscentre?

  7.Hvad har vikarforbruget været pr. måned de sidste 36 måneder?

  8.Hvad er de 3 største udfordringer, som Enggården fokuserer på lige nu?”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

 • 7
  Forslag fra Liste T - Kortlægning og screening af borgere
  Sagsid.: 16/2459

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Liste T har i mail af den 23. september 2016 anmodet om, at følgende forslag sættes på SSUs dagsorden:

  Liste T ønsker at den besluttede analyse (kortlægning og screening) fra SSUs møde den 4. juni 2015, fremlægges for udvalget.

  Fra SSU den 4. juni 2015, pkt. 3; Udviklingsplan for Hjemmeplejen 2015-2016:

  1. Kortlægning og screening af borgere

  Kvaliteten i opgaveløsningen hos borgerne kortlægges. Først kortlægges

  kvaliteten i plejen hos de ca. 80 borgere med den største

  plejetyngde, (mere end 6 timers hjælp om ugen) i løbet af den

  næste måned. Derefter kortlægges kvaliteten i plejen hos de ca.

  100 borgere med den næste grad af plejetyngde (mellem 1,5 og 6

  timers hjælp om ugen) over de følgende to måneder. Kvaliteten i

  plejen hos de resterende ca. 170 borgere (op til 1,5 times hjælp

  om ugen) kortlægges derefter over et halvt år.

  Screeningen foretages af rehabiliteringsafdelingen, sygeplejerskerne

  og visitationen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Drøftet. Der arbejdes ikke videre med forslaget pt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

 • 8
  Meddelelse - Udmøntning af tilskud til en mere værdig ældrepleje
  Sagsid.: 15/2699

  RESUMÉ:

  Ældre- og Sundhedsministeriet har godkendt Dragør Kommunes udmøntning af 3,048 mio. kr. i værdighedsmidler i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i juni 2016 behandlet udmøntningen af velfærdspuljen. Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på mødet den 9. juni 2016.

  Ældre- og Sundhedsministeriet har i august 2016 godkendt Dragør Kommunes redegørelse for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje og plan for udmøntning af 3,048 mio. kr. i 2016.

  Ministeriet har godkendt at midlerne bliver anvendt til Social- og Sundhedsudvalgets beslutning i forhold til øget rengøring og bad, hovedrengøring, velfærdsteknologi samt frivilligt socialt arbejde i forhold til hjernetræning.

  Ministeriet godkendte ikke beslutningen om at anvende værdighedspuljemidlerne til havearbejde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilsagn om 3,048 mio. kr. øremørket til udmøntning af velfærdspolitikken. I 2016 vil 1,789 mio kr. blive anvendt til løn til medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdighedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal på kvoteflygtninge for 2015 og 2016

  • Antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote

  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen

  udføres af Jobcenter Tårnby, og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet præsenteres en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Orientering om klippekortordning
  Sagsid.: 15/146

  RESUMÉ:

  Klippekortordningen har været drøftet med Ældrerådet. Ældrerådets brev samt forvaltningens notat er vedlagt som bilag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formanden for SSU, Jens Passarge, har på møde med Ældrerådet drøftet administrationen af klippekortordningen.

  Ældrerådet har efterfølgende sendt brev med spørgsmål og ønsker til hvordan ordningen administreres. Forvaltningens bemærkninger til Ældrerådets brev er tillige vedlagt.

  Formanden har bedt om at begge dele fremlægges som meddelelse for SSU.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2016

  Thyra Pallesen orienterede om ny ordning med mulighed for læger tilknyttet plejecentre. Dragør Kommune afventer at praksisudvalget kommer med en afklaring af rammerne for ordningen, før der iværksættes lokale initiativer.

  Peter Læssøe (T) spurgte til Ældremilliarden.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).