Skip navigationen

Referat

Torsdag den 01. december 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra: Ole H. Hansen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Punkt 3 taget af dagsorden.
Godkendt
Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
Kenneth Gøtterup forlod mødet kl. 18 og deltog ikke i punkterne 4-18.
 • 1
  Præsentation af hjemmeplejen i Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/3213

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en gennemgang af hjemmeplejen i Dragør Kommune, med henblik på at drøfte serviceniveauet over for borgerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at præsentationen drøftes og tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Præsentationen af hjemmeplejen skal danne grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af hjemmeplejens økonomiske rammer, og hvilket serviceniveau det giver mulighed for at tilbyde borgerne.

  Oplægget vil være en beskrivelse af hjemmeplejens organisatoriske og økonomiske rammer.

  Oplægget vil for eksempel behandle:

  • Antal borgere
  • Bemanding ift. dag/aften/nattevagter og i teams
  • Antal visiterede timer
  • Der vil blive foretaget sammenligning med en hjemmepleje i en sammenlignelig kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Til efterretning.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

 • 2
  Politiske mål for Omsorgscenter Enggården
  Sagsid.: 16/2946

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter oplæg til politiske målsætninger for Omsorgcenteret Enggården og konkrete indsatser i 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter første udkast til politiske mål for Enggården

  2.

  at

  udvalget godkender tidsplan med forslag om høring af Ældrerådet og BOP.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 31. oktober 2016, at forvaltningen skulle fremlægge ”et konkret oplæg til mål for Enggården, herunder fysiske og økonomiske rammer samt serviceniveau i fremtiden.”

  Forvaltningen har udarbejdet oplæg til drøftelse.

  Overskridter for politiske mål for Enggården 2017:

  • Faglig kvalitet
  • God dialog med beboere og pårørende
  • Udvikling af de midlertidige pladser, til understøttese af hurtig hjemtagning fra hospitaler, og at undgå unødvendige indlæggelser.

  Målene er uddybet i vedhæftede bilag.

  Forslag til proces

  • December 2016: Første drøftelse i udvalget.
  • Januar 2017: På baggrund af udvalgets drøftelser fremlægges nyt forslag til behandling i SSU. Herfra sendes forslaget til høring hos Ældrerådet og i BOP.
  • Marts 2017: Endeligt forslag med høringssvar til behandling i SSU og KB (på linje med øvrige politikker).

  LOVE/REGLER:

  Servicelov og sundhedslov

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sundhedspolitik

  Værdighedspolitik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 1. december 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Ad. 1.

  Godkendt med de faldne bemærkninger.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 3
  Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat
  Sagsid.: 16/3082

  RESUMÉ:

  Udvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Udvalget skal uddele ca. 76.000 kr. til ansøgte formål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke af de 8 ansøgninger der skal imødekommes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Dette års ansøgningsfrist blev annonceret i Dragør Nyt med ansøgningsfrist den 24. oktober 2016. Der er indkommet 20 ansøgninger, hvoraf de 12, helt eller delvist er imødekommet af Blomsterhandler P Bøge Andersen og hustru Ingers Fond (se bilag). Der er 76.000 kr. til uddeling i 2016.

  Det fremgår af fundatsen, at legatets formål er at yde støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør Kommune.

  Desuden er det besluttet på Driftsudvalgsmøde den 22. januar 1998, at der skal ske en koordinering i behandlingen af ansøgninger til ovennævnte fond og ”Peter P. Bøge Andersens og Hustru Ingers Fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune”.

  De midler, der blev uddelt på fondsbestyrelsesmøde for ”Peter P. Bøge Andersens og Hustru Ingers Fond” den 1. november 2016, fremgår af bilag med listen over indkomne ansøgninger.

  1. Elsebeth Kristiansson på vegne af beboerne på Enggårdens afd. D

  Der søges om støtte til nye gardiner i de to fællesrum på Peberholm og Paraplyen. Der er indhentet to tilbud.

  Antal brugere: 21 beboere

  Ansøgt beløb: 39.950 kr. (ekskl. moms)

  2. Omsorgscenter Enggården

  Der søges om støtte eller tilskud til indkøb af et 84 tommer touch screen tv til den ny renoverede dagligstue Dragør Stuen. Enggården har fået tilsagn om 15.000 kr. i tilskud til projektet fra Dragør Menighedssamfund.

  Det er tanken at tv’et i dagligstuen skal danne ramme om hyggelige sammenkomster og fælles oplevelser for beboerne og pårørende, fx en film eller en landsholdskamp.

  Antal brugere: 99 beboere samt deres pårørende

  Ansøgt beløb: 29.764 kr. (ekskl. moms)

  3. Omsorgscenter Enggården

  Der søges om støtte eller tilskud til indkøb af et musikanlæg med højttaler og forstærker til den ny renoverede dagligstue Dragør Stuen. Anlægget skal bruges til oplevelser med foredrag, underholdning eller musik og dans for beboerne, som erfaringsmæssigt har stor glæde af den type arrangementer.

  Antal brugere: 99 beboere

  Ansøgt beløb: 16.000 kr. (ekskl. moms)

  4. Daghjemmet, Enggården

  Der søges om midler til indkøb af musikanlæg og DVD afspiller til daghjemmet. Anlægget skal anvendes til musik til motion, bevægelse, musik og sang og DVD’en til film og gensyn med optagelser fra arrangementer og ture ud af huset.

  Antal brugere: ca. 65 brugere

  Ansøgt beløb:10.000 kr.

  5. Omsorgscenter Enggården afd. C

  Søger om støtte til indkøb af 2 stk. Protac Sensit stole med tilhørende puff.

  Antal brugere: 30 beboere på afd. C

  Ansøgt beløb: 24.100 kr. ekskl. moms.

  6. Aktivitetshuset

  Søger om tilskud til forbedring af teleslyngeanlæg i festsalen.

  Antal brugere: 250 personer om ugen

  Ansøgt beløb: 12.000 kr.

  7. Aktivitetshuset

  Søger om tilskud til forbedring af lyset i festsalen.

  Antal brugere: 250 personer om ugen

  Ansøgt beløb: 15.000 kr.

  8. Aktivitetshuset, slægtsforskningen

  Søger om tilskud til indkøb af 2 bærbare PC’ere

  Antal brugere: 11

  Ansøgt beløb: 10.000 kr.

  Bevilling fra Bøge Andersen: 6.670, rest beløb: 3.330 kr.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og sundhedsudvalget 1. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Sagen taget af dagsordenen.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Bilag

 • 4
  Omsorgstandpleje
  Sagsid.: 16/3203

  RESUMÉ:

  Udvalget skal beslutte om opgaven med omsorgstandpleje også i 2017 skal varetages af en privat leverandør, frem til der er en afklaring om den fremtidige organisering og opgaveløsning af Tandplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at omsorgstandplejen varetages af en privat leverandør indtil der er en afklaring om den fremtidige organisering og opgaveløsning, jf. budgetaftalen 2017-2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Omsorgstandplejen er målrettet ældre borgere i Hjemmeplejen og på Enggården. Opgaven er blevet mere omfattende gennem årene, med flere borgere tilknyttet og med flere omsorgspatienter med egne tænder. Det øgede antal naturlige tænder og det øgede antal af tand- og mundhulesygdomme hos omsorgspatienterne, betyder at der stilles større krav til den teknologi, der anvendes til både diagnostik og behandling. Det har vist sig vanskeligt at rekruttere tandlæger med kompetencer på både børne- og omsorgstandplejeområderne. Arbejdsmiljøkravene er desuden skærpet.

  Af budgetaftalen 2017-2020 fremgår, at ”Parterne ønsker en vurdering af mulighederne for at bedre resurseudnyttelse og opgavevaretagelse i Tandplejen, herunder muligheder for udbud, samarbejde med privat eller med andre kommuner. Analysen fremlægges til politisk beslutning inden næste budget. Af samme grund indstilles yderligere anlægsaktivitet på området, indtil der er en afklaring om den fremtidige organisering og opgaveløsning.”

  Udfordringer

  Dragør Kommunes Tandpleje har i 2016 ikke kunnet rekruttere en tandlæge, der har brede kompetencer til både at udføre børne- og omsorgstandpleje. For at sikre en tilfredsstillende opgaveløsning og arbejdsmiljø, vil Tandplejen skulle investere ca. 180.000 kr. til tandlægeudstyr og mobilt udstyr til hjemmebesøg samt finde et egnet lokale evt. på Enggården (husleje).

  Omsorgstandplejen omfatter aktuelt 68 personer, der er visiteret til og tilmeldt Hjemmetandplejen. Den årlige omkostning for kommunen er ved dette antal borgere ca. 163.000 kr. (196.000 kr. fratrukket egenbetalingen på 33.000 kr.)

  Løsningsforslag

  Igennem det seneste år har en privat leverandør Hjemmetandlægen varetaget omsorgstandplejen i Dragør, da det ikke har været muligt at rekruttere tandlæger med de relevante brede kompetencer. Den årlige omkostning er ca. 160.000 kr. efter fradrag af patienternes egenbetaling ved behandlingen. Tandplejen har haft lønudgifter svarende til ca. 80.000 kr. årligt, da opgaven blev løst i eget regi.

  Administrationen indstiller, at omsorgstandplejen fortsat varetages af en privat leverandør indtil der er en afklaring om den fremtidige organisering og opgaveløsning jf. budgetaftalen 2017-2020.

  I 2016 indgår udgifterne til varetagelsen af omsorgstandplejen i det forventede regnskab. I 2017 kan omsorgstandplejen finansieres indenfor Tandplejens budget forudsat at den ansøgte overførsel bevilges jf. anden sag på denne dagsorden.

  LOVE/REGLER:

  Budgetaftalen 2017 – 2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2016 og 2017 finansieres udgiften af Tandplejens budget, forudsat at den ansøgte overførsel bevilges jf. anden sag på denne dagsorden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke relevant.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  Bilag

 • 5
  SSU - foreløbige decentraliseringsoverførsler fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 16/3229

  RESUMÉ:

  På SSU’s område forventes et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 146.054 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 109.382. kr., som anbefales overført til budget 2017. Den resterende del på 36.672. kr. anbefales overført til budget 2017 som en formålsbestemt overførsel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der foretages en automatisk overførsel af et forventet mindre-forbrug med automatisk overførselsadgang på 109.382 kr. fra 2016 til 2017 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på SSUs område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  2.

  at

  der foretages en formålsbestemt overførsel af et forventet mindre forbrug uden automatisk overførselsadgang på 36.672 kr. på SSUs område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  Opgørelsen over foreløbige decentrale overførsler fra 2016 til 2017 på SSU’s område fremgår af bilag 1.

  Tandplejen forventer et samlet mindreforbrug i 2016 på 146.054 kr. svarende til 4,0 % af det korrigerede budget. Deraf er 109.382 kr. svarende til 3,0 % af driftsbudgettet omfattet af den automatiske overførselsadgang. Den resterende del af mindreforbruget på 36.672 kr. svarende til 1,0 % af driftsbudgettet anbefales overført som en formålsbestemt overførsel til 2017. Den samlede overførsel forventes især anvendt til at finansiere merudgift til omsorgstandpleje (jf. anden sag på dagsordenen) samt evt. at anskaffe udstyr til rodbehandling.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2016 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2016.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2017 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2016. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5% af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Tandplejen og Aktivitetshuset er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På SSU’s område forventes et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 146.054 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 109.382. kr., som anbefales overført til budget 2017. Mindreforbruget i 2016 overføres til den i regnskab 2016 afsatte pulje til overførelser. I regnskab 2017 tilbageføres overførslen fra den i regnskab 2017 afsatte pulje. I praksis betyder dette, at overførelsen finansieres af den i budgettet afsatte pulje til overførelser.

  Derudover anbefales en formålsbestemt overførsel på 36.672. kr. til budget 2017, som finansieres jf. ovenfor.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 1. december 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Ad. 1.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad. 2.

  For stemte:

  4 (A+T+Svend Mathiasen(Løsgænger))

  Imod stemte:

  2 (I+O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  Bilag

 • 6
  3. Budgetopfølgning 2016, SSU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning indstilles, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling til Værdighedsmilliarden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -3.048.000 kr. og udgifter på 3.048.000 kr. på SSU’s område. Beløbet bevilges til at modtage indtægter fra Værdighedsmilliarden og at afholde udgifter iht. den vedtagne Værdighedspolitik.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er SSUs område gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om budgetneutral tillægsbevilling ved budgetopfølgning 3 imødekommes.

  Tillægsbevillinger

  Der søges en budgetneutral tillægsbevilling til Værdighedsmilliarden sammensat af en indtægtsbevilling på -3.048.000 kr. og en udgiftsbevilling på 3.048.000 kr. Bevillingen skal bruges til at afholde indtægter fra Værdighedsmilliarden og at anvende midlerne i henhold til den Værdighedspolitik, der blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016 og vedtaget i punkt 13 på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2016.

  Budgetneutral tillægsbevilling gives med budgetvirkning i budget 2016

  Den ansøgte tillægsbevilling fremgår af tabellen nedenfor.

  Tabel 1 Tillægsbevillinger

  Politisk udvalg

  Sektor

  Beløb i DKK

  Indtægter fra Værdighedsmilliarden

  Udgifter iht. Vedtagen Værdighedspolitik

  SSU

  7

  -3.048.000

  3.048.000

  0

  Som bilag 2 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 fremgår af baggrundsnotatet i bilag 1.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Administrationen har, som det fremgår af bilag 1, et opmærksomhedspunkt omkring merforbrug i hjemmeplejen og på den aktivitetsbestemte medfinansiering, som jf. direktions udmelding af ”gult flag” søges håndteret med kompenserende mindreforbrug på andre dele af SSUs område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en budgetneutral tillægsbevillings med indtægter på -3.048.000 kr. og udgifter på 3.048.000 kr. til Værdighedsmilliarden.

  Tillægsbevillingen gives på et udgiftsområde, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 1. december 2016

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  Bilag

 • 7
  Udmøntning af budget 2017-2020
  Sagsid.: 16/3268

  RESUMÉ:

  Administrationen indstiller, at udmøntningen af budget 2017 – 2020 godkendes indenfor eget udvalgsområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udmøntningen af budget 2017 – 2020 godkendes indenfor eget udvalgsområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2016 budget 2017 – 2020. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet. Formålet med udmøntningsplanen er dels at skabe tydelighed om hvordan budgettet udmøntes og dels at kunne udmelde budgetter for 2017 hurtigst muligt, forventelig i december 2016, så de enkelte institutioner/afdelinger i god tid kan indrette aktiviteterne herefter.

  De enkelte fagudvalg skal godkende udmøntningsplanen inden for eget udvalgsområde. Udmøntningsplanen indeholder i år kun meget få præciseringer, idet budgetforligsteksten på langt de fleste områder er tydelig og kan implementeres umiddelbart.

  I forhold til budgetforligsteksten er der konkret tilføjet, at:

  • anlægsprojekter i 2017 forelægges BEPU i 1. halvår 2017
  • kvalitetsstandarder for sårbare børn og unge samt det specialiserede voksen-område forelægges henholdsvis BFKU og SSU i 1. kvartal 2017
  • rammebesparelse på effektivisering af indkøb udmøntes på relevante indkøbskonti

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget den 01. december 2016.

  Økonomiudvalget den 08. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB for så vidt angår eget udvalgsområde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  For stemte:

  3 (A+I+O)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  Bilag

 • 8
  Orientering om Finanslov 2017
  Sagsid.: 16/3335

  RESUMÉ:

  Forvaltningen orienterer om aftale om Finanslov 2017, i relation til udvalgets områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er den 18. november 2016 indgået aftale om Finanslov 2017. Forvaltningen orienterer på mødet om de dele af aftalen, som vedrører udvalgets områder.

  Aftale om Finanslov 2017 er tilgængelig på Finansministeriets hjemmeside: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2016/11/aftale-om-finanslov-2017-et-trygt-danmark-med-bedre-velfaerd

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Til efterretning.

  Udvalget får en sag med beskrivelse af konsekvenser for budgettet, primo 2017.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

 • 9
  Temadrøftelser i SSU 2017
  Sagsid.: 16/3212

  RESUMÉ:

  Udvalget skal beslutte temadrøftelser i SSU for foråret 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslagene til temadrøftelser i SSU for foråret 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet den 11. august 2016, drøftede udvalget ønsker til temaer og evt. gæster i udvalget i foråret 2017.

  Der er traditionelt dialogmøder med ledere på sundheds- og omsorgsområdet en gang årligt, dvs. lederne af hhv. tandplejen, sundhedsplejen, Wiedergården og Enggården.

  Forslag til temadrøftelser til foråret 2017:

  Januar: Aktivitetshuset (Hanne Berthelsen)

  Februar: Sundhedsplejen (Dorthe Svendsen)

  Marts: Hjemmeplejen (Bettina Berg)

  April: Ny leder Enggården

  Maj: Beboer- og pårørenderåd på Enggården

  Juni: Ældrerådet

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget d. 1. december 2016.

 • 10
  Enggården - Frigivelse til renovering af Daghjem
  Sagsid.: 16/3220

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse til renovering af gulvbelægning, lysarmaturer og lofter i Daghjemmets stueetage på omsorgscenteret Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 800.000 kr. til at gennemføre renoveringen af Daghjemmet og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Daghjemmet på Enggården benyttes af ældre borgere, som stadig bor i eget hjem.

  I stueetagen på Daghjemmet fremstår gulvbelægning, lysarmaturer og lofter nedslidte og i dets oprindelige stand.

  Gulvene bærer præg af mange års slid. Der er flere steder hvor gulvet er ødelagt og hvor man har forsøgt at reparere det med tape.

  Lofterne fremstår misfarvede og er i dag udført som metalpladelofter. Lofterne er udført på en sådan måde, at vedligeholdelse af ventilationskanaler, installationer mm. over lofterne er svært fremkommelige.

  Lysarmaturerne er af ældre dato og belysningen lever ikke op til det nuværende behov.

  Gulvene i Daghjemmet totalrenoveres. Den eksisterende korkbelægning fjernes og der udlægges ny linoleumsgulvbelægning.

  Eksisterende lofter nedrives og der opsættes nye pladelofter i synligt skinnesystem som giver driften bedre muligheder for vedligeholdelse over lofterne.

  Eksisterende grundbelysning bortskaffes. Der monteres nye LED lysarmaturer med mulighed for dæmpning af belysningen. Eksisterende PH lamper renoveres og genanvendes.

  Renoveringen bliver udført i 3 etaper, således at Daghjemmet stadig kan være i brug under renoveringen.

  Projektet er udbudt og der er indhentet tilbud fra 3 entreprenører. Renoveringen af Daghjemmet forventes at starte op i midt januar 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationen foreslår, at anlægsbevillingen finansieres på følgende måde:

  • I anlægsbudgettet 2015 er der afsat en bevilling på 251.000kr. til genopretning af Enggården. Denne bevilling forslås disponeret til dette projekt.
  • I driftsbudgettet 2016 er der afsat i alt 532.000kr. til vedligeholdelse af Enggården. Det foreslås, at der disponeres 330.000kr. heraf til projektet. Restbeløbet er disponeret til øvrige tiltag.
  • Der er i 2014 frigivet en anlægsbevilling på i alt 1.360.000kr. til indretning og modernisering af fællesarealer på Enggården. Der er brugt i alt 565.066kr. og der er således et restere anlægsbeløb på 794.934 kr. Det foreslås, at der overføres 219.000kr. til dette projekt og at rest beløbet på bevillingen tilgår kassen. Der vil blive udarbejdet særskilt anlægsregnskab på den samlede bevilling i henhold til gældende regnskabsregulativ.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Tilbud sendes ud med ØU-dagsorden og på ØU orienteres om det er muligt at indkøbe inventar til Dragørstuen for de resterende midler i anlægsbevillingen.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  Bilag

 • 11
  Ældrerådets høringssvar
  Sagsid.: 16/463

  RESUMÉ:

  Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets dagsordner forelægges som standard for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter høringssvarene.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har afgivet høringssvar vedrørende følgende sager fra SSUs seneste møde; fast tilknyttede læger på Enggården, forebyggende hjemmebesøg, borgerhenvendelser, nedbringelse af ventetid til genoptræning og velfærdsteknologi.

  Fast tilknyttede læger på Enggården,

  Ældrerådet slutter op om de gode intentioner i ordningen om fasttilknyttede læger til plejecentre.

  Rådet ønsker at der tages hensyn til lægetilknytningen mellem nuværende beboere og deres nuværende læger og at nye beboere skal kunne vælge frit mellem de fasttilknyttede læger, i forbindelse med deres indflytning på Enggården.

  Forebyggende hjemmebesøg

  Ældrerådet ser med stor interesse på dette projekt og håber at blive holdt opdateret med projektets forløb, ligesom rådet gerne vil inviteres til at deltage med en repræsentant på de 2 fællesmøder for borgere i målgruppen.

  Borgerhenvendelser

  Ældrerådet udtrykker tilfredshed med at der ingen klager har været i perioden.

  Nedbringelse af ventetid til genoptræning.

  Ældrerådet rejser tvivl om, hvorvidt en stratificeringsvejledning kan føre til en reduktion af ventetiden til genoptræningen, men udtrykker støtte til at det kan være medvirkende til at give et godt træningstilbud.

  Velfærdsteknologi

  Ældrerådet tilslutter sig at der arbejdes systematisk med indførelse af velfærdsteknologi og henviser til, at Ældrerådet tidligere har fremsat forslag til konkrete initiativer. Ældrerådet efterspørger konkrete tidsplaner for implementering i det fremlagte og anbefaler en så hurtig implementering som muligt.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Høringssvar drøftet og taget til efterretning.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra formanden - afholdelse af fremmødevalg til Ældrerådet 2017
  Sagsid.: 16/3277

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formand Jens Passarge har i mail af den 15. november 2016 anmodet om at følgende forslag sættes på SSUs dagsorden:

  ”På opfordring af ældrerådet(støttet af Ældresagen) ønsker jeg at fremsætte et forslag om at etablere et fremmødevalg til Ældrerådet 2017, i forbindelse med kommunalvalget 2017.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Administrationen fremægger forslag til, hvordan et fremmødevalg til Ældrerådet kan afvikles.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  Bilag

 • 13
  Forslag fra Svend Mathiasen(Løsgænger) - Høring i forbindelse med nedlæggelse af lydavisen
  Sagsid.: 16/3280

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Svend Mathiasen (Løsgænger) har den 5. november bedt om at følgende sag sættes på dagsordenen:

  ”Jeg har modtaget denne mail (se nedenfor) fra formanden for Handicaprådet, Palle Bjerregaard - og deler hans forundring over, at handicaprådet end ikke er blevet hørt eller nærmere orienteret om denne beslutning.

  ”Hej Svend

  Vi har desværre fået oplyst at Dragør kommune har besluttet at nedlægge lydavisen fra 1. januar

  Det er blinde og andre læsehandicappede meget kede af fordi det bliver svært at følge med i hvad der sker i kommunen.

  Jeg er selv overrasket over at vi i handicaprådet ikke har været bekendt med det eller er blevet hørt i sagen.

  Hilsen Palle””

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Udvalget er positivt indstillet overfor forslaget, men oversender sagen til videre behandling i BFKU.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

 • 14
  Meddelelse - Indsats mod overvægt blandt børn og unge i Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/3013

  RESUMÉ:

  Sundhedsplejen i Dragør Kommune etablerer i 2017 et behandlingstilbud i kommunalt regi efter ”Holbæk-modellen”. Baggrunden for dette valg hviler på, at antallet af overvægtige børn i kommunen er steget fra 12,5% til 20,7% fra 2002-2014. De foreløbige resultater for behandling efter Holbæk-modellen viser, at 8 ud af 10 børn taber sig, og familierne ændrer livsstil.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundhedsplejen i Dragør Kommune etablerer i 2017 et behandlingstilbud i kommunalt regi efter ”Holbæk-modellen”.

  Tilbuddet henvender sig til børn/unge der:

  · Er mellem 6-16 år

  · Er overvægtige (BMI over 90 % percentilen for køn og alder)

  · Er motiveret for at tabe sig

  Tilbuddet går ud på, at sundhedsplejersken, i fællesskab med familien, udarbejder en individuel plan for det overvægtige barn. Planen omfatter en lang række ændringer i både kost, motion og livsstil, som alle introduceres og målsættes fra første dag. Målet er, at vægten stabiliseres, mens barnet vokser, hvorved graden af overvægt reduceres. For de der er udvokset, er målet vægttab.

  Baggrund for beslutningen

  Der er grund til at være på og sætte aktivt ind overfor overvægt blandt børn og unge i Dragør Kommune. Blandt skolebørn i Dragør Kommune er hver femte overvægtig.

  Tallet er steget markant i perioden fra skoleåret 2002/2003 til skoleåret 2013/2014, nemlig fra 12,5% overvægtige til 20,7%.

  Ifølge Sundhedsstyrelsen er der alvorlige fysiske og psykiske problemer forbundet med barnets overvægt.

  Blandt de fysiske problemer fremtræder forøget risiko for type 2-diabetes, overvægt som voksne, hjertekarsygdom i voksenlivet, begyndende forhøjet blodtryk, forhøjet kolesteroltal, fedtlever.

  Blandt de psykiske problemer fremtræder drilleri og mobning, social isolation, lavere selvværd, svækket livskvalitet. Svært overvægtige børn angives at have samme livskvalitet som kræftsyge børn.

  Det er altså vigtigt at yde en indsats for at modvirke tendensen til stigende grad af overvægt blandt skolebørnene i Dragør Kommune.

  Resultater

  Holbæk-metoden, som blev udviklet på Holbæk Sygehus Enhed for overvægtige børn og unge, har været afprøvet i Vejle, Kolding, Horsens, Kalundborg, Stevns, Slagelse, Hedensted og Holbæk Kommune med stor succes.

  Foreløbige resultater fra evalueringen af Holbæk-metoden peger på, at 77% af børnene reducerer graden af deres overvægt efter et års behandling. Metoden har, i sammenligning med andre indsatser, et meget lavt frafald i behandlingen (20%) – heraf ses et vægttab hos ca. halvdelen, så selv de frafaldne har gavn af indsatsen.

  En undersøgelse af de overvægtige børns livskvalitet peger på signifikante forbedringer i børnenes og de unges fysiske, følelsesmæssige, sociale og skolemæssige livskvalitet, efter 1 års behandling efter Holbæk-metoden.

  Det har tillige vist sig, at det ikke kun er børnene der taber sig ved behandling efter Holbæk-metoden, men også deres forældre, hvilket må anses som en stor sidegevinst.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektet gennemføres inden for Sundhedsplejens økonomiske ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sundhedspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 1. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Til efterretning.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  Bilag

 • 15
  Meddelelse - Godkendt Rammeaftale 2017
  Sagsid.: 16/2593

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden (et af de fem kommunekontraktråd, der er etableret som det regionale led i KL’s organisation) udarbejder årligt en Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2017. Udvalget orienteres om Rammeaftale for 2017. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Udviklingsstrategi 2017

  Udviklingsstrategien omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

  På baggrund af kommunernes indberetninger har KKR konkluderet, at kommunerne overordnet set oplever sammenhæng mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. Derfor vurderer KKR, at der i 2017 ikke er behov for at indgå tværkommunale aftaler om reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af udviklingsstrategi 2017.

  Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

  Det særlige tema i 2017 er: ”Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde”.

  Fokusområderne i 2017 er: ”Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand” og ”Kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudred-ningsmetoden til praksis”.

  Begge fokusområder varetages af Tårnby Kommune som følge af delaftalen, hvorfor begge områder vil være fokuspunkter i den løbende dialog med Tårnby Kommune.

  Fokusområderne understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområderne vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

  Styringsaftale 2017

  Styringsaftalen er et redskab, der skal understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

  Styringsaftalen indeholder følgende elementer:

  • Aftale om udvikling i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden 20. april 2016.
  • Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

  Styringsaftalens fokuspunkter er primært for de kommuner, som har egne institutioner, hvilket Dragør Kommune ikke har. Der er dog et kontinuerligt fokus på takster og kontrakter.

  Ændringer i lovgivningen og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017:

  • Ny procedure for fastansættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
  • Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
  • Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

  Ændringer i lovgivningen er ligeledes primært for de kommuner, som har egne institutioner, hvilket Dragør Kommune ikke har. Der er dog et kontinuerligt fokus på takster og kontrakter.

  Rammeaftalen 2017 vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids-, og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Til efterretning.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Til efterretning.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  Bilag

 • 16
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/467

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge, der er ankommet i 2015 og 2016
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over antal familiesammenføringer samt fra hvilken kvote
  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby, og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet præsenteres en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Til efterretning.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser. Borgerhenvendelser og klager modtaget i perioden fra 14. oktober til 10. november 2016 er beskrevet i bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Til efterretning.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Peter Læssøe (Liste T) spurgte til lejemålet på Wiedergården.

  Morten Dreyer (O) spurgte til udvendig vedligeholdelse af Wiedergården.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.