Skip navigationen

Referat

Mandag den 09. januar 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Svend Mathiasen (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).
 • 1
  Præsentation af Dragørs Aktivitetshus
  Sagsid.: 16/3628

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en præsentation af Dragørs Aktivitetshus.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at præsentationen drøftes og tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Præsentationen af Aktivitetshuset skal danne grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af aktiviteter, som tilbydes borgerne i Aktivitetshuset.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

 • 2
  Kvalitetsstandard for handicapegnede boliger
  Sagsid.: 16/3514

  RESUMÉ:

  Den årlige gennemgang af kvalitetsstandard for handicapegnede boliger har givet anledning til generel ændring af kvalitetsstandarden, idet behovsboliger er udskilt og som hermed fremlægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden for handicapegnede boliger.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarden for handicapegnede boliger i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, med henblik på efterfølgende godkendelse i udvalget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Gennemgangen af kvalitetsstandard for handicapegnede boliger har givet anledning til ændringer, idet behovsboliger er udskilt fra handicapegnede boliger.

  Særlig fremhæves en generel ændring i den nærværende kvalitetsstandard, at den alene omfatter de 99 ældre- og handicapegnede boliger beliggende på Poppelvej, Jægervej, Krudttårnsvej og Wiedergården, hvor den nuværende kvalitetsstandard, som forefindes på kommunens hjemmeside også inkluderer behovsboliger.

  Behovsboliger med kommunal anvisningsret efter vurdering af ansøgers sociale og økonomiske situation eller akut bolignød varetages af administrativ af Social. Retningslinjer for behovsboliger er vedlagt.

  LOVE/REGLER:

  Lov om boliger for ældre og personer med Handicap § 17

  Lov om almene Boliger § 58a

  Retssikkerhedsloven § 9c

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kvalitetsstandarden for handicapegnede boliger er udarbejdet i overensstemmelse med Dragør Kommunes Ældrepolitik – indsatsområde ”Bolig og nærmiljø.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Ad. 1.

  Drøftet.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Udvalget får i en senere sag en opgørelse over samtlige handicapegnede boliger, behovsboliger og ældreegnede boliger samt deres beliggenhed.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Bilag

 • 3
  Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
  Sagsid.: 16/369

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget har den 3. marts 2016 godkendt og sendt kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Sagen har været behandlet den 7. april og den 9. maj 2016, hvor sagen blev besluttet udsat til værdighedspolitikken er godkendt.

  Værdighedspuljen er udmøntet og er blevet indarbejdet i kvalitetsstandarderne, som blev behandlet af Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016. Social- og Sundhedsudvalget har her godkendt, at kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Høringsfristen er udløbet, og der er ikke indkommet høringsvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 3. marts 2016 godkendt, at kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  På mødet den 3. marts 2016 vedtog udvalget få justeringer i udvalgte formuleringer i kvalitetsstandarden. Disse justeringer er indarbejdet og fremgår af vedlagte kvalitetsstandard.

  Social- og Sundhedsudvalget beslutter på mødet den 9. maj, i overensstemmelse med Ældrerådets høringssvar, at udsætte godkendelsen af kvalitetsstandarderne for ældreplejen for at indarbejde udmøntningen af midler afsat til en værdig ældrepleje i Finansloven for 2016. Værdighedspuljen tildeles kommunerne i 2016 til 2019. Efter endelig status i 2019 vil midlerne herefter blive tildelt via bloktilskuddet til kommunerne.

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. juni 2016, at værdighedspuljen skal udmøntes til ekstra rengøring til borgere, der modtager praktisk hjælp og flere bad til borgere, der modtager personlig pleje.

  Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 31. oktober 2016 godkendt, at den reviderede udgave af kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådet og Handicaprådet har fået tilsendt den reviderede udgave af kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i høring.

  Ældrerådet og Handicaprådet havde ingen bemærkninger og kvalitetstandarden anbefales hermed til endelig godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83 og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kvalitetsstandarderne er tilrettet i overensstemmelse med udmøntningen af værdighedspuljen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes værdighedspolitik, ældrepolitik samt sundhedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Anbefalet over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Bilag

 • 4
  Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat 2016
  Sagsid.: 16/3082

  RESUMÉ:

  Udvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Udvalget skal tage stilling til anvendelse af midlerne i 2016

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter om de 22.141,75 kr., som er til rådighed til uddeling i 2016 fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat,

  1. skal hensættes til konsolidering af fonden jf. fundatsen

  ELLER

  1. skal anvendes til delvis dækning af det for meget uddelte fra Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers Fond.

  SAGSFREMSTILLING:

  Leisa Neel Johansens Mindelegat uddeles af udvalget hvert år i december. I 2016 blev sagen udsat, da det var kommet frem, at beløbet som var oplyst til uddeling, ikke var korrekt.

  Sagen er nu undersøgt. Ved en fejl, var det uddelte beløb for 2015 ikke fratrukket det oplyste beløb, hvorfor der kun er 22.141 kr. til uddeling i 2016, mod tidligere oplyst ca. 76.600 kr.

  Grundet beløbets størrelse, er det muligt at undlade at udbetale afkast et enkelt år, og i stedet hensætte beløbet til konsolidering af fonden, med henblik på at opnå større afkast til uddeling i de kommende år. Dette er i overensstemmelse med fondens fundats.

  Problematikken omkring et fejlagtigt oplyst beløb gjorde sig også gældende i Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Her fandt uddelingen for 2016 dog sted før fejlen blev opdaget, og beløbsmodtagerne har fået besked. Der er uddelt 68.000 kr. i 2016. Der var 18.444 til rådighed til uddeling. Der mangler derfor 49.558 kr. i allerede udlovede midler, som vil skulle finansieres på anden vis.

  Da der er 100 % sammenfald mellem ansøgerne til de to legater, er det en mulighed, at de 22.141 kr., som er til rådighed til uddeling i 2016 fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, anvendes til delvis dækning af det for meget uddelte fra Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers Fond. Med denne løsning vild er fortsat mangle 27.416 kr., som vil skulle finansieres på anden vis.

  Baseret på udvalgets beslutning, fremlægger forvaltningen sag den 31. januar 2017, med forslag til håndtering af Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og hustru Ingers Fond.

  Det kan oplyses, at forvaltningen har iværksat en analyse af arbejdsgangene omkring legater og fonde for at undgå lignende situationer i fremtiden.

  Tidligere fremlagt sag:

  Udvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Dette års ansøgningsfrist blev annonceret i Dragør Nyt med ansøgningsfrist den 24. oktober 2016. Der er indkommet 20 ansøgninger, hvoraf de 12, helt eller delvist er imødekommet af Blomsterhandler P Bøge Andersen og hustru Ingers Fond (se bilag). Der er 76.000 kr. til uddeling i 2016.

  Det fremgår af fundatsen, at legatets formål er at yde støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør Kommune.

  Desuden er det besluttet på Driftsudvalgsmøde den 22. januar 1998, at der skal ske en koordinering i behandlingen af ansøgninger til ovennævnte fond og ”Peter P. Bøge Andersens og Hustru Ingers Fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune”.

  De midler, der blev uddelt på fondsbestyrelsesmøde for ”Peter P. Bøge Andersens og Hustru Ingers Fond” den 1. november 2016, fremgår af bilag med listen over indkomne ansøgninger.

  1. Elsebeth Kristiansson på vegne af beboerne på Enggårdens afd. D

  Der søges om støtte til nye gardiner i de to fællesrum på Peberholm og Paraplyen. Der er indhentet to tilbud.

  Antal brugere: 21 beboere

  Ansøgt beløb: 39.950 kr. (ekskl. moms)

  2. Omsorgscenter Enggården

  Der søges om støtte eller tilskud til indkøb af et 84 tommer touch screen tv til den ny renoverede dagligstue Dragør Stuen. Enggården har fået tilsagn om 15.000 kr. i tilskud til projektet fra Dragør Menighedssamfund.

  Det er tanken at tv’et i dagligstuen skal danne ramme om hyggelige sammenkomster og fælles oplevelser for beboerne og pårørende, fx en film eller en landsholdskamp.

  Antal brugere: 99 beboere samt deres pårørende

  Ansøgt beløb: 29.764 kr. (ekskl. moms)

  3. Omsorgscenter Enggården

  Der søges om støtte eller tilskud til indkøb af et musikanlæg med højttaler og forstærker til den ny renoverede dagligstue Dragør Stuen. Anlægget skal bruges til oplevelser med foredrag, underholdning eller musik og dans for beboerne, som erfaringsmæssigt har stor glæde af den type arrangementer.

  Antal brugere: 99 beboere

  Ansøgt beløb: 16.000 kr. (ekskl. moms)

  4. Daghjemmet, Enggården

  Der søges om midler til indkøb af musikanlæg og DVD afspiller til daghjemmet. Anlægget skal anvendes til musik til motion, bevægelse, musik og sang og DVD’en til film og gensyn med optagelser fra arrangementer og ture ud af huset.

  Antal brugere: ca. 65 brugere

  Ansøgt beløb:10.000 kr.

  5. Omsorgscenter Enggården afd. C

  Søger om støtte til indkøb af 2 stk. Protac Sensit stole med tilhørende puff.

  Antal brugere: 30 beboere på afd. C

  Ansøgt beløb: 24.100 kr. ekskl. moms.

  6. Aktivitetshuset

  Søger om tilskud til forbedring af teleslyngeanlæg i festsalen.

  Antal brugere: 250 personer om ugen

  Ansøgt beløb: 12.000 kr.

  7. Aktivitetshuset

  Søger om tilskud til forbedring af lyset i festsalen.

  Antal brugere: 250 personer om ugen

  Ansøgt beløb: 15.000 kr.

  8. Aktivitetshuset, slægtsforskningen

  Søger om tilskud til indkøb af 2 bærbare PC’ere

  Antal brugere: 11

  Ansøgt beløb: 10.000 kr.

  Bevilling fra Bøge Andersen: 6.670, rest beløb: 3.330 kr.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Forslag fra I:

  At midlerne anvendes til delvis dækning af det for meget uddelte fra Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers Fond.

  For stemte:

  4 (A+C+O+I)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Bilag

 • 5
  SSUs deltagelse i konferencer i 2017
  Sagsid.: 16/3665

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter eventuelt fælles deltagelse i en konference i 1. halvår 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der er ønske om deltagelse i en fælles konference i 1. halvår 2017 og i givet fald hvilken.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget har økonomisk mulighed for at planlægge fælles deltagelse i en konference i 1. halvår 2017.

  Et medlem af udvalget har henledt opmærksomheden på KLs temadag om den nye kvalitetsmodel på sundhedsområdet, som afholdes den 29. marts i Odense.

  Temadagen retter sig dog primært mod ledere og fagfolk på ældre- og sundhedsområdet.

  http://www.kl.dk/Sundhed/Temadag-Den-nye-kvalitetsmodel-pa-sundhedsomradet-id214274/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-09-12-2016&utm_id=93e167de-bfe2-4693-b619-62e44cfd3876

  Administrationen vil gøre opmærksom på KL"s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.-11. maj 2017 i Aalborg. Temaet er endnu ikke fastlagt. Administrationen deltog i 2016, hvor der var et godt program med vægt på brugernes oplevelser af de offentlige, herunder de kommunale sundheds- og omsorgsydelser.

  http://www.kl.dk/Arrangementer/2017/05/KLs-Social--og-Sundhedspolitiske-Forum-den-10-11-maj-2017/

  KL har tilsvarende en ældrekonference, som afholdes den 25. september 2017 i Kolding.

  Konferencen henvender sig til bla. til politikere.

  http://www.kl.dk/Arrangementer/2017/09/KLs-Aldrekonference-21-september-2015/

  KKR Hovedstaden holder i forbindelse med sociale rammeaftaler, sundhedsaftaler og rammepapir for sundhed politiske dialogmøder for bl.a. udvalgsmedlemmer. Administrationen udsender invitationer, når møderne annonceres.

  Der er netop annonceret dialogmøde om det specialiserede socialområde den 9. februar i Rudersdal, om bl.a. samskabelse og borgerinvolvering.

  http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2018/

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Administration orienterer udvalget, når der kommer aktuelle konferencer.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

 • 6
  Årshjul for SSU
  Sagsid.: 17/2

  RESUMÉ:

  Udvalget behandler årshjul for SSU i 2017, omfattende de faste, tilbagevendende sager.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at årshjulet tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Årshjulet omfatter faste, tilbagevendende sager. Listen omfatter ikke de sager som opstår i løbet af året, som følge af udvalgets egne beslutninger, lovgivning eller andre, udefrakommende begivenheder.

  På alle faste møder orienteres om status på flygtninge og integrationsarbejdet samt om indkomne klager på ældre- og omsorgsområdet.

  Der er desuden aftalt en række temamøder med gæster udefra.

  1. kvartal

  Tilsynsrapport Enggården

  Tilsynsrapport Hjemmeplejen

  Halvårlig opfølgning på klagesager

  Tilsyn i 2015 med private leverandører af hjemmepleje

  Ønsker til målrettet visitering af flygtninge

  Decentraliseringsoverførsler på SSUs område

  2. kvartal

  1. budgetopfølgning

  Udvalgets ønsker til budget

  Handicaprådets årsberetning

  Ældrerådets årsberetning

  Status på klagesager på det specialiserede socialområde

  Status på genoptræning varetaget i Tårnby Kommune i det forpligtende samarbejde

  Uddeling af paragraf 18 midler til frivilligt socialt arbejde

  3. kvartal

  2. budgetopfølgning

  Årlig orientering om utilsigtede hændelser (UTH)

  Årlig status på klagesager på ældreområdet, afgjort af Ankestyrelsen

  Landstal og kommmunekvoter for forventet antal flygtninge 2018

  Embedslægens tilsyn med Enggården (sker uanmeldt)

  4. kvartal

  3. budgetopfølgning

  kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligehold (paragraf 83, 83a og 86)

  Kvalitetstandarder for rehabilitering, praktisk bistand, personlige pleje, madservice

  Udmøntningsplan for budget 2018-21

  efterbetegnede takster til budget 2018

  Uddeling af Leisa Neel Walløes legat

  Rammeaftale for sociale tilbud mellem kommunerne og Region Hovedstaden

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Til efterretning med to tilføjelser – sag om status på hjælpemidler og status på det nære sundhedsvæsen.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

 • 7
  Ældrerådets høringssvar
  Sagsid.: 16/3685

  RESUMÉ:

  Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets dagsordner forelægges som standard for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter høringssvarene.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har afgivet høringssvar vedrørende følgende sager fra SSUs seneste møde; Omsorgstandplejen

  ”Omsorgstandplejen

  Da sagen således er afsluttet inden Ældrerådets høringsfrist er udløbet, finder vi det ligegyldigt at fremkomme med vore kommentarer, idet sagen er færdigbehandlet.

  Ældrerådet skal på det skarpeste udtrykke mistillid til Kommunalbestyrelsen om at afslutte en sagsbehandling i KB inden en høringsfrist er afsluttet.”

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Bilag

 • 8
  Forslag fra Jens Passarge (T) - Gennemgang af ACOV´s budget nedskæringer.
  Sagsid.: 17/14

  SAGSFREMSTILLING:

  Jens Passarge (T) har i mail den 11. december 2017 anmodet om, at følgende forslag drøftes på mødet:

  Jeg ønsker en gennemgang, af hvad ACOV "s budget nedskæringer gennem de sidste år har giver af følger på SSU området.

  Morten Dreyer har i en mail nævnt at en hjemsendelse af en borger begrundes med byrådets kraftige besparelser på området og har udtrykt at ”det kunne måske på et senere møde i SSU, uddybes om hvordan kraftige besparelser på området har haft indflydelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Udvalget går ikke videre med sagen.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

 • 9
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge, der er ankommet i 2015 og 2016
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over antal familiesammenførte samt fra hvilken kvote
  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby, og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet præsenteres en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Til efterretning.

  Udvalget ønsker en tur i foråret 2017, hvor de besøger alle boliger, der er indrettet til flygtninge.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser. Borgerhenvendelser og klager modtaget i perioden fra 11. november til 16. december 2016 er beskrevet i bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.: