Skip navigationen

Referat

Mandag den 30. januar 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Punkt 7 flyttes til før punkt 1.
Godkendt.
 • 1
  Præsentation af Sundhedsplejen
  Sagsid.: 17/150

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en præsentation af Sundhedsplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at præsentationen drøftes og tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Præsentationen af Sundhedsplejen kan danne grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af aktiviteter, som tilbydes borgerne af Sundhedsplejen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Til efterretning.

 • 2
  Ændring af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet
  Sagsid.: 17/123

  RESUMÉ:

  I december 2016 er der blevet vedtaget ændringer af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet, som skal styrke kommunerne incitamenter til yderligere forebyggelse-, trænings og plejeindsatser og modvirke regionernes incitament til uhensigtsmæssigt aktivitet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget tager ændring af den kommunale medfinansiering til efterretning.

  2.

  at

  udvalget medio 2017 følger op på status, i relation til aktiviteter der kan nedbringe merudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, herunder en vurdering af de økonomiske konsekvenser for budget 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet blev indført i 2007 med formål at give incitament til yderligere forebyggelses-, trænings- og plejeindsats samt at styrke det tværsektorielle samarbejde. Der foretages løbende evalueringer af ordningen senest i 2015, som konkret ligger til grund for fire ændringer af den kommunale medfinansiering; hvoraf de tre ændringer allerede er trådt i kraft pr. 1.januar 2017, mens ændringen vedr. aldersdifferentiering først træder i kraft pr. 1. januar 2018. Der fremlægges hermed en kort gennemgang af de fire ændringer herunder klarlægning af de økonomiske konsekvenser af ændringerne for Dragør Kommune. Den samlede publikation om ændringerne kan findes på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

  Evalueringen fra 2015 belyste to væsentlige udfordringer med den daværende ordning. Den ene udfordring var, at kommunerne fandt incitamenterne beskedne, fordi medfinansieringen inden for de enkelte behandlingsområder omfatter al aktivitet med samme takst uden hensynstagen til, om kommunerne reelt har mulighed for at påvirke aktiviteten. Derudover var det en udfordring, at den daværende ordning kunne give regionerne et økonomisk incitament til at uhensigtsmæssigt fastholde eller øge aktivitet på sygehusene. Endvidere var der i evalueringen et ønske om mere gennemsigthed og ændring i efterreguleringen af udgifterne.

  Fire ændringer er blevet vedtaget som følge af evalueringen, og der er udarbejdet nye standardrapporter for at styrke gennemsigtigheden i den kommunale medfinansiering. De fire ændringer er:

  • Aldersdifferentiering i afregning
  • Én opkrævning pr. indlæggelse
  • En mere målrettet tilbagebetaling til kommunerne
  • Et reduceret regionalt incitament til aktivitet

  Differentiering af den kommunale medfinansiering med henblik på at skabe tydelig sammenhæng mellem kommunernes indsats og afregning af medfinansiering har tidligere været undersøgt. Kommunerne i flere sammenhænge har udtrykt, at den nuværende model kun i beskedent omfang skaber økonomisk incitament for at styrke forebyggelsesforløb, da der er ens afregning på alle indlæggelser, uanset om kommunen kan påvirke disse eller ej. Der har været fokus på at udvikle en differentieringsmodel, som både var objektiv, enkelt og let at administrerer, hvilket aldersdifferentieringsmodellen netop vurderes at være. Samtidig skaber den større sammenhæng mellem kommunal afregning og påvirkningsmuligheder, da kommunen netop har kontakt med mange småbørn og ældre, hvorfor de kan påvirke og forebygge unødige sygehusindlæggelser.

  Aldersdifferentiering vil dog umiddelbart føre til højere udgifter i kommuner med forholdsvis mange småbørn og ældre, som Dragør Kommune. De øgede udgifter vil i vidt omfang blive imødegået i udligningssystemet, hvorfor denne ændring først kan træde i kraft i 2018.

  Aldersdifferentiering, økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune:

  • Ændring i tilskud og udligning: 3,0 mio. kr.
  • Kommunal merudgift ved aldersdifferentiering: -5,5 mio. kr.
  • Samlet konsekvens: -2,5 mio. kr. (merudgifter)

  Konsekvens er beregnet på 2015-data

  Før 2017 blev kommunerne afregnet på ny, når en patient blev overflyttet fra et sygehus til et andet, og en kommune kunne derfor risikere at betale dobbelt for et patientforløb. I 2015 har kommunerne i hovedstadsregionen samlet set betalt ca. 119 mio. kr. i medfinansiering pga. overflytninger mellem sygehuse, mens de øvrige kommuner på Sjælland samlet har betalt ca. 4 mio. kr. Den nye ændring medfører pr. 1. januar 2017, at der kun afregnes én gang pr. indlæggelse i regionen. Den kommende ordning vil give en gevinst for Dragør Kommune.

  Aldersdifferentiering og én afregning pr. indlæggelse, økonomisk konsekvenser for Dragør Kommune:

  • Ændring i tilskud og udligning: 2,5 mio. kr.
  • Kommunal merudgift ved begge ændringer: -4,0 mio. kr.
  • Samlet konsekvens for begge ændringer: -1,5 mio. kr. (merudgifter)

  Konsekvens er beregnet på 2015-data

  Hvis kommunerne afregner medfinansiering ud over de fastlagte regionale lofter, tilbagebetales der til kommunerne. Før 2017 skete denne tilbagebetaling til samtlige af landets kommuner på baggrund af bloktilskudsnøglen, hvilket vil sige at hvis det kun er kommunerne i en region, som har afregnet medfinansiering ud over regionens fastlagte loft, så kom tilbagebetalingen tilbage til alle kommuner i landet. Med den nye ændringen vil tilbagebetalingen fra 2017 tilgå kommunerne samlet inden for regionen, såfremt kommunerne i den pågældende region er afregnet medfinansiering ud over det regionale loft.

  Regionerne har indtil 2017 haft økonomisk incitament til at fastholde eller øge aktiviteten uhensigtsmæssigt, dels for at være sikker på at opnå de maksimale indtægter fra kommunal medfinansiering og dels for at øge deres indtægtsloft de kommende år. Med de nye ændringer opnår regionerne på et tidligere tidspunkt deres maksimale finansiering fra kommunal medfinansiering ligesom tidligere års aktivitet ikke længere vil påvirke regionens konkrete indtægtsloft de kommende år.

  Sideløbende med ændringer i den kommunale medfinansiering er der også vedtaget ændring af taksten, som kommunerne betaler for færdigbehandlede patienter på hospitalerne. Kommunernes betaling for færdigbehandlede patienters liggedage på hospitalerne efter endt behandlingsforløb er etableret for at motivere kommunerne til at hjemtage færdigbehandlede patienter til egen bolig, akut- eller plejehjemsplads.

  Selvom kommunerne er blevet bedre til at hjemtage færdigbehandlede patienter, er der fortsat ca. 40.000 dage om årets, hvor færdigbehandlede patienter ligger på hospitalerne – og det er især de ældre, som ligger på hospitalerne (og optager sengeplads for nye patienter) i stedet for at komme hjem til kommunale tilbud. Derfor er kommunernes afregningstakst øget fra 1. januar 2017: Kommunernes færdigbehandlingstakst, der i 2016 var 1.976 kr. pr. dag, fordobles for de første 2 dage og tredobles fra dag 3 og frem. Regionerne vil med lovforslaget modtage samme takst som i dag, mens forøgelsen vil blive tilbageført til kommunerne under et inden for den enkelte region, med henblik på at pengene bliver i det kommunale system. De konkrete økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune vil blive fulgt i 2017.

  LOVE/REGLER:

  Lov om regionernes finansiering §§ 13-15

  Sundhedsloven § 238

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vurdering af de økonomiske konsekvenser for budget 2018 sker ved en senere behandling i udvalget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Ad. 1.+2.

  Til efterretning.

 • 3
  Enggården nøgletal og benchmark
  Sagsid.: 16/2946

  RESUMÉ:

  Der forelægges relevante nøgletal og en mindre benchmark mellem Enggården og omsorgscentre i andre kommuner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at nøgletal og benchmark drøftes og tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet en præsentation af relevante nøgletal for Enggården vedrørende beboere sammensætning og -tilgang samt en økonomisk klarlægning af Enggården i forhold til det vedtagne budget 2017 herunder en mindre benchmark i forhold til andre kommuner. Præsentationen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Forvaltningen vender tilbage på næste møde med et bud på en brugerundersøgelse og en pris her på.

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Kommunalt tilsyn med Enggården 2016
  Sagsid.: 16/3677

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 29. november 2016 gennemført det årlige uanmeldte tilsyn på Enggården. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 29. november 2016 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte tilsyn på Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2016

  Tilsynets overordnede konklusion:

  ’Det overordnede indtryk af Omsorgscenter Enggården er, at der er tale om et omsorgscenter med gode og tilfredsstillende forhold’

  Konklusionen er overordnet positiv på følgende punkter:

  -

  Der arbejdes målrettet på at imødekomme beboernes ønsker og behov.

  -

  Beboerne er generelt trygge og tilfredse med at bo på Omsorgscenter Enggården.

  -

  Der er fulgt op på tilsynets anbefalinger fra 2015, og i den forbindelse igangsat indsatser til udvikling og sikring af den sundhedsfaglige dokumentation.

  -

  Der er udarbejdet et fagligt relevant værdigrundlag, som ledelsen har fokus på at implementere i det daglige arbejde på omsorgscentret.

  -

  Beboerne er velsoignerede, og det er tilsynets vurdering, at beboerne modtager den nødvendige personlige pleje. Beboerne tilbydes faglig støtte og faciliteter i forhold til træning.

  -

  Medarbejderne har en rehabiliterende tilgang i udførelsen af hjælpen til såvel personlig pleje som praktisk hjælp, og kan med faglig overbevisning redegøre for, hvorledes plejen skal udføres. Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne ligeledes har detaljeret kendskab til beboernes særlige ønsker, vaner og behov.

  -

  De interviewede beboere giver udtryk for at være tilfredse med kommunikationen og omgangstonen på omsorgscentret. Medarbejdere såvel som beboere har fokus på, at der skal være en imødekommende og respektfuld kommunikation på omsorgscentret.

  -

  Tilsynet vurderer, ar der er et godt tværfagligt samarbejde på omsorgscentret, og at de nødvendige strukturer for tværfagligt samarbejde er til stede.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  -

  Udfordring i forhold til at sikre korrekt sundhedsfaglig dokumentation, særligt hvad angår fokusområder og specialark

  -

  Kvaliteten i døgnplejeplanerne er meget svingende i forhold til det handlevejledende og individuelt beskrivende.

  -

  Generelt lever de måltider, tilsynet observerer, ikke op til de beskrivelser, som medarbejderne giver under gruppeinterviewet, og det er tilsynets vurdering, at der kan udvikles på måltidsvært-skabet og den rehabiliterende og inddragende tilgang ved måltiderne.

  Tilsynets anbefalinger:

  1) Tilsynet anbefaler, at der implementeres indsatser, der skal sikre korrekt og ajourført dokumentation af helbredsoplysninger, fokusområder og specialark. Tilsynet anbefaler herunder, at omsorgscentret underviser og oplærer medarbejderne i, hvorledes den sundhedsfaglige dokumentation sker fyldestgørende.

  2) Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret fortsætter med de målrettede indsatser, hvad angår implementering af de nye døgnplejeplaner, således at der sikres høj kvalitet i døgnplejeplanerne for alle omsorgscentrets beboere.

  3) Tilsynet anbefaler, at der iværksættes tiltag, der sikrer implementeringen af værdigrundlaget, samt at der med udgangspunkt i omsorgscentrets værdigrundlag sker faglig drøftelse af, hvorledes der til enhver tid sikres respektfuld og anerkendende tilgang i kommunikationen med beboerne.

  4) Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret iværksætter indsatser, der sikrer, at alle beboere oplever tilfredshed med hjælpens omfang. Herunder anbefaler tilsynet, at der i forhold til en konkret beboer, som har klager vedrørende kvaliteten af plejen, tages en forventningsafstemning med denne med henblik på i højere grad at sikre beboerens tilfredshed.

  5) Tilsynet anbefaler, at der iværksættes de nødvendige indsatser for at sikre de gode måltider, både hvad angår den rehabiliterende tilgang, støtte til beboerne, indretning og medarbejdernes værtskab.

  6) Tilsynet anbefaler, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for medicinhåndtering/medicinadministration overholdes.

  Handleplan for opfølgning

  Omsorgscenter Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens hovedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og

  16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 • 5
  Ældrerådsvalg 2017 - afviklingsforslag
  Sagsid.: 16/3522

  RESUMÉ:

  Udvalget har den 1. december 2016 besluttet, at administrationen skal fremlægge en plan for afvikling af fremmødevalg til ældrerådet 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag om afvikling af fremmødevalg til Ældreråd 2017, med henblik på høring.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget sender forslag om afvikling af fremmødevalg til Ældreråd 2017 i høring i Ældrerådet.

  SAGSFREMSTILLING:

  BILAG TILFØJET:

  Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet før Social- og Sundhedsudvalgets behandling den 30. januar 2017. Høringssvaret er tilføjet som bilag i forhold til den videre behandling.

  Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 1. december 2016 besluttet, at administrationen skal undersøge mulighederne for at afvikle valg til Ældrerådet i 2017 som et fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget. Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet skal i samarbejde beslutte, hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges i den enkelte kommune (jf. vej nr. 40 af 11/05/2011).

  En væsentlig fordel ved afvikling ældrerådsvalg som fremmødevalg på kommunalvalgsdatoen frem for brevvalg, er at de stemmeberettigede borgere bliver mere opmærksomme og interesserede i Ældrerådet (målt i stemmeprocent). Stemmeprocenten har således været væsentlig højere i de kommuner, der har afviklet ældrerådsvalget som fremmødevalg på samme dato som kommunalvalget end i de øvrige kommuner. Den gennemsnitlige stemmeprocent i 2013 var 71,4 pct. i de kommuner, hvor der blev afviklet fremmødevalg til ældreråd samme dag som kommunalvalget; mens Dragør Kommunes stemmeprocent i 2009 var 46,3 pct. ved brevvalg (mens valget i 2013 blev aflyst).

  Det er vigtigt, at når et ældrerådsvalg afholdes samtidig med kommunalvalg, at Ældrerådets fremmødevalg tilrettelægges på en måde, så samspillet med afstemningen til kommunalvalget sker på en positiv måde. I Dragør Kommune afholdes kommunalvalget på to lokationer: i Hollænderhallen og på Dragør Skole Syd. Det vurderes, at ældrerådsvalget kan afholdes i samme lokale i Hollænderhallen; mens ældrerådsvalget skal afholdes i separat lokale på Dragør Skole Syd, da lokalets størrelse ikke kan rumme begge valg samtidig.

  Forslag til proces og arbejdsdeling

  Ældrerådet planlægger og afholder opstillingsmøde maj/juni 2017, hvor kommende kandidater og andre interesserede borgere har mulighed for at komme og høre om ældrerådets arbejde, ligesom det vil være muligt til mødet at blive registreret som kandidat. Ældrerådet skal forud for opstillingsmødet give administrationen informationer om opstillingsmødet til videre formidling på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt. Kandidater har mulighed for at stille op til ældrerådsvalget indtil 14 dage efter opstillingsmødet.

  Den endelig liste over opstillede kandidater offentliggøres på hjemmeside i august samt i Dragør Nyt i oktober, Ældrerådet har ansvar for at samle oplysninger om kandidaterne, som ligger til grund for kommunens videre kommunikation.

  I midten af oktober udsender administrationen valgkort til samtlige borgere, som på valgdagen er fyldt 60 år.

  Til fremmødevalget skal der medvirke to ældrerådsmedlemmer, to administrative medarbejdere og 6-8 frivillige tilforordnede. Ældrerådet har det overordnede ansvar for afholdelse af valgdagen herunder at finde 6-8 frivillige valgtilforordnede. De medvirkende i ældrerådsvalget skal fordele sig tilnærmelsesvis ligeligt mellem de to valgsteder på selve valgdagen, således at der på hvert valgsted er én ældrerådsrepræsentant, én administrativ medarbejder samt 3-4 frivillige.

  I dagene op til valget skal Ældrerådet planlægge valgdagen herunder bestille forplejning. Det er Ældrerådet samt de frivillige tilforordnede, som har det overordnede ansvar for at opstille og oprydde valgstederne, med mulighed for praktisk bistand fra kommunen til tungere opgaver.

  På valgdagen har Ældrerådets valgsteder åbent synkront med kommunalvalgets valgsteder (kl. 8:00-20:00), alle medvirkende til ældrerådsvalg skal møde op senest en halv time før for valgstederne åbner. Det forventes, at stemmeoptælling vil være færdig ca. halvanden time efter lukning af valgstederne.

  Valgresultatet offentliggøres den 22. november 2017 på kommunens hjemmeside og efterfølgende i Dragør Nyt.

  Oversigt – den overordnede proces

  • April, Ældrerådet planlægger opstillingsmøde og videregiver informationer til Administrationen.
  • April, Administrationen sikrer kommunikation vedr. opstillingsmøde mv. på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt
  • Maj/juni, Ældrerådet afholder opstillingsmøde.
  • Juni, deadline for tilmelding som kandidat.
  • August, kandidater offentliggøres på kommunens og Ældrerådets hjemmeside.
  • Oktober, kandidater offentliggøres i Dragør Nyt.
  • Oktober, valgkort udsendes.
  • November, valg afholdes.

  Oversigt - ansvars- og opgavefordeling

  Ældrerådet skal:

  • planlægge og afholde opstillingsmøde
  • indlevere kandidatlister
  • samle og videregive oplysninger om kandidaterne til kommunikation på kommunens hjemmeside og Dragør Nyt
  • finde 6-8 frivillige valgtilforordnede (plus to ældrerådsrepræsentanter)
  • koordinere opsætning og oprydning af valgsted
  • sikre forplejning under valget (kommunen betaler 300 kr. pr. person)
  • planlægge og medvirke på valgdagen
  • evt. opsætte af plakater med kandidaternes billeder og navne på valgstedet
  • medvirke til optælling af stemmer

  6-8 frivillige tilforordnede skal:

  • hjælpe med opsætning og oprydning af valgsted
  • medvirke på valgdag - tre frivillige ved hvert valgsted
  • medvirke i optælling af stemmer


  De administrative medarbejdere skal:

  • udsende valgkort
  • medvirke på valgdag - én medarbejder ved hvert valgsted
  • medvirke i optælling af stemmer
  • sikre løbende kommunikation på ældrerådets hjemmeside, kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven §§ 30-33

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det foreløbige overslag over omkostninger forbundet med afholdelse af ældrerådsvalg som fremmødevalg 2017 er estimeret til ca. 52.000 kr.

  Der er ikke afsat midler til afholdelse af ældrerådsvalg i budget 2017. I det omfang udgifterne ikke kan afholdes inden for budgetter til kommunalvalget, afholdes det resterende beløb på sektor 7s samlede ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 30. januar 2017

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Ad. 1+2.

  For stemte:

  4 (O+T)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  2 (A+C)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 6
  Ældrerådets høringssvar
  Sagsid.: 16/3685

  RESUMÉ:

  Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets dagsordner forelægges som standard for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har i den foregående periode kun afgivet høringssvar vedrørende legatforvaltning den 5. januar, som nåede at blive behandlet direkte på mødet den 9. januar 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Til efterretning.

 • 7
  Forslag fra ACIOV
  Sagsid.: 17/267

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACIOV har i mail den 20. januar 2017 anmodet om, at følgende forslag drøftes på mødet:

  Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, DF og Liberal Alliance foreslår at udvalget drøfter mødeledelse og udvalgets arbejde.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  ACOI foreslår, at Morten Dreyer vælges som formand.

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  1 (Svend Mathiasen (T))

  Undlod at stemme:

  2 (T – Svend Mathiasen)

  Godkendt.

 • 8
  Meddelelse - Status på klagesager på det specialiserede socialområde i 2016
  Sagsid.: 17/124

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen. Sagen vedrører beslutninger truffet i 2016 på det specialiserede børneområde, børnehandicapområdet og det specialiserede voksenområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hvor mange klager er sendt til Ankestyrelsen

  Det specialiserede børneområde (Dragør Kommune)

  På dette område har der i alt været syv klager i 2016, der er sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. En klage vedrørte § 54 (støtteperson til forældre til anbragt barn) og seks klager vedrørte § 71 (samvær med anbragt barn).

  • Klagen vedr. § 54 blev hjemvist til fornyet behandling.
  • Seks klager vedr. § 71 blev kommunens afgørelse fastholdt.

  Børnehandicapområde (Tårnby Kommune)

  På dette område har der været to klager i 2016, der blev sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. Begge klager vedrørte § 41 (nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i hjemmet). Sagerne er fortsat under behandling i Ankestyrelsen.

  Det specialiserede voksenområde (Tårnby Kommune)

  På dette område har der været seks klager i 2016, der er sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. Tre klager vedrørte § 100 (dækning af nødvendige merudgifter til voksne), to klager vedrørte § 85 (socialpædagogisk bistand) og en klage vedrørte § 107 (midlertidigt ophold).

  • Første klage vedr. dækning af nødvendige merudgifter blev delvist stadfæstet og delvist hjemvist til fornyet genbehandling.
  • To klager vedr. dækning af nødvendige merudgifter er fortsat under behandling i Ankestyrelsen.
  • Første klage vedr. afslag på yderligere socialpædagogisk bistand til borger på botilbud blev hjemvist til fornyet behandling.
  • Anden klage vedr. udmåling af socialpædagogisk bistand er fortsat under behandling i Ankestyrelsen.
  • Første klage vedr. afslag på midlertidigt botilbud blev stadfæstet.

  Ankeprocedure

  Ved alle afgørelser fremsendes der en klage-vejledning. Såfremt en borger er utilfreds med kommunens afgørelse, kan borgeren klage inden for fire uger.

  Hvis borgeren har klaget, har kommunen fire uger til at revurdere afgørelsen. Hvis kommunens revurdering af sagen medfører, at borgeren får fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist med-hold, orienteres borgeren herom og får en ny frist på fire uger.

  I det tilfælde hvor kommunen fastholder sin afgørelse ved genvurdering af sagen, fremsendes sagen til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen kan give medhold (stadfæste) i hele kommunens afgørelse eller ændre kommunens afgørelse. Ankestyrelsen kan også give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre.

  Ankestyrelsen kan endvidere hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst. Ankestyrelsen kan også afvise at behandle en klage, hvis klagefristen er overskredet.

  Oversigt over de sager, der har været igennem i Dragør Kommune i løbet af 2016 på områderne er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. februar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Handicaprådets årsberetning for 2016
  Sagsid.: 17/76

  RESUMÉ:

  I henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, udarbejder Handicaprådet en beretning om rådets arbejde og forslag til kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet har, i henhold til forretningsordenen, udarbejdet en årsberetning for 2016.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Administrationen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  · Status/antal på flygtninge og familiesammenførte

  · Oversigt over nationaliteter

  · Oversigt over midlertidig boligplacering

  · Oversigt over det samlede billede på beskæftigelsesområdet

  · Oversigt over grundtilskud

  Administrationen ønsker at understrege, at oversigten over beskæftigelsessituationen er et øjebliksbillede, der er aktuelt pr. januar 2017.

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby og oplysningerne trækkes manuelt præsenteres statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Anbefales overfor ØU.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser. Borgerhenvendelser og klager modtaget i perioden fra 17. december 2016 til 15. januar 2017 er beskrevet i bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Til efterretning.

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 30. januar 2017

  Asger Larsen (I) spurgte til udløb af lejemål på villaer og parcelhusene til flygtninge.

  Peter Læssøe (T) spurgte til værdighedsmidler og udmøntningen, herunder velfærdsteknologi.

  Jens Passarge (T) til regnskab for klippekortsordningen for 2015 og 2016.