Skip navigationen

Referat

Torsdag den 09. marts 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Tema - Dialog med Beboer- og Pårørenderåd Enggården
  Sagsid.: 17/458

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en dialog med Beboer- og Pårørenderådet fra Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dialogen med Beboer- og Pårørenderådet (BOP) kan danne grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af aktiviteter på Enggården.

  BOPs opgave er at varetage beboernes interesser. Rådet kan i henhold til vedtægterne ikke behandle personsager, hverken vedrørende beboere eller ansatte på plejehjemmet. Rådet kan heller ikke ikke vedtage retningslinjer, som griber ind i den enkelte beboers selvbestemmelse om egen bolig eller egne aktiviteter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Fra BOP deltog Niels Høj og Bente Baere.

  Til efterretning.

 • 2
  Godkendelse af udbudsmateriale for personbefordring
  Sagsid.: 16/2810

  RESUMÉ:

  De eksisterende aftaler for befordring af elever og daghjemsgæster udløber den 31. juli 2017. Kommunen skal derfor udbyde opgaverne igen således at der kan indgås nye kontrakter med opstart 1. august 2017. Sagen omhandler godkendelse af udbudsmateriale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet pris.
  1. at kontrakten indgås for en periode på 4 år.
  1. at udbudsmaterialet godkendes i sin helhed således at opgaverne kan bringes i EU-udbud.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kontrakterne for transport af elever og daghjemsgæster udløber den 31. juli 2017. Administrationen har udarbejdet udbudsmateriale som skal godkendes politisk.

  Udbudsmaterialet lægger op til, at der afholdes et offentligt EU-udbud hvilket betyder, at alle tilbudsgivere kan byde ind på opgaven på lige vilkår. Materialet stiller dog nogle mindstekrav til tilbudsgiverne. Tilbudsgiver skal eksempelvis have gyldig køretilladelse, jf. lov om trafikselskaber samt lov om taxikørsel og/eller lov om buskørsel.

  En af de nye ting i forhold til sidste udbudsrunde i 2011 er tildelingskriteriet, hvor administrationen denne gang foreslår, at tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet pris. Det betyder, at den tilbudsgiver som afgiver det laveste bud får tildelt opgaven.

  I kontrakten er der indarbejdet en arbejdsklausul, som betyder, at leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger til enhver tid, har løn, arbejdstid og andre ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

  Kontrakten indgås for en periode på 4 år og kan ikke forlænges.

  Tilbudsfristen udløber den 5. maj 2017 og de indkomne tilbud vil blive fremlagt til politisk behandling i juni 2017 således at der kan underskrives kontrakt i juli 2017 og leverandørens varetagelse af kørselsordningen træder i kraft den 1. august 2017.

  LOVE/REGLER:

  Udbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad.1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kontraktperioden indgås for en 2 årig periode.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kontrakten indgås for en periode på 2 år.

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 2

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad. 1+3.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af udbudsmateriale for administration af ældreboliger
  Sagsid.: 16/3099

  RESUMÉ:

  Den eksisterende aftale for administration af ældreboliger udløber 31. december 2017. Kommunen skal derfor udbyde opgaven igen således at der kan indgås ny kontrakt med opstart 1. januar 2018. Sagen omhandler godkendelse af udbudsmateriale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris (60 %) og kvalitet (40 %).
  1. at kontrakten indgås for en periode på 4 år.
  1. at udbudsmaterialet godkendes i sin helhed således at opgaverne kan bringes i EU-udbud.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kontrakten for administration af ældreboliger udløber den 31. december 2017. Administrationen har udarbejdet udbudsmateriale som skal godkendes politisk.

  Der er tale om i alt 117 almene pleje- og ældreboliger, alle beliggende på Enggården. Udbuddet omfatter levering af ejendomsadministration vedrørende almene pleje- og ældreboliger samt administration af servicearealer.

  Når værdien af en tjenesteydelseskontrakt ligger under tærskelværdierne for EU-udbud, kan kommunen anvende udbudslovens mere fleksible regler ved indgåelse af kontrakten.

  Det kommer blandt til udtryk ved et mindre omfattende udbudsmateriale, færre krav til annoncering og principielt kortere tilbudsfrist.

  Som ved sidste udbud i 2013 efter de dagældende regler i tilbudsloven vil der kun ske annoncering på kommunens hjemmeside og på udbud.dk.

  Udbudsmaterialet er stort set identisk med sidste udbud. Der er foretaget en ændring i vægtningen mellem pris og kvalitet (tidligere 50/50 mod nu 60/40). Herudover er der foretaget enkelte sproglige præciseringer og to bilag udgår da de ikke længere er relevante. Et nyt bilag om databehandling er medtaget.

  Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. De opnåede point for pris ganges med 60 % og det opnåede antal point for kvalitet ganges med 40 %.

  I forhold til arbejdsklausuler besluttede kommunalbestyrelsen i august 2015, at der i kontrakter om bygge- og anlægsopgaver altid skal anvendes arbejdsklausuler, mens der i eksempelvis kontrakter om tjenesteydelser kun skal anvendes arbejdsklausuler, hvor det er hensigtsmæssigt.

  I det der er tale om opgaver, hvis løsning kræver indgående kendskab til dansk ret og et højt niveau af danske sprogkundskaber, vurderes det ikke relevant at anvende arbejdsklausuler i kontrakten.

  Kontrakten indgås for en periode på 4 år og kan ikke forlænges.

  Tilbudsfristen udløber den 5. maj 2017 og de indkomne tilbud vil blive fremlagt til politisk behandling i juni 2017.

  LOVE/REGLER:

  Udbuddet foretages efter udbudslovens § 193, stk. 1, nr. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Ad.1+2+3.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 4
  Kommunalt tilsyn med Dragør Pleje Omsorg 2016 (privat leverandør)
  Sagsid.: 17/376

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 30. november 2016 gennemført det årlige uanmeldte tilsyn hos den private leverandør Dragør Pleje Omsorg. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Dragør Pleje Omsorgs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 30. november 2016 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte tilsyn hos den private leverandør Dragør Pleje Omsorg, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2016

  Tilsynets overordnede konklusion:

  ’Det overordnede indtryk er, at forholdene hos Dragør Pleje Omsorg karakteriseres som jævnt tilfredsstillende.’

  Konklusionen er overordnet positiv på følgende punkter:

  • Borgerne får den pleje og omsorg og hjælp til praktisk støtte, som de har behov for.
  • Borgerne oplever tilfredshed med kvaliteten i den personlige pleje og hjælpen til praktisk støtte.
  • Der er generelt sammenhæng mellem den hjælp, som borgeren modtager, og borgerens behov for hjælp.
  • Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt er kompetente og har indsigt i borgernes behov for pleje og praktisk hjælp.
  • Der kan overalt konstateres en god hygiejnisk tilstand.
  • Medarbejderne har relevante overvejelser i forhold til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
  • Det er tilsynets oplevelse, at medarbejderne har opmærksomhed på borgernes individuelle resurser, og medinddrager disse i hverdagens praksis.
  • Den daglige kommunikation med medarbejderne opleves af borgerne som respektfuld og anerkendende.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  • Den sundhedsfaglige dokumentation er generelt mangelfuld.
  • Tilsynet oplever, at enkelte medarbejdere mangler viden om borgers helhedssituation og helbredstilstand.

  Tilsynets anbefalinger:

  1. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg igangsætter initiativer, der sikrer, at medarbejderne i endnu højere grad er bevidste om tilbagemeldingspligten ved ændringer i borgernes behov for hjælp, således at borgeren er korrekt visiteret.
  2. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg sikrer, at dokumentationen er opdateret, således at borgernes aktuelle tilstand, helbredsoplysninger og behov fremgår.
  3. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg i højere grad sikrer, at medarbejderne introduceres og oplæres i at oprette og vedligeholde dokumentationen, således at den fremstår opdateret med beskrivelser af borgernes helbredstilstand, hjælpebehov, ressourcer og handleanvisende plejeplan.

  Handleplan for opfølgning

  Den private leverandør Dragør Pleje Omsorg har på baggrund af tilsynsrapportens hovedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+T-Jens Passarge)

  Imod stemte:

  1 (Jens Passarge (T))

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 5
  Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje
  Sagsid.: 17/450

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 1. december 2016 gennemført det årlige uanmeldte tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. december 2016 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2016

  Tilsynets overordnede konklusion:

  ’Det overordnede indtryk er, at forholdene hos Den Kommunale Hjemmepleje karakteriseres som jævnt tilfredsstillende.’

  Konklusionen er overordnet positiv på følgende punkter:

  • Der er generelt oprettet relevante fokusområder i alle journalerne, som beskriver problematikker og sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.
  • Der observeres generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser, den leverede hjælp og borgerens tilstand.
  • Tilsynet observerer ingen risici, der ikke bliver taget hånd om i den daglige omsorg for borgerne. Tilsynet konstaterer, at der foreligger aktuelle medicinskemaer i borgernes hjem.
  • Borgerne udtrykker generel tilfredshed med kvaliteten af den personlige pleje og praktiske hjælp. Medarbejderne kan generelt redegøre for borgernes individuelle behov for personlig pleje og praktisk hjælp.
  • Tilsynet vurderer, at den hygiejniske tilstand i borgernes boliger generelt er tilfredsstillende.
  • Borgerne giver udtryk for, at der bliver taget hånd om deres bekymringer af helbredsmæssig karakter.
  • Borgerne oplever, at medarbejderne er imødekommende og hjælpsomme og udviser respekt, når de kommer i deres bolig. De medarbejdere tilsynet møder under besøget i borgernes bolig, udviser alle en respektfuld og anerkendende adfærd over for borgerne.
  • Medarbejderne kan generelt redegøre for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats hos de borgere, de plejer at komme hos. Ligesom de kan beskrive eksempler på, hvilken indsats der gøres for at fastholde/udvikle borgernes funktionsniveau.
  • De medarbejdere, der har med hjælp til medicinindtagelse at gøre, har de nødvendige kompetencer, og kan redegøre for observationer i forbindelse hermed.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  • Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation hos de udvalgte borgere fortsat er mindre tilfredsstillende og har betydelige mangler.
  • Plejeplanerne giver generelt ikke et samlet handlevejledende overblik over indsatserne i hjemmet og indeholder ikke konsekvent oplysninger om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.
  • Helbredsoplysningerne er udfyldt i ca. halvdelen af de journaler, og de udfyldte bærer præg af, at de ikke er blevet ajourført i forhold til borgernes nuværende funktionsniveau gennem en længere periode. Udfordringer ved at få fokusområderne evalueret og afsluttet korrekt.
  • Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp ikke konsekvent svarer til behovet - specielt henvises til aftenhjælpen.
  • Tilsynet konstaterer, at der ikke konsekvent er signeret for medicingivningen.

  Tilsynets anbefalinger:

  1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen underviser og vejleder medarbejderne i, hvorledes plejeplanerne skal udarbejdes, således at disse indeholder:
   1. Relevante og aktuelle oplysninger omkring borgernes behov for hjælp og støtte
   2. Handlingsvejledende indsatser i forhold til borgernes fysiske, psykiske og sociale behov for pleje og omsorg
   3. Beskrivelser af den praktiske hjælp og støtte
   4. Beskrivelser af borgernes resurser
  2. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes en systematisk egenkontrol til kvalitetssikring af dokumentationen i borgernes journaler.
  3. Tilsynet anbefaler, at der er fokus på, at alle borgere med en visiteret Sundhedslovsydelse, skal have udarbejdet helbredsoplysninger.
  4. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes systematiske arbejdsgange, som sikrer, at fokusområder løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere.
  5. Tilsynet anbefaler, at der i højere grad sikres, at der er overensstemmelse mellem visiterede ydelser og leverede ydelser.
  6. Tilsynet anbefaler, at der fortsættes med at have fokus i forhold til at skabe størst mulig kontinuitet i plejen for borgerne. Herunder anbefales det, at der sker refleksion af, hvorledes hjælpen om aftenen i højere grad kan kvalificeres.

  Handleplan for opfølgning

  Den Kommunale Hjemmepleje har på baggrund af tilsynsrapportens hovedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 6
  Fremtidssikring af de kommunale tandplejeopgaver
  Sagsid.: 17/460

  RESUMÉ:

  Af budgetaftalen 2017-2020 fremgår det, at der skal foretages en vurdering af mulighederne for bedre ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse i Tandplejen, herunder muligheder for udbud, samarbejde med privat eller med andre kommuner.  Administrationens foreløbige analyse af de kommunale tandplejeopgaver fremlægges hermed med henblik på udarbejdelse af detaljeret beslutningsgrundlag til budget 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke scenarier der skal analyseres nærmere

  a) Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik.

  b) Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik med undtagelse af tandregulering, som udbydes til privat leverandør.

  c) Børne- og ungetandpleje samt omsorgstandplejen udlici-teres.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for et beslutings-grundlag for de valgte scenarier i juni 2017, med henblik på at indgå i budget 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  Af budgetaftalen 2017-2020 fremgår det, at der skal foretages en vurdering af mulighederne for bedre ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse i Tandplejen, herunder muligheder for udbud, samarbejde med privat eller med andre kommuner.

  Den Kommunale Tandpleje har tilpasset sig den nuværende skolestruktur, men der mangler fortsat tilstrækkeligt og tidsvarende inventar og udstyr (herunder digitalt røntgenudstyr). Manglende udstyr påvirker negativt rekruttering af tandlæger, ligesom det bliver vanskeligt at leve op til krav fra fx Styrelsen for Patientsikkerhed. De kommunale tandplejeopgaver dækker overordnet specialtandpleje, omsorgstandplejen samt børne- og ungetandplejen. En nærmere beskrivelse af disse opgaver samt relevante nøgletal fremgår af bilag: ”Beskrivelse af de kommunale tandplejeopgaver.” Her fremgår det, at specialtandplejen ikke vil være en del af ændringsforslagne i denne sag.

  På baggrund af en foreløbig analyse af de kommunale tandplejeopgaver, præsenterer administrationen følgende tre ændringsforslag til at opnå en bedre ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse af de kommunale tandplejeopgaver fremover:

  1.

  Samling af børne- og ungetandplejen i en kommunal klinik.

  2.

  Samling af børne- og ungetandplejen i en kommunal klinik med undtagelse af tandregulering, som udbydes til privat leverandør.

  3.

  Udlicitering af den kommunale børne- og ungetandpleje samt om-sorgstandplejen

  1. Samling af børne- og ungetandplejen i en kommunal klinik

  Den Kommunale Tandpleje kan fremad varetage børne- og ungetandplejen effektivt, men der vil være behov for at samle Den Kommunale Tandpleje på en klinik for at løfte opgaverne effektivt fremover. Forslaget tager udgangspunkt i at etablere en klinik beliggende ved St. Magleby Skole. Der er ikke grundlag for at hjemtage omsorgstandplejen grundet omfang og specialisering af denne opgave, hvorfor denne forventes fortsat at skulle leveres af privat udbyder.

  Samling af Den Kommunale Tandpleje i en klinik er som nævnt nødvendig for at varetage tandplejeopgaverne mest effektivt i forhold til at kunne indrette en moderne klinik med tidssvarende udstyr, som kan efterleve Styrelsen for Patientsikkerheds krav, sikre et attraktivt arbejdsmiljø for tandlæger og klinikassistenter, skabe bedre mulighed for videndeling og uddelegering af opgaver til klinikassistenter samt mindske udgifter til indkøb og vedligeholdelse af inventar og udstyr.

  Den Kommunale Tandplejeklinik på St. Magleby Skole kan udvides til at rumme samtlige børn i Dragør Kommune ved inddragelse af lokalerne i stueetage – nedenunder den nuværende tandplejeklinik. Et konkret anlægsoverslag for dette er ikke udarbejdet på nuværende tidspunkt, men kan forelægges til budget 2018-forhandlingerne. Klinikken på St. Magleby Skole ligger endvidere tæt på offentligt transportmiddel, hvilket vil være en fordel for især de unge, som arbejder eller tager uddannelse udenfor Dragør. Umiddelbart er der ikke mulighed for udvidelse af klinikkerne på Dragør Nord eller Syd Skole. Ligesom erfaringer fra Tårnby Kommune viser, at omkostningerne til etablering af en helt ny centralklinik vil være meget omfattende i forhold til udvidelse af klinikken på St. Magleby Skole, hvorfor det ikke anbefales at oprette en hel nyetableret klinik ved Dragør Skole. Det vil fortsat være muligt at tilbyde klassevis tandbørstningsundervisning på Dragør Nord og Syd Skole.

  2. Samling af børne- og ungetandplejen i en kommunal klinik med undtagelse af tandregulering, som udbydes til privat leverandør.

  Med udgangspunkt i at beholde Den Kommunale Tandpleje i lokaler ved St. Magleby kan selve tandreguleringsdelen vælges at blive udbudt til en privat leverandør. Tandreguleringen kræver specialiseret udstyr og viden. Generelt fylder reguleringen ca. 25 pct. af de samlede ressourcer hos Den Kommunale Tandpleje. Dragør Kommune har i 2014 indhentet et tilbud for varetagelse af tandreguleringen fra virksomheden Tandreguleringen, som ligger i Hvidovre (denne virksomhed anvendes også af andre kommuner - herunder Tårnby Kommune), svarende til 1,26 mio. kr. årligt, mens nettobudget 2017 til kommunale tandplejeopgaver er 4,1 mio. kr. – det vurderes, at prisen vil være det samme nu med almindelig prisfremskrivelse, idet befolkningsgrundlaget for opgaven er den sammen. Administrationen kan indhente et opdateret tilbud på løsning af denne opgave. Såfremt tandreguleringen fjernes fra Den Kommunale Tandplejeklinik kan det have negativ indvirkning på rekruttering af tandlæger, omvend kan det forventes, at en privat klinik med primært speciale indenfor tandregulering vil kunne løse tandreguleringen meget professionel med nyeste viden og udstyr på området.

  3. Udlicitering af den kommunale børne- og ungetandpleje samt omsorgstandplejen

  Dragør Kommune har mulighed for at udlicitere de kommunale tandplejeopgaver til en privat tandlæge eller indgå en samarbejdsaftale med anden kommune– med undtagelse af selve myndighedsopgaven, som altid påhviler kommunen. En kontrakt eller samarbejdsaftale af samtlige kommunale tandplejeopgaver fjerner behovet for anlægsudgifter til Den Kommunale Tandplejeklinik. En samarbejdsaftale med anden kommune om varetagelse af den samlede portefølje af kommunale tandplejeopgaver er ikke muligt, da Tårnby i forvejen ikke selv varetager alle sine egne tandplejeopgaver (de har som nævnt ovenfor udliciteret tandreguleringsopgaven), og øvrige kommuner vil være uhensigtsmæssigt i forhold transporttid for eleverne ved undersøgelse og behandling.

  Det vil være fordelagtig at indgå kontrakt med en lokal tandlæge (frem for en leverandør længere væk) både i forhold til at minimere transporttid og -udgifter, og i forhold til at sikre at brugerne fortsat vælger denne leverandør frem for anden privat tandlæge i Dragør. Såfremt det nye lovforslag indføres har brugerne både af børne- og unge samt omsorgstandplejen ret til at vælge en anden privat tandlæge, og erfaringsmæssigt fra den nuværende frivalgsordning for unge er det dyrere at anvende privat tandlæge. Administrationen har fået indblik i enkelte jyske kommuner, som er i gang med udbud af deres tandplejeopgave eller har tidligere gjort sig tanker om det, men med det spinkle grundlag af tidligere kommuners erfaring kan der ikke siges noget generelt om marked og pris for at varetage de samlede tandplejeopgaver for Dragør Kommune uden et konkret udbud af opgaven. Grundet manglende erfaring fra andre kommuner med at udbyde den almindelige børne- og ungetandpleje, anbefaler Administrationen, at der arbejdes videre med at analysere de to muligheder for at samle børne- og ungetandplejen i en klinik indenfor Dragør Kommune, som enten selv varetager tandreguleringen eller udbyder denne del til privat udbyder.

  LOVE/REGLER:

  Budgetaftale 2017-2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiske og personalemæssige konsekvenser – herunder anlægsøkonomi – præsenteres og besluttes i forbindelse med budget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T forslår, at der arbejdes videre med alle 3 scenarier:

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Klippekort til beboere på plejecentre 2017-2018
  Sagsid.: 17/510

  RESUMÉ:

  Med finansloven 2017 er der afsat midler i 2017 og frem, til et klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget godkender rammerne for klippekortsordningen til beboere på plejecentre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med Finansloven 2017 har regeringen og de øvrige finanslovspartier afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere. Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen.

  Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Det kan eksempelvis være en tur ud at se på butikker, besøg på frokostrestaurant eller hjælp til igen at kunne være vært for familie og venner.

  Forventningen er, at ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal opleve fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid, såfremt beboerne ønsker det.

  I lighed med klippekortsordningen til de svageste ældre 2015-2016, anbefaler administrationen, at beboere kan opspare en halv times ekstra hjælp pr. uge, dog maksimalt tre timer. Er denne hjælp ikke anvendt indenfor seks uger fortabes den erhvervede tid, og en ny opsparingsperiode begynder. Denne begrænsning anbefales af hensyn til planlægning af personaleressourcerne.

  Midlerne er målrettet beboere i almene plejeboliger fortrinsvis for ældre. Midlerne er ikke aldersbetingede, kriteriet for tildeling af klippekort er, at man bor på plejehjem.

  Ansøgningsfristen til puljen var den 3. marts 2017, hvorfor administrationen har ansøgt midler med forbehold for efterfølgende politisk behandling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midlerne udmøntes som en samlet pulje på i alt 760 mio. kr. til klippekortet til ældre plejehjemsbeboere fordelt med 380 mio. kr. i 2017 og 380 mio. kr. i 2018. Dragør Kommunes andel er 945.000 kr. i 2017 og 945.000 i 2018.

  Fra 2019 indgår aftalen i kommunernes bloktilskud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Godkendt således, at Ældrerådets ønsker om en opsparingsperiode på 12 uger, med mulighed for at opspare op til 6 timer, indarbejdes i rammerne.

  Underændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at opsparingen ikke nulstilles.

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+I)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelsesloven § 23.

  Bilag

 • 8
  Pulje til målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre
  Sagsid.: 17/478

  RESUMÉ:

  I Finanslovsaftalen for 2017 blev der afsat en kommunal ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af køkkener på plejecentre. Der fremlægges hermed mulighed for ansøgning og anvendelse af puljemidler på Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter ansøgning af pulje til målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre og bemyndiger administrationen til at søge puljen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Finanslovsaftalen for 2017 blev der afsat en kommunal ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af køkkener på plejecentre. Målet er at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere, og gøre madlavning til en større del af hverdagen på landets plejecentre.

  Enggården har lokalt produktionskøkken, og der er generel tilfredshed med dette køkken, hvorfor de ansøgte puljemidler foreslås anvendt til etablering af fælleskøkkener ude ved boligerne på Enggården, som kan rykke dele af tilberedningen og duften af mad endnu tættere på Enggårdens beboere fx i form af leve-bo-miljøer.

  Ansøgningsfristen til puljen er den 28. marts 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationen anbefaler, at der etableres fælleskøkken evt. leve-bo-miljø på Enggården, hvilket betyder, at der ikke stilles krav om kommunal medfinansiering af projektet. Således vil ansøgning af puljemidlerne være budgetneutral for Dragør Kommune.

  Administrationen har endnu ikke et prisoverslag for etablering af fælleskøkken evt. leve-bo-miljø på Enggården, hvorfor det ansøgte beløb ikke er fastlagt endnu.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Udvalget bemyndiger administrationen til at søge puljen.

 • 9
  Udmøntning af besparelser på voksenområdet 2017
  Sagsid.: 17/477

  RESUMÉ:

  På baggrund af udmøntningen af budget 2017-2020 skal der være en besparelse på voksenområdet svarende til en servicereduktion på 200.000 kr.

  Udvalget præsenteres for forslag til besparelse med henblik på at træffe beslutning om, hvordan besparelsen udmøntes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der spares 200.000 kr. på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. Lov om social service § 96.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af udmøntning af budget 2017-2020 skal administrationen finde besparelser svarende til 200.000 kr. på voksenområdet.

  I den forbindelse har administrationen gennemgået sager på voksenområdet for 2016, og kan oplyse udvalget om, at Borger og Social i løbet af 2016 har haft to sager vedr. BPA jf. Lov om social service § 96, hvoraf den ene er afsluttet, da personen er afgået ved døden og den anden overgået til anden foranstaltning; plejehjem.

  I forlængelse af dette vurderer administrationen, at der kan spares 200.000 kr. på BPA jf. Lov om social service § 96.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er en forventning om, at der kan ske en budgetreduktion på 200.000 kr. på BPA jf. Lov om social service § 96.   

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU.

 • 10
  Bevilling af fondsmidler til etablering af træningskøkken i Aktivitetshuset
  Sagsid.: 17/425

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget fondstilsagn fra tre fonde til finansiering af træningskøkken i Aktivitetshuset. Disse fondstilsagn søges hermed politisk bevilget, således at byggeriet af træningskøkkenet kan udføres i 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på 587.000 kr. til etablering af træningskøkken i Aktivitetshuset og

  2.

  at

  der til finansiering af anlægsudgifterne gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2017 til indtægterne på i alt 587.000 kr. fra Nordea Fonden, AP Møller Fonden og Veluxfon-den.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes Aktivitetshus har modtaget fondstilsagn til etablering af træningskøkken i Aktivitetshuset. Formål, anvendelse og indhold af træningskøkkenet har tidligere været præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014, den 5. marts 2015 og den 4. juni 2015.

  Dragør Kommune har fået fondstilsagn til etablering af træningskøkken i Aktivitetshuset samlet 711.355 kr. (586.868 kr. efter betaling af fondsskat).

  Fondstilsagn er givet fra:

  • Nordea Fonden 61.355 kr.
  • AP Møller Fonden 250.000 kr.
  • Veluxfonden 400.000kr.

  Veluxfonden har givet tilsagn under forudsætningen, at Aktivitetshuset kan benytte lokalet i 10 år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etableringen af et træningskøkken i Aktivitetshuset er udgiftsneutral idet anlægsudgifterne på 587.000 kr. finansieres af fondsindtægter.

  Indtægterne er fordelt med 61.355 kr. fra Nordea Fonden, 250.000 kr. fra AP Møller Fonden og 400.000 kr. fra Veluxfonden og den samlede indtægt udgør efter fondsskat 586.868 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+I)

  Anbefales overfor ØU/KB.

 • 11
  SSU - endelige decentraliseringsoverførsler fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 17/483

  RESUMÉ:

  På SSU’s område med overførselsadgang er der netto et under-skud/merforbrug på driftsbudgettet på 36.902 kr., der anbefales over-ført til den i 2017 afsatte pulje til overførelser.

  Derudover er der et overskud/mindreforbrug på Værdighedsmilliarden på 1.165.962 kr. uden automatisk overførselsadgang, der anbefales overført fra den i 2017 afsatte pulje til overførelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  der på SSUs område med overførselsadgang overføres et un-derskud/merforbrug på 36.902 kr. til 2017. Beløbet tilføres den i 2017 afsatte pulje til overførelser.

  2.

  at

  der på SSUs område uden overførselsadgang foretages en formålsbestemt overførsel af et overskud/mindreforbrug på 1.165.962 kr. fra Værdighedsmilliarden. Beløbet finansieres af den i 2017 afsatte pulje til overførelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er tidligere overført 146.054 kr. på SSU’s område i forbindelse med den foreløbige overførelsessag i december 2016.

  Det indstilles nu, at der yderligere overføres 1.129.060 kr. på SSU’s område, jf. bilag 1.

  På SSU´s område med overførselsadgang er der netto et underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 36.902 kr.

  Derudover indstiller administrationen, at der foretages en formålsbestemt overførsel af 1.165.962 kr. fra Værdighedsmilliarden til 2017. Det fremgår af bilag 2, hvorledes midlerne ønskes anvendt.

  Dragør Kommune har i 2016 modtaget 3.048.000 kr. fra Værdighedsmilliarden. Det beløb, der søges overført til 2017 er uforbrugte midler, som kun må bruges i overensstemmelse med Dragør Kommunes Værdighedspolitik, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

  Såfremt der ikke er bevilling til at bruge de overskydende midler fra Værdighedsmilliarden fra 2016 i 2017, vil Dragør Kommune skulle betale pengene tilbage til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Opgørelsen over de endelige decentrale overførsler fra 2016 til 2017 på SSU’s område fremgår af bilag 1.

  Som følge af direktionens annoncering af ”gult flag” medio 2016 er der generelt udvist tilbageholdenhed i organisationen samt udskudt forbrug til senere. På SSU´s område var denne tilbageholdenhed allerede indarbejdet i den foreløbige overførselssag.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen har i november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  Indeværende sag er behandlet efter de eksisterende regler for decentraliseringsoverførelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2017 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at SSU´s område i budget 2017 tilføres 1.129.060 kr. fra denne pulje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Ad.1+2.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra C - Orientering om serviceniveauet for personlig hjælp i henhold til serviceloven
  Sagsid.: 17/419

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 5. februar 2017, på vegne af C gruppen, bedt om at følgende forslag på SSUs dagsorden:

  ”C gruppen foreslår at udvalget får en orientering om og drøfter serviceniveauet for personlig hjælp i henhold til servicelovens bestemmelser.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Godkendt, der gives en orientering om voksen/handicapområdet i et kommende møde.

 • 13
  Forslag fra A, C, LA, og DF - ændring af mødedag for aprilmødet.
  Sagsid.: 17/418

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer har i en mail den 7. februar 2017, på vegne af A, C, LA og DF, bedt om at få følgende forslag på SSUs dagsorden:

  ”Ændring af mødedag for april mødet.

  A, C, LA og DF foreslår, at annonceret SSU møde torsdag 6/4 flyttes til onsdag 5/4.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Forslaget bortfalder.

 • 14
  Meddelelse - halvårlig status på borgerhenvelse og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 11. august 2016 at klager fremadrettet konsekvent journaliseres og arkiveres - med henblik på læring og optimering og til fremlæggelse i udvalget hvert halve år.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 11. august 2016, at klager fremadrettet konsekvent journaliseres og arkiveres - med henblik på læring og optimering og til fremlæggelse i udvalget hvert halve år. Som tillæg til denne beslutning, bad udvalget på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Dragør Kommune har i perioden oktober 2016 til marts 2017 modtaget 15 borgerhenvendelser og klager, som har været præsenteret for udvalget løbende til udvalgsmøder i perioden.

  Administrationen har i samtlige tilfælde været i kontakt med borgerne og/eller deres pårørende om den aktuelle henvendelse eller klage. Ligesom henvendelserne og klagerne er blevet arkiveret. Overordnet set er der stor spredning henvendelsernes indhold:

  • Økonomi: tilskud og betaling
  • Overgang efter endt ophold på midlertidig pladser Enggården eller hospital
  • Frafald eller afslag på ydelse – herunder overgang til ydelse leveret af anden forvaltning
  • Kvalitet af leverede ydelse
  • Generel kommunikation

  Da flere henvendelser og klager kommer fra brogere, som modtager ydelser fra flere afdelinger i Dragør Kommune (og Tårnby Kommune), har administrationen anvendt henvendelserne og klagerne til at fokusere på samarbejde internt i Dragør Kommune og med Tårnby Kommune.

  Administrationen har også anvendt henvendelser og klager til at have fokus på de borgere, som oplever et skift i ydelser - herunder borgere, som udskrives fra hospital til kommunalt tilbud, og borgere som efter endt midlertidig ophold skal hjem i egen bolig igen.

  Administrationen vil også fremover have fokus på samarbejde og glidende overgange i ydelser med borgerens behov i centrum.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Til efterretning.

 • 15
  Meddelelse - Borgerhenvendelse og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser. Borgerhenvendelser og klager modtaget i perioden fra 16. januar til den 15. februar 2017 er beskrevet i bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Til efterretning.

 • 16
  Meddelelse – Klippekort regnskab 2015
  Sagsid.: 15/146

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget blev den 5. februar. 2015 præsenteret for klippekortordningen 2015-2016. Regnskab for anvendelse af klippekort i 2015 foreligger nu.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med Finansloven 2015 gav regeringen og de øvrige finanslovspartier bedre livskvalitet til landets svageste ældre. Det er sket gennem en klippekortsordning, hvor de svageste ældre har haft en ekstra halv times hjemmehjælp om ugen, som de har haft mulighed for at anvende efter eget ønske.

  Det revisor godkendte regnskab på klippekort 2015 foreligger. Det samlede budgetterede beløb i 2015 er 232.591 kr. hvor der er brugt 232.549 kr., hvorfor der er et ubrugt beløb på 42 kr., som ikke er søgt overført pga. beløbets størrelse. Klippekortsordningen er blevet brugt på 39 hjemmehjælpsmodtagere, heraf er der i alt brugt 340,71 timer.

  • 5 modtagere i alderen 18-66 år, har samlet brugt 38,45 timer i 2015.
  • 5 modtagere i alderen 67-79 år, har samlet brugt 50,59 timer i 2015.
  • 29 modtagere i alderen 80+ år, har samlet brugt 251,66 timer i 2015.

  Klippekortsmidlerne er blevet anvendt til at hjælpe den svageste og mest isolerede ældre til en hverdag med mindre ensomhed og mere livskvalitet. Klippekortet blev benyttet til både praktiske og sociale formål. Puljens målgruppe var de svageste hjemmehjælpsmodtagere i egen bolig, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen.

  Pengene er blevet brugt på koordination i hjemmeplejen, vikar og SOSU-hjælpere, leverandøre, samt revision.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budget 2015: 232.591 kr.

  Regnskab 2015: 232.549 kr.

  Restbeløb 2015: 42 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Til efterretning.

 • 17
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering

  Administrationen skal understrege, at sagsantallet for flygtninge er uændret fra sidste måned, da der ikke er visiteret nogen flygtninge til Dragør Kommune i marts.  

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby, og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet præsenteres en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 • 18
  Meddelelse Opgørelse over handicapegnede boliger, behovsboliger og ældreegnede boliger.
  Sagsid.: 17/473

  RESUMÉ:

  Udvalget har på møde den 9. januar 2017 ønsket en opgørelse over kommunens handicapegnede boliger, behovsboliger og ældreegnede boliger samt deres beliggenhed.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune råder over i alt 106 boliger i kategorierne handicapegnede boliger, behovsboliger og ældreegnede boliger:

  • Wiedergården (Strandparken): 39 handicapegnede boliger
  • Jægervej (Strandparken): 6 ældreegnede boliger
  • Strandparken i øvrigt: 15 ældreegnede boliger, 7 behovsboliger og 1 handicapegnet bolig
  • Strandgården: 34 handicapegnede boliger
  • Søvang, Poppelvej: 4 ældreegnede boliger

  Ældre- og handicapegnede boliger

  I henhold til Lov om boliger for ældre og personer med handicap § 17, udlejes boligerne til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Sundhed og Omsorg visiterer og anviser til disse ældre- og handicapegnede boliger.

  Dragør Kommune har samlet 99 boliger, som er ældre- eller handicapegnede:

  • 25 Ældreegnede boliger, som er placeret i stueplan – de fleste med et enkelt trin. I boligerne er der almindelige køkken, badeværelse og dørtrin. Der er mulighed for at foretage diverse boligændringer, fx fjernelse af dørtrin.
  • 74 Handicapegnede boliger har niveaufri adgang, ligger i stuen eller har elevator. Der er brede døre og ingen dørtrin. Køkkenet er ofte uden underskabe, og badeværelset er stort.

  Såfremt der ikke er borgere på venteliste til ældreegnede boliger, når der kommer en ledig bolig, kan boligen anvendes som behovsbolig.

  Behovsboliger:

  Behovsbolig tildeles primært til pensionister, som er boligløse eller som har andre sociale og/eller økonomiske problemer, eller til pensionister med psykisk handicap eller psykiatrisk sygdom – se retningslinjer for boliganvisning af februar 2016. Dragør Kommune har 7 behovsboliger, som Borger og Social anviser til i henhold til retningslinjerne. Boligerne er i to plan med køkken og badeværelse.

  LOVE/REGLER:

  Lov om boliger for ældre og personer med Handicap § 17

  Lov om almene Boliger § 58a

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Til efterretning.

 • 19
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 9. marts 2017.

  Peter Læssøe (T) spurgte til ændret ledelsesstruktur på Enggården.