Skip navigationen

Referat

Torsdag den 6. april 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Tema - Dialog med ny centerleder af Enggården
  Sagsid.: 17/744

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en dialog med den nye centerleder af Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ole Andersen er tiltrådt som centerleder den 1. marts 2017.

  Dialogen med den nye leder af Enggården kan danne grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse Enggårdens udvikling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 6. april 2017.

 • 2
  Forslag til brugertilfredshedsundersøgelse på Enggården
  Sagsid.: 17/496

  RESUMÉ:

  Udvalget har på møde den 30. januar ønsket forslag på brugertilfredshedsundersøgelse af beboere på Enggården. Administrationen har indhentet to tilbud fra eksterne konsulentvirksomheder på opgaven.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget vælger Epinions tilbud på brugertilfredshedsundersøgelse på Enggården i 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår at denne undersøgelse inddrager medarbejderne og pårørende med en elektronisk undersøgelse.

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra CIAO:

  CIAO foreslår, at forvaltningens indstilling følges og forvaltningen undersøger prisen for en supplering med en pårørende undersøgelse.

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har indhentet tilbud på udførelse af brugertilfredshedsundersøgelse af beboerne på Enggården fra to konsulentvirksomheder: Danmarks Statistik og Epinion. Valget af disse to konsulentvirksomheder er baseret på deres erfaring med at foretage brugertilfredshedsundersøgelser på plejeboliger herunder erfaring med at foretage interviews af beboere på plejeboliger.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og KL har i samarbejde udarbejdet vejledning og skabelon til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboliger, som administrationen har anvendt til at definere opgaven i forbindelse med indhentning af tilbud fra to konsulentvirksomheder.

  Ved rekvirering af tilbud har administrationen oplyst følgende:

  • Der er 99 permanente boliger på Enggården.
  • Der bor både demente beboere samt øvrige plejeboligbeboere på Enggården.
  • Brugertilfredshedsundersøgelsen foretages ud fra den officielle skabelon til spørgeskema (se bilag)
  • Konsulentvirksomheden skal foretage individuelle interviews af beboerne.
  • Der ønsker en samlet rapport med resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse.
  • Afrapporteringen skal være færdigudarbejdet, således at den kan blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget senest i oktober 2017.

  Danmarks Statistiks og Epinions tilbud er vedlagt som bilag.

  Danmarks Statistiks brugertilfredshedsundersøgelse

  Danmarks Statistik lægger særlig vægt på det personlige interview sker hos beboeren og tager højde for beboerens aktuelle situation. Derudover lægger Danmarks Statistik vægt på, at deres interviewer har stor livserfaring og er gode til at sætte sig ind i andre menneskers sted.

  Danmarks Statistiks tilbud på brugertilfredshedsundersøgelse omfatter:

  • Klargøring af spørgeskema til interviews
  • Klargøring af beboerlister til interviews
  • Personlig interviews
  • Informationsmateriale til Enggården
  • Levering af svardata og metode- og bortfaldsoversigt.

  Pris for Danmarks Statistiks ydelser jf. overnståendeer 148.813 kr. ekskl. moms.

  Hertil kan der købes en deskriptiv rapport på ca. 20 sider med tabeller, korte kommentering og metoderedegørelse estimeret til til 84.552 kr. ekskl. moms

  Samlet pris for Danmarks Statistiks brugertilfredshedsundersøgelse inkl. rapportering er 233.104 kr. ekskl. moms.

  Epinions brugertilfredshedsundersøgelse
  Epinion lægger særlig vægt på, at undersøgelsen sker på beboerenes vilkår; således gennemføres interviewet over flere dage for at minimere frafald pga. sygdom og træthed blandt beboere. Derudover lægger Epinion vægt på, at deres interviewer har solid erfaring med netop denne målgruppe og interviewform.

  Epinions tilbud på brugertilfredshedsundersøgelse omfatter:

  • Forberedelse inkl. opstartsmøde med administrationen.
  • Opsætning og kvalitetssikring af spørgeskema
  • Introbrev og informationsmateriale til Enggården
  • Personlig interviews
  • Planlægning af dataindsamling, datarens og levering, samt rapportering (se vedlagte bilag)

  Samlet pris for Epinions brugertilfredshedsundersøgelse inkl. rapportering er 44.330 kr. ekskl. moms.

  De to konsulentvirksomheder tilbyder ens service i forhold til at foretage brugertilfredshedsundersøgelsen, men da Epinions tilbud er 188.774 kr. (ekskl. moms) billigere end Danmarks Statistik, vil administrationen anbefale, at der anvendes Epinion til at foretage brugertilfredshedsundersøgelse på Enggården.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat særskilt budget til at foretage brugertilfredshedsundersøgelse på Enggården. Hvis prisen overstiger 50.000 kr., kan forvaltningen ikke anvise finansiering inden for rammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017.

  Bilag

 • 3
  Forebyggende hjemmebesøg
  Sagsid.: 17/766

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget blev den 31. oktober 2016 orienteret om udviklingsprojekt vedrørende afprøvning af gruppebaseret forebyggende hjemmebesøg. Erfaringsopsamling fra projektet forelægges hermed med henblik på en politisk beslutning om konkret indsats på området fremad.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  kommunen har målrettet fokus på den specifikke målgruppe af borgere, som har et særligt behov for forebyggende tilbud.

  2.

  at

  borgere, som modtager personlig pleje eller praktisk hjælp fortsat ikke tilbydes forebyggende hjemmebesøg.

  3.

  at

  øvrige borgere i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg får et valgfrit tilbud om individuelt hjemmebesøg eller deltagelse i seniormøder.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Ad. 1+2+3.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den seneste lovændring for forebyggende hjemmebesøg giver mulighed for at gennemføre gruppebaserede forebyggelse i stedet for individuelle forebyggende hjemmebesøg. For at undersøge muligheder for at tilrettelægge indsatsen mest hensigtsmæssigt fremad, har Dragør Kommune deltaget i et projekt vedrørende ”Dem, systemet ikke når – indsatser til særlig sårbare ældre, der takker nej til forebyggende hjemmebesøg” sammen med fem øvrige kommuner, faciliteret af Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden.

  Erfaringsopsamlingen fra projekt forelægges hermed med henblik på politisk beslutning om konkrete indsatser på området, som Dragør Kommune fremad skal varetage.

  I projektet har Dragør Kommune arbejdet med at målrette formidling til borgerne, som har takket nej til forebyggende hjemmebesøg. Ligesom Dragør Kommune med succes har haft fokus på at afprøve seniormøde som en ny form for kollektivt forebyggende tilbud.

  Med udgangspunkt i erfaringsopsamlingens overordnede konklusioner anbefaler administrationen, at Dragør Kommune har øget fokus på målrettet indsats på følgende målgruppen, som har et særligt behov for forebyggende tilbud:

  • Ældre, der er mellem 85-89 år
  • Ældre, der har mistet deres kørekort
  • Ældre, der stopper med at deltage i aktiviteter på grund af fysiske begrænsninger
  • Ældre, der oplever livsforandrende ændringer i sociale relationer og netværk
  • Ældre, der oplever at deres ægtefæller kommer på plejehjem
  • Ældre, der har et negativt billede af eget helbred og livsituation.

  Den målrettede forebyggede indsats for denne gruppe omfatter både målrettet kommunikation og formidling, samt at kommunen har fokus på at indgå i et bredt samarbejde med de forskellige kontaktflader, som borgerne har.

  Administrationen anbefaler endvidere, at borgere som allerede modtager personlig pleje eller praktisk hjælp fortsat ikke tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Sluttelig anbefales det, at øvrige borgere i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg får valgfrit tilbud om individuelle hjemmebesøg eller seniormøder.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 79

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forslaget kan afvikles inden for de eksisterende økonomiske rammer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken og politik om aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017.

  Bilag

 • 4
  KKR-mål for Sundhed 2017-2018
  Sagsid.: 17/746

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden har udarbejdet udkast til fælles kommunale mål for sundhed (se bilag), som er sendt til politisk godkendelse i kommunerne. Fristen for kommunernes tilbagemelding vedr. godkendelse er den 15. maj 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender KKR-mål for sundhed.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden, som har styrket kommunernes fælles stemme over for samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.

  KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

  KKR-mål for sundhed

  Formålet med KKR-mål for sundhed er, at kommunerne sammen sætter fælles dagsorden på aktuelle områder, hvor tværkommunalt samarbejde kan yde en bedre indsats til borgerne. KKR-mål for sundhed giver ligeledes bedre mulighed for at stille krav til samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale i 2019.

  KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

  • Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
  • Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
  • Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

  Disse tre mål vil være i fokus i det tværkommunale samarbejde de kommende år, og der arbejdes ikke med netop disse mål i regi af allerede etablerede aftaler fx sundhedsaftalen. Men målene omhandler ikke nødvendigvis Dragør Kommunes største sundhedsudfordringer.

  På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har kommunerne som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandard. Kommunerne i hovedstadsregionen vil sammen udforme en fælles og entydig profil for den kommunale akutfunktion, som kan danne fælles udgangspunkt for aftaler med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. En fælles kommunal profil for akutfunktionerne vil også styrke mulighed tværkommunale samarbejde herunder eventuel fælles drift af akutfunktionerne.

  På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Fokus for kommuner er at være på forkant med udviklingen også med henblik på at definere kommunernes rolle. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil blive etableret tværkommunale videndelingsaktiviteter for de kommuner, som arbejder med tilbud på området.

  På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal derfor sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner.

  Forudsætninger for implementering

  Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de skal implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016).

  Opfølgning på KKR-mål for sundhed

  KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, hvorfor der årligt vil blive gjort status på proces og mål. Således at papiret løbende kan blive tilpasset i forhold til udvikling på området og politiske prioriteringer.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 5
  Ældrerådsvalg 2017 - afviklingsforslag
  Sagsid.: 16/3522

  RESUMÉ:

  Ældrerådets høringssvar vedr. forslag til afvikling af ældrerådsvalg 2017 har givet anledning til at udarbejde følgende reviderede afviklingsforslag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at valg til ældrerådet 2017 afvikles som brevstemmevalg.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Afvikling af Ældrerådsvalg år 2017 afholdes som fremmødevalg samme dag som kommunalvalget.

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlagde forslag om afvikling af ældrerådsvalget som fremmødevalg i januar–februar 2017.

  Den 23. februar 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Ældrerådet ved fremmødevalg skulle varetage nedenstående opgaver. Forslaget blev herefter sendt i høring hos Ældrerådet.

  Ældrerådets opgaver:

  • planlægge og afholde opstillingsmøde
  • indlevere kandidatlister
  • samle og videregive oplysninger om kandidaterne til kommunikation på kommunens hjemmeside og Dragør Nyt
  • finde 6-8 frivillige valgtilforordnede (plus to ældrerådsrepræsentanter)
  • planlægge og medvirke på valgdagen
  • evt. opsætte af plakater med kandidaternes billeder og navne på valgstedet
  • medvirke til optælling af stemmer

  Ældrerådet har den 6. marts 2017, meddelt at:

  • Ældrerådet ikke har mulighed for at varetage de opgaver, som Kommunalbestyrelsen har foreslået varetaget af Ældrerådet i forberedelsen af ældrerådsvalget
  • Ældrerådet meget gerne vil deltage i selve valghandlingen den 21. november 2017, både m.h.t. ældrerådsmedlemmers og frivilliges indsats.

  Administrationen har på og omkring valgdagen primært fokus på en sikker afvikling af kommunalvalget, hvorfor der ikke kan afsættes yderligere ressourcer til ældrerådsvalget i forhold til planlægning og afholdelse opstillingsmøde, indsamle kandidatlister og -oplysninger forud for valget samt planlægning af selve valgdagen.

  Administrationen anbefaler derfor, at der afholdes brevvalg til ældrerådet i 2017, som kan foretages udenfor spidsbelastningsperioden omkring den 21. november 2017.

  Dragør Kommune kan bidrage til et højt informationsniveau om valghandlingen, gennem presse og kommunikation til målgruppen.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven §§ 30-33

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler til afholdelse af ældrerådsvalg i budget 2017. I det omfang udgifterne ikke kan afholdes inden for budgetter til kommunalvalget, afholdes det resterende beløb på sektor 7s samlede ramme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 6
  Ældrerådets Årsberetning for 2016
  Sagsid.: 17/677

  RESUMÉ:

  I henhold til ældrerådets vedtægter, § 2 stk. 8, udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Beretningen sendes til kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets årsberetning for 2016 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har, i henhold til § 2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2016.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Ældrerådets vedtægter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 6. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 7
  Ansøgning om visitering af særlige flygtningegrupper for 2017
  Sagsid.: 16/1807

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har den 7. marts modtaget flygtningeprofil samt visiteringsskema for 2017 fra Udlændingestyrelsen.

  På baggrund af flygtningeprofilen for 2017, skal der besluttes hvilke målgrupper af flygtninge der ønskes visiteret til Dragør Kommune i 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at Dragør Kommune ønsker følgende målgrupper af flygtninge visiteret i 2017:

  1. Enlige mænd og kvinder fra Syrien, Iran og Eritrea
  2. Personer med erfaring inden for byggebranchen
  3. Personer med erfaring inden for servicefaget
  4. Højtuddannede personer inden for f.eks. IT-branchen

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):

  Behandlingen af punktet stoppes.

  For stemte:

  3 (A+C+I)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra formanden:

  Punktet sendes videre til ØU/KB uden indstilling.

  For stemte:

  4 (T+O)

  Imod stemte:

  2 (A+C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede under afstemningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016 blev sagen vedr. visiteringsønsker af bestemte målgrupper af flygtninge behandlet. Udvalget besluttede, at administrationen udarbejder ny sag primo 2017 med henblik på, at der ansøges om visitering af særlige flygtningegrupper.

  Baggrund

  Hvert år fremsender Udlændingestyrelsen en generel beskrivelse af den forventede flygtningeprofil for året samt et visiteringsskema til kommunerne. På baggrund af flygtningeprofilen kan kommunerne ansøge om tildeling af prioriteret målgruppe af flygtninge, såfremt kommunerne har særlige ønsker eller mulighed for at skabe gode rammer for integrationen for den ønskede målgruppe.

  Visiteringsskemaet skal indsendes til Udlændingestyrelsen senest 1. maj 2017.

  Udlændingestyrelsen opfordrer dog alle kommuner til løbende at indsende ønsker, såfremt der skulle forekomme ændringer i forhold til arbejdsmarkedet og mangel på arbejdskraft inden for bestemt fagområde i kommunen.

  Udlændingestyrelsen forsøger så vidt muligt at imødekomme kommunernes ønsker, men der tages udgangspunkt i den enkeltes flygtnings beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Der garanteres derfor ikke for, at ønskerne opfyldes.  

  Som følge af styrelsens fokus på beskæftigelsesmuligheder i kommunerne samt for at sikre en mere målrettet visitering, skal kommunerne i visiteringsskemaet oplyse hvilke arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold kommunen har, herunder om der er virksomheder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

  Flygtningeprofilen for 2017

  Ifølge Udlændingestyrelsen er der en forventning om, at der vil blive visiteret 8.500 flygtninge til kommunerne i 2017. Størstedelen af disse personer forventes at stamme fra Syrien, Iran og Afghanistan. Dragør Kommune forventer at modtage 31 flygtninge i 2017.

  Udlændingestyrelsen kan oplyse følgende om målgrupperne i flygtningeprofilen:

  Syrien

  Lidt under halvdelen af ansøgere er mænd, hvoraf hovedparten er i alderen 18-42 år. Hovedparten af kvinderne er i alderen 18-42 år.

  Lidt under halvdelen af ansøgere har gået i skole i 10 år eller mere, mens knap den anden halvdel har gået i skole i under 10 år. Omkring 10 % har ikke nogen skolegang.

  Målgruppen begår sig på arabisk.

  Iran

  82 % af ansøgerne er mænd i alderen 18-50 år. 18 % er kvinder.

  52 % ansøgere har gået i skole i 10 år eller mere, heraf har 18,5 % en uddannelse på mere end 13 år.

  Målgruppen begår sig på farsi.

  Afghanistan

  80 % af ansøgerne er mænd, mens 20 % af ansøgerne var kvinder. 47 % er uledsagede mindreårige.

  Knap ¾ af ansøgerne har gået i skole, heraf har omkring 1/3 gået i skole under 10 år, 1/3 har gået i skole over 10 år, mens 1/3 ikke har gået i skole.

  Målgruppen begår sig på dari eller pashto.

  Det skal understreges, at 20 % af alle asylansøgere i løbet af 2016 var fra uledsagede mindreårige asylansøgere. Derfor er der en forventning om, at en væsentlig andel af de flygtninge, der visiteres til kommunerne, vil være uledsagede mindreårige.

  Dragør Kommunes erfaringsgrundlag

  Administrationen kan oplyse, at kommunen indtil videre primært har modtaget flygtninge fra Syrien, Eritrea og Afghanistan, og enkelte fra Iran, Irak, Kosovo, Serbien og Ghana.

  Kommunen modtager stadigvæk primært enlige mænd, men der er også modtaget kvinder og familier.

  Administrationen har følgende overvejelser i forhold til visiteringsønsker:

  • På baggrund af nuværende erfaringer af modtagelse af enlige mænd fra Syrien og Eritrea er der et ønske om fortsat modtagelse af målgruppen, da de fokuserer på hurtigere selvforsørgelse. Herudover er der også et ønske om at modtage flere personer fra Iran, da de er veluddannede og har gode forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse. Derudover kunne det være hensigtsmæssigt at modtage flere enlige kvinder, da de kan være med til at bidrage med andre ressourcer samt være med til at balancere kønsfordelingen.
  • Ifølge nuværende erfaringer er flygtninge med eventuel baggrund inden for byggebranchen og servicefaget hurtigere i arbejde end andre, da der er gode muligheder for beskæftigelse i Københavnsområdet.
  • Derudover kunne det være hensigtsmæssigt at efterspørge personer, der er højtuddannede og med erfaring fra f.eks. IT-branchen eller lignende, der er inden for flaskehalsområder på arbejdsmarkedet for højtuddannede.

  Flygtningeprofil 2017, brev vedr. visiteringsskema samt visiteringsskema vedlægges som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 8
  Det forpligtende samarbejde - delaftaler med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 17/666

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at der ikke foretages ændringer i delaftale 1a, 1b, 4 og 5 (det sociale voksenområde).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke skal ske indholdsmæssige ændringer af delaftale 1a, 1b, 4 og 5.  

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Punktet udskydes til næste måned og suppleres med status fra Tårnby Kommune vedr. mål som økonomi m.m.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over delaftaler

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 1a, 1b, 4 og 5 (det specialiserede voksenområde), og derfor fortsætter det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Delaftale 1a: Der er afsat 3.612.339 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om hjælpemidler, herunder lønudgifter, overhead og etableringsudgifter.

  Delaftale 1b: Der er afsat 1.417.348 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om genoptræning og vedligeholdelsestræning, herunder lønudgifter, overhead og etableringsudgifter.  

  Delaftale 4 og 5: Der er afsat 5.471.578 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om det specialiserede voksenområde, herunder lønudgifter, overhead, bofællesskabet Wiedergården og inventar.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

 • 9
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte  
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig og permanent boligplacerede

  Situationen på beskæftigelses- og aktiveringsområdet udvikler sig dynamisk, fordi de beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. praktik er kortvarige og skiftende. På baggrund af dette, samt at sagsbehandlingen udføres af Jobcenter Tårnby, og oplysningerne trækkes manuelt, vil statistikken på beskæftigelses/aktiveringsområdet præsenteres en gang i kvartalet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Administrationen orienterede om, at Kongelunden Asylcenter lukker på grund af skimmelsvamp.

  SSU den 6. april 2017.

  Forvaltningen orienterede om lukning af Asylcenter Kongelunden.