Skip navigationen

Referat

Torsdag den 4. maj 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Liste T ønskede punkt 7 optaget som behandlingspunkt.
Der var ikke enstemmighed i udvalget og punktet blev fastholdt som meddelelsespunkt.
Godkendt.
 • 1
  Uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde § 18
  Sagsid.: 17/741

  RESUMÉ:

  I henhold til Serviceloven § 18, skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har modtaget 15 ansøgninger om støtte i 2017. Udvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles midler i 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Administrationen udarbejder udkast til kriterier for uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde.

  For stemte:

  4 (I+T)

  Imod stemte:

  3 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra A og C:

  A og C grupperne beklager, at der ikke var et politisk ønske om at fordele paragraf 18 midlerne nu og istedet udsætte sagen, hvilket kan vanskeliggøre det frivillige sociale arbejde i Dragør.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Serviceloven § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har i 2017 afsat 95.122 kr., heraf har udvalget tidligere tilkendegivet at ville disponere 27.413,34 kr. til restfinansiering af for meget uddelt fra Blomsterhandler P Bøge Andersen og hustru Ingers fond. Dermed vil der være 67.709 kr. tilbage til uddeling i 2017.

  Kommunen har modtaget 15 ansøgninger, hvor de ansøgte midler summer til i alt 297.780 kr. Samtlige ansøgninger fremgår af vedlagte bilag.

  Der kan ydes støtte til det frivillige sociale arbejde i Dragør Kommune, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Det er en forudsætning for støtte, at arbejdet helt overvejende sker til gavn for borgere i Dragør Kommune. Støtten kan gives til organisationer, grupperinger og andre, der styrker den frivillige indsats.

  Der kan ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen.

  For eksempel lokaler, telefon, administration, supervision, indslusning af nye frivillige, sikre økonomiske midler og så videre.

  Eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til er:

  •        rådgivning

  •        besøgstjeneste

  •        kulturelle aktiviteter

  •        selvhjælpsgrupper

  •        pårørende netværk

  Det er Dragør Kommunes ønske at inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer, så indsatsen omkring arbejdet med sociale problemer gøres til et ansvar, der ikke alene påhviler kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midlerne til uddeling er afsat i budget 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2017.

  Bilag

 • 2
  Pulje for bedre mad til ældre i eget hjem
  Sagsid.: 17/1102

  RESUMÉ:

  I Finanslovsaftalen for 2017 blev der afsat en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem. Der fremlægges hermed mulighed for ansøgning og anvendelse af puljemidler i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter ønsker til anvendelse af pulje til for bedre mad til ældre i eget hjem og bemyndiger administrationen til at søge puljen.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Finanslovsaftalen for 2017 blev der afsat en kommunal ansøgningspulje målrettet forsøg med innovative tilgange til levering og anretning af den mad, som ældre modtager via madservice i eget hjem. Målet med puljen er – gennem nytænkende og målrettede forsøg – at bidrage til en bedre måltidsoplevelse og ernæringstilstand hos ældre, der modtager madservice i eget hjem. Projekterne kan tænke nyt i forhold andre måder at producere, emballere, transportere og anrette maden på, som kan give et mere indbydende måltid, der både smager og dufter godt, også når maden genopvarmes.

  Administrationen ønsker at ansøge midler fra puljen til at forny levering af mad til borgerens hjem ved anvendelse af ny engangsemballage og nye varmeskabe, som vil højne madens smag og kvalitet – herunder forhindre at maden bliver tør under transport.

  Udgifter til forseglingsmaskiner og varmeskabe i forbindelse med projektet vil udgøre ca. 80.000 kr., som vil blive søgt af puljen, hvorfor der ikke vil være udgifter forbundet med projektet i 2017, som skal afholdes af Dragør Kommunens driftsramme.

  Forseglingsmaskinerne har en forventet levetid på 10 år, hvorefter disse skal udskiftes for Dragør Kommunes driftsbudget på området.

  Varmeskabene har en forventet levetid i lighed med de nuværende skabe, hvorfor der ikke forventes en merudgift på driftsbudgettet hertil på sigt.

  Ansøgningsfristen til puljen er den 1. juni 2017.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 83

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomi

  Alle udgifter forventes afholdt af puljemidler.

  Personaleforhold

  Der vil ikke være ændringer i personaleforhold ved dette projekt. Hjemmeplejen vil ude i borgerens hjem skulle foretage samme arbejdsgang som hidtil. En ny emballage vil dog medføre et bedre fysisk arbejdsmiljø med færre tunge løft, både i centralkøkken og i udbringning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2017.

 • 3
  Kommunal akutfunktion - Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard 2017
  Sagsid.: 17/15

  RESUMÉ:

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, hvoraf der fremgår krav, som kommunerne skal efterleve fra 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med at etablere en løsning i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder for akutfunktionen, herunder eventuelt samarbejde med andre kommuner, som vil blive fremlagt for udvalget senere i 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundhedsstyrelsen har den 3. april offentliggjort kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser. Kommunerne skal fra 2018 leve op til kvalitetsstandardernes krav. Formålet med kvalitetsstandarderne er at understøtte en ensartet og høj kvalitet i de kommunale akutfunktioner på tværs af landet og at understøtte kommunens samarbejde med sygehuse og almen praksis.

  Akutfunktion i kvalitetsstandarderne

  Kommunal akutfunktion er et tilbud til borgere, der ikke har behov for sygehusindlæggelser, men som har særlig observations-, pleje- eller behandlingsbehov, der ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje. Formålet med indsatsen kan være dels at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem tidlig, proaktiv indsats, dels at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats.

  Akutfunktionen skal være tilgængelig døgnet rundt alle ugens syv dage, og der skal være mulighed for kapacitetstilpasning i henhold til en løbende vurdering af behovet. Sygeplejersker i akutfunktionen skal have klinisk erfaring, og der stilles krav til mere udstyr samt kompetencer end hidtil med de nye kvalitetsstandarder.

  Sundhedsstyrelsen beskriver i kvalitetsstandarderne, at det kan være hensigtsmæssigt at indgå i tværkommunalt samarbejde for at sikre et tilstrækkelig borgergrundlag til, at personalet kan vedligeholde deres kompetencer.

  Akutfunktioner i kommunerne

  Furesø, Ballerup og Herlev kommuner har indgået et tværkommunalt samarbejde ved at etablere det specialiserede hjemmesygeplejeteam med udgangspunkt Sundhedsstyrelsens definition på akutfunktion. De tre kommuner med i alt 117.000 indbyggere har indgået dette samarbejde for at opnå et samlede borgergrundlag, som kan sikre et fagligt miljø og kvalitet i opgaveløsningen, stordriftsfordele på alt fra udvikling, dokumentation, evaluering og drift; ligesom størrelsen minimerer sårbarheden, når der er udskiftning i personale. Det specialiserede hjemmesygeplejeteam samarbejder mellem kommunerne, almen praksis og hospitalerne med fokus på at forebygge og kvalificere indlæggelser og genindlæggelser samt sikre de bedste borgerforløb på tværs af sektorer.

  Mens Furesø, Ballerup og Herlev kommuner i deres samarbejde har fokus på de specialiserede sygeplejeydelser og borgerens samlede forløb, har fx Høje-Taastrup mere fokus på den akutte indsats i deres kommunale akutteam med deres særskilte team, som hjemmesygeplejen og hjemmeplejen kan kontakte i akutte eller specialiserede tilfælde.

  Dragør Kommune varetager allerede mange af de opgaver, der fremgår af Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandarder i Hjemmesygepleje eller på midlertidig ophold på Enggården.

  Hvordan Dragør Kommune skal håndtere Sundhedsstyrelsens krav, som ligger ud over kommunens nuværende tilbud skal afklares i løbet af 2017 således, at kommunen kan efterleve kvalitetsstandarderne fra 2018.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §§ 138-139

  Bekendtgørelser og vejledninger om Hjemmesygeplejen

  Finanslovsaftalen 2016: National handleplan for Den Ældre Medicinske Patient

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Regeringen har prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 300 mio. kr. til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national handlingsplan, herunder midler til den kommunale akutfunktion.

  Dragør Kommune andel af midler til akutfunktionen udgør i 2017 295.000 kr., 407.000 kr. i 2018, og ca. 355.000 kr. fra 2019 og frem via kommunens bloktilskud, hvilket vil indgå som en del af budgetprocessen for 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2017.

  Bilag

 • 4
  Det forpligtende samarbejde - delaftale med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 17/666

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at der ikke foretages ændringer i delaftale 1a, 1b, 4 og 5 (det sociale voksenområde).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke skal ske indholdsmæssige ændringer af delaftale 1a, 1b, 4 og 5.   

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2017

  Forslag fra Liste T:

  Sagen tages af dagsorden og kommer tilbage med rettet bilag.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social og Sundhedsudvalget 6. april 2017 blev det besluttet, at sagen vedr. ”Det forpligtende samarbejde – delaftaler med Tårnby Kommune” udskydes til næstkommende møde og suppleres med bilag vedr. status fra Tårnby Kommune. Bilag er vedlagt.

  Tidligere sagsfremstilling:

  Delaftalens rammer

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over delaftaler

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 1a, 1b, 4 og 5 (det specialiserede voksenområde), og derfor fortsætter det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Delaftale 1a: Der er afsat 3.612.339 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om hjælpemidler, herunder lønudgifter, overhead og etableringsudgifter.

  Delaftale 1b: Der er afsat 1.417.348 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om genoptræning og vedligeholdelsestræning, herunder lønudgifter, overhead og etableringsudgifter. 

  Delaftale 4 og 5: Der er afsat 5.471.578 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om det specialiserede voksenområde, herunder lønudgifter, overhead, bofællesskabet Wiedergården og inventar.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2017.

  Bilag

 • 5
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  INDSTILLING:

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte 
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelsesområdet fordelt efter ydelser/selvforsørgelse
  • Oversigt over grundtilskud

  Administrationen skal understrege, at sagsantallet for flygtninge er uændret fra sidste måned, da der ikke er visiteret nogen flygtninge til Dragør Kommune i maj.

  Desuden har Udlændingestyrelsen den 18. april 2017 meddelt, at styrelsen har ændret deres vurdering over det antal flygtninge, der forventes at blive visiteret til kommunerne i 2017. Antallet af asylansøgere er nedjusteret fra 10.000 personer til 5.000 personer, og det forventes, at 4.000 personer vil få opholdstilladelse. Dragør Kommune skal jf. den nye kvoteudmelding for 2017 modtage 16 personer fremfor 31 personer jf. den tidligere kvoteudmelding. Oversigt over nye landstal for 2017 vedlægges som bilag.  

  Administrationen skal desuden fremhæve, at statistikken, i forhold til beskæftigelsesområdet, på nuværende tidspunkt trækkes i systemet på baggrund af indkomstforhold. Derfor fremgår der nu, hvem der er på integrationsydelse eller i selvforsørgelse og ikke hvorvidt der er iværksat praktikforløb, mentorforløb eller lignende.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Bilag

 • 6
  Meddelelse - EOJ udbud er vundet af Systematic
  Sagsid.: 16/2689

  RESUMÉ:

  Orientering om vinder af det fælles udbud af omsorgssystem til ældreområdet, gennemført via Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget blev senest på mødet den 3. oktober 2016 meddelt om EOJ-udbuddet, hvor Dragør Kommune i regi af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening sammen med 12 kommuner havde tilsluttet sig et fælles udbud på det elektroniske omsorgssystem (EOJ).

  Vinderen af udbuddet er blevet offentlig gjort den 11. april, hvor vinderen af udbuddet blev Systematic, da de blev vurderet som den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud udtrykt ved bedste forhold mellem pris og kvalitet af de tre tilbudsgivere: Systematic A/S, KMD A/S og EG A/S.

  Systematic skal levere EOJ fagsystemet til Dragør og 12 øvrige kommuner. Dragør forventes at implementere det nye EOJ-system i 2. kvartal 2018

  Systematics EOJ-system er et nyt omsorgssystem, som har KL’s standard Fælles Sprog III indbygget i brugergrænsefladen.

  Fælles Sprog III er en overbygning på de tidligere Fælles Sprog I og II, som er helt overordnet en begrebsramme, som kommunerne bruger til at beskrive de kommunalt indvisiterede borgeres funktionsevne o de ydelser der leveres.

  Sammenkoblingen af omsorgssystem og Fælles Sprog III betyder, at det bliver nemt og effektivt for medarbejderne fx i hjemmeplejen at dokumentere, opdatere og genbruge relevante oplysninger om den enkelte borger. Store dele af dokumentationsopgaverne vil i fremtiden kunne klares via mobile enheder og ved afkrydsning af felter, hvilket vil være langt hurtigere for medarbejderne, der hidtil har været vant til at skulle dokumentere vha. prosatekst.

  LOVE/REGLER:

  Udbudsreglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2017.

 • 7
  Meddelelse - Borgerhenvendelse og klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser. Borgerhenvendelser og klager modtaget i perioden fra 16. februar til 19. april er beskrevet i bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Jens Passarge (T) spurgte til organisationsændring på Enggården.

  Asger Larsen (I) spurgte til Ældrerådet.

  Peter Læssøe (T)spurgte til regnskab på klippekortordningen.

  Administrationen orienterede om, at lederen af Tandplejen har opsagt sin stilling.