Skip navigationen

Referat

Torsdag den 8. juni 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Asger Larsen (I), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Liste T foreslog at pkt. 10 blev hævet til behandlingspunkt.
Der var ikke enstemmighed om dette.

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Principper for uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde
  Sagsid.: 17/741

  RESUMÉ:

  Behandling af forslag til principper for uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget vedtager udkastet til principper for uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  Tillægsforslag fra Liste T:

  Lokalt forankrede foreninger og frivillige prioriteres.

  Godkendt.

  Administrationens indstilling vedtaget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget ønskede på mødet den 4. maj 2017 forslag til principper for uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde.

  I henhold til Serviceloven § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I Dragør Kommune er midlerne blevet uddelt til frivilligt socialt arbejde, som er til gavn for borgere i kommunen (hvilket flere kommuner også anvender som eksplicit princip).

  Administrationen har undersøgt, hvilke principper for uddeling af midlerne, som andre kommuner har anvendt indenfor samme lovgivning, som kan anvendes i Dragør Kommune.

  Udkast til principper for tildeling af Servicelovens § 18 midler:

  • aktiviteten er en frivillig indsats til fordel for de nævnte målgrupper*
  • aktiviteten er åben og den kommer et betydeligt antal borgere til gode eller opfylder et behov for en mindre gruppe borgere, som ellers ikke tilgodeses af andre tilbud.
  • foreningens regnskab og budgettet for aktiviteten vurderes forholdsmæssigt, herunder udgiftsniveauet i forhold til antal brugere
  • aktiviteten har et konkret formål og primært udføres af frivillige foreninger, grupper og netværk
  • aktiviteten er socialt- eller sundhedsfremmende for de nævnte målgrupper*
  • ansøgerne har inspireret og arbejdet med at tiltrække nye brugere og frivillige blandt børn og unge, erhvervsaktive og seniorer
  • nye foreninger understøttes, så vi styrker den brede vifte af frivillige foreninger og det frivillige arbejde i kommunen
  • den frivillige indsats er til gavn for andre end én selv og ens familie
  • aktiviteten udvikler og anerkender de frivilliges indsats
  • aktiviteten er kontinuerlig
  • aktiviteten inddrager borgeren direkte
  • aktiviteten er netværksskabende og gerne nytænkende
  • aktiviteten ligger i forlængelse af kommunens øvrige indsatser og understøtter relevante politikker og strategier

  *målgrupperne defineres som:

  • Kronisk syge.
  • Sindslidende.
  • Fysisk- og psykisk handicappede.
  • Udsatte voksne, herunder bl.a. misbrugere, hjemløse og voldsramte.
  • Udsatte børn og unge.
  • Borgere med etnisk minoritetsbaggrund, som har vanskeligt ved at blive integrerede.
  • Familier og ældre med personlige eller sociale problemer.
  • Ensomme borgere.
  • Ældre med begrænset eller intet netværk.
  • Borgere i krise.
  • Pårørende til ovennævnte målgrupper.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 8. juni 2017.

 • 2
  Uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde §18
  Sagsid.: 17/741

  RESUMÉ:

  I henhold til Serviceloven § 18, skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har modtaget 15 ansøgninger om støtte i 2017. Udvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne. Sagen afventer udvalgets beslutning om principper for uddeling af midler på mødet den 8. juni 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger, der tildeles midler i 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  Forslag fra A, C, I og O vedr. fordeling af midler pkt. 2 kr. 67.709 kr.:

  Forslag til fordeling:

  Socialt fællesskab for sindslidende

  6.000

  Besøgstjenesten

  7.000

  Ældre sagen årlig udflugt

  6.000

  Glemmer du så husker jeg

  16.709

  Parkinson Klub Amagerland.

  4.500

  Dragør Lydavis

  7.500

  Foder. for pårørende bedre pysk. Amager

  15.000

  Børns vilkår

  5.000

  Sum

  67.709
  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen blev på mødet den 4. maj 2017 udsat til mødet den 8. juni 2017.

  I henhold til Serviceloven § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har i 2017 afsat 95.122 kr., heraf har udvalget tidligere tilkendegivet at ville disponerer 27.413,34 kr. til restfinansiering af for meget uddelt fra Blomsterhandler P Bøge Andersen og hustru Ingers fond. Dermed vil der være 67.709 kr. tilbage til uddeling i 2017.

  Kommunen har modtaget 15 ansøgninger, hvor de ansøgte midler summer til i alt 297.780 kr. Samtlige ansøgninger fremgår af vedlagte bilag.

  Der kan ydes støtte til det frivillige sociale arbejde i Dragør Kommune, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Det er en forudsætning for støtte, at arbejdet helt overvejende sker til gavn for borgere i Dragør Kommune. Støtten kan gives til organisationer, grupperinger og andre, der styrker den frivillige indsats.

  Der kan ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen. For eksempel lokaler, telefon, administration, supervision, indslusning af nye frivillige, sikre økonomiske midler og så videre.

  Eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til er:

  • Rådgivning
  • Besøgstjeneste
  • Kulturelle aktiviteter
  • Selvhjælpsgrupper
  • Pårørende netværk

  Det er Dragør Kommunes ønske at inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer, så indsatsen omkring arbejdet med sociale problemer gøres til et ansvar, der ikke alene påhviler kommuner.

  Social- og Sundhedsudvalget behandler et udkast til principper for uddeling af midler jævnfør Servicelovens § 18 på mødet den 8. juni 2017.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Sociale Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midlerne til uddeling er afsat i budget 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Bilag

 • 3
  Fremtidssikring af de kommunale tandplejeopgaver
  Sagsid.: 17/460

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen vedtog i budgetforliget i oktober 2016, en undersøgelse af tandplejens resurseudnyttelse og fremtidige opgavevaretagelse til brug for budgetprocessen i 2017. Udvalget har på møde den 9. marts 2017 besluttet, at administrationen skal fortsætte med at analysere de tre opstillede scenarier for fremtidssikring, hvorfor de detaljerede analyser hermed præsenteres med henblik på beslutning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler en løsning for de kommunale tandplejeopgaver, som herefter indgår i budgetprocessen for budget 2018.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  Ændringsforlag fra I:

  I foreslår model C, dog således at opgaven udliciteres til privat leverandør.

  For stemte:

  4 (I+T)

  Imod stemte:

  3 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 9. marts præsenteret for tre scenarier til fremtidssikring af de kommunale tandplejeopgaver:

  a) Lokal løsning: Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik.

  b) Lokal løsning med privat leverandør: Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik med undtagelse af tandregulering, som udbydes til privat leverandør.

  c) Opgaven varetages af andre: Børne- og ungetandpleje samt omsorgstandplejen udliciteres til privat leverandør eller anden kommunal virksomhed.

  På mødet vedtog udvalget, at administrationen skulle fortsætte med at analysere alle tre scenarier. Resultaterne af analyserne med eventuelle forventede omkostninger (i 2017-priser) fremlægges hermed med henblik på beslutning af en fremtidssikret løsning for de kommunale tandplejeopgaver. I scenarie a og b er der ikke grundlag for at hjemtage omsorgstandplejen (målrettet ældre borgere) grundet omfang og specialisering af denne opgave, hvorfor denne forventes fortsat at skulle leveres af privat udbyder.

  a) Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik i Dragør.

  De samlede anlægsomkostninger forventes at være 4,4 mio. kr. for samling af den kommunale tandpleje i en klinik. Anlægsomkostningerne består af nedbrydning- og genopbrydningsarbejde, etablering af to tandlægestole samt øvrigt udstyr.

  De daglige driftsudgifter forventes ikke at blive ændret som følge af sammenlægning af den kommunale tandpleje. Dog vil udgifter til fremtidig opdatering af især klinikudstyr være lavere end i dag, eks. ved indførelse af digital røntgen.

  Sammenlægningen af tandplejen i en klinik vil betyde, at skolebørnene skal transportere sig til den centrale klinik. Tandplejen har ikke oplevet, at der var problemer med dette fra nedlæggelse af den utidssvarende klinik på Dragør Skole Syd til St. Magleby Skoles klinik. Enkelte familier og børn kan have problemer med transport mv., dette vil blive vurderet ud fra en individuel og konkret sagsbehandling.

  b) Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik med undtagelse af tandregulering, som udbydes til anden leverandør.

  De samlede anlægsomkostninger forventes at være 4,4 mio. kr. for samling af tandplejen i en klinik, da anlægsprojektet ikke er påvirket af, om tandreguleringen foretages af anden leverandør.

  Årlige driftsudgifter til Tandreguleringen i Hvidovre vil være 1,4 mio. kr. om året for at varetage tandregulering for Dragør Kommunes børn- og unge. Tandreguleringen er en fælleskommunal tandreguleringsklinik, som Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk er gået sammen om at etablere. Alternativ til at anvende denne klinik, kan der evt. indgås aftale med en eller flere lokal privatpraktiserede tandlæge til en fastlagt takst pr. barn. Administrationen har ikke været i kontakt med de lokale privatpraktiserende tandlæger herom.

  Den kommunale tandpleje har i 2017 0,7 mio. kr. i udgifter til løn og tandlægekonsulent i forbindelse med tandreguleringsopgaverne, hvorfor en aftale med Tandreguleringen i Hvidovre vil medføre en årlig merudgift på 0,7 mio. kr. Det må forventes, at denne specialiserede virksomhed med det aktuelle udstyr indenfor tandreguleringsområdet vil kunne give en bedre service indenfor tandregulering end den kommunale klinik, som er mindre specialiseret.

  Sammenlægningen af tandplejen i en klinik vil betyde, at skolebørnene skal transportere sig til den centrale klinik. Tandplejen har ikke oplevet, at der var problemer med dette fra nedlæggelse af den utidssvarende klinik på Dragør Skole Syd til St. Magleby skoles klinik i 2016.

  25 % af børnene skal have tandregulering og vil skulle transporteres og følges af forældre til Tandreguleringen i Hvidovre, hvor behandlingen foregår indenfor normal dagarbejdstid. Enkelte familier og børn kan have problemer med transport mv., dette vil blive vurderet ud fra en individuel og konkret sagsbehandling.

  c) Børne- og ungetandpleje samt omsorgstandplejen udliciteres til privat leverandør eller anden kommunal virksomhed.

  Administrationen har undersøgt andre kommuner, som har (eller har overvejet) udlicitering til privat leverandør. Generelt har kommunernes erfaringer været, at der har været et stort juridisk og administrativt arbejde forbundet med udliciteringen.

  Det har ikke været muligt at anskaffe en indikator for et forventeligt prisniveau efter udbud af Dragør Kommunes tandplejeopgaver til en privat leverandør; de føromtalte kommuner er alle store jyske kommuner, hvorfor deres pris efter udbud ikke er direkte sammenlignelig med en pris, som en privat leverandør vil give Dragør Kommune, grundet stordriftsfordele og regionale prisforskelle. Dragør Kommune vil altid have en myndighedsforpligtelse i forhold til tandplejeopgaver, hvorfor kommunen fortsat skal have ansat en tandlægefaglig konsulent hertil.

  Tårnby Kommune har givet udtryk for, at de har den fysiske kapacitet til at rumme Dragør Kommunes børn og unge på deres tandplejeklinik. Tårnby Kommune kunne ikke angive en gennemsnitspris pr. barn. Såfremt udvalget ønsker at fortsætte med en fremtidssikret løsning, som indbefatter samarbejde med Tårnby Kommune, skal der foruden afklaring af de økonomiske vilkår også ske en formel beslutning på politisk niveau, om Tårnby ønskerat påtage sig opgaven og hvilket serviceniveau der kan leveres. For betydningen for børn og forældre henvises til bemærkninger under scenarie a og b.

  Såfremt udvalget vælger ikke at ændre på den nuværende kommunale tandpleje, skal der foretages en anlægsinvestering på anslået 1,3 mio. kr. til to stole, udstyr og digital røntgen.

  LOVE/REGLER:

  Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. 2006.

  Dragør Kommunes Budgetaftale 2017-2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomi

  a) Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik i Dragør.

  • Anlægsomkostninger 4,4 mio. kr.
  • Driftsudgifter ingen ændring

  b) Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik med undtagelse af tandregulering, som udbydes til anden leverandør.

  • Anlægsomkostninger 4,4 mio. kr.
  • Driftsudgifter merforbrug på 0,7 mio. kr. årligt

  c) Børne- og ungetandpleje samt omsorgstandplejen udliciteres til privat leverandør eller anden kommunal virksomhed.

  • Anlægsomkostninger 0 kr.
  • Driftsudgifter beror på en konkret kontrakt

  Personaleforhold

  Der vil være konsekvenser for personalet ved udlægning af opgaverne til andre, afhængigt af den valgte løsning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

 • 4
  Tilbud på kørsel til og fra daghjem
  Sagsid.: 16/2810

  RESUMÉ:

  Opgaven med befordring af daghjemsgæster har været i EU-udbud og der skal vælges en tilbudsgiver blandt de indkomne tilbud, således at der kan indgås ny kontrakt med opstart 1. august 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  tilbudsgiver 1 anmodes om at fremsende dokumentation som beskrevet i udbudsmaterialet.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til, efter fremlæggelse af korrekt dokumentation, at indgå kontrakt med tilbudsgiver 1.

  3.

  at

  merudgiften i 2017 medtages ved en kommende budgetop-følgning, og at merudgiften i 2018 og fremefter indgår i tekniske korrektioner for budgetlægningen 2018-21.  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder det ikke fornuftigt at indgå i en 4-årig aftale med leverandøren, når kommunen kan løse opgaven mere fleksibelt og bedre til mindre eller samme omkostning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2017 udbudsmateriale for befordring af daghjemsgæster og opgaven har herefter været i EU-udbud. Tilbudsfristen udløb den 5. maj 2017, og der er modtaget to tilbud.

  Begge tilbudsgivere har udfyldt det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som er et foreløbigt bevis for, at en tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Kun vinderen af udbuddet skal fremsende fuld dokumentation.

  I udbudsmaterialet var tildelingskriteriet angivet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet ”pris”.

  Det betyder, at den tilbudsgiver som byder den laveste pris får tildelt opgaven.

  Det fremgår af det lukkede bilag, at tilbudsgiver 1 har budt den laveste pris.

  Udbudsloven angiver, at ordregiver før beslutning om tildeling af kontrakt skal bede om dokumentation for ESPD-oplysningerne fra den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at tildele kontrakten til.

  Administrationen skal på den baggrund anbefale, at tilbudsgiver 1 anmodes om at fremsende dokumentation som beskrevet i udbudsmaterialet i form af serviceattest, gyldig køretilladelse og seneste offentliggjorte årsregnskab.

  Efter fremlæggelse af korrekt dokumentation og efter udløbet af standstill-peroden vil administrationen indgå kontrakt med tilbudsgiver 1. Bemyndigelsen gives som en beslutning i denne sag.

  Med hensyn til udbudsresultatet set i forhold til det afsatte budget foreslås det, at administrationen medtager merudgiften i kommende budgetopfølgning for 2017 og at merudgiften indgår i tekniske korrektioner for budgetlægningen 2018-21.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se lukket bilag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 5
  Tilbud på administration af pleje- og ældreboliger
  Sagsid.: 16/3099

  RESUMÉ:

  Opgaven med administration af pleje- og ældreboliger har været i udbud og der skal vælges en tilbudsgiver blandt de indkomne tilbud således at der kan indgås ny kontrakt med opstart 1. januar 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  der indgås kontrakt med tilbudsgiver 1 om administration af 117 pleje- og ældreboliger i Dragør Kommune.

  2.

  at

  der indgås kontrakt med tilbudsgiver 1 om administration af servicearealerne tilknyttet boligerne.

   

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  Ad. 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2017 udbudsmateriale for administration af pleje- og ældreboliger og opgaven har herefter været i udbud. Tilbudsfristen udløb den 5. maj 2017 og der skal vælges en tilbudsgiver således at der kan indgås ny kontrakt med opstart 1. januar 2018. Der er modtaget to tilbud.

  Kontrakten skal tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. De opnåede point for pris ganges med 60 % og det opnåede antal point for kvalitet ganges med 40 %.

  Administrationen har udarbejdet et evalueringsskema (lukket bilag 1), hvor der i vurderingen af tilbuddenes pris er anvendt en lineær pointmodel til at omregne priser til point ud fra et fastsat prisspænd på 50 %. Laveste samlede tilbudssum tildeles 8 point. En samlet tilbudssum, der svarer til laveste samlede tilbudssum + 50 % tildeles 0 point.

  For kriteriet kvalitet har en arbejdsgruppe bestående af indkøbskonsulenten, centerleder for Omsorgscentret Enggården, projektmedarbejder i Plan & Byg og chefjuristen vurderet tilbuddene og tildelt dem point efter en pointskala fra 0-8, hvor 8 point svarer til bedst mulige opfyldelse af kriteriet.

  Tilbudsgiverne har i forbindelse med udbuddet afgivet tilbud på administrationen af servicearealerne tilknyttet boligerne som en option for kommunen.

  Det fremgår af evalueringsskemaet, at tilbudsgiver 1 har opnået den højeste samlede pointscore og har dermed afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud – både med og uden option på servicearealer.

  Administrationen skal derfor anbefale, at der indgås kontrakt med tilbudsgiver 1 både for så vidt angår administration af pleje- og ældreboliger, men også for de tilknyttede servicearealer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationsbidraget indgår i lejefastsættelsen og påvirker som udgangspunkt kun kommunen i form af udbetaling af boligstøtte.

  Udgiften til administration af servicearealerne tilknyttet boligerne er en ren kommunal udgift.

  Se yderligere om økonomi i lukket bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 6
  Det forpligtende samarbejde - delaftaler med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 17/666

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at der ikke foretages ændringer i delaftale 1a, 1b, 4 og 5 (det sociale voksenområde).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke skal ske indholdsmæssige ændringer af delaftale 1a, 1b, 4 og 5.  

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social og Sundhedsudvalget 4. maj 2017 blev det besluttet, at sagen vedr. ”Det forpligtende samarbejde – delaftaler med Tårnby Kommune” udskydes til næstkommende møde med henblik på, at bilag rettes. Bilag er hermed rettet og vedlagt.

  Tidligere sagsfremstilling:

  Delaftalens rammer

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over delaftaler

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 1a, 1b, 4 og 5 (det specialiserede voksenområde), og derfor fortsætter det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Delaftale 1a: Der er afsat 3.612.339 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om hjælpemidler, herunder lønudgifter, overhead og etableringsudgifter.

  Delaftale 1b: Der er afsat 1.417.348 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om genoptræning og vedligeholdelsestræning, herunder lønudgifter, overhead og etableringsudgifter.

  Delaftale 4 og 5: Der er afsat 5.471.578 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om det specialiserede voksenområde, herunder lønudgifter, overhead, bofællesskabet Wiedergården og inventar.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Bilag

 • 7
  1. budgetopfølgning 2017, SSU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Overordnet forventes, at budgettet overholdes på SSU’s område. I forbindelse med 1. budgetopfølgning indstilles, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling til 3 eksternt finansierede projekter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -4.122.473 kr. og udgifter på 4.122.473 kr. på SSU’s område. Beløbet bevilges til at modtage indtægter fra eksterne puljemidler og at afholde udgifter iht. de betingelser, der er knyttet til puljemidlerne.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder 1. budgetopfølgning for SSU som værende utilstrækkelig. Den indeholder ingen kvalitative vurderinger af positive og negative afvigelser i SSU’s samlede budget. Eksempelvis viser bilaget, at det specialiserede voksenområde en forventet afvigelse på ca. 4.2 mio.kr. – den er ikke nævnt i sagsfremstillingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er SSUs område gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om budgetneutral tillægsbevilling ved 1. budgetopfølgning imødekommes.

  Tillægsbevillinger

  Der søges om budgetneutral tillægsbevilling til 3 eksternt finansierede projekter: Værdighedsmilliarden, Klippekort til plejehjemsbeboere og pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning. De 3 eksternt finansierede projekter indebærer en samlet bevilling til indtægter på -4.122.473 kr. og udgifter på 4.122.473 kr. samt nettoudgifter på 0 kr.

  Der søges en budgetneutral tillægsbevilling til Værdighedsmilliarden sammensat af en indtægtsbevilling på -3.096.000 kr. og en udgiftsbevilling på 3.096.000 kr. Bevillingen skal bruges til at afholde indtægter fra Værdighedsmilliarden og at anvende midlerne i henhold til den Værdighedspolitik, der blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016 og vedtaget i punkt 13 på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2016.

  Derudover søges der en budgetneutral tillægsbevilling til Klippekort til plejehjemsbeboere sammensat af en indtægtsbevilling på -945.000 kr. og en udgiftsbevilling på 945.000 kr. Sundheds- og Ældreministeriet har givet Dragør Kommune tilsagn om støtte fra pulje til klippekort til plejehjemsbeboere. Bevillingen skal bruges til at afholde indtægter fra puljen og udgifter knyttet betingelserne for modtagelsen af tilskuddet.

  Der søges endvidere en budgetneutral tillægsbevilling til nedbringelse af ventetid til genoptræning sammensat af en indtægtsbevilling på -81.473 kr. og en udgiftsbevilling på 81.473 kr. Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget puljemidlerne i november 2016.

  Budgetneutrale tillægsbevillinger gives med budgetvirkning i budget 2017.

  De ansøgte bevillingsomplacering fremgår af tabellen nedenfor.

  Fra sektor

  Til

  sektor

  Fra

  udvalg

  Til

  udvalg

  Beløb i DKK

  Indtægter fra Værdighedsmilliarden

  Udgifter iht. Vedtagen Værdighedspolitik

  7

  7

  SSU

  SSU

  -3.096.000

   3.096.000

  Indtægter fra pulje til klippekort til plejehjemsbeboere

  Udgifter til klippekort til plejehjemsbeboere

  7

  7

  SSU

  SSU

  -945.000

   945.000

  Indtægter fra pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning

  Udgifter til pulje nedbringelse af ventetid til genoptræning

  7

  7

  SSU

  SSU

  -81.473

   81.473

  I alt

  0

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -4.122.473 kr. og udgifter på 4.122.473 kr. til at modtage indtægter fra eksterne puljemidler og at afholde udgifter iht. de betingelser, der er knyttet til puljemidlerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Ældrerådsvalg 2017 tidsplan
  Sagsid.: 16/3522

  RESUMÉ:

  Orientering om tidsplan for afvikling af brevstemmevalg til ældreråd 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2017, at ældrerådsvalg i 2017 afholdes som brevstemmevalg. Valget skal fremrykkes, da de tidligere medlemmer er fratrådt ældrerådet før tid.

  Administrationen har udarbejdet en tidsplan for afvikling af brevstemmevalg til ældreråd. Det forventes at et nyt ældreråd vil kunne tiltræde medio oktober 2017.

  • I august annoncerer administrationen efter kandidater i Dragør Nyt og på kommunens hjemmeside.
  • I september vil der være frist for tilmelding som kandidat, hvorefter kandidaterne præsenteres på et åbent møde, som administrationen afholder.
  • I september udsendes stemmesedler til stemmeberettigede borgere.
  • I oktober vil være frist for at afgive stemme, hvorefter de nye medlemmer af ældrerådet præsenteres offentlig og kan tiltræde.

  Et nyt ældreråd forventes derfor at være funktionsdygtigt senest fra 1. november.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven §§ 30-33

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler til afholdelse af ældrerådsvalg i budget 2017. I det omfang udgifterne ikke kan afholdes inden for budgetrammen for kommunalvalget, afholdes det resterende beløb på sektor 7’s samlede ramme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering

  Administrationen skal understrege, at sagsantallet for flygtninge er uændret fra sidste måned, da der ikke er visiteret nogen flygtninge til Dragør Kommune i juni.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og Klager
  Sagsid.: 16/3011

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser. Borgerhenvendelser og klager modtaget i perioden fra 20. april til 17. maj samt en sag fra 2016, som nu er færdigbehandlet, fremgår af bilaget (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSU den 8. juni 2017.

  Peter Læssøe (T) spurgte til kontrolmedarbejderens opgaver, mål mm.

  Peter Læssøe (T) spurgte til fælles medicinkort.

  Peter Læssøe (T) spurgte til status på projekter ift. velfærdsteknologi.

  Peter Læssøe (T) spurgte til forventede udgifter til medfinansiering af indlæggelser fra 2018.

  Morten Dreyer (O) spurgte til, hvordan sundhedsplatformen påvirker kommunen.

  Morten Dreyer (O) spurgte til iPhones i hjemmeplejen.

  Svend Mathiasen (T) spurgte til el cykler.

  Jens Passarge (T)spurgte til en statusoversigt over projekter ift. velfærdsteknologi.

  Asger Larsen (I) og Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.